Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Gayrimenkul Yatırımında Hukuki Güvenlik

Gayrimenkul Yatırımında Hukuki GüvenlikSayfa Sayısı
:  
246
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-093-8

64,80 TL

 
Son yıllarda ticari yatırımların önemli bir bölümü ya gayrimenkule dayalı ya da gayrimenkul ile ilişkili olarak gelişmektedir. Bu nedenle yapılan yatırımın güvenilir olması gayrimenkul yatırımının mülkiyet güvenliğini zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de gayrimenkul mülkiyetinin yasal, teknik, sosyal ve ekonomik bileşenlerinin yanında bunların alt bileşenlerini de içermesi, yatırımın güvenilirliğinin uzmanlarca araştırılmasını gerektirmektedir.
Yasal mevzuat çeşitliliği ve değişkenliği, diğer yanda teknik mülkiyet uygulamaları gayrimenkullere yönelik mülkiyet güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasını öne çıkarmaktadır. Türkiye’de gayrimenkul güvenliğine yönelik yasal ve zorunlu bir yaptırım olmaması bu kitabın yazarları böylesi bir çalışma ortamına taşımıştır.
Yazarlar; imar mevzuatı, kamulaştırma, kentsel dönüşüm, Kadastro, tapu, mülkiyet hakkı ve üç boyutlu temsili, yabancıların mülkiyet edinimi konusunda, uygulama ve teorik alanda bilimsel yayınları, saha çalışmaları ve mesleki deneyimlerini kamusal platforma taşımak adına bu kitabı kaleme almak için bir araya gelmişlerdir. Temel amaç, gelecek yasal düzenlemelere altlık oluşturmak, yatırımcının korunması ve tüm bunlar için ihtiyaç olan teorik ve pratik bilginin bir araya getirilmesidir.
Kitap içeriğinde, gayrimenkul mülkiyeti üzerine genel tanımlamalar verildikten sonra okuyucuyu, gayrimenkul güvenliğine götürmektedir. Değişik yönlerden gayrimenkul güvenliği ele alınmış, AİHM kararları ile de konuya uluslararası hukuk bağlamında bir bakış sağlanmıştır. Özellikle gayrimenkul sigorta sisteminin ülkemizde de uygulanmasına yönelik işlemler için önemli bir altyapı eseri olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca yasa yapıcıların gelecekte ihtiyaç duyacakları bir temel kaynak olacağını umuyoruz.
Bu eserin gelecekte yeni eserlere öncü olması, ülkemiz kişi ve kurumlarına faydalı olması dileğiyle, Saygılarımızla.

    ÖNSÖZ-V
    İÇİNDEKİLER-VII
    1. GİRİŞ-1
    1. 1. Gayrimenkul Mülkiyeti Gelişim Süreci ve Genel Kavramlar-2
    1. 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili Uygulamaları-3
    1. 3. Kadastral Altlıklara Yönelik Uygulamalar-5
    1. 4. Mülkiyet Güvenliği İhtiyacı?-6
    1. 5. Arsa / Arazi Tanımları ve Gayrimenkul Cinslerinin Tespit ve Tescil Süreçleri-10
    1. 6. 3 Boyutlu Arazi Nesneleri ve Tescil Süreçleri (3 Boyutlu Kadastro)-13
    1. 7. Referans Parsel Kavramı ve Tarım Parseli İlişkisi-14
    2. ARSA VE ARAZİLERİN PLANLAMA SÜRECİ-17
    2. 1. Mekansal Planı ve Mekansal Strateji Planı-22
    2. 2. Çevre Düzeni Planı-22
    2. 3. Nazım İmar Planı-24
    2. 4. Uygulama İmar Planı-25
    2. 5. Planlama ile Gelen İmar Hakları ve Kazanılmış Hak-26
    3. ARAZİ YÖNETİM UYGULAMALARI-31
    3. 1. Planlı ve Plansız Alanlarda Arazi Yönetimi Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar-32
    3. 2. Arazi Yönetimi Uygulamalarında Mahkeme Süreçleri ve Yaşanan Sorunlar-44
    4. TÜRKİYE’DE MÜLKİYET GÜVENLİĞİ-51
    4. 1. AİHS ve AİHM kapsamında Mülkiyete Bakış-53
    4. 2. Mülkiyet Güvenliği Bağlamında AİHM Kararları-54
    5. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN MÜLK EDİNİMİ SÜRECİ VE YAŞANAN SORUNLAR-67
    6. TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL YATIRIMINDA OLASI RİSKLER-77
    6. 1. Mülkiyet Edinimi Açısından Riskler-77
    6. 2. Arazi Yönetimi Uygulamaları Açısından Riskler-79
    6. 3. Türkiye'de Gayrimenkul Yatırımında Risk Örnekleri-82
    7. TAŞINMAZ EDİNİMİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE DEĞERLEMENİN ÖNEMİ-89
    7. 1. Gayrimenkul Değerleme-89
    7. 1. 1. Karşılaştırma (Emssal) Yöntemi-90
    7. 1. 2. Gelir Yöntemi-91
    7. 1. 3. Maliyet Yöntemi-92
    7. 1. 4. Nominal Yöntem-93
    7. 1. 4. 1. Nominal Değerleme Yönteminde Faktör Seçimi-94
    7. 1. 4. 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Objektif Kriterlere Dayalı Taşınmaz Değerleme-95
    7. 2. Türkiye'de Taşınmaz Değerlemesi: Temel Uygulamalar Ve Yasal Altyapı-98
    8. TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA TESCİL DIŞI DENİZEL ALANLARIN ÖNEMİ-101
    8. 1. Deniz Kadastrosu Kavramı-103
    8. 2. Türkiye'de Yatırımcılar İçin Deniz Kadastrosu İhtiyacı-104
    9. ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI SÜRECİ-107
    9. 1. İnşaat Sözleşmesinin Tanımı ve Özellikleri-107
    9. 2. İnşaat Sözleşmelerinin Unsurları-107
    9. 3. İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi-109
    9. 4. Uluslararası Sözleşme Kavramı-110
    9. 5. Uluslararası İnşaat Sözleşmesinin veya İş Ortaklığı Sözleşmesinin Hazırlanması Aşamasında Gelecekte Doğması Muhtemel Uyuşmazlıkları Önlemek Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar-111
    9. 6. Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Uygulanacak Hukukun Seçimi-117
    9. 7. Uluslararası İnşaat Sözleşmesinin Genel Özellikleri-120
    9. 8. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri Hazırlanırken Dikkate Alınmasında Fayda Olan Standart (TİP) Sözleşmeler ve Şartnameler-122
    9. 9. FIDIC Tip Sözleşmeleri ve Şartnameleri-123
    9. 10. FIDIC Temel Sözleşmeleri-124
    9. 11. Diğer FIDIC Sözleşmeleri-125
    9. 12. Sözleşmenin Kurulması-125
    9. 13. Joint Ventura (Ortak Girişim)-129
    9. 14. Yap-İşlet-Devret (YİD) Modelinin Özellikleri ve Gayrimenkul Yatırımcısı İçin Avantajları-130
    9. 15. Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamındaki Sözleşmeler-131
    10. GAYRİMENKUL YATIRIMINDA DOSTANE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ-133
    10. 1. Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümünde Hakemliği Kurumsallaştırma Çalışmaları-134
    10. 2. Türkiye Hukukunda Uluslararası Hakemlik İle İlgili Kaynaklar-136
    10. 2. 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-138
    10. 2. 2. Danıştay Kanunu-140
    10. 2. 3. Usul Hukuku-142
    10. 2. 3. 1. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-142
    10. 2. 3. 2. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun-145
    10. 2. 4. Uluslararası Hakemlik ile İlgili Mevzuat-147
    10. 2. 4. 1. Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun-147
    10. 2. 4. 2. Milletlerarası Tahkim Kanunu-149
    11. GAYRİMENKUL GÜVENLİĞİNDE KORUYUCU ÖNLEYİCİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ÖNEMİ-169
    11. 1. Mülkiyet Ediniminde Mülkiyet Analizi Raporlama Tekniği-170
    11. 1. 1. Mülkiyet Analizi Raporunun (MAR) Önemi ve MAR Danışmanlığı İhtiyacı-170
    11. 1. 1. 1. Neden Mülkiyet Danışmanı-171
    11. 1. 2. Mülkiyet Analizi içeriği kapsamı ve İhtiyacı-172
    11. 1. 3. Mülkiyet Analizini Amacı-173
    11. 1. 4. Neden Mülkiyet Analizi-174
    11. 2. Gayrimenkul Yatırımında Hukuki Güvenlik-175
    11. 3. Mülkiyet Analizi Rapor Süreçleri-178
    12. KORUYUCU ÖNLEYİCİ DANIŞMANLIK HİZMETİ-181
    12. 1. MAR İçin Risk Yönetimi Ölçütleri-195
    12. 2. Mülkiyet Analizi Raporu Kapsam ve İçerik Analizi-196
    SONUÇ-225
    EKLER-227
    KAYNAKÇA-237
    KISA ÖZGEÇMİŞ-245