Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Ceza Muhakemesi Kanunu ( CMK ) Şerhi

Ceza Muhakemesi Kanunu ( CMK ) ŞerhiSayfa Sayısı
:  
1764
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-091-4

213,84 TL ( KDV Dahil )

CMK Şerhinin 7. Basısı Haziran 2015’te yayınlanmıştı. 

Adalet Yayınevinin sahibi sayın Hakan Karaarslan kitabın mevcudunun tükendiğini bildirince, bana kolları sıvamak ve yeni basıyı hazırlamak düştü. Böylece elinizdeki kitap ortaya çıktı. 

Bu basıdaki yenilikler nelerdir?

Bilirkişilik Kanunu(kabul: 03. 11. 2016) pozitif hukukumuzda yerini aldı. Bu konuda temel değişiklikler yaptı. Bunları kitaba işledim. 

CMK Sonbahar 2016 değişiklikleri(6763 sayılı yasa) da yürürlüğe girdi. Ceza yargılamasının çeşitli alanlarında yapılan değişiklikler kitaba güncellik kazandırdı. 

Bunun dışında: 

20 Temmuz 2016 tarihinde bölge adliye mahkemeleri göreve başladılar. Bu, ülkemizde istinaf yargılamasının sisteme girmesi demektir. Bu bağlamda bu basıda istinaf kanun yolu ile ilgili tüm bilgileri kitapta bulabileceksiniz. Bunu yaparken konuya ve bu kanun yoluna eleştirel bir yaklaşım da sergiledim. 

6723 sayılı Yasa (kabul: 1 Temmuz 2016) yürürlüğe girdi. Bu yasayla Yargıtay yeniden yapılandırılıyor. Bu bağlamda Yargıtay üyeliği, temyiz kanun yolu, ağır ceza mahkemelerinin görevine ek ve yetkisizlik kararı verme yasağı, savcıların bazı suçlarda görev alanlarının yeniden belirlenmesi, CMK’nın 133 üncü maddesine göre şirketlere kayyum atamada değişiklikler, yargıçların meslekte yükselmeleri konusunda getirilen kanun yolu değerlendirme formu kavramları ve yenlikleri kitaptaki yerlerini aldılar. 

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizdeki demokratik düzeni yıkma, ortadan kaldırma girişimi yaşandı. Bu girişim çok kısa sürede başarıyla önlendi ve demokratik, anayasal düzenin yıkılma tehlikesi ortadan kaldırıldı. 

Bu olayın hukuk boyutunda Anayasada öngörülen Olağanüstü Hal Rejimi(Ohal) devreye girmeliydi. Böyle de oldu. Bakanlar Kurulu Ohal’i kabul etti; TBMM de bu kararı hemen onayladı. 

Ohal’in sonucu olarak çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname(KHK) yayınlandı ve uygulamaya konuldu. Bu KHK’larda elbette ceza yargılaması kuralları yerlerini aldılar. Bu konuda bir çalışma yaptım, bu kuralları sistemleştirdim ve yorumladım. Bu tavrım, ülkesini seven, bugüne kadar olduğu gibi, bugün de çalıştığı hukuk dalına katkı sağlamayı görev edinmiş bilim adamının yapması gereken olarak algılanmalıdır. 

Bu çalışmaya kitapta yer verdim. Kitabın son paragrafı olarak bu çalışmaya ulaşmak olanağını bulacaksınız. 

Bir şerh yenilendiği zaman elbette yeni kararları eklemek kaçınılmazdır. Yeni kararlarla 8. Bası zenginleşti; uygulamacılara en son kaynaklar sunulmuş oldu. 

Yargıtay kararlarına ulaştığım kaynaklara bu basıda bir kaynak eklendi. Türkiye Barolar Birliği Yargıtayla işbirliği yaparak, Web Sitesinde Karartek başlığı altında bir bölüm oluşturdu. Bu bölümde hukukun tüm dallarıyla ilgili bir milyondan çok karar bulmak olanağı vardır. Bu kaynaktan ben de yararlandım ve 2016 tarihli kararları alarak bu basıya yerleştirdim. 

İki teşekkür borcum var. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü sayın Dr. Ekrem Çetintürk ile Kanunlar Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi sayın Hamid Köse tasarıların TBMM’deki sürecini bana o denli çabuk ilettiler ki, kitabın bu yeni basısının çok çabuk sizlere ulaşmasında katkı sağladılar. Kendilerine hem sizler adına hem kendi adıma teşekkür ederim. 

Türkiye Barolar Birliği yönetimine, bu olanağı yaratmak adına ilk adımı atan Yargıtay’a, bu eseri yaratmakta emeği geçen herkese siz meslektaşlarım adına teşekkür etmek benim için zevkle yerine getirilmiş bir ödevdir. 

Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle.


 


 

CEZA YARGILAMASI HUKUKU-1

BİRİNCİ KESİM

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ

1. -CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI-1

I- Terim-1

II- Ceza Yargılaması Hukuku Kavramı-4

III- Ceza Yargılaması Hukukunun Amacı-5

IV- Ceza Hukuku ile Ceza Yargılaması Hukuku arasındaki İlişki-6

2. -CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ANAYASA DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ-7

I- Siyasal Düşünce ve Güçlerin Ceza Yargılaması Hukukuna Etkisi-7

II- Türk Ceza Yargılaması Hukukunun Bu Açıdan Değerlendirilmesi-8

3. -CEZA YARGILAMASININ YÜRÜYÜŞÜNE KISA BİR BAKIŞ-10

I- Birinci Derece Yargılama-10

II- İkinci Derece Yargılama-11

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN

TARİHSEL GELİŞİMİ

4. -İSLAMDA CEZA YARGILAMASI HUKUKU-12

I- -Roma’da Ceza Yargılaması-12

II- -Türklerde Ceza Yargılamasının Tarihsel Gelişimi-14

III- İslamda Ceza Yargılaması-15

IV- Osmanlı’da Ceza Yargılaması-17

1. -Osmanlı Ceza Yargılamasının Temel İlkeleri-17

2. -Osmanlı Ceza Yargılamasında Mahkemeler Teşkilatı-20

3. -Osmanlı Ceza Yargılamasında Yargılama Süjeleri-21

4. -Osmanlı’nın Son Dönemlerindeki Ceza Yargılamasına İlişkin

Kanuni Düzenlemeler-24

5. -ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASINA KADAR GEÇEN DEVRE-26

6. -ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASI-26

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN

UYGULANMA ALANI

7. -MADDE BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI-28

I- Medeni Yargılama Hukuku Alanına Giren Uyuşmazlıklar-28

II- Disipliner Ceza Hukuku Uyuşmazlıkları-29

1. -Genel Olarak-29

2. -Suçlar ile Disiplin Suçları arasındaki Farklar-29

a)-Yaptırımı uygulayacak organ bakımından farklar-29

b)-Güvence ve yöntem farkları-30

c)-Uygulanan hükümler ve yaptırımlar bakımından farklar-30

8. -YER BAKIMINDAN UYGUNLAMA ALANI-31

I- Yasama Dokunulmazlığı-32

1. -Yasama Sorumsuzluğu-33

a)-Genel olarak-33

b)-Yasama sorumsuzluğunun kapsamı-34

2. -Nispi Dokunulmazlık-35

II- Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı-37

III- Diplomasi Dokunulmazlığı-38

9. -CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI-40

10. -CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI-40

I- İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması-42

II- Eski Yasa Zamanında Yapılmamış İşlemlerin Yeni Yasaya Göre Yapılması-42

III- Eski Yasa Zamanındaki İşlemlerin Geçerliliğini Koruması-43

IV- Yeni Yasanın Kurallarının Lehte ya da Aleyhte Olup Olmamasının Etkili Olmaması-44

V- Hemen Uygulama İlkesinin İstisnası-45

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TEMEL İLKESİ OLARAK

ADİL YARGILANMA HAKKI

11. -ADİL YARGILANMA HAKKI-46

I- Kavram-46

II- Adil Yargılanma Hakkının İçeriği-47

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU-51

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1-Kanunun kapsamı-53

MADDE 2-Tanımlar-53

İKİNCİ BÖLÜM

Görev

MADDE 3-Görev-56

MADDE 4-Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık-65

MADDE 5-Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu-67

MADDE 6-Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl-75

MADDE 7-Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri-79

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağlantılı Davalar

MADDE 8-Bağlantı kavramı-86

MADDE 9-Davaların birleştirilerek açılması-90

MADDE 10-Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması-97

MADDE 11-Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme-97

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki

MADDE 12-Yetkili mahkeme-101

MADDE 13-Özel yetki-106

MADDE 14-Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki-107

MADDE 15-Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki-109

MADDE 16-Bağlantılı suçlarda yetki-111

MADDE 17-Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık-113

MADDE 18-Yetkisizlik iddiası-114

MADDE 19-Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması-115

MADDE 20-Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri-121

MADDE 21-Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler-123

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi

MADDE 22-Hâkimin davaya bakamayacağı hâller-124

MADDE 23-Yargılamaya katılamayacak hâkim-131

MADDE 24-Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler-150

MADDE 25-Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi-152

MADDE 26-Ret isteminin usulü-154

MADDE 27-Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme-155

MADDE 28-Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları-157

MADDE 29-Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler-158

MADDE 30-Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii-159

MADDE 31-Ret isteminin geri çevrilmesi-160

MADDE 32-Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi-161

İKİNCİ KISIM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler

ve Eski Hâle Getirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

MADDE 33-Kararların verilmesi usulü-162

MADDE 34-Kararların gerekçeli olması-162

MADDE 35-Kararların açıklanması ve tebliği-195

MADDE 36-Tebligat ve yazışma usulü-222

MADDE 37-Tebligat usulleri-222

MADDE 38-Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat-223

İKİNCİ BÖLÜM

Süreler ve Eski Hâle Getirme

MADDE 39-Sürelerin hesaplanması-224

MADDE 40-Eski hâle getirme-226

MADDE 41-Eski hâle getirme dilekçesi-228

MADDE 42-Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar-228

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanıklık

MADDE 43-Tanıkların çağrılması-234

MADDE 44-Çağrıya uymayan tanıklar-237

MADDE 45-Tanıklıktan çekinme-238

MADDE 46-Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme-239

MADDE 47-Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık-241

MADDE 48-Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme-242

MADDE 49-Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi-242

MADDE 50-Yemin verilmeyen tanıklar-243

MADDE 51-Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi-243

MADDE 52-Tanıkların dinlenmesi-244

MADDE 53-Tanığa görevinin önemini anlatma-250

MADDE 54-Tanıklara yemin verilmesi-250

MADDE 55-Yeminin biçimi-251

MADDE 56-Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini-252

MADDE 57-Tanığın tekrar dinlenmesi-252

MADDE 58-Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması-252

MADDE 59-Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular-255

MADDE 60-Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme-256

MADDE 61-Tanığa verilecek tazminat ve giderler-257

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

MADDE 62-Bilirkişilere uygulanacak hükümler-258

MADDE 63-Bilirkişinin atanması-260

MADDE 64-Bilirkişi olarak atanabilecekler-262

MADDE 65-Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü-266

MADDE 66-Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi-268

MADDE 67-Bilirkişi raporu, uzman mütalaası-270

MADDE 68-Duruşmada bilirkişinin açıklaması-313

MADDE 69-Bilirkişinin reddi-314

MADDE 70-Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler-315

MADDE 71-Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem-315

MADDE 72-Bilirkişi gider ve ücreti-316

MADDE 73-Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler-316

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

MADDE 74-Gözlem altına alınma-318

MADDE 75-Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması-319

MADDE 76-(5353 sayılı yasayla değişik) Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örmek alınması-322

MADDE 77-Kadının muayenesi-323

MADDE 78-Moleküler genetik incelemeler-323

MADDE 79-Hâkimin kararı ve inceleme yapılması-323

MADDE 80-Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği-325

MADDE 81-Fizik kimliğin tespiti-325

MADDE 82-Yönetmelik-326

MADDE 83-Keşif-326

MADDE 84-Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler-327

MADDE 85-Yer gösterme-328

MADDE 86-Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene-329

MADDE 87-Otopsi-329

MADDE 88-Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi-331

MADDE 89-Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem-331

DÖRDÜNCÜ KISIM

Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Yakalama ve Gözaltı

MADDE 90-Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler-340

MADDE 91-Gözaltı-341

MADDE 92-Gözaltı işlemlerinin denetimi-348

MADDE 93-Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli-349

MADDE 94-Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi-350

MADDE 95-Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi-351

MADDE 96-Yakalamanın ilgililere bildirilmesi-352

MADDE 97-Yakalama tutanağı-352

MADDE 98-Yakalama emri ve nedenleri-365

MADDE 99-Yönetmelik-366

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama

MADDE 100-Tutuklama nedenleri-367

MADDE 101-Tutuklama kararı-378

MADDE 102-Tutuklulukta geçecek süre-379

MADDE 103-Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi-380

MADDE 104-Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri-381

MADDE 105-Usul-382

MADDE 106-Salıverilenin yükümlülükleri-384

MADDE 107-Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi-384

MADDE 108-Tutukluluğun incelenmesi-385

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adlî Kontrol

MADDE 109-Adlî kontrol-388

MADDE 110-Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler-392

MADDE 111-Adlî kontrol kararının kaldırılması-392

MADDE 112-Tedbirlere uymama-392

MADDE 113-Güvence-393

MADDE 114-Önceden ödetme-394

MADDE 115-Güvencenin geri verilmesi-394

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama ve Elkoyma

MADDE 116-Şüpheli veya sanıkla ilgili arama-395

MADDE 117-Diğer kişilerle ilgili arama-402

MADDE 118-Gece yapılacak arama-403

MADDE 119-Arama kararı-403

MADDE 120-Aramada hazır bulunabilecekler-405

MADDE 121-Arama sonunda verilecek belge-406

MADDE 122-Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi-406

MADDE 123-Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması-413

MADDE 124-İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem-414

MADDE 125-İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi-414

MADDE 126-Elkonulamayacak mektuplar, belgeler-414

MADDE 127-Elkoyma kararını verme yetkisi-416

MADDE 128-Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma-418

MADDE 129-Postada elkoyma-424

MADDE 130-Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma-424

MADDE 131-Elkonulan eşyanın iadesi-425

MADDE 132-Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması-425

MADDE 133-Şirket yönetimi için kayyım tayini-427

MADDE 134-Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma-430

BEŞİNCİ BÖLÜM

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan

İletişimin Denetlenmesi

MADDE 135-İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması-432

MADDE 136-Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri-514

MADDE 137-Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi-514

MADDE 138-Tesadüfen elde edilen deliller-515

ALTINCI BÖLÜM

Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

MADDE 139-Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi-517

MADDE 140-Teknik araçlarla izleme-525

YEDİNCİ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

MADDE 141-Tazminat istemi-579

MADDE 142-Tazminat isteminin koşulları-580

MADDE 143-Tazminatın geri alınması-581

MADDE 144-Tazminat isteyemeyecek kişiler-581

BEŞİNCİ KISIM

İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM

İfade veya Sorgu İçin Çağrı

MADDE 145-İfade veya sorgu için çağrı-589

MADDE 146-(5560 sayılı yasayla değişik) Zorla getirme-590

İKİNCİ BÖLÜM

İfade ve Sorgu Usulü

MADDE 147-İfade ve sorgunun tarzı-593

MADDE 148-İfade alma ve sorguda yasak usuller-603

ALTINCI KISIM

Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

MADDE 149-Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi-610

MADDE 150-Müdafiin görevlendirilmesi-617

MADDE 151-Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden yasaklanma-682

MADDE 152-Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma-684

MADDE 153-Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi-691

MADDE 154-Müdafi ile görüşme-696

MADDE 155-Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması-696

MADDE 156-Müdafiin görevlendirilmesinde usul-697

İKİNCİ KİTAP

Soruşturma

BİRİNCİ KISIM

Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

MADDE 157-Soruşturmanın gizliliği-698

MADDE 158-İhbar ve şikâyet-700

MADDE 159-Şüpheli ölümün ihbarı-704

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma İşlemleri

MADDE 160-Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi-705

MADDE 161-Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri-713

MADDE 162-Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi-723

MADDE 163-Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması-723

MADDE 164-Adlî kolluk ve görevi-724

MADDE 165-Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi-725

MADDE 166-Değerlendirme raporu yetkisi-725

MADDE 167-Yönetmelik-726

MADDE 168-Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi-726

MADDE 169-Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması-726

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davasının Açılması

MADDE 170-Kamu davasını açma görevi-729

MADDE 171-Kamu davasını açmada takdir yetkisi-746

İKİNCİ BÖLÜM

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar,

İtiraz ve İddianamenin İadesi

MADDE 172-Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar-749

MADDE 173-Cumhuriyet savcısının kararına itiraz-754

MADDE 174-İddianamenin iadesi-783

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM

Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşma Hazırlığı

MADDE 175-İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı-787

MADDE 176-İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması-821

MADDE 177-Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi-828

MADDE 178-Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi-829

MADDE 179-Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi-830

MADDE 180-Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri-830

MADDE 181-Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi-834

İKİNCİ BÖLÜM

Duruşma

MADDE 182-Duruşmanın açıklığı-836

MADDE 183-Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı-837

MADDE 184-Açıklığın kaldırılması hakkında karar-838

MADDE 185-Zorunlu kapalılık-838

MADDE 186-Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması-839

MADDE 187-Kapalı duruşmada bulunabilme-839

MADDE 188-Duruşmada hazır bulunacaklar-841

MADDE 189-Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması-846

MADDE 190-Ara verme-847

MADDE 191-Duruşmanın başlaması-848

MADDE 192-Başkan veya hâkimin görevi-849

MADDE 193-Sanığın duruşmada hazır bulunmaması-854

MADDE 194-Sanığın mahkemeden uzaklaşması-858

MADDE 195-Sanığın yokluğunda duruşma-859

MADDE 196-Sanığın duruşmadan bağışık tutulması-859

MADDE 197-Sanığın müdafi gönderebilmesi-866

MADDE 198-Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu-867

MADDE 199-Sanığın zorla getirilebilmesi-867

MADDE 200-Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi-867

MADDE 201-Doğrudan soru yöneltme-868

MADDE 202-Tercüman bulundurulacak hâller-869

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duruşmanın Düzen ve Disiplini

MADDE 203-Hâkim veya başkanın yetkisi-873

MADDE 204-Sanığın dışarı çıkarılması-874

MADDE 205-Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem-875

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması

MADDE 206-Delillerin ortaya konulması ve reddi-876

MADDE 207-Delil ve olayın geç bildirilmesi-892

MADDE 208-Tanığın duruşma salonundan ayrılması-892

MADDE 209-Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar-892

MADDE 210-Duruşmada okunmayacak belgeler-912

MADDE 211-Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler-912

MADDE 212-Tanığın önceki ifadesinin okunması-912

MADDE 213-Sanığın önceki ifadesinin okunması-913

MADDE 214-Rapor, belge ve diğer yazıların okunması-913

MADDE 215-Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması-916

MADDE 216-Delillerin tartışılması-916

MADDE 217-Delilleri takdir yetkisi-938

MADDE 218-Ceza mahkemelerinin ek yetkisi-998

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duruşma Tutanağı

MADDE 219-Duruşma tutanağı-1025

MADDE 220-Duruşma tutanağının başlığı-1025

MADDE 221-Duruşma tutanağının içeriği-1026

MADDE 222-Duruşma tutanağının ispat gücü-1026

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

MADDE 223-Duruşmanın sona ermesi ve hüküm-1027

MADDE 224-Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı-1076

MADDE 225-Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi-1077

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Niteliğinde Değişiklik

MADDE 226-Suçun niteliğinin değişmesi-1105

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Hüküm

MADDE 227-Müzakereye katılacak hâkimler-1115

MADDE 228-Müzakerenin yönetimi-1115

MADDE 229-Oyların toplanması-1116

MADDE 230-Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar-1117

MADDE 231-Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması-1118

MADDE 232-Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar-1210

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM

Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları

MADDE 233-Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması-1233

MADDE 234-Mağdur ile şikâyetçinin hakları-1233

MADDE 235-Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları-1248

MADDE 236-Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi-1248

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasına Katılma

MADDE 237-Kamu davasına katılma-1255

MADDE 238-Katılma usulü-1283

MADDE 239-Katılanın hakları-1294

MADDE 240-Katılmanın davaya etkisi-1295

MADDE 241-Katılmadan önceki kararlara itiraz-1296

MADDE 242-Katılanın kanun yoluna başvurması-1296

MADDE 243-Katılmanın hükümsüz kalması-1297

BEŞİNCİ KİTAP

Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM

Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin

Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili,

Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM

Gaiplerin Yargılanması

MADDE 244-Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler-1298

MADDE 245-Gaibe ihtar-1299

MADDE