Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (101)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Gemi Yönetimi Sözleşmesi

Gemi Yönetimi SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
266
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-368-362-3

0,00 TLGİRİŞ Gemi yönetimi sözleşmesi, denizciliğin sektör olarak varlığını sürdür¬mesi ve değişken ekonomik koşullardan olumsuz şekilde etkilenmemesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Deniz ticaretinin, ekonomiyle olan doğrudan ilişkisi kendisini denizciliğin geçirdiği evrelerde yoğun şekilde göstermek¬tedir. Dünya ticaretinde meydana gelen gelişmeler, denizcilik şirketlerini de değişen koşullara ayak uydurmaya zorlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak geliştirilen anlayışların, denizcilik şirketlerinde de hakim olmaya başlama¬sı, yönetim sözleşmelerinin denizcilik alanında uygulanmaya başlamasıyla ivme kazanmıştır. Kaliteli ve profesyonel yönetim anlayışının şirketlerde egemen kılınma¬sı, tüm ticari alanlarda olduğu gibi, müşteri memnuniyetinin ön planda tu¬tulması, gemi yönetimi sözleşmesinin aktedilmesindeki en önemli sebepler arasında yer almaktadır. Ortaya çıkışından günümüze, değişik amaçlar için aktedilen bu sözleşme, "denizciliğin sektör olmasındaki dördüncü büyük adım" olarak nitelendirilmektedir1. Zaman içerisinde standart formlar ha¬linde düzenlenen bu sözleşmenin, çalışma konusu olarak seçilmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesini, sözleşmeye atfedilen önem teşkil etmekte¬dir. Bunun yanı sıra, Türkiye′de henüz monografik bir çalışmaya konu ol¬maması da konunun seçiminde önemli rol oynamıştır. ÇALIŞMA ESASLARI VE ÇALIŞMA PLÂNI Gemi Yönetimi Sözleşmesi başlığını taşıyan çalışmamız kanuni bir düzenlemeye konu olmadığından, sözleşmenin esasları, tarafların hak ve borçlarının açıklanmasında BIMCO tarafından hazırlanan tip sözleşmeler¬den faydalanılmıştır. SHIPMAN 98 ve personel yönetimine ilişkin olan CREWMAN A ve CREWMAN B metinlerinin yanı sıra, diğer alanlarda uygulama alanı bulan yönetim sözleşmeleri de, konumuzla benzerlik gös-terdiği Ölçüde dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, yönetim sözleşmelerine ilişkin monografilerden yararlanılmıştır. Tarafların hak ve borçlarının belirlenmesinde esas itibariyle SHIPMAN 98 hükümlerinden yola çıkılarak açıklamalar yapılmış, diğer tip sözleşme hükümlerinin SHIPMAN 98′de yer alan hükümlerle olan benzerlik ve fark¬lılıklarına işaret edilmiştir. Çalışma Plânı Çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümü, gemi yönetimi sözleşmesinin temel esas¬larına ayrılmıştır. Birinci bölümün ilk paragrafında, gemi yönetimi sözleş¬mesinin tanımı üzerinde durulmuştur, gemi yönetimi sözleşmesi kavramı¬nın açıklanmasında önce, yönetim sözleşmesi hakkında açıklamalar yapıl¬mıştır. Bu açıklamaları takiben gemi yönetimi sözleşmesi kavramı ve uygu¬lamada rastlanan çeşitleri üzerinde durulmuştur. Gemi yönetimi sözleşmesinin ortaya çıkış sebepleri, tarihsel gelişimi ve standart sözleşme haline gelmesine, birinci bölümün 2. paragrafında yer ve¬rilmiştir. Bu açıklamalarda, risk yönetimi ve kaliteli yönetim anlayışının gemi yönetimi sözleşmesi aktedilmeşinde oynadıkları rol hakkında açıkla¬malar yapılmıştır. Birinci bölümün son paragrafı olan paragraf 3′ de, gemi yönetimi söz¬leşmesi aktedil meşinin donatanları sağladığı avantajlar ile karşılaşılması muhtemel dezavantajlar hakkında bilgi verilmiştir. Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Gemi Yönetimi Söz¬leşmesinin Diğer Sözleşmelerden Ayrılması başlıklı ikinci bölümde, ilk olarak gemi yönetimi sözleşmesinin hukuki niteliğinin belirlenmesinde öneme sahip olan özellikleri sıralanmış ve her bir özelliğe ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu bağlamda, gemi yönetimi sözleşmesinin isimsiz sözleşme olması, sinallagmatik niteliğe sahip olduğu ve taraflar arasında sürekli borç ilişkisi doğurması üzerinde durulmuştur. Bu belirlemeler çerçevesinde, ge¬mi yönetimi sözleşmesinin "sui generis" bir sözleşme olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştır. Bunun yanı sıra, gemi yönetimi sözleşmesinin gö¬rünüm biçimlerinden olan charter by demişe sözleşmesinin hukuki niteliği ve yabancı hukuklarda yönetim sözleşmesinin nasıl nitelendirildiğine iliş¬kin izahata yer verilmiştir. Paragraf 5′de son olarak gemi yönetimi sözleş¬mesinin diğer sözleşmelerden ayrılan Özellikleri ön plana çıkarılmış ve benzer sözleşmelerden farkları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Kurulması ve İçeriği başlığını taşıyan üçüncü bölüm kendi içinde iki paragrafı barındırmaktadır. §6′ da, gemi yö¬netimi sözleşmesinin kurulmasındaki özellikler, sözleşmenin tarafları ve genel işlem şartlarına dayanılarak sözleşme aktedilmesinde karşılaşılması muhtemel sorunlar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümün ikinci kısmını oluşturan § 7′de gemi yönetimi söz¬leşmesinin içeriği, tarafların sözleşmeden doğan borçları üzerinde durul¬muştur. İlk olarak, gemi yöneticisinin ediminin kapsamı belirlenmeye çalı¬şılmış, gemi yöneticisinin üstlenebileceği yönetim alanları olan teknik yö¬netim, ticari yönetim, personel yönetimi ve diğer yönetim alanlarına ilişkin olarak açıklamalar yapılmış ve bu açıklamalarda uygulamada sıklıkla kul¬lanılan standart sözleşmelerin esasları gözetilmiştir. Gemi yöneticisinin asıl edimini oluşturan işgörme niteliğindeki yönetim borcunun yanı sıra, söz¬leşmenin niteliğinden kaynaklanan diğer borçları üzerinde de durulmuştur. Donatanın gemi yönetimi sözleşmesinden kaynaklanan borçları da üçüncü bölüm içerisinde incelenmiş, donatanın borçları arasında yer alan ücret ödeme borcuna ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Ücret ödeme borcuna ilişkin açıklamaları takiben donatanın sözleşmeden kaynaklanan diğer borçları açıklanmıştır. Gemi Yönetimi Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Esasları ve Ta¬rafların Borca Aykırı Davranışlarının Sonuçları başlığını taşıyan dördüncü bölümde, ilk olarak tarafların sorumluluğunun esaslarına yer verilmiştir. Sorumluluğun esaslarının belirlenmesinde uyuşmazlığa uygulanacak huku¬kun tespiti esasları ile tarafların borca aykırı davranışlarının ortaya çıkış şe¬killeri geniş biçimde incelenmiş, borca aykırılığın hukuki sonuçları hem Türk hukuku hem de bu alanda uygulanan standart sözleşmelerin etkilerini taşıdığı Anglo-Amerikan hukuku bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmanın 5. Bölümünde gemi yönetimi sözleşmesinin sona ermesi halleri üzerinde durulmuştur. Sona ermeye ilişkin olarak, gemi yönetimi sözleşmesi bakımından özellik arz eden haller dikkate alınmıştır. Sonuç kısmında, çalışmada ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir. 2. BASIYA öNSöZ Gemi Yönetimi Sözleşmesi kitabının basısının tükenmesi üzerine ikinci basının yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır, ikinci basıda, SHIPMAN 2009 hükümleri ilgili bahislere işlenmiş, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ti¬caret Kanunu hükümlerinde meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulmuştur. Kitabın baskıya hazırlanmasındaki hazırlık sürecinde çok değerli yar¬dımları bulunan Anabilim Dalımızın Araştırma Görevlileri Aslıhan SE¬VİNÇ KUYUCU ve Melda TAŞKIN′a, Filiz Kitabevi′nin sahibi Oğuzhan ORUÇ′a ve her zamanki gibi titiz çalışmasıyla kitabı basıma hazırlayan Zeynep ORUÇ′a teşekkür ederim. Üniversite Beyazıt 8.3.2013 İÇİNDEKİLER İçindekiler ix Kısaltma Cetveli xiii GİRİŞ 1 I- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ÇALIŞMA KONUSU OLARAK SEÇİLMESİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER 1 II-ÇALIŞMA PLANI 1 1- Çalışmanın Esasları 1 2- Çalışma Plânı 2 BİRİNCİ BÖLÜM GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ESASLARI § 1- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 4 I- YÖNETİM SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 4 II- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 7 1- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Tanımı ve Yönetim Sözleşmesinin Alt Türü Olarak Gemi Yönetimi Sözleşmesi 7 2- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Görünüm Biçimleri 9 a- Standart gemi yönetimi sözleşmeleri 9 b- Charter by demişe sözleşmesinin özelliği 10 c- Donatma iştirakindeki özel durum; Gemi yöneticisinin donatma iştirakine müdür atanması- 11 § 2- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE STANDART SÖZLEŞME HALİNE GELMESİ 14 I- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE DENİZCİLİK ALANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 14 1- Müşterilerin Etkisi 15 2- Çevresel Etkiler 15 3- Çalışanların Etkileri 16 4-Diğer Etkiler 16 5- Denizcilik Alanında Meydana Gelen Değişikliklerin Denizcilik İşletmeleri Üzerindeki Etkileri 17 II- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 20 III- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDA ETKEN OLAN BİR SEBEP OLARAK RİSK YÖNETİMİ VE KALİTELİ YÖNETİM ANLAYIŞI 23 1- Risk Yönetimi Kavramı Ve Bu Kavramın Denizcilik Şirketleri Açısından Öneminin Belirlenmesi 24 2- Kaliteli Yönetim Kavramı 25 a- Kalite kavramı 26 b- Kaliteli yönetim kavramı 26 3- Kaliteli Yönetim Kavramının Deniz Hukukundaki Uygulama Alanı 29 a- Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu (ISM Code) 29 b- ISMA Kodu (International Ship Managers′ Assocation Code) 30 c- ISO 9002 kuralları 31 IV- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN STANDART SÖZLEŞME HALİNE GELMESİ 32 §3- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN DONATANLAR AÇISINDAN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ 35 I-OLUMLU YÖNLERİ 35 II-OLUMSUZ YÖNLERİ 36 İKİNCİ BÖLÜM GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI §4-GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 37 I- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN İSİMSİZ SÖZLEŞME OLMASI 37 II- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI 38 III- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ NİTELİĞİ TAŞIMASI 39 §5- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN TESBİTİ VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI 40 I- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SUİ GENERİS SÖZLEŞME NİTELİĞİ 40 1-Genel Olarak 40 2- BK.m.386/2 Hükmünün Anlamı ve Gemi Yönetimi Sözleşmesi Bakımından Uygulanabilirliği 41 3- Charter by Demişe Sözleşmesinin Özelliği 44 4- Gemi Yönetimi Sözleşmesinin Yabancı Hukuklardaki Hukuki Niteliği 45 a- Anglo-Amerikan hukuku uyarınca gemi yönetimi sözleşmesinin hukuki niteliği 45 b- Alman hukukunda yönetim sözleşmelerinin nitelendirilmesi 49 II- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER 50 1- Gemi Yöneticisinin Gerçek veya Tüzel Kişi Olabilmesi 50 2- Gemi Yöneticisinin İşletme Sahibinden Emir veya Talimat Almaması 50 3- Gemi Yönetimi Sözleşmesinde Yöneticinin Yönettiği İşletmeden Bağımsız Olması: Yöneticinin İşletme Dışında,3- Kişi Olması 52 4- Yöneticinin işletmenin Yönetimini Fiilen Gerçekleşmesi 53 5- Yöneticinin Sonuç Taahhüt Etmemesi 57 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE İÇERİĞİ §6- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞUNUN ÖZELLİKLERİ 59 I-SÖZLEŞMENİN KURULUŞU 59 1- Genel Olarak 59 2- Sözleşmenin Tarafları 59 II- SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI KULLANILARAK SÖZLEŞMENİN KURULMASI 60 §7- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR 63 I- GENEL OLARAK GEMİ YÖNETİCİSİNİN BORÇLARI 63 II- GEMİ YÖNETİMİ ALANLARI VE BU ALANLARA DAHİL OLAN FAALİYETLER 65 1- Teknik Yönetim 65 a- Satın alma 67 b- Geminin muayenesi 67 c- Geminin havuzlanması 68 2- Özel Olarak Gemi yöneticisinin ISM Kod Gereğince "Güvenli Yönetim Sisteminin (SMS- Safety Management System) Geliştirilmesi, Yerine Getirilmesi, Etkili Biçimde Uygulanmasını Sağlama Borcu 68 a- Genel olarak 68 b- Teknik yöneticinin "Güvenli Yönetim Sistemi" kurma borcu 73 aa- Güvenli Yönetim Sisteminin amacı, kapsamı ve unsurları 73 aaa- Güvenli Yönetim Sisteminin amacı ve kapsamı 73 bbb- Güvenli Yönetim Sisteminde yetkili kişilerin ve bu kişilerin yetkilerinin sınırlarının belirlenmesi 76 ccc- Gemi ve personelin aranılan özelliklere sahip olmasının sağlanması 77 bb- Belgelendirme ve iç denetim (Belge Denetim Sistemi) 80 aaa- Genel olarak 80 bbb- ISM Kod′da alınması öngörülen belgeler 81 i- Uygunluk belgesi 82 ii- Güvenli yöneti sertifikası 85 3-Ticari Yönetim 85 a- Genel olarak 85 b- Ticari yönetimin içeriğinin belirlenmesine ilişkin esaslar 86 aa- Geminin kullanılacağı sözleşmelerin aktedilmesi ve planlama yapılması 87 bb- Geminin kullanılmasından elde edilen gelirlerin donatanın hesabına geçirilmesi 88 cc- Acentaları tayin etmek 89 dd-Geminiadenetimine ilişkin tedbirlerin alınması 90 4- Personel Yönetimi 90 a- Genel olarak 90 b- İş hukuku ağsından personel yöneticisinin konumu-- -.91 Cr STCW hükümlerinin personel yöneliminde ki etkisi .... 93 d- Personel yönetimi sözleşmesinin esasları 95 5- Diğer Yönetim Alanları ■ 101 a- Slgotta sözleşmesi j apntak (Sigorta Yönelimi) 101 aa- Tekne sigortası 102 bb- P&l Sigortaları 103 h- Muhasebe hizmetlerKMuhasebe Yönetimi) 103 C- Gemi alımı ve salımı 105 d- Erzak (Kumanya) veya yakıt sann alınması — 106 III- GEMİ YÖNETİCİSİNİN DİĞER BORÇLARI 107 1- Bütçe Hazırlama Borcu 107 2- Talepler Hakkında Karar Verme ve Uyuşmazlıkları Sona Erdirme Borcu 10" 3- Bayrak Devleti ve Geminin Bulunduğu Yet Hukukuna Uyma Borcu.. MU 4- Know- Hovv Sağlama Borcu - 111 5- Bilgi Verme Borcu ...113 6- Finansman Sağlama Borcu . 114 7- Sadakat Yükümlülüğünden Kaynaklana- 114 a-Sır saklama borcu 115 b- Rekabet etmeme borcu 115 IV- DONATANIN ASIL EDİMİ -ÜCRET ÖDEME BORCU- 116 1- Ücret Ödeme Borcu ve Genel Olarak Yönetim Sözleşmelerinde Uygulanan Ücret Sistemleri 117 a-Sabit ücret sisteminin genci iizellikletı 117 b- Basarna endeksli ücret sistemi 118 2- Standart Gemi Yönelimi Sözleşmelerinde Ücret Sistemleri. 119 a- SH1PMAN 9K′de benimsenen ücret sisteminin özelliklen 119 b-CREWMAN A′da benimsenen ücret sisteminin o/ellıklcri 121 C-CREWMAN B′de benimsenen ücret sisıemınm özelliklen . . 122 V-DONATANIN DİĞER BORÇLARI . -125 1- ISM Kod Hükümlerinin Yerine Getirilmesi İle tlgilİ Borçlar 125 a- Gemi yöneticisinin teknik yönelimi üstlenmediği yönelim sözleşmelerinde - - - 125 b- Gemi yi′inetİL′isiııiıı teknik yönetimi iı-ılendiği yOnetıra sözleşmelerinde 126 2- Masrafları Ödeme ve Teminat Sağlama Bottu 127 a- Yönetim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yapılan Ödemeler - 127 b- Sigorta primlerini ödeme ve gemi adamı sigortalarını yaptırma borcu - 128 aa-Tekne ve sorumluluk sigortalan... 128 bb-personelin sigorta edilmesi (Creıv Insurance Arrangements) 129 c-Teminatları tedarik elme borcu 130 3- Yöneticiye Olumlu Ortam Hazırlama Borcu 131 DÖRDÜNCÜ BOLUM GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN ESASLARI VE TARAFLARIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARININ SONUÇLARI §8- TARAFLARIN SORUMLULUĞUNUN ESASLARI 132 I-GENEL OLARAK 132 II- UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ 132 §9- GEMİ YÖNETİCİSİNİN BORCA AYKIRI DAVRANMASI ve BORCA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 137 I- GEMİ YÖNETİCİSİNİN GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU 137 1- Gemi Yöneticisinin temerrüde düşmesi 137 a-Türk hukuku bakımından 138 b- Anglo- Amerikan hukukunda temerrüdün şartları ve sonuçları 139 2- Gemi Yöneticisinin kötü ifası 139 a- Genel olarak özen yükümlülüğü 140 b- Standart Sözleşmelerde gemi yöneticisinin özen yükümlülüğünün kapsamı 140 c- Gemi yöneticisinin özen yükümlülüğüne ilişkin yargı kararları 141 d- Özen yükümlülüğüne aykırı davranışın sonuçları 143 aa- Türk hukukunda özen yükümlülüğüne aykırı davranışın sonuçları 143 bb- Anglo- amerikan hukukunda özen yükümlülüğüne aykırı davranışın sonuçları 144 cc- Standart sözleşmelerdeki düzenleme 144 3- İfa İmkansızlığı ve Sonuçları 144 a- Türk hukukunda ifa imkansızlığı 144 b- Anglo-amerikan hukukunda ifa imkansızlığının sonuçları 145 II- GEMİ YÖNETİCİSİ DONATANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER UYARINCA SORUMLU TUTULABİLİR Mİ? 145 §10- DONATANIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARI VE SONUÇLARI 148 I- DONATANIN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 148 1- Türk Hukuku Bakımından 148 2- Anglo-amerikan Hukuku Bakımından 148 3- Standart sözleşmelerdeki düzenleme 148 II-DONATANIN KÖTÜ İFASI 150 1- Türk hukuku Bakımından 150 2- Anglo-amerikan Bakımından 150 3- Standart Sözleşmelerde Konunun Düzenlenmesi 150 III- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDEYER ALAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN KLOZLAR 151 1- Mücbir Sebep (Force Majeure) Klozu 151 2- Gemi Yöneticilerinin Kendisinin ve Adamlarının Eylemlerinden Dolayı Donatana Karşı Olan Sorumluluğunun Sınırlandırılması 153 3- Donatanın Yönetici ve Adamlarını Borçlan Kurtarması 155 4- Himalaya Klo/.u 157 BEŞİNCİ BÖLÜM GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ §11- GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 161 1- SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN SÜRENİN SONA ERMESİ 161 II- SÖZLEŞMENİN ÖLÜM. EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ VE İFLAS SEBEBİYLE SONA ERMESİ 163 1- Yönetici Bakımından 163 2- Donatan Bakımından 163 3- Standart Gemi Yönelimi Sözle;;:;:, sinde Konunun Dılzenlenmesi... ...164 III-SÖZLEŞMENİN İMKANSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ 165 1-Genel Olarak 165 2-Standart Gemi Yönetimi Sö/. [esmesinde Konunun Düzenlenme*′ 166 IV- SÖZLEŞMENİN FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ .. 167 1- Sürenin Sona Ermesi Sebebiyle Fesih Hakkının Kullanılması 167 2- Çekilnıezlik Sebebiyle Fesih 168 a- Borca aykırı davranışasödeşmeyî sürdürmeyi çekilmez hale gelmesi sebebiyle fesih hakkının kullanılması 168 b- İşlem temelinin çökmesi sebebiyle fesih hakkının kullanılması SONUÇ KAYNAKÇA EKLER