Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

Fikri Hukuk Kapsamında Bilgisayar Programlarındaki Değişikliklerin Sonuçları

Fikri Hukuk Kapsamında Bilgisayar Programlarındaki Değişikliklerin SonuçlarıSayfa Sayısı
:  
173
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5550-2

51,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Bilgisayarların ve bilgisayarları efektif kılan programların varlığı tıptan, eğitime, savunma sanayisinden sanata kadar birçok alanda yadsınamaz bir hal almış ve bilgisayar programcıları günümüz dünyasının dahi sanatçıları haline gelmiştir.
Bu sıra dışı eserleri anlamlandırmak, herkes için olduğu kadar hukukçular için de zordu. Özellikle bu çalışmaların eser olup olmadığı, nasıl korunacağı ve hatta korunmasının gerekip gerekmediği, hem hukukî hem de felsefî olarak çok tartışıldı. Tartışmalar devam ederken bilgisayar programlarının ekonomik değeri ve dünyaya yayılma hızı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu gelişmeleri takip eden Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde, özellikle Avrupa Birliği'nin yeknesak mevzuat çalışmaları sonunda 14 Mayıs 1991 Tarihli Bilgisayar Programlarının Hukuken Korunmasına ilişkin Konsey Direktifi ile temel prensipler belirlendi. Ülkemizde de Direktif metniyle paralel düzenlemeler 1995 yılında FSEK'e eklenerek, bilgisayar programları ilim ve edebiyat eseri olarak koruma altına alındı.
Yaşamını devam ettirebilmek için değişmek zorunda olan bilgisayar programlarında, değişikliğin boyutu programın başlı başına yeni bir esere dönüşmesine sebep olabileceği gibi basit bir modifikasyon ya da düzeltme boyutunda da kalabilir.
Bu çalışmada; fikrî hukuka özgü kavramlar (bilgisayar programlarının eser niteliği, eser sahibinin yetkileri, vs. ) ve bu eser türüne özgü sorunlar ışığında, yapılan değişikliklerin fikrî hukuk kapsamında doğuracağı sonuçlar, ulusal mevzuatımız ve uluslararası mevzuat dikkate alınarak incelenmiştir.
Konu Başlıkları
    Bilgisayar Programlarının Korunmasına İlişkin Eser Koruması Dışında Farklı Seçeneklerin Değerlendirilmesi
    Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği, Koruma Kapsamı ve Eser Sahipliği
    Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunması Kapsamında Tersine Mühendislik Sorunu
    Yayma Yetkisinin Tükenme Prensibi Kapsamında Kısıtlanması ve Bilgisayar Programlarının İkinci El Devri Sorunu
    Bilgisayar Programlarında Yapılan Değişikliklerin Yasal Düzenlemeler Kapsamında Değerlendirilmesi
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
Birinci Bölüm
ESER KAVRAMI VE ESER ÜZERİNDEKİ FİKRÎ HAKKIN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. ESER KAVRAMI  19
A. Genel Olarak  19
B. Eser Kavramının Objektif Unsuru  21
1. Soyut Fikrin Dış Dünyada Algılanabilir Hale Gelmesi  22
2. Soyut Fikrin Kanunla Belirlenmiş Eser Türlerinden Biriyle İfade Edilmesi  24
C. Eser Kavramının Sübjektif Unsuru  26
II. ESER ÜZERİNDEKİ FİKRÎ HAKKIN HUKUKİ NİTELİĞİ  30
A. Genel Olarak Hak Kavramı  30
B. Fikrî Hakkın Tarihçesi  33
1. Fikrî Hakkın Dünyadaki Tarihsel Gelişimine Genel Bakış  34
2. Fikrî Hakkın Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimine Genel Bakış  43
C. Eser Üzerinde Hak Sahipliğine İlişkin Terminolojideki Mülkiyet Sorunsalı  49
1. Mülkiyet Kavramı  49
2. Tarihsel Süreçte Mülkiyete İlişkin Başlıca Felsefi Yaklaşımlar  51
a. Mülkiyeti Emek Kavramına Dayandıran Görüş  52
b. Mülkiyeti Fayda İlkesine Dayandıran Görüş  53
c. Mülkiyetin İrade Kavramına Dayandıran Görüş  55
3. Mülkiyet Hakkının Nesnesi Eşya Kavramı ve Bu Kavramın Fikrî Ürünlerle İlişkisi  56
4. Terminolojik Olarak “Mülkiyet” Kavramının Fikrî Hukukta Kullanılmasına İlişkin Doktrindeki Görüşler  60
D. Eser Üzerindeki Hakkı Açıklayan Teoriler  64
1. Fikrî Mülkiyet Teorisi  64
2. Kişilik Hakları Teorisi  67
3. Düalist Teori  69
4. Monist Teori  71
5. Eser Sahipliği Teorisi  72
6. Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku’na Hâkim Olan Görüş  73
E. Eser Üzerindeki Hakkın Hukuki İşlemlere Konu Olması ve Özellikle Bu Hakkın Devredilip Devredilemeyeceği Sorunu Bakımından FSEK’e Hâkim Teorinin Değerlendirilmesi  75
F. Hak Çeşitleri Bakımından Fikrî Hakkın Yeri ve Niteliği  79
İkinci Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ FİKRÎ HUKUK KAPSAMINDA
ESER OLARAK KORUNMASI
I. BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  83
A. Bilgisayar Programlarının Hayatımızdaki Yeri, Kavram olarak Yazılım ile Bilgisayar Programı Arasındaki İlişki ve Yazılımların Fikrî Hukuk Koruması Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu  83
B. Temel Kavramlar  87
1. Bilgisayar Donanımı (Hardware)  87
2. Algoritma  87
3. Akış Şeması (Program Akışı)  89
4. Program Kodu, Makine Kodu, Kaynak Kodu ve Nesne Kodu  90
5. Arayüz (Interface)  91
6. İşlemci  93
7. İşletim Sistemi  93
8. Araişlerlik (Interoperability)  93
9. Program Betimlemesi (Program Deion)  93
10. Refakat Malzemeleri  94
C. Bilgisayar Programlarının Oluşum Aşamaları  94
D. Bilgisayar Programlarının Türleri  95
1. İşlevleri Açısından  95
a. Sistem Programları  95
b. Uygulama Programları  96
c. Çeviri Programları  96
d. Mikroprogramlar  96
2. Piyasaya Sunuluş Şekilleri Açısından  97
a. Standart Paket Programlar  97
b. Sipariş Üzerine Hazırlanan Özel Programlar  97
E. Programlama Dilleri  97
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ESER KORUMASI DIŞINDA FARKLI SEÇENEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  99
A. Patent Koruması  100
B. Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Koruma  102
C. Sözleşme Yoluyla Koruma  104
III. Bilgisayar Programlarının Fikrî Hukukta Korunmasının Uluslararası ve Ulusal Hukukta Tarihsel Gelişimi  104
IV. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ESER NİTELİĞİ, KORUMA KAPSAMI VE ESER SAHİPLİĞİ  107
A. Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği  108
B. Koruma Kapsamı  109
1. Hazırlık Tasarımları  111
2. Akış Şeması  112
C. Koruma Kapsamı Dışında Kalan Hususlar  112
D. Yazılımlara Özgü Bazı Unsurların Koruma Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu  113
E. Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunması Kapsamında Tersine Mühendislik  114
F. Bilgisayar Programlarında Eser Sahipliği ve Hak Sahipliği  117
1. Bilgisayar Programının Birden Fazla Kişi Tarafından Meydana Getirilmesi Halinde Eser Sahipliği  121
2. İşverenin ve Tüzel Kişilerin Hak Sahipliği  123
G. Bilgisayar Programlarıyla İlgili Olarak Eser Sahibinin Hakkı  125
1. Manevi Yetkiler  126
a. Kamuya Sunma Yetkisi  127
b. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma/Adını Belirtmekten Kaçınma Yetkisi  128
c. Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi  129
2. Malî Yetkiler  129
a. İşleme Yetkisi  130
b. Çoğaltma Yetkisi  132
c. Yayma Yetkisi  136
i. Genel Olarak  136
ii. Yayma Yetkisinin Tükenme Prensibi Kapsamında Kısıtlanması ve Bilgisayar Programlarının İkinci El Devri Sorunu  137
d. Temsil Yetkisi  142
e. İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Yetkisi  142
Üçüncü Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE
FSEK’DE BU HUSUSTAKİ DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ
I. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TEKNİK OLARAK İNCELENMESİ  143
A. Genel Olarak  143
B. Bilgisayar Programlarındaki Değişiklik Düşüncesinin Kaynağı  144
C. Bilgisayar Programlarındaki Değişikliklerin Teknik Olarak Değerlendirilmesi  145
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  151
A. Bilgisayar Programlarındaki Değişikliklerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki Hükümlerle İlişkilendirilmesi  151
1. İşlenme Eser Kapsamında FSEK md. 6/10’daki Düzenlemenin Değerlendirilmesi  152
a. İşlenme Eser ve Unsurları  152
b. İşlenmiş Bilgisayar Programlarının Hukuki Olarak Korunması  154
2. FSEK md. 38’e göre Şahsen Kullanma Kapsamında Yapılan Değişiklikler  156
B. Bilgisayar Programlarındaki Değişikliklerin Eser Sahipliği Hususundaki Etkileri  157
Sonuç  161
Kaynakça  165
Kavramlar Dizini  173