Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (CMK)Sayfa Sayısı
:  
1303
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5409-3

265,00 TL2016 OHAL'inin getirdiği KHK'lar, OHAL kaldırıldıktan sonra TBMM'den geçirildi ve yasalaştı.


Bunlardan CMK ile ilgili olanlara yeni basıda yer verilmiş ; ilgili maddelere işlenmiştir. 


CMK'da değişiklik yapan 7145 sayılı Yasa 31.7.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasanın getirdiği değişiklikler kitaptaki yerlerini aldılar. 


Öte yandan bu basıda sizlerin kitaptan yararlanmanızı kolaylaştırmak için bir yöntem uygulandı. 


Son dönemde 2016 OHAL KHK'larından başlayıp yasalaşan, sonra 7145 sayılı Yasayla gelen değişiklikleri siyah dizildi. Daha sonra 7165 sayılı Yasa çıkarıldı; CMK'da değişiklik yapıldı. 


Ceza yargılaması hukuku açısından istinaf kanunyolunda yeni normlar öngörüldü. Bunlar pozitif hukukumuzdaki yerlerini aldılar. Bu değişiklikleri incelendi, yorumlandı ve ilgili maddelerin altına yerleştirildi. Bunlar da taze bir değişiklik olarak siyah dizildi. 


Keza bir şerh yenilendiği zaman elbette yeni kararları eklemek kaçınılmazdır. Eserin 9. Baskısı yeni kararlarla zenginleştirilerek; uygulamacılara en son kaynakların sunulması hedeflenmiştir. 


İÇİNDEKİLER

İçindekiler


9. Basıya Önsöz  7


CEZA YARGILAMASI HUKUKU


Birinci Kesim


CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN


TEMEL KAVRAMLARI


Birinci Bölüm


CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ


§ 1. CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI  27


I. Terim  27


II. Ceza Yargılaması Hukuku Kavramı  30


III. Ceza Yargılaması Hukukunun Amacı  31


IV. Ceza Hukuku ile Ceza Yargılaması Hukuku Arasındaki İlişki  32


§ 2. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ANAYASA DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ  33


I. Siyasal Düşünce ve Güçlerin Ceza Yargılaması Hukukuna Etkisi  33


II. Türk Ceza Yargılaması Hukukunun Bu Açıdan Değerlendirilmesi  34


§ 3. CEZA YARGILAMASININ YÜRÜYÜŞÜNE KISA BİR BAKIŞ  36


I. Birinci Derece Yargılama  36


II. İkinci Derece Yargılama  37


İkinci Bölüm


CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ


§ 4. CEZA YARGILAMASINA TARİHSEL BAKIŞ  39


I. Roma’da Ceza Yargılaması  39


II. Türklerde Ceza Yargılamasının Tarihsel Gelişimi  41


III. İslamda Ceza Yargılaması  42


IV. Osmanlı’da Ceza Yargılaması  43


1. Osmanlı Ceza Yargılamasının Temel İlkeleri  44


2. Osmanlı Ceza Yargılamasında Mahkemeler Teşkilatı  46


3. Osmanlı Ceza Yargılamasında Yargılama Süjeleri  47


4. Osmanlı’nın Son Dönemlerindeki Ceza Yargılamasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler  50


§ 5. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASINA KADAR GEÇEN DEVRE  52


§ 6. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASI  52


Üçüncü Bölüm


TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN


UYGULANMA ALANI


§ 7. MADDE BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI  55


I. Medeni Yargılama Hukuku Alanına Giren Uyuşmazlıklar  55


II. Disipliner Ceza Hukuku Uyuşmazlıkları  56


1. Genel Olarak  56


2. Suçlar ile Disiplin Suçları arasındaki Farklar  56


§ 8. YER BAKIMINDAN UYGUNLAMA ALANI  58


I. Yasama Dokunulmazlığı  59


1. Yasama Sorumsuzluğu  60


2. Nispi Dokunulmazlık  62


II. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  64


III. Diplomasi Dokunulmazlığı  65


§ 9. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  66


§ 10. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  67


I. İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması  69


II. Eski Yasa Zamanında Yapılmamış İşlemlerin Yeni Yasaya Göre Yapılması  69


III. Eski Yasa Zamanındaki İşlemlerin Geçerliliğini Koruması  69


IV. Yeni Yasanın Kurallarının Lehte ya da Aleyhte Olup Olmamasının Etkili Olmaması  70


V. Hemen Uygulama İlkesinin İstisnası  71


Dördüncü Bölüm


CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN


TEMEL İLKESİ OLARAK ADİL YARGILANMA HAKKI


§ 11. ADİL YARGILANMA HAKKI  73


I. Kavram  73


II. Adil Yargılanma Hakkının İçeriği  74


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU


Birinci Kitap


GENEL HÜKÜMLER


Birinci Kısım


KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ


Birinci Bölüm


KAPSAM VE TANIMLAR


MADDE 1: Kanunun Kapsamı  79


MADDE 2: Tanımlar  79


İkinci Bölüm


GÖREV


MADDE 3: Görev  81


MADDE 4: Re’sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık  85


MADDE 5: Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hâl ve Sonucu  87


MADDE 6: Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hâl  97


MADDE 7: Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  102


Üçüncü Bölüm


BAĞLANTILI DAVALAR


MADDE 8: Bağlantı Kavramı  108


MADDE 9: Davaların Birleştirilerek Açılması  112


MADDE 10: Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  117


MADDE 11: Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme  118


Dördüncü Bölüm


YETKİ


MADDE 12: Yetkili Mahkeme  123


MADDE 13: Özel Yetki  127


MADDE 14: Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  129


MADDE 15: Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  130


MADDE 16: Bağlantılı Suçlarda Yetki  132


MADDE 17: Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık  133


MADDE 18: Yetkisizlik İddiası  134


MADDE 19: Davanın Nakli  136


MADDE 20: Yetkili Olmayan Hâkim Veya Mahkemenin İşlemleri  144


MADDE 21: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Yapılan İşlemler  145


Beşinci Bölüm


HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ


MADDE 22: Hâkimin Davaya Bakamayacağı Hâller  145


MADDE 23: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  150


MADDE 24: Hâkimin Reddi Sebepleri ve Ret İsteminde Bulunabilecekler  166


MADDE 25: Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi  167


MADDE 26: Ret İsteminin Usulü  169


MADDE 27: Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme  170


MADDE 28: Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları  171


MADDE 29: Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler  172


MADDE 30: Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii  173


MADDE 31: Ret İsteminin Geri Çevrilmesi  174


MADDE 32: Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi  175


İkinci Kısım


KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME


Birinci Bölüm


KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ


MADDE 33: Kararların Verilmesi Usulü  175


MADDE 34: Kararların Gerekçeli Olması  176


MADDE 35: Kararların Açıklanması ve Tebliği  181


MADDE 36: Tebligat ve Yazışma Usulü  197


MADDE 37: Tebligat Usulleri  197


MADDE 38: Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat  198


İkinci Bölüm


SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME


MADDE 39: Sürelerin Hesaplanması  204


MADDE 40: Eski Hâle Getirme  205


MADDE 41: Eski Hâle Getirme Dilekçesi  207


MADDE 42: Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar  208


Üçüncü Kısım


TANIKLIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF


Birinci Bölüm


TANIKLIK


MADDE 43: Tanıkların Çağrılması  211


MADDE 44: Çağrıya Uymayan Tanıklar  214


MADDE 45: Tanıklıktan Çekinme  215


MADDE 46: Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  216


MADDE 47: Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  217


MADDE 48: Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme  218


MADDE 49: Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  219


MADDE 50: Yemin Verilmeyen Tanıklar  219


MADDE 51: Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi  220


MADDE 52: Tanıkların Dinlenmesi  220


MADDE 53: Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  226


MADDE 54: Tanıklara Yemin Verilmesi  227


MADDE 55: Yeminin Biçimi  228


MADDE 56: Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır veya Dilsizin Yemini  228


MADDE 57: Tanığın Tekrar Dinlenmesi  228


MADDE 58: Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanığın Korunması  228


MADDE 59: Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular  231


MADDE 60: Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme  231


MADDE 61: Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderle  233


İkinci Bölüm


BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ


MADDE 62: Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler  233


MADDE 63: Bilirkişinin Atanması  235


MADDE 64: Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  237


MADDE 65: Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  240


MADDE 66: Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  242


MADDE 67: Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası  244


MADDE 68: Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  253


MADDE 69: Bilirkişinin Reddi  254


MADDE 70: Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  255


MADDE 71: Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  255


MADDE 72: Bilirkişi Gider ve Ücreti  256


MADDE 73: Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  256


Üçüncü Bölüm


GÖZLEM ALTINA ALINMA,


MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ


MADDE 74: Gözlem Altına Alınma  257


MADDE 75: Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  258


MADDE 76: (5353 sayılı yasayla değişik) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  260


MADDE 77: Kadının Muayenesi  261


MADDE 78: Moleküler Genetik İncelemeler  262


MADDE 79: Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması  262


MADDE 80: Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği  263


MADDE 81: Fizik Kimliğin Tespiti  263


MADDE 82: Yönetmelik  264


MADDE 83: Keşif  264


MADDE 84: Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler  265


MADDE 85: Yer Gösterme  266


MADDE 86: Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene  267


MADDE 87: Otopsi  267


MADDE 88: Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi veya Otopsi  268


MADDE 89: Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  269


Dördüncü Kısım


KORUMA TEDBİRLERİ


Birinci Bölüm


YAKALAMA VE GÖZALTI


MADDE 90: Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  276


MADDE 91: Gözaltı  278


MADDE 92: Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  285


MADDE 93: Yakalanan veya Tutuklanan Kişilerin Nakli  285


MADDE 94: Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  286


MADDE 95: Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  287


MADDE 96: Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi  288


MADDE 97: Yakalama Tutanağı  288


MADDE 98: Yakalama Emri ve Nedenleri  304


MADDE 99: Yönetmelik  306


İkinci Bölüm


TUTUKLAMA


MADDE 100: Tutuklama Nedenleri  306


MADDE 101: Tutuklama Kararı  316


MADDE 102: Tutuklulukta Geçecek Süre  317


MADDE 103: Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi  318


MADDE 104: Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri  319


MADDE 105: Usul  320


MADDE 106: Salıverilenin Yükümlülükleri  322


MADDE 107: Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  322


MADDE 108: Tutukluluğun İncelenmesi  323


Üçüncü Bölüm


ADLÎ KONTROL


MADDE 109: Adlî Kontrol  325


MADDE 110: Adlî Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler  330


MADDE 111: Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması  330


MADDE 112: Tedbirlere Uymama  331


MADDE 113: Güvence  331


MADDE 114: Önceden Ödetme  332


MADDE 115: Güvencenin Geri Verilmesi  332


Dördüncü Bölüm


ARAMA VE ELKOYMA


MADDE 116: Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  333


MADDE 117: Diğer Kişilerle İlgili Arama  344


MADDE 118: Gece Yapılacak Arama  345


MADDE 119: Arama Kararı  345


MADDE 120: Aramada Hazır Bulunabilecekler  349


MADDE 121: Arama Sonunda Verilecek Belge  349


MADDE 122: Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  349


MADDE 123: Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması  356


MADDE 124: İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  356


MADDE 125: İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi  356


MADDE 126: Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler  357


MADDE 127: Elkoyma Kararını Verme Yetkisi  358


MADDE 128: Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  361


MADDE 129: Postada Elkoyma  366


MADDE 130: Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  367


MADDE 131: Elkonulan Eşyanın İadesi  368


MADDE 132: Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  368


MADDE 133: Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  369


MADDE 134: Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  374


Beşinci Bölüm


TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN


İLETİŞİMİN DENETLENMESİ


MADDE 135: İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  377


MADDE 136: Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  394


MADDE 137: Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi  394


MADDE 138: Tesadüfen Elde Edilen Deliller  395


Altıncı Bölüm


GİZLİ SORUŞTURMACI VE


TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME


MADDE 139: Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  396


MADDE 140: Teknik Araçlarla İzleme  429


Yedinci Bölüm K


ORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT


MADDE 141: Tazminat İstemi  461


MADDE 142: Tazminat İsteminin Koşulları  462


MADDE 143: Tazminatın Geri Alınması  463


MADDE 144: Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  463


Beşinci Kısım


İFADE VE SORGU


Birinci Bölüm


İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI


MADDE 145: İfade veya Sorgu İçin Çağrı  472


MADDE 146: (5560 Sayılı Yasayla Değişik) Zorla Getirme  473


İkinci Bölüm


İFADE VE SORGU USULÜ


MADDE 147: İfade ve Sorgunun Tarzı  475


MADDE 148: İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  484


Altıncı Kısım


SAVUNMA


Birinci Bölüm


MÜDAFİ SEÇİMİ, GÖREVLENDİRİLMESİ,


GÖREV VE YETKİLERİ


MADDE 149: Şüphelinin veya Sanığın Müdafi Seçimi  490


MADDE 150: (5560 Sayılı Yasayla Değişik) Müdafiin Görevlendirilmesi  496


MADDE 151: (5353 Sayılı Yasayla Değişik) Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma  518


MADDE 152: Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  520


MADDE 153: Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi  525


MADDE 154: Müdafi İle Görüşme  529


MADDE 155: Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması  531


MADDE 156: Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul  531


İkinci Kitap


SORUŞTURMA


Birinci Kısım


SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA


Birinci Bölüm


SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ,


SUÇLARIN İHBARI


MADDE 157: Soruşturmanın Gizliliği  532


İkinci Bölüm


SORUŞTURMA İŞLEMLERİ


MADDE 160: Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi  535


MADDE 161: Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  546


MADDE 162: Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hâkim Kararı İstemi  556


MADDE 163: Soruşturmanın Sulh Ceza Hâkimi Tarafından Yapılması  557


MADDE 164: Adlî Kolluk ve Görevi  558


MADDE 165: Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi  558


MADDE 166: Değerlendirme Raporu Yetkisi  559


MADDE 167: Yönetmelik  559


MADDE 168: Adlî Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi  559


MADDE 169: Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması  559


İkinci Kısım


KAMU DAVASININ AÇILMASI


Birinci Bölüm


KAMU DAVASININ AÇILMASI


MADDE 170: Kamu Davasını Açma Görevi  561


MADDE 171: Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  576


İkinci Bölüm


KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR,


İTİRAZ VE İDDİANAMENİN İADESİ


MADDE 172: Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  578


MADDE 173: Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  584


MADDE 174: İddianamenin İadesi  614


Üçüncü Kitap


KOVUŞTURMA EVRESİ


Birinci Kısım


KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ


Birinci Bölüm


DURUŞMA HAZIRLIĞI


MADDE 175: İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı  618


MADDE 176: İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması  640


MADDE 177: Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  647


MADDE 178: Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  648


MADDE 179: Çağrılan Tanıkların Ad ve Adreslerinin Sanığa ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi  649


MADDE 180: Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri  649


MADDE 181: Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  653


İkinci Bölüm


DURUŞMA


MADDE 182: Duruşmanın Açıklığı  654


MADDE 183: Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı  655


MADDE 184: Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar  656


MADDE 185: Zorunlu Kapalılık  656


MADDE 186: Kapalılık Kararının ve Nedenlerinin Yazılması  656


MADDE 187: Kapalı Duruşmada Bulunabilme  656


MADDE 188: Duruşmada Hazır Bulunacaklar  658


MADDE 189: Birden Çok Cumhuriyet Savcısı ve Avukatın Duruşmaya Katılması  668


MADDE 190: Ara Verme  668


MADDE 191: Duruşmanın Başlaması  670


MADDE 192: Başkan veya Hâkimin Görevi  671


MADDE 193: Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması  676


MADDE 194: Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması  678


MADDE 195: Sanığın Yokluğunda Duruşma  679


MADDE 196: Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması  679


MADDE 197: Sanığın Müdafi Gönderebilmesi  688


MADDE 198: Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hâle Getirme Koşulu  688


MADDE 199: Sanığın Zorla Getirilebilmesi  689