Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (0)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Dernekler Hukuku ( İçtihatlarla Uygulamada )

Dernekler Hukuku ( İçtihatlarla Uygulamada )Sayfa Sayısı
:  
816
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-704-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

  Dernek ve Organları
Dernek Davaları
Yargılama Usulü
Güncel İçtihatlar
Karar Örnekleri
Örnek Belgeler
İlgili Mevzuat

Demokrasinin egemen olduğu gelişmiş toplumlarda sivil toplum kuruluşları (STK) önemli bir ağırlığa sahip olup bu ağırlıklarını giderek de artırmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşu ise; Devlet yada hükümetin dışında, herhangi bir baskı ve zorlama olmaksızın tamamen gönüllü birliktelik esasına dayalı kuruluşu ifade eder. Bunlar arasında dernekler, vakıflar, meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler ile platform, girişim, hareket vb. adlar taşıyan gruplar yer almaktadır. Ülkemizde özellikle son yıllarda örgütlenme özgürlüğünün halkın büyük bölümü tarafından benimsenmesi sonucu sivil toplum kuruluşu olan dernekler ve faaliyetleri ülke gündeminde yer edinmektedir. Dernekler iyi çalıştıklarında ülkeye, topluma ve demokrasiye büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle derneklerin mevzuata uygun hareket etmesi, faaliyetleri önündeki engellerin kaldırılması ve çalışmalarına daha hoşgörülü yaklaşılması gerekmektedir. Bunu sağlayacak ortam, gerekli bilgi ve bilinçlenme ile mümkündür. 
Bu çalışmamızda Kişiler Hukuku içerisinde yer alan ve sivil toplum kuruluşu olan tüzel kişi olarak derneklerin kuruluşu, tüzüğü, üyeleri, organları, faaliyetleri, sona ermesi ve denetimi ile dernek çeşitleri, üst ve alt kuruluşları hakkında genel nitelikteki bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca uygulamada Dernekler Hukuku alanında oluşan uyuşmazlıkların neler olduğu, ne tür dernek davalarının açıldığı, davalarda hangi yargılama usulünün uygulanacağı, bu davalarda taraf sıfatının bulunup bulunmadığının neye göre belirleneceği konularına yer verilerek çözüm önerileri güncel içtihatlarla desteklenmiştir. Yine karar örnekleri ile uygulamada sık kullanılan belge örneklerine yer verilmiştir. Derneklerle ilgili olan hemen herkesin ilk başta yanında bulunması gereken dernekler mevzuatına kitabın son bölümünde yer verilerek emek ve zaman tasarrufu ile kullanım kolaylığı hedeflenmiştir. Böylelikle gerekli bilgi ve bilinçlenme için küçükte olsa bir katkı sağlama amaçlanmıştır. 
Takdir edilmelidir ki akademik olarak çok geniş ve ayrıntılı bir çalışma gerektiren Dernekler Hukuku bizim bu küçük çalışmamızda tüm ayrıntılarıyla incelenip ortaya konulamaz. Kitabın başta hakim, savcı ve avukatlar olmak üzere Dernekler Hukuku ile ilgili tüm uygulayıcılara yönelik olarak pratik bilgiler içermesine önem verilmiştir. Bunun yanında derneklerle ilgili problemi olanların aradıkları cevapları bulmalarına yardımcı olacak bilgiler içerdiği inancındayız.    
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİ
 • I- -DERNEK VE KURULUŞU-1
 • A- -DERNEĞİN TANIMI-1
 • B--DERNEĞİN KURULUŞU-5
 • II- -DERNEK ÇEŞİTLERİ-26
 • A--NORMAL DERNEKLER-26
 • B--KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER-26
 • C--ÇOCUK DERNEKLERİ-33
 • D--GENÇLİK VE SPOR DERNEKLERİ-34
 • E--YABANCI DERNEKLER-51
 • F--SİYASİ PARTİLER-53
 • III--DERNEK ALT KURULUŞLARI-107
 • A--ŞUBE-107
 • B--TEMSİLCİLİK-122
 • IV- -DERNEK ÜST KURULUŞLARI-123
 • A--FEDERASYONLAR-123
 • B--KONFEDERASYONLAR-132
 • V- -DERNEĞİN TÜZÜĞÜ-134
 • A- -DERNEK TÜZÜĞÜNDE BULUNMASI GEREKENLER-134
 • 1- -Derneğin Adı-134
 • 2--Derneğin Merkezi-141
 • 3--Derneğin Amacı-145
 • B- -TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ-153
 • VI- -DERNEK ÜYELİĞİ-159
 • A- -ÜYELİĞİN KAZANILMASI VE ÜYELİK KOŞULLARI-159
 • B--ÜYELERİN HAKLARI-166
 • C--ÜYELERİN BORÇLARI-169
 • D--ÜYELERİN SORUMLULUKLARI-173
 • E- -ÜYELİĞİN SONA ERMESİ-176
 • 1--Kendiliğinden Üyeliğin Sona Ermesi-176
 • 2--Çıkma ile Üyeliğin Sona Ermesi (İstifa)-177
 • 3- -Çıkarılma ile Üyeliğin Sona Ermesi (İhraç)-178
 • VII- -DERNEĞİN ORGANLARI-190
 • A- -ZORUNLU ORGANLAR-190
 • 1--Genel Kurul-190
 • a- -Genel Kurulun Oluşumu-190
 • b--Genel Kurulun Görev ve Yetkileri-190
 • c- -Genel kurul toplantıları-191
 • aa--Toplantı Türleri-191
 • i--Olağan Toplantı-191
 • ii--Olağanüstü Toplantı-192
 • iii--İlk Genel Kurul Toplantısı-193
 • iv--Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar-193
 • bb--Toplantıya Çağrı Usulü-194
 • cc--Toplantı Yeri-203
 • dd--Toplantı Yeter Sayısı-204
 • ee--Karar Yeter Sayısı-207
 • ff- -Toplantı Gündemi-208
 • gg--Toplantı Yapılış Usulü-210
 • 2--Yönetim Kurulu-217
 • a- -Yönetim Kurulunun Oluşumu-217
 • b- -Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri-218
 • c--Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu-233
 • 3--Denetim Kurulu-245
 • a- -Denetim Kurulunun Oluşumu-245
 • b- -Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri-246
 • c--Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu-248
 • B--İHTİYARİ ORGANLAR-249
 • VIII--DERNEĞİN FAALİYETLERİ-255
 • A--DERNEĞİN İZNE TABİ OLMAYAN FAALİYETLERİ-255
 • 1--Genel Olarak-255
 • 2- -Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri-260
 • 3- -Derneğin Taşınmaz Mal Edinmesi-273
 • 4- -Sandık Kurma-279
 • B- -DERNEĞİN İZNE TÂBİ FAALİYETLERİ-284
 • 1- -Yurt Açma-284
 • 2- -Lokal Açma-286
 • C- -BİLDİRİMLER-292
 • 1--Beyanname Verilmesi-292
 • 2--Genel Kurul Sonuç Bildirimi-293
 • 3- -Değişikliklerin Bildirilmesi-294
 • 4--Taşınmazların Bildirilmesi-294
 • 5--Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi-294
 • 6--Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim-295
 • D--DEFTERLER VE KAYITLAR-295
 • 1--Dernekler Tarafından Tutulması Gereken Defterler-295
 • a--İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar-296
 • b--Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar-296
 • 2--Defterlerin Tasdiki-296
 • 3- -Kayıt Usulü-297
 • 4- -Kayıt Zamanı-299
 • 5--Derneğin Gelir ve Gider Belgeleri-299
 • 6- -Saklama Süresi-301
 • E- -ZAYİ BELGESİ-301
 • IX- -DENETİM-308
 • A--Derneğin İç Denetimi-308
 • B--Derneğin İdare Tarafından Denetimi-308
 • C--Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi-314
 • X- -DERNEĞİN SONA ERMESİ-320
 • A- -DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ-320
 • 1--Amacın Gerçekleşmesi, Gerçekleşmesinin Olanaksız Hale Gelmesi Veya Sürenin Sona Ermesi-320
 • 2- -İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması-322
 • 3- -Derneğin Borç Ödemede Acze Düşmüş Olması-324
 • 4--Tüzük Gereğince Yönetim Kurulunun Oluşturulmasının Olanaksız Hale Gelmesi-330
 • 5- -Olağan Genel Kurul Toplantısının İki Defa Üst Üste Yapılamaması-331
 • B--DERNEĞİN GENEL KURUL KARARI İLE SONA ERMESİ-335
 • C--DERNEĞİN MAHKEME KARARI İLE SONA ERMESİ-335
 • 1--Derneğin Amacının Yasaya veya Ahlaka Aykırı Hale Gelmesi-335
 • 2--Derneğin Kuruluşundaki Eksikliklerin ve Yasaya Aykırılıkların Giderilmemesi-349
 • 3--Derneklerin Kurulma Yasaklarına Aykırılık-349
 • D- -DERNEĞİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI-351
 • 1--Derneğin Tasfiyesi-351
 • a- -Tasfiyenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması-352
 • b- -Tasfiyenin Mahkeme Kararı İle Yapılması-353
 • 2- -Derneğin Kütükten Silinmesi-357
 • 3- -Derneğin İhyası-357
 •  
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • DERNEK DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ
 • I- -GÖREVLİ MAHKEME-363
 • II- -YETKİLİ MAHKEME-372
 • III- -DAVANIN TARAFLARI-383
 • A--Davacı-383
 • B--Davalı-394
 • C--Davaya Müdahale-403
 • D- -Davanın İhbarı-409
 • IV- -DAVADA SÜRE-412
 • A--Hak düşürücü süre-412
 • B- -Zamanaşımı Süresi-418
 • V- -YARGILAMA USULÜ-420
 • VI--YARGILAMA GİDERLERİ-429
 • A- -Harç-429
 • B --Vekalet Ücreti-433
 • C--Diğer Yargılama Giderleri-440
 • VII--TAVZİH-443
 • VIII--KARARLARIN İCRASI-443
 • IX--YASA YOLLARI-445
 • A--Temyiz-445
 • B- -Karar Düzeltme-449
 • C- -Yargılamanın Yenilenmesi-451
 • D- -Kanun Yararına Temyiz-456
 • X--DAVADA YABANCILIK UNSURU-459
 • XI--DERNEK DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-462
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • UYGULAMADA DERNEK DAVALARI
 • I--DERNEKLERLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI-481
 • A--Dernek Genel Kurul Toplantısının ve/veya Kararlarının İptali Davası-481
 • B- -Dernek Tüzüğünün İptali Davası-511
 • C- -Üyelik Davaları-513
 • 1- -Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası-513
 • 2- -Dernek Üyesi Olduğunun Tespiti Davası-516
 • D- -Derneğe Kayyım Atanması Davası-522
 • E- -Derneğin Kapatılması Davası-534
 • 1- -Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası-534
 • 2- -Derneğin Amacının Kanuna ve Ahlaka Aykırı Olması Nedeniyle Kapatılması Davası-539
 • F- -Zayi Belgesi Verilmesi Davası-543
 • G- -Alacak Davası-547
 • H- -İtirazın İptali Davası-550
 • İ- -Menfi Tespit (Borçlu Olmadığının Tespiti) Davası-560
 • J- -Derneğin Tasfiyesi Davası-564
 • K--Derneğin İhyası Davası-569
 • II--DERNEKLERLE İLGİLİ CEZA DAVALARI-573
 • A- -İdari Para Cezasına İtiraz Davası-573
 • B--Normal Ceza Davaları-577
 • YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARAR ÖRNEKLERİ-579
 • III--DERNEKLERLE İLGİLİ İDARİ DAVALAR-601
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • UYGULAMADAN ÖRNEKLER
 • I--KARAR ÖRNEKLERİ-609
 • A--Dernek genel kurul toplantısının ve alınan kararın iptali istemi - kabul-609
 • B--Dernek üyeliğinin devam ettiğinin tespiti istemi-kabul-611
 • C- -Alacak istemi-kabul-611
 • D- -Derneğin ihyası istemi- kabul-612
 • E- -Derneğin feshi istemi - kabul-613
 • F--Zayi belgesi verilmesi istemi ret-614
 • G- -İtirazın iptali istemi -kısmi kabul-615
 • H- -Derneğe kayyım atanması kabul-616
 • I- -Derneğin tasfiyesi- kabul-617
 • II- -BELGE ÖRNEKLERİ-618
 • A- -Dernek kuruluş aşamasında dernek adına tebligat, yazılı bildirim almaya yetkili kişilerin isimlerinin bildirilmesine ilişkin dilekçe örneği-618
 • B- -Dernek kuruluş bildiriminin mülki amirlikçe alındığına dair alındı belgesi örneği-619
 • C- -Dernek kuruluşunda mülki amirlikçe dernek adına yetkili kişilere yazılı bildirimin yapılmasına ilişkin tebliğ belgesi örneği-620
 • D- -Dernek genel kurul toplantı tutanağı örneği-621
 • E- -Dernek genel kurul sonuç bildiriminin zamanında bildirilmemesi üzerine mülki amirlikçe verilen idari para cezası kararı örneği-623
 • F--Tasfiye Tutanağı Örneği-624
 • G- -Dernek Yetki Belgesi Örneği-626
 • H- -Dernek İç Denetim Raporu Örneği-627
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • DERNEKLERLE İLGİLİ MEVZUAT
 • 1--TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (İlgili Hükümler)-639
 • 2--4721 Sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU (İlgili Hükümler)-655
 • 3--5253 Sayılı DERNEKLER KANUNU-671
 • 4- -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN-684
 • 5- -DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN-687
 • 6- -ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI HAKKINDA KANUN-689
 • 7- -DERNEKLER YÖNETMELİĞİ-690
 • 8- -GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ-725
 • 9- -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK-739
 • 10- -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ-768
 • 11--YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK-783
 • 12- -TEBLİĞLER-788
 • A- -DERNEKLER TARAFINDAN TUTULAN KARAR, EVRAK KAYIT, DEMİRBAŞ VE İŞLETME HESABI DEFTERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER İLE BU DEFTERLERİN ŞEKLİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ No: 2007/2)-788
 • B- -DERNEKLER TARAFINDAN TUTULAN ÜYE KAYIT DEFTERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER İLE BU DEFTERİN ŞEKLİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ No: 2006/1)-791
 • C- -DERNEKLER TARAFINDAN BASTIRILACAK ALINDI, AYNİ YARDIM TESLİM VE AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGELERİ İLE GİDER MAKBUZLARI HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ No: 2005/1)-793
 • D- -Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2)-795
 • 13- -GENELGELER-796
 •  
 • KAYNAKLAR-815