Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Gelir Üzerinden Alınan VergilerSayfa Sayısı
:  
543
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7622-61-7

80,00 TL

"Gelir Üzerinden Alınan Vergiler" adlı kitabımda öncelikle "Gelir Vergisi" temel kavramları, geliri oluşturan unsurlarıyla bölümler halinde sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Her bir bölümün anlatımında bu kitaptan elde ettiğiniz kazanımlarınızı pekiştirmenizi ve kalıcı hale getirmenizi sağlayacak örnekler yer almaktadır. Bunun haricinde "Gelir Vergisi" konu anlatımı bittiğinde gelir unsurlarıyla ilgili örnekler yer alacaktır. Bu bölümde elde ettiğiniz kazanımlar şüphesiz kitabın diğer bölümü olan "Kurumlar Vergisi" bölümü için hatırı sayılır bir alt yapı ve birikim oluşturacak ve "Kurumlar Vergisi"ni daha kolay kavramanıza yardımcı olacaktır. "Kurumlar Vergisi" bölümüne gelindiğinde "Kurumlar Vergisi"nin temel anlatım sistematiği içinde ele alındığı kanunda yer alan sıralamaya göre açıklamalar ve anlatımların yer aldığı, temel bilgilerin yanında yararlanmanızda fayda olacak bazı önemli ve özel bilgilerin yanında konuları zihninizde canlandırmanıza yardımcı olacak ve konuyu sizlere özümsetecek örneklerin mümkün olduğunca fazla tutulduğu bir bölümle karşılaşılacaktır. Bölümün sonunda tıpkı "Gelir Vergisi" bölümünde olduğu gibi genel resmi farklı bir perspektiften görmenizi sağlayacak olan yalın, sade ancak akılda kalıcı örnekler yer alacaktır. "Gelir Vergisi" ve "Kurumlar Vergisi" bölümleri tamamlandıktan sonra okumanızda fayda olacağını düşündüğüm "Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu Hakkında Özelge Verilmiş Bazı Özellikli Konuları" okuyacaksınız. Bu sizlere bu kitaptan edineceğiniz optimal faydayı verecek ve hem bilgilerinizin genel bir tekrarını yapacak hem de bilgi ve birikimlerinize yeni kazanımlar eklemenizi sağlayacaktır. Ayrıca elinizde bulundurduğunuz kitapta 2019 yılı Nisan ayının en güncel mevzuat bilgileri yer almakta olup, bilgilerinizi güncelleme isteğinizi de bu kitap karşılayacaktır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER    


GELİR VERGİSİ


BİRİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TEMEL KAVRAMLAR
I. Gelirin Tanımı
II. Gelirin Unsurları
III. Tam Mükellef
IV. Vergiden Muaf Esnaflar
V. Esnaf Muaflığından Faydalanamayacak Olan Mükellefler


İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ KAZANÇ
I. Ticari Kazancın Tanımı Ve Ticari Kazanç Kapsamında Yer Alan Faaliyetler
II. Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler Ve Tespit Yöntemi
III. Ticari Kazancın Tespitinde Dikkate Alınacak İndirilecek Giderler
IV. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler
V. Diğer Kanunlara Göre Ticari Kazancın Tespitinde İndirilebilecek Ve İndirilemeyecek Giderler
VI. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşi Ve Vergilendirilmesi
VII. Ticari Kazancın İstisnaları
VIII. Ticari Kazanç Sahibi Mükelleflerin Yıllık Beyanname Verme Zorunluluğu
IX. Ticari Kazanç Sahibi Mükelleflerin Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Kazanç Ve İratlarından Yapılacak İndirimler


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ZİRAİ KAZANÇ
I. Zirai Kazanç
II. Zirai Kazancın İstisnaları


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRET GELİRİ
I. Ücretin Tanımı Ve Ücret Sayılan Ödemeler
II. Ücret Gelirinde İlke Olarak Benimsenen Usul Ve Ücretin Safi Tutarının Tespiti
III. Gerçek Usule Tabi Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi
IV. Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler Ve Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilebilecek Bağış Ve Yardımlar
V. Ücret Geliri Elde Eden Mükelleflerin Ücret Gelirlerini Yıllık Beyanname İle Beyan Etmesi Durumunda Beyanname Verme Yeri Ve Zamanı
VI. Diğer Ücretliler Tanımı Ve Vergilendirilmesi
VII. Asgari Geçim İndirimi


BEŞİNCİ BÖLÜM
SERBEST MESLEK KAZANCI
I. Serbest Meslek Kazancı


ALTINCI BÖLÜM
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
I. Gayrimenkul Sermaye İradı Kavramı Ve Gayrimenkul Sermeye İradının Mükellefleri


YEDİNCİ BÖLÜM
MENKUL SERMAYE İRADI
I. Menkul Sermaye İradı Kavramı Ve Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler
II. Yıllık Beyanname İle Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
III. Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları
IV. Tutarın 2018 Yılı İçin 1.800 TL'yi Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
V. Devlet Tahvili, Hazine Bonosu Ve Eurobondlardan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
VI. Özel Sektör Tahvilleri Ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
VII. Kar Paylarının Vergilendirilmesi
VIII. Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Elde Ettiği Menkul Sermaye İratlarının Beyanı
IX. Menkul Sermaye İradı Elde Eden Aile Bireyleri İle Küçükler, Kısıtlılar Ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
X. Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükelleflerin Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerinin Mahsubu
XI. Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Kazanç Ve İratlardan Yapılacak İndirimler
XII. Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükelleflerin Beyanname Verme Yeri Ve Zamanı
XIII. Tevkifata Tabi Gelirler
XIV. Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler


SEKİZİNCİ BÖLÜM
DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
I. Gelir Vergisine Tabi Diğer Kazanç Ve İratlar
II. Arızi Kazançlar


KURUMLAR VERGİSİ


BİRİNCİ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİYET
I. Kurumlar Vergisinin Konusu
II. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri
III. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Tam Ve Dar Mükellefiyet


İKİNCİ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR
I. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Muafiyet
II. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre İstisnalar
III. Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DİĞER İSTİSNALAR
I. Yabancı Fon Kazançlarının Ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlerin Vergisel Durumu
II. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna
III. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması
IV. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması
V. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KURUM KAZANCININ TESPİTİ
I. Kurum Kazancının Tespiti
II. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
III. Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler
IV. Zarar Mahsubu
V. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılabilecek Diğer İndirimler
VI. Kurum Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilemeyecek Giderler


BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
I. Örtülü Sermaye
II. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı


ALTINCI BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA BEYAN, TARH VE ÖDEME
I. Beyan Esası
II. Kurumlar Vergisinin Tarhı
III. Verginin Ödenmesi


YEDİNCİ BÖLÜM
TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ
I. Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi


SEKİZİNCİ BÖLÜM
TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ
I. Tasfiye
II. Birleşme
III. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi
IV. Devir, Bölünme Ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme


DOKUZUNCU BÖLÜM
DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
I. Safi Kurum Kazancı
II. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti
III. Beyan Esası
IV. Vergilendirme Dönemi Ve Beyan
V. Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler
VI. Beyannamenin Verilme Yeri
VII. Dar Mükellefiyette Tarhiyatın Muhatabı, Tarh Zamanı Ve Tarh Yeri
VIII. Ödeme Süresi
IX. Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi
X. Muhtasar Beyanname


ONUNCU BÖLÜM
I. Kurumlar Vergisi Oranı, Geçici Vergi Ve İndirimli Kurumlar Vergisi
II. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
III. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu
IV. Diğer Kanunlardaki Muafiyet, İstisna ve İndirimlerin Sınırı


YARARLANILAN KAYNAKLAR