Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Deniz Ticareti Hukuku ( Cilt : I )

Deniz Ticareti Hukuku ( Cilt : I )Sayfa Sayısı
:  
887
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-560-0

0,00 TL ( KDV Dahil )

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Bu yayında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Deniz Ticareti'ne ilişkin hükümlerinin hazırlık süreci, kaynakları ve ilkeleri çerçevesinde, Deniz Ticareti Hukuku'na bir giriş yapılmasına çalışılmıştır. Bu bilim dalının kapsamına giren diğer konuların, ileride yayımlanacak ciltlerde ele alınması planlanmıştır. İncelemede, "kanun koyucunun amacı"na özel bir önem verilmiş ve inceleme konusu hükümlerin ilk kanun koyucusu tarafından hangi amaçla sevk edildikleri araştırılmıştır. Bu sebeple tarihsel incelemeler yer yer çok eski tarihlere kadar götürülmüştür. Yürürlükteki kuralların hangi yasama amaçları doğrultusunda kabul edildiği belirlenince, hem o kuralların uygulanması kolaylaşmakta, hem de ileriye dönük yasama çalışmaları açısından söz konusu kurala ihtiyaç kalıp kalmadığı belirlenebilmektedir. Yürürlükteki mevzuat karşısında Deniz Ticareti Hukuku'nu, Milletlerarası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Deniz İdare Hukuku'ndan soyutlayarak incelemeye olanak kalmadığından, bu disiplinlerin Deniz Ticareti'ni ilgilendiren hükümleri de yeri geldiğinde ele alınmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER (AYRINTILI)
ÖNSÖZ .................................................................................................................VII
İÇİNDEKİLER (ÖZET) ................................................................................... IX
İÇİNDEKİLER (AYRINTILI) ......................................................................X V
KISALTMALAR LİSTESİ ........................................................................... LVI I
KAYNAKÇA ....................................................................................................LXV
Birinci Kısım
BAŞLANGIÇ
§ 1. Giriş
I. Yeni Türk Ticaret Kanunu ...........................................................1
II. Yazar..............................................................................................2
III. Amaç .............................................................................................2
IV. İçerik.............................................................................................3
V. Tarihçe..........................................................................................3
VI. İncelemenin Kapsamı ..................................................................4
VII. Sistematik .....................................................................................7XVI
VIII.Kısaltmalar ...................................................................................9
A. Kişiler ve Unvanlar .................................................................................9
B. Kanun Koyucu.........................................................................................9
C. “Deniz Ticareti” İbaresi.........................................................................9
D. “Gemi”nin Özne Sayılması .................................................................10
IX. Yollamalar...................................................................................10
A. Mevzuat...................................................................................................10
B. Kaynakça.................................................................................................11
X. Yazım Usulleri ............................................................................11
XI. İkinci Bası...................................................................................12
XII. Güncellik Tarihi.........................................................................12
§ 2. Deniz Ticareti İle İlgili Temel Mevzuat
I. Tanım ve Kapsam.......................................................................13
A. “Temel Kanun” Kavramı .....................................................................13
B. Köken.......................................................................................................14
C. “Temel Mevzuat”...................................................................................17
D. Alanlar .................................................................................................... 20
II. Anayasa.......................................................................................20
III. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku .............................22
A. Türk Deniz Ticareti’nin Milletlerarası Niteliği ............................ 22
B. 244 Sayılı Kanun.................................................................................. 22
C. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 23
IV. Milletlerarası Sözleşmeler’e Katılma ve Öncelik......................25
A. Giriş......................................................................................................... 25
B. “Milletlerarası Sözleşme” Terimi ve “MS” Kısaltması ................ 26
C. Katılma ve Çekilme Usulü..................................................................27
1. Anayasa [1924] Hükümlerine Göre...........................................27
2. Yürürlükteki Mevzuata Göre ..................................................... 28
a. Yasal Dayanaklar .................................................................... 28XVII
b. Temel Kural ..............................................................................29
c. İstisnalar ....................................................................................29
d. İstisnalar Hakkında Ortak Kural ........................................29
e. Süreç.......................................................................................... 30
aa. Dışişleri Bakanlığı........................................................... 30
bb. “Onay Kanunu”.................................................................31
cc. Bakanlar Kurulu Kararnamesi......................................31
dd. Katılma Belgesi .................................................................31
ee. Yürürlük..............................................................................32
f. Çekilme .....................................................................................32
D. Öncelik ....................................................................................................33
V. Deniz İdare Hukuku ..................................................................36
A. Temel Kanunlar .................................................................................... 36
B. Temel Görevler ..................................................................................... 38
C. Teşkilât Yapısı ........................................................................................39
1. Merkez Teşkilâtı.............................................................................39
2. Taşra Teşkilâtı................................................................................ 40
D. İdari Denetim........................................................................................ 40
E. Deniz Ticareti İle İlgili Temel Düzenlemeler................................ 40
1. Yetki ve Dayanak ........................................................................... 40
2. Tüzükler ...........................................................................................42
a. Tehlikeli Eşyanın Taşınması [1952] ...................................42
b. Çat(ış)manın Önlenmesi [1977] .........................................42
c. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni [1998].....................43
3. Yönetmelikler................................................................................. 46
a. Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi ........... 46
b. Gemilerin Tonilatolarının Ölçülmesi ................................47
c. Gemilere Uygulanan Teknik Kurallar ...............................47
d. İçsularda Çalışan Gemi ve Araçlar..................................... 48
e. Gemilerin Yapımı, Tadili, Bakım-Onarımı ve Sökümü 48
aa. Tesislerin Yeri................................................................... 48
bb. Yapım, Tadil, Bakım-Onarım....................................... 50XVIII
cc. Söküm .................................................................................51
dd. Gazdan Arındırma...........................................................52
f. Limanlar ....................................................................................52
F. İlgili Diğer Bakanlıklar........................................................................53
G. Öncelik ................................................................................................... 54
VI. Özel Hukuk.................................................................................55
A. Medenî Hukuk, Borçlar ve Ticaret Hukuku...................................55
1. Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu .....................55
2. Türk Ticaret Kanunu ....................................................................58
3. Üç Metin - Tek Kanun...................................................................59
B. Tamamlayıcı Kanunlar ........................................................................59
1. Finansal Kiralama Kanunu......................................................... 60
2. Sigortacılık Kanunu.......................................................................62
a. Künye .........................................................................................62
b. “Deniz Sigortaları”nın Tanımı .............................................62
c. Grup ve Branş Ayrımı ........................................................... 63
d. Sözleşmeyi Türkiye’de Yapma Zorunluluğu ve
İstisnaları...................................................................................65
aa. Kural....................................................................................65
bb. TUGS’ye Kayıtlı Gemilerin ve Yatların Sigortaları .67
cc. Reasürans .......................................................................... 68
e. Milletlerarası Yetki Kuralları............................................... 69
f. Özel Şart ve “Kloz”..................................................................71
g. Yabancı Dilde Özel Şartlar....................................................74
h. Tüm Rizikolar (“All Risks”) - Kararlaştırılmış
Rizikolar (“Named Perils”).................................................. 77
i. “İyiniyet” ...................................................................................79
VII. Yargılama ve İcra Hukuku .........................................................80
A. Yargılama Hukuku............................................................................... 80
B. İcra ve İflâs Hukuku.............................................................................81
1. İcra ve İflâs Kanunu [1929]..........................................................81XIX
2. İcra ve İflâs Kanunu [1932]......................................................... 82
a. Yasama Süreci.......................................................................... 82
b. 1956 Tarihli Değişiklik......................................................... 83
c. 1965 Tarihli Değişiklik......................................................... 84
d. 2011 Tarihli Değişiklik......................................................... 84
İkinci Kısım
TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKU’NUN
TARİHÇESİ, KAYNAKLARI VE REFORMU
§ 3. Tarihçe
I. Kapsam .......................................................................................85
II. Roma Hukuku ............................................................................86
A. Giriş......................................................................................................... 86
B. Digesta .................................................................................................... 87
1. Gereksinim..................................................................................... 87
2. Yararlanılan Kaynaklar ve Terminoloji.................................... 88
3. Romalı Hukukçular ve İki Rakip Okul.................................... 92
4. “Deniz Ticareti Hukuku” Kavramı........................................... 96
a. Tanım........................................................................................ 96
b. Hükümlerin Saptanması ...................................................... 97
C. Deniz Ticareti’ne İlişkin Hükümler .................................................98
1. Başlangıç: Donatanın İade Sorumluluğu .................................98
2. Yargılama Hukuku...................................................................... 102
a. Gemi ile Kaplama Tahtaları Arasındaki İlişki .............. 102
b. İstihkak Davası ..................................................................... 103
c. Gemi Üzerinde İntifa Hakkı ............................................. 104
d. Gemiye veya Gemiyle Verilen Zararın Giderilmesi..... 105
e. Gemilerden Dökme veya Atma Yoluyla Verilen Zarar 106XX
f. Kölenin Verdiği Zarardan Gemi Malikinin
Sorumluluğu.......................................................................... 106
3. Eşya Hukuku................................................................................ 108
a. Rehinli Sandal....................................................................... 108
b. Donatana Karşı Ek (Munzam, Mülhak) Dava .............. 108
c. Müşterek Avarya....................................................................110
d. Kaptanın veya Yöneticinin Kadın Tarafından
Atanması .................................................................................111
e. Geminin Enkaz Hâline Gelmesi Sebebiyle
Kurulan Saklama Sözleşmesi ............................................ 112
f. Deniz Yolu ile Eşya ve Yolcu Taşıma Sözleşmesi .......... 112
g. Gemide Zarar Verilen Eşyaya İlişkin Dava Hakkı........114
4. Merkez Kısım............................................................................... 115
a. Gemi Alacaklısı Hakkı ve Yük Üzerinde Hapis Hakkı115
b. Gemi Satış Sözleşmesi..........................................................116
c. Deniz Ödüncü........................................................................117
5. Miras Hukuku...............................................................................119
a. Mülkiyetin Omurgaya Bağlı Sayılması...........................120
b. Gemi ile Kaplama Tahtaları Arasındaki İlişki ..............120
c. Dinginin Mülkiyeti..............................................................120
6. Karma Hükümler ........................................................................ 121
a. Kaçak Yük .............................................................................. 121
b. Denizde Bulunan Eşya ve İnşa Edilen Gemi
Üzerindeki Mülkiyet........................................................... 122
c. Gemi Kazasında Denize Düşen veya Atılan
Eşyanın Mülkiyeti................................................................ 123
d. Mülkiyetin Terki .................................................................. 123
e. Sıra Cetveli............................................................................. 123
f. Gemiden Zorla Çıkartılan Kişi.........................................124
g. Borçlar ve Dava Hakları......................................................124
7. Son Ayrım ..................................................................................... 125XXI
a. Sözlü Akitler .......................................................................... 125
b. Gemiyi Teslim Borcunun Sona Ermesi...........................126
c. Gemide ve Kıyıda Hırsızlık ...............................................126
d. Donatanın veya Gemi Adamlarının Hırsızlığı ............. 127
e. Deniz Kazalarında Yağmanın Önlenmesi...................... 128
f. Gemide Silah Bulundurma ve Silah Zoruyla
Gemiden Çıkartılma ........................................................... 130
g. Deniz Kazalarında Yağma Hâlinde Cezai Yaptırımlar130
h. Deniz Yolu İle Tahıl Taşımacılığının Korunması ........ 131
i. Kamu Görevlisinin Gemi Yaptırma Yasağı.................... 131
j. Tanımlar................................................................................. 131
aa. Liman ............................................................................... 132
bb. Geminin Bütünleyici Parçası ve Eklentisi............... 132
D. Özet....................................................................................................... 132
III. Orta Çağ ve Yeni Çağ Kaynakları ............................................136
A. Giriş....................................................................................................... 136
B. Akdeniz Bölgesi Kaynakları ............................................................ 139
C. Atlas Okyanusu ve Kuzey Avrupa Kaynakları .............................141
D. Değerlendirme.................................................................................... 143
§ 4. Milletlerarası Kaynaklar
I. Giriş ..........................................................................................145
II. Deniz Ticareti Alanında Hukuk Birliğini Sağlayan
Kuruluşlar ................................................................................146
A. Comité Maritime International...................................................... 146
B. International Maritime Organization........................................... 149
C. Avrupa Birliği...................................................................................... 151
D. Diğer Kuruluşlar................................................................................. 152
III. Deniz Ticareti’ne İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler..............153
A. Giriş....................................................................................................... 153
B. Devlet Gemilerinin Muafiyeti ........................................................ 154XXII
1. Künye ............................................................................................. 154
2. Uygulama Alanı........................................................................... 155
3. Kanunlar İhtilâfı Kuralı............................................................. 155
C. Gemiler Üzerinde Aynî Haklar....................................................... 155
1. Brüksel Sözleşmesi [1926] ........................................................ 155
a. Künye ...................................................................................... 155
b. Uygulama Alanı.................................................................... 157
2. Brüksel Sözleşmesi [1967]......................................................... 158
3. Cenevre Sözleşmesi [1993] ....................................................... 159
a. Künye ...................................................................................... 159
b. Uygulama Alanı.....................................................................161
D. Eşya Taşıma Sözleşmesi ................................................................... 162
1. Brüksel Sözleşmesi [1924] (“Lahey Kuralları”) ................... 162
a. Künye ...................................................................................... 162
b. Amaç ....................................................................................... 164
c. Lahey Kuralları [1921] ........................................................ 165
d. CMI Taslağı [1922] (“Lahey Kuralları [1922]”) ........... 166
e. Brüksel Konferansları ......................................................... 167
f. Sözleşme’nin Adı ve Kısaltması ........................................ 168
g. Uygulama Alanı.................................................................... 169
h. İmza Protokolü ..................................................................... 169
2. “Visby Kuralları” ve “SDR Protokolü” (Brüksel
Protokolleri [1968 ve 1979])......................................................171
3. “Hamburg Kuralları” [1978]..................................................... 173
4. “Rotterdam Kuralları” [2009].................................................. 173
E. Yolcu Taşıma Sözleşmesi...................................................................176
1. Brüksel Sözleşmeleri [1961 ve 1967]........................................176
2. Atina Sözleşmesi [1974] ve Değişiklik Protokolleri.............176
3. Atina Sözleşmesi [2002]............................................................ 177
4. Avrupa Birliği Düzenlemeleri ...................................................178
5. Uygulama Alanı........................................................................... 179XXIII
a. Milletlerarası Taşıma........................................................... 179
b. Taraf Devlet İle Bağlantı..................................................... 180
c. Türkiye Bakımından ........................................................... 180
F. Çatma.....................................................................................................181
1. Denizde Çatmaları Önlemeye Yönelik Milletlerarası
Kurallar...........................................................................................181
a. Milletlerarası Sözleşme ve Değişiklikleri........................181
b. Uygulama Alanı.................................................................... 183
2. Sorumluluk................................................................................... 184
a. Künye ...................................................................................... 184
b. Uygulama Alanı.................................................................... 185
3. Milletlerarası Yetki ..................................................................... 186
G. Kurtarma.............................................................................................. 186
1. Brüksel Sözleşmesi [1910]......................................................... 186
a. Künye ...................................................................................... 186
b. Uygulama Alanı.................................................................... 187
2. Londra Sözleşmesi [1989] ......................................................... 188
a. Künye ...................................................................................... 188
b. Sebepler .................................................................................. 189
aa. Petrolden Kaynaklanan Deniz Kirliliği ................... 189
bb. Kaptanın Talimat Alma Çabası ..................................191
cc. Kamusal Müdahale ....................................................... 192
dd. Kıyı Devletinin Limanlarını Kapatması.................. 193
ee. “Exxon Valdez” Kazası ................................................. 195
ff. “Tojo Maru” Kazası ve Kurtaranın Özen Borcu.... 195
gg. Diğer Gelişmeler............................................................ 196
c. Hazırlık Çalışmaları............................................................ 198
d. Uygulama Alanı....................................................................200
H. Sorumluluğun Sınırlandırılması.................................................... 201
1. Brüksel Sözleşmesi [1924] ........................................................ 201
2. Brüksel Sözleşmesi [1957].........................................................202
3. Londra Sözleşmesi [1976] ve Protokolü [1996]....................203XXIV
a. Sözleşme’nin Kabulü ...........................................................203
b. İngiliz Hukuku’nun Etkisi..................................................204
c. CMI Anketi ve Raporu .......................................................205
d. Uygulama Alanı....................................................................205
e. Londra Protokolü [1996] ve Değişikliği [2012]............206
4. Avrupa Birliği Zorunlu Sigorta Düzenlemesi.......................207
I. Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği....................................207
1. Tankerlerden Kaynaklanan Petrol Kirliliği ..........................208
2. Tankerden Başka Gemilerden Kaynaklanan Yakıt
Kirliliği .......................................................................................... 210
3. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Deniz
Kirliliği .......................................................................................... 210
J. Gemilerin İhtiyati Haczi ...................................................................211
1. Brüksel Sözleşmesi [1952]..........................................................211
2. Cenevre Sözleşmesi [1999] ........................................................211
a. Künye .......................................................................................211
b. Uygulama Alanı.................................................................... 212
§ 5. Alman Hukuku
I. Yeni Çağ ve Yakın Çağ Kaynakları ..........................................213
A. Hanse Birliği’nin Kaynakları........................................................... 213
B. Hamburg Hukuku ve Roma Hukuku’nun Etkileri..................... 215
1. Hamburg Şehir Kanunu [1603] ............................................... 215
2. Langenbeck (1727) ......................................................................217
C. Prusya Hukuku................................................................................... 218
1. Prusya Krallığı Denizcilik Kanunu [1727]............................ 218
2. Prusya Devletleri Ortak Kanunnamesi [1794]..................... 219
3. Prusya İflâs Kanunu [1855] ...................................................... 219
D. Öğreti....................................................................................................220
II. Alman Ticaret Hukuku’nun Birleştirilmesi ...........................222XXV
A. Ortak Bir Ticaret Kanunu İçin Hazırlıklar..................................222
1. Prusya Taslağı [1856] .................................................................222
2. Prusya Tasarısı [1857] ................................................................222
B. Görüşmeler ve Roma Hukuku’nun Etkileri.................................223
C. Alman Ortak Ticaret Kanunu (Tasarısı) [1861].........................225
D. İmparatorluk Düzeyinde Yürürlük [1871] ...................................226
III. Alman İmparatorluğu Dönemi............................................... 226
A. Anayasal Gelişmeler ..........................................................................226
1. Kuzey Almanya Birliği Anayasası [1867] ..............................226
2. Alman İmparatorluğu Anayasası [1871] ................................ 227
B. Bayrak ve Tescil Mevzuatı................................................................ 227
1. Alman Bayrak Kanunu [1867].................................................. 227
a. Hazırlık Süreci ...................................................................... 227
b. Amaç ve Kaynaklar .............................................................. 229
2. Ekler ve Değişiklikler................................................................. 229
a. Tescil ve Ad Kanunu [1873]............................................... 229
b. Tescil ve Ad Yönetmeliği [1873].......................................230
c. Ticaret Gemisi Olmayan Araçlar Hakkında Kanun
[1885] ......................................................................................230
d. Değişiklik Kanunu [1888].................................................. 231
C. Alman Medenî Kanunu [1896] ve Tapu Sicili Tüzüğü [1898] 231
D. Alman Ticaret Kanunu [1897] ve Yürürlük Kanunu [1897]....233
E. Çekişmesiz Yargı İşleri Hakkında Kanun [1898] .......................234
F. İkinci Bayrak Kanunu [1899] ve Değişikliği [1901] .................. 235
G. Sigorta Sözleşmesi Kanunu [1908] ................................................236
1. Giriş................................................................................................236
2. Alman Adalet Bakanlığı Hazırlıkları [1902-1904] ............. 237
3. Bundesrat’ta Kabul [1905].........................................................238
4. Reichstag’da Birinci Aşama [1906].........................................238
5. Reichstag’da İkinci Aşama [1907] ve Kabul [1908]............ 239
6. Yürürlük [1910]............................................................................ 241XXVI
7. Kapsam.......................................................................................... 241
H. Çatma ve Kurtarma Hakkında Değişiklik [1913] ......................242
I. Gemi Rehni Hakkında Özel Hükümler .......................................242
1. Yabancı Para Rehinlerine İlişkin Mevzuat [1920-1931] ....242
2. İnşa Hâlindeki Gemiler Üzerinde Rehin Kurulması
Hakkında Kanun [1926]............................................................243
IV. Nasyonal-Sosyalist Rejim Dönemi......................................... 245
A. Yasama Süreci .....................................................................................245
1. İncelemenin Sebebi.....................................................................245
2. Alman Hukuku Akademisi.......................................................245
3. Alman Deniz Hukuku Komisyonu.........................................245
4. Başkanlar.......................................................................................246
5. Çalışmalar.....................................................................................246
6. Karl Krieger ..................................................................................247
B. Gemi Rehni Bankaları Kanunu [1933] .........................................247
C. Bayrak Çekme Zorunluluğu Hakkında Kanun [1935] ve
Yönetmelik [1936] .............................................................................248
D. Eşya Taşıma Hukuku’nda Değişiklik [1937] ...............................248
E. “Gemilerin Eşya Hukuku”na İlişkin Yeni Mevzuat [1940]......249
1. Ter i m..............................................................................................249
2. Yasama Süreci ..............................................................................249
a. Alman Hukuku Akademisi................................................249
b. Alman Adalet Bakanlığı Hazırlıkları ..............................250
c. Yeni Düzenlemeler...............................................................250
d. Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ...... 252
e. Reformun Mimarı Krieger................................................. 253
3. İzleyen Yıllarda Gelişmeler ....................................................... 253
V. Federal Almanya Cumhuriyeti Dönemi..................................253
A. Üçüncü Bayrak Kanunu [1951] ve Gemi Sicili Kanunu [1951]253
B. Alman Ticaret Kanunu’nda Değişiklikler ................................... 255
1. 1954 Tarihli Değişiklik.............................................................. 255XXVII
2. 1972 Tarihli Değişiklik.............................................................. 255
3. 1986 Tarihli Değişiklik..............................................................256
4. 2001 Tarihli Değişiklik .............................................................256
C. Yeni Alman Deniz Ticareti Hukuku.............................................. 257
VI. Deniz İş Hukuku Mevzuatı......................................................258
A. Ticaret Kanunları...............................................................................258
B. İş Hukuku Mevzuatı..........................................................................258
1. Birinci Gemi Adamları Kanunu [1872] ................................. 259
2. İkinci Gemi Adamları Kanunu [1902]................................... 259
3. Değişiklik Kanunu [1904] ........................................................260
4. Sağlık Sigortası Kanunu [1927] ...............................................260
5. Üçüncü Gemi Adamları Kanunu [1957] ............................... 261
§ 6. Türk Hukuku
I. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi............................................ 263
II. Ticaret (“Deniz Ticareti”) Kanunu [1929] ve İkincil
Mevzuat.................................................................................... 263
III. Brüksel Sözleşmeleri’ne Katılma [1955] ................................ 265
A. 1910 Tarihli Brüksel Sözleşmeleri..................................................265
B. 1924 ve 1926 Tarihli Brüksel Sözleşmeleri..................................265
1. Onay Kanunları, Katılma Belgeleri ve Yürürlük..................265
2. KTMS [1924] Bakımından Tartışma..................................... 267
a. İmza Protokolü ..................................................................... 267
b. Tartışma .................................................................................268
aa. Baskın Görüş..................................................................268
bb. Aykırı Görüş ................................................................... 270
cc. Değerlendirme ............................................................... 271
IV. Türk Ticaret Kanunu [1956] ve İkincil Mevzuat ....................272
A. Hazırlık Süreci.................................................................................... 272
1. Ernst Hirsch’in Hazırlıkları ..................................................... 272
2. Adliye Encümeni’nin Çalışmaları........................................... 273XXVIII
a. Adalet Alt Komisyonu......................................................... 273
b. Tahir Çağa ve Bilim Komisyonu ...................................... 274
B. Kanunlaşma Süreci............................................................................ 276
C. İkincil Mevzuat................................................................................... 276
D. Değişiklikler........................................................................................ 277
1. Bakanlar Kurulu Kararı [1983]................................................ 277
2. 5136 Sayılı Kanun [2004]  ........................................................ 277
E. Yürürlükten Kalkması ...................................................................... 277
V. Yeni Milletlerarası Sözleşmeler’e Katılma İşlemleri ..............278
A. Denizde Çat(ış)maları Önlemeye Yönelik Milletlerarası
Kurallar................................................................................................. 278
1. Milletlerarası Taahhüt ............................................................... 278
2. Bakanlar Kurulu Kararı [1977] ve Tüzük.............................. 278
3. Bakanlar Kurulu Kararı [1984] ve Tüzük’te Değişiklik .... 279
4. Onay Kanunu [2013] ve İşlemlerin Tekrarlanması.............280
5. Tüzük’ün Hükmü....................................................................... 281
B. Kurtarma.............................................................................................. 281
C. Sorumluluğun Sınırlandırılması....................................................282
1. “Independenta” Kazası...............................................................282
2. Londra Sözleşmesi [1976] .........................................................283
a. Bakanlar Kurulu Kararnamesi [28/2/1980]..................283
b. Kararname’nin Özellikleri.................................................284
c. Gelişmeler (12/9/1980 - 12/10/1982).............................284
aa. Bilgi Kaynağı..................................................................284
bb. Ankara’da Kurulan Komisyon ve Alt
Komisyonlar ...................................................................285
cc. Hukukî Tedbirler Alt Komisyonu .............................286
dd. Katılma İşlemlerinin Durdurulması.........................286
ee. Tasarılar...........................................................................286
ff. Millî Güvenlik Konseyi Aşaması...............................287
gg. Danışma Meclisi Aşaması...........................................288XXIX
d. Türkiye’de Deniz Kazaları Sempozyumu (13-
15/10/1982)...........................................................................288
e. Katılma İşlemlerinin Tamamlanması............................. 290
f. SınırMS [1924]’e Üyeliğin Sona Ermesi......................... 291
g. Mertol Can’ın İtirazı............................................................ 291
h. İdare Hukuku Açısından Değerlendirme....................... 292
3. Londra Protokolü [1996]........................................................... 292
D. Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği.................................... 293
1. Tankerlerden Kaynaklanan Petrol Kirliliği .......................... 293
2. Tankerden Başka Gemilerden Kaynaklanan Yakıt
Kirliliği .......................................................................................... 293
VI. Güncel Teşvik ve Tescil Düzenleri ..........................................294
A. Teşvik Kanunu [1982] ve Kararnamesi [1989]............................ 294
B. Türk Uluslararası Gemi Sicili ......................................................... 295
1. Yasal Düzenleme ve Kuruluş .................................................... 295
2. “Millî Gemi Sicili” İbaresi......................................................... 297
3. Uygulanacak Hükümler ............................................................ 297
4. Teş v i k ler........................................................................................ 298
5. Harçlar ...........................................................................................300
a. Türler ve Miktar ...................................................................300
aa. Kayıt Harcı......................................................................300
bb. Yıllık Tonaj Harcı .......................................................... 301
b. İndirim....................................................................................302
c. Tahv il ......................................................................................302
d. Sicil İşlemlerinden Önce Ödeme Zorunluluğu ............302
e. Tamamlayıcı İdari Kurallar ............................................... 303
C. Bağlama Kütüğü................................................................................. 303
1. Teknik Kütük ............................................................................... 303
2. Yeni Mevzuat................................................................................304
3. Kanun Teklifleri..........................................................................307
4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşme.................308XXX
5. TBMM Genel Kurulunda Görüşme.......................................308
6. TBMM’de Uzlaşma....................................................................309
7. Yasama Sürecinde Yapılan Değişiklikler ................................310
a. Başlık........................................................................................310
b. BLKK (Çerçeve) m. 1...........................................................311
aa. Ek m. 12 ............................................................................311
aaa. Uygulama Alanı ....................................................311
bbb. Diğer Değişiklikler .............................................. 312
bb. Ek m. 13 ........................................................................... 313
c. Plan ve Bütçe Komisyonu Teklifi m. 2 .............................314
d. BLKK m. 2 (Plan ve Bütçe Komisyonu Teklifi m. 3)....314
e. BLKK m. 3 (Plan ve Bütçe Komisyonu Teklifi m. 4)... 315
f. BLKK m. 4 (Plan ve Bütçe Komisyonu Teklifi m. 5)... 315
g. Plan ve Bütçe Komisyonu Teklifi m. 6 ............................ 315
h. Plan ve Bütçe Komisyonu Teklifi m. 7 ............................ 315
i. Yürürlük ve Yürütme Maddeleri........................................316
8. Yasama Amacı...............................................................................316
a. Kaynaklar................................................................................316
b. Amaçlar....................................................................................317
aa. Yürürlükteki Tescil Düzeninden Kaynaklanan
Sorunların Çözümü.......................................................317
aaa. Yürürlükteki Tescil Düzeni ................................317
bbb. Kayıtsız Gemiler ve Sorunlar .............................318
bb. Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Sorunların
Çözümü ............................................................................319
aaa. Amatör Denizciliği Geliştirme Hedefi............319
bbb. Hedefin Önündeki Vergi Engeli....................... 320
c. Çözüm .................................................................................... 321
d. Özet .........................................................................................324
9. Yürürlükteki Hükümler............................................................. 325
10. Mali Hükümler ............................................................................ 326
a. Kuruluş Aşaması ..................................................................326XXXI
b. Yürürlükteki Düzenleme.................................................... 327
aa. Harç Türleri ve Miktarı ............................................... 327
bb. Teş v i k ler .......................................................................... 327
aaa. Deniz Taşımacılığı ve Balıkçılık....................... 327
bbb. Gemi Sağlık Resmi ve Fener Ücreti................. 328
ccc. 27/1/2017 Tarihinden Başlayarak İthalat ...... 328
D. Deniz Turizmini Teşvik Mevzuatı................................................. 329
1. Yasal Düzenleme ......................................................................... 329
2. Teşvikler ve Belgeler................................................................... 329
E. Muafiyet ve İstisnalar........................................................................ 331
1. Kabotaj Hattında ÖTV Muafiyeti .......................................... 331
2. Damga Vergisi ve Harçlar.......................................................... 331
VII. Deniz Kirliliğinden Doğan Sorumluluk.................................332
A. Çevre Kanunu..................................................................................... 332
B. “Deniz Kirliliği Kanunu”..................................................................334
VIII.Deniz İş Hukuku’nun İlgili Hükümleri ..................................335
A. Mülga İş Kanunu [1936] ve İş Mahkemeleri Kanunu [1950] .. 335
B. Mülga Deniz İş Kanunu [1954].......................................................336
C. Deniz İş Kanunu [1967] ve İş Mahkemesi ................................... 337
§ 7. Türk Ticaret Kanunu Reformu
I. Hazırlık Süreci .........................................................................339
A. Hukuksal Dayanaklar ....................................................................... 339
1. Temel Kanun Komisyonları ..................................................... 339
2. Çalışma Usulleri.......................................................................... 339
3. Şekil Şartları.................................................................................340
B. Ön Çalışmalar.....................................................................................340
C. Türk Ticaret Kanunu Komisyonu (“TTK Komisyonu”) ......... 341
1. Kuruluş .......................................................................................... 341
a. Görevlendirme...................................................................... 341
b. Bakanlık Temsili...................................................................342XXXII
c. Üye Seçimi.............................................................................343
d. Üyelere Dağıtılan Mevzuat................................................343
e. Başkanlık Seçimi..................................................................344
2. Alt Komisyonlar ..........................................................................344
3. Çalışma Yöntemi......................................................................... 345
4. Deniz Ticareti Alt Komisyonu (“DTK”)...............................346
a. Başkan ve Üyeler ..................................................................346
b. Çalışma Yöntemi.................................................................. 347
D. Türk Ticaret Kanunu Taslağı [24/2/2005] ................................. 347
E. Görüş ve Eleştiriler ............................................................................349
1. Üç Aylık Görüş Süresi................................................................349
2. Yazılı Görüşler .............................................................................349
a. Bakanlıklar ............................................................................349
b. Yargı.........................................................................................349
c. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
ve Mesleki Birlikler .............................................................. 350
d. Üniversiteler .......................................................................... 350
e. Hukukçular............................................................................ 350
3. Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile
Görüşmeler ................................................................................... 351
4. Bilimsel Toplantılar .................................................................... 351
a. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Sempozyum .................. 351
b. Yeditepe Üniversitesinde Sempozyum ........................... 352
c. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Panel................................ 352
d. Deniz Hukuku Derneğinin Sempozyumu..................... 353
5. Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Eleştiriler............................ 353
a. Üye Seçimi............................................................................. 353
b. Gizlilik ....................................................................................354
c. Şekil.........................................................................................354
d. Görüş Süresi .......................................................................... 355
F. Sınırlı Sorumluluk ve Petrol Kirliliğine İlişkin Hükümler...... 355XXXIII
1. İlke .................................................................................................. 355
2. İlk Taslak ....................................................................................... 356
3. Yeni Taslak Hazırlıkları............................................................. 356
4. Denizcilik Müsteşarlığının Girişimi...................................... 357
5. 5312 Sayılı DKK’nın Etkisi....................................................... 358
6. Hükümlerin Yeri ......................................................................... 358
G. Kanunlaşma Süreci............................................................................ 359
1. Başbakanlığın Görüşü ............................................................... 359
2. Redaksiyon Çalışmaları ............................................................ 359
a. Dilin Arılaştırılması ............................................................ 359
b. 14/9/2005 Tarihli Rapor.................................................... 359
3. Bakanlar Kurulu Tasarısı [17/10/2005].................................360
4. TBMM’de Süreç ve Kanunlaşma............................................360
a. Adalet Komisyonunda Birinci Aşama.............................360
b. Adalet Komisyonunda İkinci Aşama............................... 362
c. Genel Kurul ...........................................................................363
aa. “Sıra Sayısı 96” Rumuzlu Temel Kaynak .................363
bb. İlk 76 Madde [2008] .....................................................364
cc. Kanunlaşma ve Yayım [2011] ..................................... 365
5. Yürürlük Öncesi Değişiklikler [2012]....................................366
a. Süreç........................................................................................366
b. Kanunlaşma...........................................................................366
H. Özet Süreç............................................................................................ 367
I. Yürürlük ve Uygulama Kanunu [2011].........................................368
J. İkincil Mevzuat................................................................................... 371
K. Mevzuatta Yapılan Atıflar ................................................................ 373
L. Karşılaştırmalı Tablo ........................................................................ 373
II. Deniz Ticareti Reform İlkeleri................................................375
A. Giriş....................................................................................................... 375
B. Kaynaklar............................................................................................. 376
C. Sistematik............................................................................................. 377XXXIV
D. Yöntem.................................................................................................. 377
E. İlkeler .................................................................................................... 377
1. Milletlerarası Sözleşmeler ile Uyum....................................... 377
a. Seçilen Milletlerarası Sözleşmeler.................................... 377
aa. Brüksel MS...................................................................... 378
bb. Yeni MS............................................................................ 378
b. İşlenmesi.................................................................................380
aa. Uyarlama .........................................................................380
bb. Atıf .................................................................................... 381
cc. Aynen İşleme .................................................................. 382
2. Eskimiş veya Çağdışı Hükümlerin Ayıklanması................. 383
a. İlke ........................................................................................... 383
b. Avrupa Limanları................................................................. 383
c. Kaptanın Hizmet Sözleşmesinin Sonu ...........................384
d. Kaptanla Gemide Bulunan Kimselerin
Münasebetlerine Ait Çeşitli Hükümler  .........................384
3. Alman Ticaret Kanunu ile Uyum............................................386
a. İlke ...........................................................................................386
b. Güncelleme............................................................................ 387
c. Eksikliklerin Giderilmesi...................................................388
d. Çeviri Yanlışlarının Düzeltilmesi ....................................388
4. Türk Medenî Kanunu ve Borçlar Kanunu ile Uyum .......... 388
5. Çağdaş Deniz Ticareti Kanunlarıyla Uyum......................... 389
6. Milletlerarası Genel Koşullar ile Uyum................................. 390
a. York-Anvers Kuralları.......................................................... 390
b. Denizaşırı Satış Hükümleri ............................................... 390
7. Güncel Mevzuat ile Uyum........................................................ 391
a. Deniz Ticareti Hukuku....................................................... 391
b. Deniz İş Hukuku .................................................................. 391
c. Diğer Alanlar......................................................................... 392
8. Yargıtay İçtihatları ile Uyum.................................................... 392XXXV
9. Kıymetli Evrakın Üstünlüğü.................................................... 393
10. Hükümlerin Sistematize Edilmesi.......................................... 393
11. Reform Önerilerinin Gözetilmesi........................................... 394
III. Bölümler İtibarıyla Öne Çıkan Yenilikler ..............................395
A. Giriş....................................................................................................... 395
B. Ortak Hükümler................................................................................. 395
1. “Eşya” Terimi ............................................................................... 395
2. Hapis Hakkı ve Paraya Çevrilmesi ......................................... 396
a. Terim ve Yasama Tarihçesi ................................................ 396
b. Uyumlaştırma.......................................................................400
c. Sıra ...........................................................................................402
d. Paraya Çevirme Hakkında Ortak Usul...........................403
3. Acente ............................................................................................404
a. Deniz Acentelerine İlişkin Özel Düzenlemeler ............404
b. Asil Hakkındaki İlâmın Acenteye Uygulanması
Yasağı.......................................................................................404
4. “Pervasızca Hareket”..................................................................406
a. Sorun.......................................................................................406
b. Çözüm ....................................................................................407
C. “Denizcilik İhtisas Mahkemesi” .....................................................409
1. Yasal Dayanak ve Gerekçe.........................................................409
a. İlk Kural [1956].....................................................................409
b. Özel Hüküm [2004] .............................................................410
aa. Metin.................................................................................410
bb. Yasama Süreci .................................................................410
cc. Resmî Gerekçe ................................................................411
aaa. Metin........................................................................411
bbb. Dayanaklar............................................................. 412
dd. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları...... 412
2. Değerlendirme ............................................................................. 413
a. Hükmün Anlamı ve Kapsamı.............................................414
b. Kanunlaşma Süreci.............................................................. 415XXXVI
c. AB Mevzuatı ile Uyum ........................................................416
d. Mahkemelerin Kuruluşu Hakkındaki Mevzuat............416
aa. Kanun’un Kabulü Tarihinde Yürürlükte Olan
Mevzuat............................................................................417
bb. “Adlî Yargı Kanunu”.......................................................419
e. Düzenlemenin Yeri .............................................................. 420
f. Mutlak Ticari Davalar ......................................................... 420
g. Derdest Dosyalar.................................................................. 421
h. Mahkemenin İş Yükü.......................................................... 421
3. Yargıtay Kararları........................................................................ 421
a. Çeşitli Örnekler  ................................................................... 421
b. Değerlendirme ...................................................................... 433
4. Yürürlükteki Yeni Düzenlem