Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Nedeniyle TazminatSayfa Sayısı
:  
370
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-504-3

48,60 TL

Yapılan bir ceza yargılamasında, yargılama sonunda verilecek kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla hâkim tarafından veya gecikmesinde sakınca olan hallerde kanunun yetkili kıldığı merciler tarafından, hükümden önce kişilerin hak ve hürriyetlerini kısıtlayan koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında ceza hukukuna aykırı bazı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumun ise tazminat hukuku açısından bazı sonuçları doğmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141 ve devamı maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleriyle nedeniyle tazminat, ceza hukuku içerisinde kendine özgü bir tazminat türüdür. 5271 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle bu davalar daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Bundan önce ise, 466 sayılı Kanun ile haksız yakalanan ve tutuklananlara tazminat verilmesi şeklinde düzenlenmişti. 466 sayılı Kanun öncesinde ise, genel hükümlere göre sorun çözümlenmekteydi.
Dr. Emrullah Aycı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu açısından koruma tedbirleri nedeniyle tazminat konusunu ele alıp, bir bütün halinde değerlendirmiştir. Özellikle yeni getirilen hükümleri çok başarılı bir şekilde ele almıştır. Dr. Aycı, konuyu diğer ülke hukuklarını da değerlendirmek suretiyle mukayeseli olarak el almış ve birçok yerde çözüm önerilerinde bulunmuştur. Kendisi genç bir Yargıtay mensubu olarak akademik çalışmalarını da başarılı bir şekilde sürdürmeyi başarmıştır.
Çalışmanın tüm ilgilenenlere yararlı olacağı kanaatindeyim. Dr. Emrullah Aycı’yı kutluyorum.

Prof. Dr. Durmuş Tezcan
İÇİNDEKİLER
    GİRİŞ-1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    KAVRAMSAL OLARAK KORUMA TEDBİRLERİ, TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI, HUKUKA AYKIRILIKLARIN SONUÇLARI
    I. -KORUMA TEDBİRLERİ-3
    A. -KAVRAM-3
    B. -TÜRLERİ-4
    1. -Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri-4
    2. -Ceza Hukukunda Koruma (Emniyet, Güvenlik) Tedbirleri-10
    3. -Hukuk Yargılamasında Koruma (Önleme) Tedbirleri-12
    4. -İdare Hukukunda Koruma (Önleme) Tedbirleri-15
    C. -ÖZELLİKLERİ-16
    1. -Yasal Düzenlemeyle Belirlenmiş Olması-17
    a. -Sınırlamaya İzin Veren Bir Yasa Bulunması-17
    b. -Yasanın Erişilir ve Anlaşılır Olması-21
    c. -Sınırlamanın Yasaya Uygun Olması-22
    2. -Şüphelerin Belli Bir Yoğunlukta Olması-23
    a. -Basit Şüphe-24
    b. -Yoğun Şüphe-25
    c. -Makul Şüphe-26
    3. -Temel Hak ve Özgürlükleri Hükümden Önce Sınırlaması-29
    a. -Temel Bir Hakkın Sınırlandırılması-29
    b. -Kesinleşmiş Bir Yargı Kararının Bulunmaması-30
    c. -Suçsuzluk Karinesi-31
    4. -Geçici Olması-34
    a. -Makul Süre-34
    b. -Hemen Bir Yargıç Önüne Çıkarılma-37
    5. -Araç (vasıta) Olması-39
    a. -Bir Amacın Varlığı-39
    b. -Amaca Ulaşmada Elverişlilik-41
    6. -Gecikmede Sakınca Bulunması-43
    a. -Bir Tehlikenin Varlığı-43
    b. -Tehlikenin Muhtemel Olması-44
    7. -Yetkili Merciin Kararının Bulunması-47
    a. -Yetkili Merci-47
    b. -Kararın Niteliği-47
    8. -Ölçülülük (Orantılılık İlkesi) Bulunması-50
    a. -Gereklilik-52
    b. -Elverişlilik-53
    c. -Orantılılık-53
    D. -SINIFLANDIRILMASI-54
    1. -Amaçlarına Göre-56
    2. -Yöneldikleri Kişilere Göre-57
    3. -Karar Verme ve Uygulama Yetkisine Göre-57
    4. -Yöneldikleri Değerlere Göre-58
    E. -HUKUKA AYKIRILIKLARIN SONUÇLARI-59
    1. -Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından-60
    2. -Ceza Hukuku Açısından-64
    3. -Tazminat Hukuku Açısından-65
    İKİNCİ BÖLÜM
    TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, SORUMLULUK HUKUKU, SORUMLULUK TÜRLERİ, HAKİMLERİN SORUMLULUĞU, TAZMİNATIN KAYNAKLARI
    I. -TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ-67
    A. -GENEL OLARAK SORUMLULUK HUKUKU-72
    B. -SORUMLULUĞUN TÜRLERİ-73
    1. -Haksız Fiil Sorumluluğu-74
    a. -Haksız Fiil Kavramı-75
    b. -Haksız Fiilin Unsurları-77
    aa. -Fiilin Hukuka Aykırı Olması-77
    bb. -Fiili İşleyen Kişinin Kusurlu Olması-79
    cc. -Fiil Sonucunda Bir Zararın Meydana Gelmiş Olması-84
    dd. -Fiil ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması-88
    2. -Kusursuz Sorumluluk-90
    3. -Devletin Sorumluluğu-96
    aa. -Devletin Sorumluluğu ve İdarenin Sorumluluğu Kavramları-97
    bb. -Devletin/İdarenin Sorumluluğunun Kaynakları-98
    cc. -Devletin/İdarenin Sorumluluğunun Koşulları-100
    dd. -Devletin/İdarenin Sorumluluğunun Türleri-103
    1)-Devletin Kusura Dayalı Sorumluluğu-103
    i)-Hizmetin kötü işlemesi-104
    ii)-Hizmetin geç işlemesi-105
    iii)-Hizmetin hiç işlememesi-106
    iv)-Hizmet Kusuru Kişisel Kusur Ayrımı-107
    2)-Devletin/İdarenin Kusursuz Sorumluluğu-109
    C. -HAKİMLERİN SORUMLULUĞU-113
    1. -Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu-116
    2. -Hâkimlerin Cezai Sorumluluğu-117
    3. -Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu 197-123
    D. -TAZMİNATIN KAYNAKLARI-138
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    TAZMİNAT NEDENLERİ, TAZMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİKORUMA TEDBİRLERİ
    I. -TAZMİNAT NEDENLERİ-143
    A. -KANUNLARDA BELİRTİLEN KOŞULLAR DIŞINDA TUTUKLAMA, YAKALAMA VEYA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ-146
    1. -Yakalama Bakımından-149
    a. -Yakalama-149
    b. -Koşulları-154
    aa. -Yakalama Yetkisi-154
    bb. -Yakalama Nedenleri-155
    cc. -Yakalamanın Uygulanış Biçimi-156
    2. -Tutuklama Bakımından-157
    a. -Kavram-157
    b. -Kararı Verecek Merci-158
    c. -Tutuklamanın Koşulları-159
    aa. -Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığı. -159
    bb. -Suçun Ağırlığı ve Verilmesi Muhtemel Ceza ile Orantılı Olması. -160
    cc. -Bir Tutuklama Nedeninin Varlığı. -161
    d. -Tutuklama Nedenleri-161
    e. -Tutuklama Kararının Uygulanış Biçimi-164
    aa. -Gerekçe-164
    bb. -Kararın İçeriği-167
    3. -Tutukluluğun Devamı Bakımından-167
    B. -KANUNİ GÖZALTI SÜRESİ İÇİNDE HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA-172
    1. -Kanuni Gözaltı Süresi-175
    2. -Hâkim Önüne Çıkarılma-177
    C. -KANUNİ HAKLARI HATIRLATILMADAN VEYA HATIRLATILAN HAKLARDAN YARARLANMA İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN TUTUKLANMA-178
    1. -Kanuni Hakların Hatırlatılmaması-179
    a. -Bildirimin Şekli-180
    b. -Kapsamı-181
    aa. -Suçlamayı ve Haklarını Öğrenme Hakkı-182
    bb. -Müdafiden Yararlanma Hakkı-183
    cc. -Durumdan Yakınlarının Haberdar Edilmesi Hakkı-185
    dd. -Susma Hakkı-186
    ee. -Lehine Olan Delilleri İleri Sürme Hakkı-187
    c. -Süresi-188
    2. -Haklardan Yararlanma İsteğinin Yerine Getirilmemesi-189
    D. -MAKUL SÜREDE YARGILAMA MERCİİ HUZURUNA ÇIKARILMAMA VE BU SÜRE İÇİNDE HÜKÜM VERİLMEMESİ-190
    1. -Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama-190
    2. -Makul Sürede Hüküm Verilmemesi-191
    E. -TUTUKLANDIKTAN SONRA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI VEYA BERAAT KARARI VERİLMESİ-193
    1. -Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi-194
    2. -Beraat Kararı-195
    F. -TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRELERİN, HÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİNDEN FAZLA OLMASI VEYA İŞLENEN SUÇ İÇİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZANIN SADECE PARA CEZASI OLMASI-199
    1. -Hükümlülük Süresinin Gözaltı ve Tutukluluk Süresinden Az Olması-199
    2. -Kanunda Öngörülen Cezanın Sadece Para Cezası Olması-208
    G. -YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA NEDENLERİ VE SUÇLAMALARIN İLGİLİLERE, YAZIYLA VEYA BUNUN HEMEN OLANAKLI BULUNMADIĞI HALLERDE SÖZLE AÇIKLANMAMASI-211
    1. -Bildirimin Şekli-212
    2. -Kapsamı-214
    3. -Zamanı-215
    H. -YAKALANMALARI VEYA TUTUKLANMALARI YAKINLARINA BİLDİRİLMEMESİ-216
    1. -Yakın Kavramı-217
    2. -Bildirimin Kapsamı-218
    3. -Bildirimin Süresi-218
    4. -Bildirimin Şekli-218
    İ. -ARAMA KARARININ ÖLÇÜSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ-220
    1. -Arama Kararı-220
    2. -Ölçüsüz Gerçekleştirme-225
    J. -EŞYA VEYA DİĞER MALVARLIĞI DEĞERLERİNE, KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE ELKONULMASI VEYA KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI YA DA EŞYA VEYA DİĞER MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI VEYA ZAMANINDA GERİ VERİLMEMESİ-232
    1. -Koşulları Oluşmadan Elkonulması-234
    2. -Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması-237
    3. -Amaç Dışı Kullanılması, -239
    4. -Zamanında Geri Verilmemesi-240
    5. -Özel Elkoyma Halleri-242
    a. -Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma-242
    b. -Postada Elkoyma-243
    c. -Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini-243
    d. -Bilgisayarlara Elkoyma-244
    K. -YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA İŞLEMİNE KARŞI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BAŞVURU İMKÂNLARINDAN YARARLANDIRILMAMA-247
    L. -YARGILAMANIN YENİLENMESİ SONUCUNDA BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ-248
    II. -TAZMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ KORUMA TEDBİRLERİ-248
    A. -İLETİŞİMİN DENETLENMESİ VE TESPİTİ-249
    B. -GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ-250
    C. -TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME-251
    D. -KORUMA TEDBİRLERİ ARASINDA SAYILMAYAN ÖZGÜRLÜK MÜDAHALELERİ-251
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    TAZMİNAT DAVASININ ÖZELLİKLERİ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YARGILAMA YÖNTEMİ, TAZMİNATIN HESAPLANMASI, TAZMİNATIN GERİ ALINMASI, DEVLETİN RÜCU ETMESİ, TAZMİNAT İSTENEMEYECEK DURUMLAR, YASA YOLLARI
    I. -TAZMİNAT HAKKININ İLGİLİSİNE BİLDİRİLMESİ-253
    A. -BİLDİRİMİN SÜRESİ-254
    B. -BİLDİRİMİN ŞEKLİ-254
    II. -TAZMİNATA KONU ZARAR VE NİTELİĞİ-255
    A. -MADDİ ZARAR-256
    1. -Parasal Kayıplar-257
    2. -Tedavi Masrafları-260
    3. -Avukatlık Ücreti-260
    4. -İlliyet Bağı-262
    5. -Faiz-263
    B. -MANEVİ ZARAR-265
    1. -Beden ve Ruh Tamlığının İhlali Sonucu Manevi Tazminat-266
    2. -Kişilik Haklarının İhlali Sonucu Manevi Tazminat-268
    III. -TAZMİNAT İSTEME SÜRESİ VE YÖNTEMİ-272
    A. -KARAR VEYA HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ-272
    B. -BAŞVURU SÜRESİ-275
    C. -BAŞVURU ŞEKLİ-279
    1. -Tazminat isteminde bulunanın açık kimlik ve adresi. -279
    2. -Zarara uğranılan işlemin niteliği. -280
    3. -Zararın türü ve miktarı. -280
    4. -Deliller-280
    D. -BAŞVURU MERCİİ-282
    E. -DAVANIN TARAFLARI-282
    1. -İstemde Bulunabilecek Kişiler (Davacı)-282
    2. -Davanın Açılacağı Kişiler (Davalı)-285
    IV. -GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-287
    A. -Görevli Mahkeme-287
    B. -Genel Yetkili Mahkeme-289
    C. -İstisnai Yetkili Mahkeme-291
    V. -YARGILAMA YÖNTEMİ-294
    A. -ÖN İNCELEME-296
    B. -TARAF TEŞKİLİ-298
    C. -DAVA DEĞERİ KONUSU-299
    D. -DAVANIN İHBARI-300
    E. -DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-301
    1. -İstem ve İspat Belgelerine İlişkin Delillerin Değerlendirilmesi-301
    2. -Tazminat Miktarına İlişkin Delillerin Değerlendirilmesi-303
    F. -DURUŞMA VE HÜKÜM-305
    1. -Dilekçenin reddi-308
    2. -Davanın süreden reddi-308
    3. -Davanın husumetten reddi-309
    4. -Yetkisizlik Kararı-309
    5. -Davanın esastan reddi-309
    6. -Davanın kabulü-310
    G. -HARÇ-310
    H. -YARGILAMA GİDERİ-311
    İ. -VEKALET ÜCRETİ-312
    VI. -TAZMİNATIN HESAPLANMASI-313
    A. -MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI-315
    B. -MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI-319
    VII. -TAZMİNATIN GERİ ALINMASI-324
    VIII. -DEVLETİN RÜCU ETMESİ-328
    A. -HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISINA RÜCU-328
    B. -KAMU GÖREVLİSİNE RÜCU-329
    1. -İftira Eden veya Yalan Tanıklık Edene Rücu-332
    2. -Rücu Davasının Özellikleri-334
    IX. -TAZMİNAT İSTENEMEYECEK DURUMLAR-338
    A. -TAZMİNATA HAK KAZANMADIĞI HALDE, SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN GEREĞİ, DURUMUN TAZMİNAT İSTEMEYE UYGUN HALE DÖNÜŞMESİ-341
    B. -GENEL VEYA ÖZEL AF, ŞİKAYETTEN VAZGEÇME, UZLAŞMA GİBİ NEDENLERLE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ VEYA KAMU DAVASININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI VEYA KAMU DAVASININ ERTELENMESİ VEYA DÜŞÜRÜLMESİ-342
    C. -KUSUR YETENEĞİNİN BULUNMAMASI NEDENİYLE HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ-343
    D. -ADLİ MAKAMLAR HUZURUNDA GERÇEK DIŞI BEYANLA SUÇ İŞLEDİĞİNİ VEYA SUÇA KATILDIĞINI BİLDİREREK GÖZALTINA ALINMAYA VEYA TUTUKLANMAYA NEDEN OLMA-344
    X. -YASA YOLLARI-345
    A. -YASA YOLLARINA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER-345
    B. -BAŞVURU SÜRESİ-346
    C. -BAŞVURU SINIRI (KESİNLİK SINIRI)-347
    D. -KANUN YOLLARININ TÜRLERİ-348
    E. -İNCELEME MERCİİ-350
    F. -İNCELEME YÖNTEMİ-351
    SONUÇ VE DEĞERLENDİRME-353
    KAYNAKÇA-357