Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum İşlemlerinin Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Etkinliği

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum İşlemlerinin Yargısal Denetiminin Kapsamı ve EtkinliğiSayfa Sayısı
:  
353
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0412-5

80,00 TL

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR LİSTESİ

GİRİŞ

A.Konunun Sınırlandırılması

B.İptal Davasında Etkinlik ve Kapsam

C. Terminoloji ve Kavramsal Çerçeve

D. Yöntem ve Bölümlendirme

BİRİNCİ BÖLÜM
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN
ORTAYA ÇIKIŞI VE TÜRKİYE’DE HUKUKİ STATÜSÜ

A. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Ortaya Çıkışı ve
Yayılmaları

1. Amerika’da Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların
Kuruluş Ortamı, Amacı ve Özerkliği

a. Federal Devlet İçerisinde Teknik İdarenin Oluşumu ve
İdari Örgütün Yaygınlaşması

b. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Amerika’da
Kuruluş Amacı

c. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Amerikan
Devlet Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği

2. Kıta Avrupası’nda Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların
Ortaya Çıkışı ve Yayılması

a.Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Öncesi Dönem

b.Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Sonrası Dönem

3. Amerika ve Avrupa’daki Gelişimin Karşılaştırılması

4. Türkiye’de Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Ortaya Çıkışı
ve Yayılması

B. Türkiye’de Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Anayasal Dayanağı ve İdari Teşkilat İçinde Yeri

1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Anayasal Dayanağı

a.Kuruluşları Bakımından Anayasal Dayanak

b. Görevleri Bakımından Anayasal Dayanak

c. Merkezi İdarenin Vesayet Denetimi Bakımından

2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların İdari Teşkilat İçindeki
Yeri

3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların İdarenin Bütünlüğü Kuralı Açısından Değerlendirilmesi

C. Türkiye’de Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Özerkliği

1.İdari İşlemler Tesis Edilirken Merkezi İdarenin Etkilerinden Uzak Olma ve Bağımsızlık-Özerklik Tartışması

2. Anayasa’da 6771 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler Sonrasında Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Özerkliği

3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Özerkliğinin Yargısal Denetimin Kapsamını Etkileyip Etkilemediği Sorunu

İKİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK DÜZENLEME VE
DENETLEME İŞLEVİ

A. Düzenlemenin (Regülasyonun) Karşılaştırmalı Hukuk
Kapsamında Anlamı

1. Düzenlemenin Genel Olarak Anlamı

2. Düzenlemenin Amerikan İdare Hukukunda Anlamı

a.Düzenlemenin Federal Yürütme Erki İçerisinde Bulunmakla Beraber Yürütme İşlevinden Ayrı Bir İşlev (İdari İşlev) Oluşturması Anlamı

b. Düzenlemenin Klasik Anglo-Sakson Hukuk Anlayışından Uzaklaşılma Anlamı

3. Kıta Avrupası’nda ve Ülkemizde Düzenlemeye Yaklaşım

B. Kamu Hizmeti – Kolluk Faaliyeti Ayrımında Ekonomik Düzenleme ve Denetleme İşlevinin Devletin Ekonomiye Müdahale Yöntemleri Arasındaki Yeri

1. Ekonomik İdare Hukuku Bağlamında Genel Değerlendirme

2. Amerikan Hukukunda Ekonomik Kolluk Faaliyeti ve Ekonomik Kamu Hizmeti

3.Türk ve Alman İdare Hukukunda Ekonomik Kolluk Faaliyeti ve Ekonomik Kamu Hizmeti Ayrımı

a. Genel Olarak Kolluk Faaliyeti – Kamu Hizmeti Ayrımı

b. Düzenleme ve Denetleme İşlevinin Özelleştirmeler Sonrası Hukuk Sistemine Girmesi ve KİT’lerin Faaliyetleri ile İlişkisi

C. Düzenleme ve Denetleme İşlevi Kapsamında Yürütülen Ekonomik Kolluk Faaliyeti ve Bu Faaliyetin Temel Özellikleri

1. Genel Olarak Ekonomik Kolluk Faaliyeti

a. Kamu Düzeni ve Ekonomik Kamu Düzeni

b. Ekonomik Kolluk Faaliyeti

2. Düzenleme ve Denetleme İşlevinin Diğer Ekonomik Kolluk Faaliyetinden Farklılıkları

3. Ekonomik Düzenleme ve Denetlemenin Kolluk Faaliyetini Aşıp Aşmadığı Tartışması

a. Virtüel Kamu Hizmeti Görüşü

b. Kamu Hizmeti Denetimi Görüşü

4. Düzenleme ve Denetleme İşlevinin Temel Özellikleri

a. Sınırlanan Anayasal Hak ve Hürriyetler

b. Hukuk Devleti İlkesi

c. Kolluk Usulleri

d. Düzenleme ve Denetleme İşlevinde Tesis Edilen İşlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN
İŞLEMLERİNİN İPTAL DAVASINDA YARGISAL DENETİMİ

A. İptal Davasının Konu Bakımından Özellikleri

1. İptal Davası Hukuk Yargılamasından Ayrı Bir Yargılamayı Gerektirmektedir

2. İptal Davası Yoluyla Hukuk Devleti İlkesi Somutlaşmakta ve
İdare Hukuku Sürekli Gelişmektedir

3. Davalı İdarenin Devletin Bir Organı Olmasının İptal Davası Üzerinde Etkileri

a. İdare ile Mahkemelerin İşlevsel Araç Ortaklığı

b. İptal Davası Temyiz Yoluna Benzetilmektedir

c. İdari İşlem Usulü ile İdari Yargılama Usulü Arasındaki
Benzerlik

B. Yargısal Denetimde Kullanılan Ölçütler ve Bu Ölçütlerin Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumların İşlemleri Bakımından Değerlendirilmesi

1. Hukuk Sistemleri Bakımından Değerlendirme

a. Türk Hukukunda

b. Amerikan Hukukunda

c. Alman Hukukunda

2. Açıklanan Hukuk Sistemlerinin Ortak Noktaları

3. Şekli Denetim ve Esas Denetimi Ayrımı Bakımından
İdarenin Takdir Yetkisi

4. Şekli Denetim ile Esas Denetimi Arasındaki İlişki

a. Tarihsel Gelişim İlişkisi

b. Birbirini Tamamlama İlişkisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞEKLİ DENETİM

A. Yetki Unsuru

1. Genel Olarak Yetki Unsuru

2. Ekonomik Düzenleme ve Denetleme İşlevinde Yetki Unsuru

a. Konu Bakımından Yetki

(1) Farklı İdareler Arasında Yetki Uyuşmazlıkları

(2) Aynı İdare İçerisinde Yetki Uyuşmazlıkları

b. Zaman Bakımından Yetki

(1) Zamanaşımı

(2)Lehe Olan Yasanın Uygulanması

c. İçtihatlarda Yetkinin Farklı Anlamlarda Kullanımı

d. Yetki Unsuru Bakımından Genel Değerlendirme

B. Şekil – Usul Unsuru

1. Şekil ve Usul Kavramları

2. Şekli Usulün Yargısal Denetim Bakımından Önemi

a. Genel Olarak İdare Hukukunda

b. Ekonomik Düzenleme ve Denetleme İşlevinde

3. Amerikan İdari Usul Sistemi ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Bu Sistem İçerisindeki Yeri

a. APA Sistemi

b. Informal – Formal Adjudication (Basit ve Şekli Bireysel
İşlem Usulü)

c. İnformal – Formal Rulemaking (Basit ve Şekli Düzenleyici
İşlem Usulü)

4. Türkiyede Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların İşlem Usulü

a. Daha Önce Gerçekleşen Yasa Çalışmaları

b. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Özel Yasalarının İdari Usul Açısından İncelenmesi

c. Dağınık Yapıdan Çıkan Sonuç ve Amerikan Uygulaması Karşılaştırmasıyla İdari Usule İlişkin Çözüm Arayışları

(1) Bireysel İşlem Usulüne İlişkin Asgari Standartlar

(2) Düzenleyici İşlem Usulüne İlişkin Asgari Standartlar

(3) Açıklığa Ve Şeffaflığa İlişkin Asgari Standartlar

5. İdari Usule İlişkin Genel Değerlendirme

BEŞİNCİ BÖLÜM
ESAS DENETİMİ

A. Ekonomik Düzenleme ve Denetleme İşlevinde İdarenin
Teknikliği

1. İdarenin Teknik Özelliğine Rağmen İdari İşlemlerde Hata Olabilmektedir

2. Doğa Bilimleri – Sosyal Bilimler Ayrımı

B. Ekonomik Düzenleme ve Denetleme İşlevinde İdarenin Takdir Yetkisinin Denetimi

1. Alman Hukukunda

a. Değerlendirme Alanı

b. Dar Anlamda Takdir Yetkisi

2. Türk Hukukunda

a. Takdir Yetkisine İlişkin Yasal Düzenleme

b. Takdir Yetkisinin Denetiminde Kullanılan İlkelere İlişkin Öğretideki Görüşler

c. Değerlendirme Alanı – Dar Anlamda Takdir Yetkisi Ayrımına İlişkin Öğretideki Görüşler

d. Değerlendirme Alanı

(1) Maddi Gerçeğin Araştırılması

(2) Açık Değerlendirme Hatası
(Hukuki Yorum ve Nitelendirme)

e. Dar Anlamda Takdir Yetkisi

(1) Açık Takdir Hatası

(2) Ölçülülük İlkesi – Bilanço Teorisi

3. Amerikan Hukukunda

a. Maddi Vakıalar

b. Hukuki Yorum

c. Nihai Karar – Takdir

4. Türk ve Alman Hukuku ile Amerikan Hukukunun Birlikte Değerlendirilmesi

C. Türk Danıştayı’nın İşlemin Esastan Denetimine Yaklaşımı

1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Türk İdari Yapısında
Yer Almasının İlk Dönemindeki Durum

2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Yaygınlaşmasından
Sonraki Danıştay İçtihatlarının Ele Alınması

3. İşlemin Esasına İlişkin Danıştay İçtihatlarının Değerlendirilmesi

a. İdari Usul Aşamalarına İlişkin İşlemlerin Esastan Denetimi

b. Ruhsat/Lisans Kısıtlamaları İdari Yaptırım Olarak Değerlendirilmektedir

c. Değerlendirme Alanı ve Dar Anlamda Takdir Yetkisi Ayrımı Bakımından Takdir Yetkisinin Tespiti

d. Değerlendirme Alanının Denetimi

e. Dar Anlamda Takdir Yetkisinin Denetimi

SONUÇ

KAYNAKÇA