Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Ceza Hukukunda Terörizm

Ceza Hukukunda TerörizmSayfa Sayısı
:  
303
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1999
ISBN NO
:  
975-486-752-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VI
KISALTMALAR XI
GİRİŞ 1
I. Genel Olarak 1
II. Çalışmanın Amacı ve Planı 5

BİRİNCİ BOLUM
GENEL BİLGİLER


A. TERÖRİZM: KAVRAM, TARİHÇE, TANIM 9
I. Terör-Terörizm Kavramı 9
II. Terörizmin Tarihi Gelişimi 12
1. Tarihteki İlk Terör Hareketleri 12
2. Modern Anlamda Siyasi Terörizm 13
III. Milletlerarası Belge ve Konferanslarda Terörizmin Tanımı 16
1. Ceza Hukukunun Birleştirilmesine Dair Konferanslarda 16
2. Terörizmle Mücadeleyi Öngören Sözleşmelerde 23
a. Terörizmle Mücadele ve Terörizmin Önlenmesine Dair
6.11.1937 Tarihli Cenevre Sözleşmesinde 23
aa. Sözleşmeyi Hazırlayan Olaylar 23
bb. Terörizmle Mücadele ve Terörizmin Önlenmesine Dair
16 Kasım 1937 Tarihli Cenevre Sözleşmesinin
Değerlendirilmesi 23
b. Birleşmiş Milletlerin Çalışmaları/Bir Terörizmle Mücadele
Sözleşmesi Taslağı 27
c. 1949 Tarihli Kızılhaç Sözleşmesi ve 12.12.1977 Tarihli
Ek Protokoller 32
aa. Sözleşmeyi Hazırlayan Olaylar 33
bb. Sözleşmenin Terörizm Tanımına İlişkin Önemli Kuralları 33
IV. Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Terörizm 35
1. Kıta Avrupası Hukukunda 35
a. Federal Alman Kanunlarında 35
b. Fransız Kanunlarında 38
2. Anglo-Sakson Hukukunda 42
a. Birleşik Krallık′ta 42
b. Amerika Birleşik Devletleri′nde 43
3. Doğu Bloku Hukukunda 45
a. Demokratik Alman Cumhuriyeti′nde 45
b. Sovyetler Birliği′nde 46
c. Çekoslovakya′da 47

d. Arnavutluk′ta 47
4. Diğer Bazı Devletlerde 48
a. Güney Afrika Cumhuriyeti′nde 48
b. İspanya′da 49
c. Türkiye Cumhuriyeti′nde 49
5. Değerlendirme 49
V. Öğretide Terörizmi Tanımlama Çabaları 51
1. Ampirik (Görgücü) Yaklaşım 53
2. Tarihi Açıdan Tanımlama Yaklaşımı 54
B. TERÖRİZMİN TASNİFİ 57
I. Adi, Sosyal ve Siyasi Terörizm 57
II. Doğrudan Terörizm - Dolaylı Terörizm 59
III. Devlet Terörizmi - Bireysel Terörizm 60
1. Devlet Terörizmi 60
2. Bireysel Terörizm 62
IV. İdeolojik Terörizm - Ayrılıkçı Terörizm 63
1. İdeolojik Terörizm 63
a. Sağ ve Sol İdeolojiler 63
b. Anarşizm 66
c. Nihilizm 68
2. Ayrılıkçı Terörizm 68
V. Dahili Terörizm - Milletlerarası Terörizm 70
1. Dahili Terörizm 70
2. Milletlerarası Terörizm 71
a. "Milletlerarası Olma" Unsuru 71
b. Milletlerarası Terörizmin Özellikleri 73
VI. Öç Alma Amaçlı Terörizm 75
C. TERÖRİZM VE DİĞER ŞİDDET EYLEMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR 76
I. Terörizm ve Gerilla Savaşı 76
II. Terörizm ve Askerlerce Hümaniter Savaş Hukuku Kurallarının İhlali ..80
III. Terörizm ve Aşırıcılık 80


İKİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNDA TERÖRİZM

A. TERÖR SUÇLARININ GENEL YAPISI 81
I. Kanuni Unsur (Tipiklik) 81
II. Fail, Eylemlerin Maddi Konusu, Korunan Müessese 83
1. Fail 83
a. Failin Üye Olduğu Örgütün Özellikleri 84
2. Eylemlerin Maddi Konusu 87
3. Korunan Müessese: Devlet Düzeni 90
a. Ülke Unsuru (Fiziki Unsur) 92
b. Toplum (Millet) Unsuru 92
c. İktidar-Hükümet Unsuru 93III. Maddi Unsur 95
1. Hareket 95
2. Araç: Siyasi Şiddet 96
3. Netice 98
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru 99
V. Manevi Unsur 101
1. Saik 101
2. Amaç 102
B. TERÖR EYLEMLERİNİN SİYASİ SUÇ KAVRAMI
KARŞISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 106
I. Siyasi Suç 106
1. Siyasi Suçun Tanımı 106
2. Siyasi Suçu Açıklayan Teoriler 107
3. Siyasi Suç Çeşitleri 108
a. Mutlak Siyasi Suçlar 108
b. Nisbi Siyasi Suçlar 109
aa. Karma - Muhtelif Suç 109
bb. Bağlantılı-Mürtebit Suç 111
4. Milletlerarası Hukukta Siyasi Suçun Sonuçları 112
a. Siyasi Suçlarda İade Yasağı 112
b. İade Etmeyen Devletin Yargılama Yetkisi 112
c. Siyasi Suçlarda Sığınma Hakkı 113
d. Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Açısından Siyasi Suç 113
e. Adli Yardımlaşma Açısından Siyasi Suç 113
II. Terör Eylemlerinin Siyasi Suç Kavramı Karşısında
Değerlendirilmesi 115
C. 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ 118
I. Terörle Mücadele Kanununun Maddi Ceza Hukuku Açısından
Değerlendirilmesi 118
1. Terörün Tanımı (TMK md. 1) 118
2. Terör Suçları 124
a. Mutlak Terör Suçları (TMK md. 3) 124
b. Terör Amacıyla İşlenen Suçlar (TMK md. 4) 125
c. Teröre Yardım ve Destek Olma Suçları 131
aa. Bazı Kişileri Kimliklerini Açıklamak veya Yayımlamak
Suretiyle Hedef Gösterme 131
aaa. Terörle Mücadelede Görev Alan Kamu Görevlileri 131
bbb. Terörle Mücadele Kanununun Kapsamına Giren
Suçları İhbar Eden Muhbirleri 132
bb. Terör Örgütlerinin Bildiri veya Açıklamalarını Basmak 135
cc. Terör Örgütü Kurma, Örgüte Yardım ve Örgütün
Propandasım Yapmak 140
aaa.Terör Örgütü Kurma 140
bbb.Örgüte Yardım ve Örgütün Propagandası 144
dd. Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda 148aaa. Bölücü Propaganda Suçunun "Cebir Unsuru"
Açısından Değerlendirilmesi 148
bbb. Bölücü Propaganda Suçunun TMK ile İlga Edilen
TCK′nun 142/3. Maddesi Açısından Değerlendirilmesi 152
ccc. Bölücü Propaganda Suçu ile Ülke Bölücülüğü Suçu
(TCK md. 125) Arasındaki İlişki 158
ddd. Bölücü Propaganda Suçu ile Halkı Kin ve Düşmanlığa
Tahrik Suçu (TCK md. 312/2) Arasındaki İlişki 158
eee. Bölücü Propaganda Suçunun Kitle İletişim Araçları ile
İşlenmesi Halinde Cezai Sorumluluk 160
3. Terör Suçlarının Müeyyide Açısından Değerlendirilmesi
(TMKmd. 5) 160
4. Kanunun Ceza Sistemini Tamamlayan Müesseseler Açısından
Değerlendirilmesi 161
a. Tecil ve Tedbire Çevirme 161
5. Kanunun Ceza İlişkisini Sona Erdiren Müesseseler Açısından
Değerlendirilmesi 162
a. Af Açısından v 162
b. Zamanaşımı Açısından 162
c. Şartla Salıverilme Açısından 163
II. Terörle Mücadele Kanununun Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından
Değerlendirilmesi 168
1. Müdafi Tayini: Müdafaa Hakkının Sınırlandırılması (TMKmd.10) ....168
2. Müdafi ile Görüşme 174
3. İfade ve Sorguda Müdafiin Hazır Bulunması 179
4. Yakalanan Kişinin veya Tutuklunun Müdafi ile Yazışması 183
5. Müdafiin Hazırlık Evrakını İncelemesi 186
6. Gözaltı (TMK md. 11) 187
7. Tutuklama (TMK md.15) 193
8. Görevli Mahkeme (TMK md. 9) 197
9. Yıldırım Muhakemesi 201
III. Terörle Mücadele Kanununun İnfaz Hukuku Açısından
Değerlendirilmesi 201
D. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ORGANİZE SUÇLULUKLA
MÜCADELEYE HİZMET EDEN ÖZEL CEZA
MUHAKEMESİ TEDBİRLERİ 204
I. Haberleşmenin Gizliliğine Müdahale
(Alman CMUK md. 100a/I Nr. 1) 205
II. Konutta Dinleme(Alman CMUK md. 100 c) 210
III. Genişletilmiş Arama (Alman CMUK md. 103/1 cüm. 2) 213
IV. Kontrol Noktalarının Oluşturulması (Alman CMUK md. 111/1) 214
V. Trol Ağı Metodu (Alman CMUK md. 98a) 216
VI. Gizli Gözetlemeye Alma (Alman CMUK md. 163e) 217
VII. Gizli Ajan - Soruşturmacı Görevlendirme
(Alman CMUK md. 110a, 110b) 218
VIII. Tanıkların Korunmaya Alınması 221


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKİ BOYUTUYLA TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ


A. TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 225
I. Mücadelede İlk Adım: Sorunun Gerçekçi Olarak Tespiti 225
II. Mücadele Yöntemleri 228
1. Ceza Hukukuna İlişkin Düzenlemeler Yapma 229
a. Terör Suçlan ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Etkinliği 234
b. Terör Suçları ve Ölüm Cezası 236
2. Terörden Vazgeçmeyi Teşvik Edici Yasal Düzenlemeler Yapma 238
3. Milletlerarası Hukukun Etkinliğinin Sağlanması 243
a. Milletlerarası Bir Ceza Mahkemesinin Kurulması 247
aa. Milletlerarası Ceza Mahkemesinin Kurulmasına Dair
16.11.1937 Tarihli Sözleşme 251
aaa. Sözleşmeyi Hazırlayan Olaylar 251
bbb. Sözleşmenin Esaslı Hükümlerinin Değerlendirilmesi 251
b. Ortak Bir Ceza Hukukunun Yaratılması 254
aa. 27 Ocak 1977 Tarihli Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa
Sözleşmesi 258
aaa. Sözleşmenin Hazırlanması 258
bbb. Sözleşmenin Amacı 259
ccc. Sözleşmeye Göre Terör Eylemleri 260
ddd. Sözleşmeye Göre Terör Eylemlerinin Siyasi Suç
Sayılmaması ve İade 262
eee. Sözleşmeye Göre İade Etmeyen Devletin Yargılama
Yetkisi 266
fff. Sözleşmeye Göre Adli Yardımlaşma 268
ggg. Sözleşmenin Önemli Diğer Hükümleri 269
bb. Avrupa Topluluğu Bünyesindeki Gelişmeler 270
aaa. Avrupa Topluluğu Üye Devletleri Arasında Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Uygulanması
Hakkında 4 Aralık 1979 Tarihli Dublin Sözleşmesi 270
aaaa. Sözleşmeyi Hazırlayan Olaylar 270
bbbb. Sözleşmenin Amacı 272
cccc. Sözleşmenin Esaslı Hükümlerinin
Değerlendirilmesi 272
bbb. Avrupa Topluluğu Bünyesindeki Diğer Gelişmeler 274

SONUÇ 276

YARARLANILAN KAYNAKLAR 283