Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Danıştay Kararları Işığında İdarenin Gözetim ve Denetim Görevi

Danıştay Kararları Işığında İdarenin Gözetim ve Denetim GöreviSayfa Sayısı
:  
735
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-315-153-1

203,04 TLİdarenin denetim ve gözetim görevini yargı kararları ışığında analiz ederek, sorumluluğun esasları hakkında genel bir yargıyı oluşturmak maksadıyla bu çalışma kaleme alınmıştır. Bu kitapta idarenin denetim işlevinin görünüm biçimleri, denetim görevine ilişkin temel ilke ve gerekler ile faaliyet konularına göre idarenin denetim ve gözetim görev ve sorumluluğu konuları ele alınmıştır.


İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER III


SUNUM IX


KISALTMALAR XI


BİRİNCİ BÖLÜM 1


İdarenin Denetim İşlevinin Görünüm Biçimleri 1


1. Terminolojik Belirleme 1


2. Denetim ve Gözetimin Amaç ve Yararları 3


3. Nicel ve Nitel Yönüyle Denetim 5


4. Geleneksel Denetleme Biçimleri 10


4.1. Yargı Dışı Denetim 11


4.1.1. Kamuoyu Denetimi 13


4.1.2. Siyasal Denetim 17


4.1.2.1. Parlamento Aracılığıyla Denetim 18


4.1.2.1.1. Parlamentonun Hükümeti Denetleme Teknikleriyle Yaptığı Denetim 18


4.1.2.1.2. Parlamento Adına Denetim 25


4.1.2.1.2.1. Genel Olarak Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 25


4.1.2.1.2.2. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu 26


4.1.2.1.2.3. Kamu Denetçiliği Kurumunun Görev ve Yetkileri 31


4.1.2.1.2.4. Şikâyetleri İnceleme Yöntemi 33


4.1.2.1.3. Kamu Harcamalarının Denetimi: Sayıştay 35


4.1.2.1.4. İnsan Hakları Denetimi 37


4.1.2.1.4.1. İnsan Haklarının Parlamento Çatısında Korunması 37


4.1.2.1.4.2.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 39


4.1.2.2. Devlet Başkanının Denetim Araçları 44


4.1.2.2.1. Parlamenter Rejimde Denetim İşlevi 45


4.1.2.2.1.1. Dolaylı Denetim Araçları 45


4.1.2.2.1.2. Doğrudan Denetim: “Devlet Denetleme Kurulu” 46


4.1.2.2.2. Başkanlık Rejiminde Denetim İşlevi 47


4.1.3. İdari Denetim 50


4.1.3.1. İç(sel) Denetim 52


4.1.3.1.1. İç Kontrol 52


4.1.3.1.2. İç Denetim (Internal Audit) 54


4.1.3.1.3. Hiyerarşik Denetim 57


4.1.3.1.4. Teftiş (Inspection) 59


4.1.3.1.5. Değerlendirme (Evaluation) 65


4.1.3.3. Dış(sal) Denetim 71


4.1.3.3.1. Merkezi Yöntem 72


4.1.3.3.1.1. Vesayet Denetimi 72


4.1.3.3.1.2. İkili Görevle Denetim 78


4.1.3.3.1.3. Mali Yardımlar Aracılığıyla Denetim (Subvention) 80


4.1.3.3.2 Özel Denetim 81


4.1.3.3.3. Üst Kurullar Aracılığıyla Denetim 81


4.1.3.3.3.1. Üst Kurulların Görev ve Yetkileri 82


4.1.3.3.3.2. Üst Kurulların BİO Özelliğine Dair Genel Gözlem 95


4.2. İdarenin Yargısal Denetimi 98


 


İKİNCİ BÖLÜM 103


Denetim Görevine İlişkin Temel İlke ve Gerekler 103


5. Giriş 103


5.1. İdarenin Yasallığı 103


5.2. Hukuki Güven-lik İlkesi 111


5.3. Belirlilik İlkesi 112


5.4. Hesap Verebilirlik 114


5.5. Objektiflik (nesnellik) İlkesi 115


5.6. Eşitlik İlkesi 116


6. İdarenin Denetim Ödevinin Yöneldiği Hedefler (Denetim ve Gözetimle Korunan Hukuki Yarar) 118


6.1. Kamu Düzeni 118


6.1.1. Kamu Güvenliği 120


6.1.2. Dirlik ve Esenlik 127


6.1.3. Kamu Sağlığı 137


6.1.4. Genel Ahlak 141


6.1.5. Ekonomik Kamu Düzeni 146


6.1.6. Estetik Kamu Düzeni 150


6.2. Kamu Yararı 155


7. İdarenin Denetim ve Gözetim Faaliyeti İçin Harekete Geçme Tarzı 158


7.1. Kendiliğinden (re’sen) Hareketle Denetim 158


7.2. Başvuru Üzerine Denetim 163


8. İdari İşlemin Beş Unsuru Bakımından Gözetim ve Denetim Faaliyeti 166


8.1.Yetki 166


8.2. Şekil 178


8.2.1. Biçim Gerekleri 178


8.2.2. Usul 181


8.3. Sebep (neden) 186


8.4. Konu 202


8.5. Denetimde Takdir Yetkisi ve Sınırları 203


8.6. Amaç 211


9. Denetim (ve Gözetim) Faaliyetinin Yaptırım Rejimi 215


9.1. Temel İlkeler 215


9.1.1. Yasallık İlkesi 215


9.1.1.1. Düzenlemenin ‘Yasa’ İle Yapılması 216


9.1.1.2. Tali Düzenleme Yetkisinin Sınır ve Gerekleri 218


9.1.2. Aleyhe Geriye Yürümezlik İlkesi 219


9.1.3. Kıyas Yasağı 223


9.1.4. Yaptırımda Şahsilik 227


9.1.5. Ölçülülük İlkesi 232


9.1.6. “Ne Bis In Idem” İlkesi 239


9.2.  İdarenin Denetim ve Gözetim Faaliyeti Sonucu Gerçekleştirdiği İşlem ve Eylemler 240


9.2.1. Faaliyetten Men (Yasaklama) 243


9.2.2. Mühürleme 259


9.2.3. Ruhsat/Lisans, Yetki Belgesinin İptali, İznin Kaldırılması 268


9.2.4. Yıkım 286


9.2.5. İdari Para Cezası (İPC) Uygulama 293


9.2.6. Disiplin Cezası 300


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 313


Faaliyet Konularına Göre İdarenin Denetim ve Gözetim Görev ve Sorumluluğu 313


10. Gümrük Hizmetleri (Gümrük Denetim ve Gözetim Faaliyeti) 313


10.1. Gümrük Denetiminde Kullanılan Yöntemler 316


10.2. Uygulamada Denetim Süreci 320


10.3. Sorumluluk Halleri 329


10.3.1. Denetimin Yetersizliğinden Dolayı Sorumluluk 329


10.3.2. Muhafaza Görevini Yapmamadan Dolayı Sorumluluk 332


10.3.3. Belgede Sahteciliğin Yarattığı Sorumluluk 336


10.3.4. El Koyma/Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Nedeniyle İdari Sorumluluk 339


10.3.5. Gümrükte Alıkonulma Nedeniyle Sorumluluk 344


10.3.6. Usulî Gereklerden Doğan Sorumluluk 347


10.3.7.Gümrük Denetimi: “İdari Eylem” 349


10.3.8. Gümrüklü Malların Bulunduğu Antrepodan Çıkan Yangından Sorumluluk 350


10.3.9.Gümrüğe Giren Malın Miktar ve Vasıflarından Dolayı Sorumluluk 354


10.3.10. Piyasa Gözetimi ve Denetimi 355


10.3.11. İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS) 357


11. Sağlık Hizmetinden Dolayı İdarenin Denetim ve Gözetim Görevi 359


11.1. Görev ve Yetki Kapsamı 359


11.2. Sorumluluk Halleri 365


11.2.1. Sağlık Hizmetinin İşleyiş ve Organizasyonu 365


11.2.2. Malpraktisden Sorumluluk 366


11.2.3. Komplikasyon Nedeniyle Oluşabilecek Zarar 379


11.2.4. Kişisel Kusur-Görev Kusuru Ayrımında Muhatap 390


11.2.5. Özel Hastanelerin Hizmet Kusurlarından İdarenin Sorumluluğu 391


11.2.6. Koruyucu Sağlık Hizmeti Nedeniyle Sorumluluk 398


11.2.7.Uzman Personel ve Teçhizat Eksikliği 410


11.2.8. Gıda Takviyesi Kullanımından Dolayı Sorumluluk 417


11.2.9.Gıda Maddelerinden Kaynaklı Zehirlenme Nedeniyle Sorumluluk 421


11.2.10. Gıda Güvenliği Bakımından Tedbir Almama 424


11.2.11. Kan Naklinden Dolayı Hastalık 428


11.2.12. Radyasyona Maruz Kalmadan Dolayı Sorumluluk 434


11.2.13. Göz Hastalıklarının Tedavisi Nedeniyle Sorumluluk 438


11.2.14. Yeterli ve Etkili Araştırma Yapmamadan Kaynaklanan Sorumluluk 440


11.2.15. Diş Tedavisi Nedeniyle Sorumluluk 441


11.2.16. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gereklerine Aykırılık Nedeniyle Sorumluluk 446


11.2.17. Sağlık Hizmetinin Organizasyonunda Eksiklik 454


12. Eğitim Kamu Hizmetinin Gözetim ve Denetiminden Sorumluluk 455


12.1. Mevzuat Gerekleri 455


12.2. Temel İlkeler 457


12.3. Okulda Öğrencinin Birbirine Zarar Vermesi 458


12.4. Öğrencinin Kendi Kendine Zarar Vermesi 465


12.5. Öngörülebilir ve Önlenebilir Tehlike 467


12.6. Okul Binasının Yapımı ve Bakımındaki Eksiklik 473


12.7. Okul Binasının Dışında Gerçekleşen Zarar 473


13. İdarenin Yaşam Hakkına Dair Gözetim ve Denetim Sorumluluğu 476


13.1. Personelin Seçimi, Eğitimi, Denetimindeki Eksiklik ya da Kusur 478


13.2. Halka Açık Alanlarda Gerekli “Uyarıcı ve Önleyici” Tedbirleri Almama 483


13.3. İdareye Ait Spor Tesislerinde veya Spor Yarışmalarında Meydana Gelen Kazalar 499


13.4. İdareye Ait Hizmet Binalarında Meydana Gelen Ölüm Olayları 519


13.5. İdareye Ait Hizmet (ve) Araçlarının Düzenli Kontrol Edilmemesinden Kaynaklı Zararlar 540


13.6. İdarenin Gözetim, Kontrol ve Koruma Ödevini Yerine Getirmemesi 542


13.7. İdarenin, Sokak Hayvanları Tarafından Verilen Zarardan Sorumluluğu