Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (178)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Eşya Hukuku Cilt II Zilyetlik

Eşya Hukuku Cilt II ZilyetlikSayfa Sayısı
:  
362
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-195-1

68,04 TL ( KDV Dahil )


Eşya Hukuku serisinin ikinci cildini oluşturan bu kitap, TMK’nun dördüncü kitabının üçüncü kısmında, 973 ile 996 ncı maddeleri arasında düzenlenen zilyetliği ele almaktadır. Çalışmada, zilyetlik, zilyetlik çeşitleri, zilyetliğin kazanılması ve kaybedilmesi, zilyetliğin korunması, zilyetliğin hakkın olgusu olarak korunması, haksız zilyedin sorumluluğu konuları incelenmiştir.


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ V


KISALTMALAR VII


İKİNCİ BÖLÜM


ZİLYETLİK


§ 4. GENEL OLARAK ZİLYETLİK 1


I. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ OLGU OLARAK YERİ VE FONKSİYONU 1


II. YASAL DÜZENLENMESİ 3


III. İNCELEME SİSTEMATİĞİMİZ 5


§ 5. ZİLYETLİK KAVRAMI 7


I. GİRİŞ 7


A. Genel Olarak 7


B. Terim 7


C. Tarihi Gelişimi 8


II. TANIM 9


III. KONUSU 11


IV. HUKUKİ NİTELİĞİ 13


A. Hak Görüşü 13


1. Ayni Hak Görüşü 13


2. Nispi Hak Görüşü 14


B. Hukuki Durum Görüşü 14


V. UNSURLARI 15


A. Temel Görünüm Şekli: Eşya Zilyetliği 16


1. Fiili Hâkimiyet 16


a. Genel Olarak 16


b. Fiili (Maddi) Etki 17


c. Mekansal Fiili (Maddi) İlişki 17


d. Maddi (Fiili) Mekansal İlişkinin Sürekliliği 18


e. Fiili Hâkimiyetin Görünürlüğü 19


2. Hâkimiyet İradesi 20


a. Genel Olarak 20


     b. Niteliği 22


    aa. Doğal İrade 22


    bb. Genel İrade 23


    cc. Özel Durumlar 23


B. İstisnai Görünüm Şekilleri 24


1. Hak Zilyetliği 24


a. Kavram 24


b. Hukuki Olguları 24


aa. Taşınmaz Üzerine İrtifak Hakkı veya Taşınmaz Yükünden 


      Doğan Bir Hak Olmalı 24


bb. Hak Fiilen Kullanılmalı 26


      c. Hukuki Sonucu 26


2. Fiktif (Sanal) Zilyetlik 27


a. Mirasçıların Zilyetliği 27


b. Bulunmuş Eşyanın Teslim Edildiği Kişilerin Zilyetliği 28


VI. BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ 28


A. Mülkiyetten 28


B. Hayvan Bulunduran ve İşletenden 29


C. Hizmet Zilyedinden 29


1. Genel Olarak 29


2. Zilyet Sahibine Yardım İlişkisinde Talimata Bağlılık 30


3. Talimata Bağlılık İlişkisinin Görünürlüğü 32


4. Kavram 32


5. Zilyetlikten Ayırt Edilmesi 33


6. Organın Zilyetliği ve Hizmet Zilyetliği 35


7. Banka Kasa Sözleşmesinde 36


VII. FONKSİYONLARI 37


A. Toplumsal Düzeni ve Güvenliği (Huzuru) Sağlama Fonksiyonu 37


1. Huzur Fonksiyonu 37


2. Huzur Fonksiyonunu Açıklayan Görüşler 38


a. Huzur Teorisi 38


b. Süreklilik Teorisi 38


c. Görüşümüz 39


3. Hukuki Koruma Fonksiyonu 39


B. Aleniyeti Sağlama Fonksiyonu 39


1. Hakkı Kurma Etkisi 40


2.  Hakkı Zamanaşımı ile Kazandırma Etkisi 40


3. Karine Etkisi 40


4. Güvenin Korunması Etkisi 40


 


§ 6. ZİLYETLİK ÇEŞİTLERİ 41


I. GİRİŞ 41


II. DOLAYLI ZİLYETLİK - DOLAYSIZ ZİLYETLİK 41


A. Genel Olarak 41


B. Çeşitleri 43


1. Dolaysız Zilyetlik 43


2. Dolaylı Zilyetlik 44


C. Hukuki Sonuçları 44


1. Zilyetliğin Korunmasında 45


2. Taşınır Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanımında 45


3. Kaybedilen Eşyada 46


III. BASİT ZİLYETLİK - KADEMELİ ZİLYETLİK 46


A. Basit (Yalın) Zilyetlik 47


B. Kademeli Zilyetlik 47


1. Genel Olarak 47


2. Kademeli Geçerli Katılım İlişkisi ve Zilyetliğe Katılım İradesi 48


3. İkili Kademenin Çeşitleri 51


a. Asli Zilyetlik 51


b. Fer’i Zilyetlik 51


c. Başkası İçin Zilyet 52


4. Hukuki Sonuçları 53


a. Temel Sonuç: Asli Zilyedin Fiili Hâkimiyeti Sona Erse Bile  


    Fer’i Zilyetle Birlikte Zilyet Olması (Fiksiyon Zilyet) 53


b. Eşler Arasında 54


c. Ön Mirasçı Art Mirasçı 54


d. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinde 54


IV. KENDİSİ İÇİN ZİLYET - BAŞKASI İÇİN ZİLYET 55


A. Kendisi İçin Zilyet 55


1. Genel Olarak 55


2. Ayni Hak (Malik) Sahibi Sıfatıyla Zilyet - Başka Sıfatla Zilyet 56


B. Başkası İçin Zilyet 56


V. BÜTÜN (TAM) ZİLYET – KISMİ ZİLYET 57


VI. HAKKA DAYANAN ZİLYET – HAKSIZ ZİLYET 58


A. Hakka Dayanan Zilyet 58


B. Haksız Zilyet 58


1. Genel Olarak 58


2. Çeşitleri 59


a. İyiniyetli Haksız Zilyet 59


b. Kötüniyetli Haksız Zilyet 59


VII. TEK BAŞINA ZİLYETLİK – BİRLİKTE ZİLYETLİK 59


A. Tek Başına Zilyetlik 59


B. Birlikte Zilyetlik 60


1. Genel Olarak 60


2. Ayrılması ve Mülkiyet Çeşitleriyle Olan İlişkisi 61


3. Çeşitleri 62


a. Elbirliği (İştirak Halinde) Zilyetlik 62


b. Paylı (Müşterek) Zilyetlik 62


c. Yan Zilyet 63


4. Hukuki Sonuçları 63


§ 7. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 65


I. GENEL OLARAK 65


II. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 66


A. Zilyetliği Kazanma Yolları 66


1. Genel Olarak 66


2. Aslen Kazanma 68


a. Kavram 68


b. Hukuki Olguları 69


aa. Objektif Unsur 69


bb. Subjektif Unsur: Aslen Kazanma (Hâkimiyet) İradesi 70


c. Zilyetliği Haklı Aslen Kazanma – Zilyetliği Haksız Aslen 


    Kazanma 71


3. Devren Kazanma 71


a. Kavram 71


b. Zilyetliğin Devri İle Mülkiyetin Devri Arasındaki İlişki 72


c. Çeşitleri 75


aa. Genel olarak 75


bb. Eşyanın Teslimi İle Zilyetliğin Kazanımı 76


aaa. Genel Olarak 76


bbb. Çeşitleri 77


(1). Hazırlar Arasında Devir 77


(a.). Eşyanın Teslimi 77


(b.). Eşyada Hâkimiyeti Sağlayacak Araçların Teslimi 78


(2). Tarafların Zilyetliğin Teslimle Devrinde Uzlaşması 79


(a.). Zilyetliğin Teslimle Devrinde Anlaşma 79


(b.). Zilyetlik Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 81


(c.). Üçüncü Kişi Yararına Bağışta Bağışlananın  


        Zilyetliği 82


(3). Hazır Olmayanlar Arasında Devir (Temsilciye Teslim) 82


(a.). Genel Olarak 82


(b.). Niteliği 83


ccc. Hukuki Sonucu 85


(1). Zilyet Temsilcisi Doğrudan Temsilci ise 86


(2). Zilyet Temsilcisi Dolaylı Temsilci ise 87


(3). Yetkisiz Zilyet Temsilcisi 87


(4). Vekaletsiz İşgörenin Temsili 87


cc. Eşyanın Teslimi Olmaksızın Zilyetliğin Kazanımı  


     (Zilyetlik Sözleşmesi İle Zilyetliğin Kazanımı) 87


aaa. Genel Olarak 87


bbb. Zilyetlik Sözleşmesi 89


(1). Genel Olarak 89


(2). Sözleşme Niteliği 90


(3). Tarafların İradi Temsili 91


(4). Zilyetlik Sözleşmesinin Sebep İşlemden Soyutluğu 92


    (5). Çeşitleri 93


(a.). Zilyetliğe Açık Durumunun Devri 93


         (aa.). Kavram 94


         (bb.). Hukuki Olguları 95


                   (aaa.). Devredenin Eşya Üzerinde  


                              Doğrudan Zilyet Olması 95


                   (bbb.). Üzerinde Zilyetlik Kurulabilmeye 


                               Elverişli Açık Eşya Olmalı 95


                   (ccc.). Zilyetlik Sözleşmesi 96


            (cc.). Hukuki Sonucu 97


(b.). Kısa Elden Zilyetliğin Devri 97


           (aa.). Kavram 97


           (bb.). Hukuki Olguları 98


                   (aaa.). Zilyetliği Kazanacak Olanın  


                              Hâlihazırda Zilyet Olması 99


                    (bbb.). Kısal Elden Zilyetliğin Devri 


                               Sözleşmesi 99


                              (aaaa.). Genel Olarak 99


                              (bbbb.). Niteliği 99


             (cc.). Hukuki Sonuçları 100


dd. Hükmen Teslim 100


aaa. Genel Olarak 100


bbb. Kavram 101


ccc. Hukuki Olguları 102


(1). Devredenin Özel Bir Hukuki İlişkiye Dayanarak  


       Eşyaya Dolaysız Zilyet Kalması 103


(a.). Devredenin Dolaysız Zilyet Kalması 103


(b.). Özel Hukuki İlişki 103


(c.). Somut Hükmen Teslim 105


(d.). Uygulama Alanı 105


(e.). İspatı 106


(2). Hükmen Teslim Sözleşmesi 106


(a.). Genel Olarak 106


(b.). Zilyetliğin Devredilmesine İlişkin Sözleşme:  


           Zilyetliğin Hükmen Teslimi Sözleşmesi 107


ddd. Hukuki Sonuçları 108


eee. Özel Durumlar 109


(1). Elden Bağışlama 109


(2). Teslim şartlı rehin 109


(a.). Genel Olarak 109


(b.). Hükmen Teslimle Kanuna Karşı Hile 109


ee. Zilyetliğin Havalesi 111


aaa. Genel Olarak 111


bbb. Kavram 111


ccc. Hukuki Olguları 112


(1). Dolaylı Zilyet Olunan Bir Eşyanın Devri Söz  


       Konusu Olmalı 113


(2). Üçüncü Kişinin Özel Bir Hukuki İlişkiye Dayanarak 


       Eşyaya Dolaysız Zilyet Olması 113


(a.). Genel Olarak 113


(b.). İstihkak Hakkından Talebin Ayrılmasında  


        Hükmen Teslim 115


(3). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesi 115


ddd. Hukuki Sonuçları 117


(1). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesinin Tarafları  


      Arasındaki İlişki 117


(2). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesi Tarafları ile  


       Üçüncü Kişi (Dolaysız Zilyet) Arasındaki İlişki 118


(a.). Genel Olarak 118


(b.). Niteliği 119


(c.). Bildirimin Şekli 119


(d.). Bildirimin Hukuki Sonuçları 120


      (aa.). Bildirimden Önce 120


      (bb.). Bildirimden Sonra 120


(e.). Dolaysız Zilyedin Eşyayı Geri Vermekten  


       Kaçınması 121


eee. Özel Durumlar 124


ff. Emtiayı Temsil Eden Evrakların Teslimi 124


aaa. Genel Olarak 124


bbb. Hukuki Olguları 125


(1). Emtia Taşıyıcıya ya da Ardiyeciye veya Umumi 


       Mağazaya Bırakılmış Olmalı 125


(2). Emtiayı (Eşyayı) Temsil Eden Kıymetli Evrak  


      Teslim Edilmeli 126


ccc. Hukuki Sonucu 129


(1). Emtianın Teslim Edilmiş Sayılması 129


(2). Verme Yükümlülüğünde Hapis Hakkı 131


(3). İyiniyetli Emtiayı Teslim Alanın Korunması 132


III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ 132


A. Genel Olarak 132


B. Fiili Hâkimiyetinin Sürekli Kaybedilmesi 133


1. Fiili Hâkimiyetin Geçici Kaybı veya Sürekli Kaybı Kavramı 133


2. Fiili Hâkimiyetin Sürekli Kaybıyla Zilyetliğin Kaybedilmesi 136


a. Zilyedin Rızası ile Zilyetliğin Kaybedilmesi 136


b. Zilyedin Rızası Dışında Zilyetliğin Kaybedilmesi 138


 


§ 8. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 139


I. ZİLYETLİĞİN KORUNMASININ AMACI VE FONKSİYONU 139


A. Genel Olarak 139


B. Zilyetliğin Korunmasının Sebebi 139


1. Genel Olarak 139


2. Eşya Üzerindeki Haklardan Bağımsızlığı ve Bunlarla İlişkisi 140


3. Konusu 141


C. Hukuki Olguları 141


1. Zilyetliği İhlal (El Atma) 142


a. Zilyetliğin Korunmasında Hareket Noktası: Zilyetlik Olgusu 142


b. Zilyetliğin İhlali (Zilyetliğe El Atma) 142


aa. Zilyetliğin İnsan Fiili İle İhlali 142


bb. Failin Kusurunun Aranmaması 143


2. Zilyetliğin Hukuka Aykırı Olarak İhlali (Zilyetliğe Yasak El  


    Atma) 143


a. Genel Olarak 143


b. Görünüm Şekilleri: Zilyeliğin Gaspı (Elinden Alınması) ve 


    Zilyetliğe Saldırı 144


aa. Zilyetliğin Gaspı (Elinden Alınması) 144


bb. Zilyetliğe Saldırı 145


3. Hukuka Uygunluk Sebebinin Bulunmaması 147


a. Özel Hukuktan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Sebepleri 147


aa. Genel Olarak 147


bb. Zilyedin Rızası 148


b. Kamu Hukukundan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Sebepleri 148


D. Zilyetliği Korunan Kişi: Zilyet 149


1. Genel Olarak 149


2. Hak Zilyetinin Durumu 149


3. Kademeli Zilyetlikte 150


a. Asli Zilyet ve Fer’i Zilyet İlişkisinde 150


b. Dolaylı Zilyet ve Dolaysız Zilyet İlişkisinde 151


4. Hizmet Zilyetinin Durumu 152


5. Birlikte Zilyetlik ve Elbirliği ile Zilyetlik 152


E. Zilyetliğin Korunması Talepleri ile Haklardan Doğan Davalar 


    Arasındaki İlişki 153


F. Hukuki Sonucu 154


1. Genel Olarak 154


2.  Zilyedin Kuvvet Kullanarak Zilyetliğini Koruması 155


a. Genel Olarak 155


b. Zilyedin Savunma Yetkisinin (Kuvvet Kullanma Hakkının)  


    Hukuki Olguları 156


aa. Zilyetliğe Olan Hukuka Aykırı İhlalin Başlamış ve Halen  


     Devam Ediyor Olması 156


bb. Sınırı: Durumun Haklı Gösterdiği Derece Kuvvet  


      Kullanılması 158


aaa. Kuvvet Kullanmanın Saldırıyla Orantılı Olması İlkesi 158


bbb. Savunma hakkının Sınırının Aşılması (Orantısız  


        Kuvvet Kullanma) 159


cc. Zilyetliğe Aykırılığın Hukuka Aykırı Olması 160


c. Savunma Yetkisinin Tarafları 160


aa. Savunma Yetkisinin Aktif Tarafı: Zilyet 160


bb. Savunma Yetkisinin Pasif Tarafı: Gasp veya Saldırgan 161


d. Savunma Yetkisi 162


aa. Zilyetliği İhlal Eden Saldırıya Karşı Kuvvet Kullanarak  


     Defetme Yetkisi 162


aaa. Zilyetliği İhlal Eden Saldırıya Karşı Savunma Yetkisi 162


bbb. Meşru Müdafaa İçin Kuvvet Kullanarak İhlali  


        Defetme Yetkisi 163


bb. Zilyetliğin Elinden Alınmasına Karşı Kuvvet Kullanarak 


     Zilyetliği Geri Alma Yetkisi 163


aaa. Zilyetliğin Elinden Alınmasına Karşı Savunma 163


bbb. Kuvvet Kullanarak Zilyetliği Geri Alma Hakkı 163


(1). Taşınmazlarda El koyanı Kovma Hakkı 164


(2). Taşınırlarda Elinden Alma Hakkı 164


3. Dava Yoluyla Zilyetliğin Savunulması 164


a. Genel Olarak 164


b. Zilyetlik Davalarının Özelliği 165


c. Zilyetlik Davalarında Yargılama 167


d. Zilyetliğin Gaspında Zilyedin Dava Hakkı: Geri Verme  


    (Alma) Davası 167


aa. Terim 167


bb. Hukuki Olguları 168


cc. Korunan Kişi (Davacı Sıfatı/Aktif Dava Tarafı:  


     Davacı): Zilyet 169


aaa. Haksız Zilyedin Davacı Sıfatı 169


bbb. Dolaylı Zilyedin Davacı Sıfatı 169


ccc. Birlikte Zilyedin–Elbirliği ile Zilyetlerin Davacı  


        Sıfatı(ları) 171


(1). Birlikte Zilyet 171


(2). Elbirliği ile Zilyet 171


dd. Karşı taraf (Davalı Sıfatı/Pasif Dava Tarafı: Davalı): Gaspçı 172


ee. Hukuki Sonucu 173


aaa. Zilyetliğin Geri Verilmesi Talebi 173


(1). Genel Olarak 173


(2). Davalının Üstün Hakkı Savunması (Geri Vermekten 


       Kaçınma Hakkı) 174


bbb. Zilyetliğin Gaspından Dolayı Uğradığı Zararın  


        Tazminini Talep 176


e. Zilyetliğe Saldırıda Dava Hakkı 177


aa. Terim 178


bb. Hukuki Olguları 178


cc. Konusu 180


dd. Davacı Sıfatı ve Davalı Sıfatı 180


ee. Hukuki Sonucu 181


aaa. Zilyetliğe Saldırı Fiilinin veya Saldırı Sebebinin  


       Önlenmesi Davası 181


bbb. Saldırının Sona Erdirilmesi Davası 182


ccc. Zilyetliğe Saldırıdan Dolayı Uğradığı Zararın  


        Tazminini Talep 183


f. Dava Hakkının Düşmesi 185


aa. Genel Olarak 185


bb. Sürenin Niteliği (Hak Düşürücü Süre) 186


cc. Dava Hakkının Düşme Süresi 187


aaa. Dava Hakkının Düşeceği Kısa Süre 187


bbb. Dava Hakkının Düşeceği Uzun Süre 187


II. ZİLYETLİĞİN İDARİ YÖNDEN KORUNMASI 187


A. 3091 Sayılı Kanunun Uygulama Alanı: Taşınmazlar 188


B. Korumanın Amacı 190


C. Taşınmaz Zilyetliğine Tecavüz ve Müdahaleye Karşı İdari  


     Korunma 190


1. Tecavüz ve Müdahale Kavramları 190


2. Tecavüz ve Müdahale Sayılan Haller 191


3. Damlı Yapının Fuzuli İşgaline Koruma 191


D. Korumaya Yetkili İdari Makamın Yetki ve Görevi 192


E. İdari Makama Başvuru 192


1. Genel Olarak 192


2. Başvuruda Bulunma Süresi 193


3. Soruşturma ve İnfaz Giderleri 193


4. Başvuru Sahibinin Başvurusundan Vazgeçmesi 194


F. Soruşturma 194


1. Soruşturmacı Tayini 194


2. İlgililere Tebligat 194


3. Soruşturma 195


4. Şahitlerin Dinlenmesi ve Karar 196


5. Kroki Çizilmesi 197


6. Soruşturma Süresi 197


7. Tarafların Anlaşması 197


8. Soruşturma Evrakı ile Fezlekenin Yetkili Makama Verilmesi 197


G. Karar 198


1. Kararların On Beş Gün İçinde Verilmesi 198


2. İhtiyati Tedbirler Kararı Verilmiş Olması ve Verilebilmesi 198


3. Kararların Kesinliği 199


H. Anlaşmazlığın Dava Konusu Olması 199


I. Kararın Uygulanması: İnfaz 200


1. Genel Olarak 200


2. İnfaz 200


3. İnfazın Ertelenemeyeceği 202


4. Taşınmaz Mal Üzerindeki Ekim, Tesis ve Değişiklikler 202


5. İkinci ve Daha Sonraki Tecavüzler 203


 


§ 9. ZİLYETLİĞİN HAKKIN OLGUSU OLARAK KORUNMASI 205


I. GENEL OLARAK 205


A. Yasal Düzenlemesi 205


B. Zilyetliğin Hakkın Olgusu Olarak Korunmasının Amacı 206


C. Zilyetlik Olgusuna Dayanarak Zilyetliğin Korunmasından Farkı 207


D. Zilyetlik Olgusuna Dayanılarak Hakkın Korunması Araçları 208


II. ZİLYETLİK OLGUSUNA BAĞLANAN KARİNELER 208


A.Taşınırlarda Zilyetliğe Bağlanan Karineler 210


1. Genel Olarak 210


a. Zilyetliğin Haksız Olduğunun Görünüşten Anlaşılması 212


b. Karine Sonucu Hakkın Taşınır Üzerinde Zilyetlik Yetkisi  


    Vermesi 213


2. Asli Zilyetlikten Kaynaklanan Karine: Mülkiyet Karinesi 213


a. Taşınırın Halihazır Zilyedinin Mülkiyet Karinesi 213


aa. Karine Olgusu 214


bb. Karine sonucu 215


b. Taşınırın Önceki Zilyetinin Mülkiyet Karinesi 216


aa. Karine Olgusu 216


bb. Karine Sonucu 216


3. Fer’i Zilyetlikten Kaynaklanan Karine 217


a. İyiniyetli Malik Sıfatıyla Asli Zilyedin Mülkiyet Karinesine  


    Dayanılabilmesi 217


b. Sınırlı Ayni Hak Karinesi veya Nispi Hak Karinesi 219


B. Taşınmazlarda Zilyetliğe Bağlanan Karineler 221


1. Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar 222


2. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 223


III. DAVADA ZİLYETLİK OLGUSUNA DAYANAN HAK  


       KARİNESİNE DAYANARAK TALEP VEYA SAVUNMA, HAKKA 


       DAYANABİLME 224


A. Davalının, Davada Zilyetlik Olgusunun Dayandırdığı Hakka 


     Dayalı Savunması 224


B. Davacının, Zilyetlik Olgusunun Dayandığı Hak Karinesi veya  


     Hakla Korunması, Özelikle Taşınır Davası 225


1. Davacının Zilyetlik Olgusunun Dayandığı Hak Karinesi veya 


    Hakka Dayanarak Korunması 225


2. Tarihi Kökleri 226


3. Haksız Zilyetlik Kazanımı Kavramı 226


4. Haksız Zilyetlik Kazanımında Eşyanın İadesi 227


a. Genel Olarak 227


b. Taşınır Davası 229


aa. Terim 229


bb. Kavram 229


cc. Hukuki Niteliği 231


aaa. Taşınır Davasının Hukuki Dayanağının Niteliği 231


bbb. Taşınır Davasının Niteliği 232


ccc. Kararın Kesinliği 233


dd. Konusu 234


ee. Tarafları 234


aaa. Davacı Sıfatı 235


(1). Genel Olarak 235


(2). Asli Zilyet ve Fer’i Zilyet 235


(3). Dolaysız Zilyet ve Dolaylı Zilyet 235


(4). Birlikte Zilyet 236


(5). Hizmet Zilyedi 237


bbb. Davalı Sıfatı 237


ff. Haksız Kazanımın İadesinde Temel Kriter Olarak:  


    İyiniyetli Kazanım ve Kötüniyetli Kazanım 238


aaa. Genel Olarak 238


bbb. İyiniyetle Kazanım 239


ccc. İyiniyetin Karine Olması 241


gg. Hukuki Olguları 242


aaa. Genel Olarak 242


bbb. Önceki Zilyedin (Davacının) Kazanımının İyiniyetli Olması 242


ccc. Hâlihazır Zilyedin (Davalının) Üstün Hak İddiasının Çürütülmesi 243


(1). Hâlihazır Zilyedin (Davalının) Zilyetliği Kötüniyetli  


       Kazanmış Olması 243


(2). Taşınırın Önceki Zilyedinin (Davacının) Elinden 


      Zilyetliğin Rıza Dışı Çıkmış Olması 245


(a.). Hukuki Olguları 245


(b.). Rıza Dışı Elden Çıkma Halleri 247


(c.). Dava Süresi 248


       (aa.). Rıza Dışı Elden Çıkmış Eşyada 248


       (bb.). Kötüniyetle Kazanımlara Karşı 249


               (aaa.). Hukuki Sonucu 250


               (bbb.). İyiniyetin Korunması 250


                           (aaaa.). Açık Arttırmadan, Pazardan  


                                        ya da Benzeri Eşya Satandan 


                                        İyiniyetle Edinme 250


                                     (a’.). Genel Olarak 250