Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (41)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Çevre Hukuku

Çevre HukukuSayfa Sayısı
:  
212
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-376-153-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Çevre kadar kapsamlı, geniş ve karmaşık bir kavramı çok net anlatan bir tanımlamayla \\\"Ben olmayan her şey çevredir\\\" demiştir Einstein.

Gerçekten çevre, tüm boyutları ile açıklanmaya ve özellikle tüm değerleriyle korunmaya muhtaç bir bütündür. Böylesi bir kavramın en az onun kadar kapsamlı, ayrıntılı ve karmaşık olan \\\"hukuk\\\" kavramıyla birleşmesi ise daha çok boyutlu ve düşünsel bir bakış açısını gerektirmektedir.

Çevrenin korunmasında temel etkenlerden biri olan ancak çok önemli bir alan olmasına karşın bu değerine uygun boyutta alınmayan çevre hukukunun; henüz emekleme döneminde olan gelişimine çok küçük bir katkıda bulunabilmek bu kitabın yazılış amacını oluşturmaktadır.

Çevre \\\"Hepimizin ortak varlığıdır\\\"; \\\"Olmazsa olmazımızdır\\\"; \\\"Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hepirriizin temel hakkıdır\\\" söylemlerinin onu korumaya yetmediği; çevresel değerlerin kimi zaman bu kadar çok \\\"sahip\\\" arasında sahipsiz kaldığı ortamda temel amacımız bu varlığı korumak adına bir adım atmaktan öteye gitmemektedir.

Kitabımız; çevresel değerlerin neler olduğundan hareketle, çevre hukukunun gelişimini, temel niteliklerini ve çevre korumadaki rolünü lisans öğrencileri başta olmak üzere tüm çevre dostlarına sunmayı amaçlamıştır.

Çevre hukuku konusunda geniş bir deneyim ve özgün bir birikim olduğunu söyleyebilmenin güç olduğu ülkemizde; kitap yazma fikrinin doğuşundan başlamak üzere tüm aşamalarda desteklerini yanımızda bulduğumuz İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Ayanoğlu, Araş. Gör. O. Devrim Elvan ve Araş. Gör. Nimet Velioğlu\\\′ na teşekkürlerimizi iletirken; kitapta mutlaka varolan eksiklikleri hoşgörülü eleştirilere bırakarak, gelecekte çok daha iyi eserler üretmek umuduyla öğrenci, okuyucu ve uygulayıcılarımızın hizmetine sunuyoruz.

Yusuf GÜNEŞ
Aynur Aydın COŞKUN
İstanbul 2004


İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

ÇEVRE KAVRAMI VE UNSURLARI

1.1 Giriş 1
1.2 Çevre Kavramı 1
1.3 Çevrenin Tanımı 2
1.4 Çevre Kavramının Unsurları 8
a. Su 8
b. Hava 8
c. Toprak 9
d. Flora ve Fauna 9

2. BÖLÜM

ÇEVRE SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

2.1.Genel Kavram 13
2.1.1.Çevre Sorunlarının Genel Özellikleri 15
2.1.2.Çevre Sorunlarının Fark Edilişi, Ortaya Çıkışı ve Algılanması 16
a. Çevre Felaketleri 17
b. Kamuoyunun Tepkisi 18
c. Bilimin ve Bilim Adamlarının Rolü 18
d. Çevre Hareketi ve Etkisi 19
e. Basının Rolü 20
f. Politikacılar ve Bürokratların Etkisi 20
2.2.Çevre Sorunlarının Nedenleri 20
2.2.1. Genel Kavram 20
2.2.2. Çevre Sorunlarının Nedenleri 21

1- Doğal Gelişim Süreci 22
2- İnsanoğlunun Doğaya Hakim Olma Veya Birbirlerine Karşı
Üstünlük Sağlama İsteği İle Yapmış Olduğu Çabalar ve Sonuçları .... 22
a. Şehirleşme 23
b. Endüstriyel Gelişme 24
c. Nüfus Artışı 25
d. Yaşam Tarzı 28
VII


2.3. Ortaya Çıkan Çevre Sorunları 29
2.3.1. Su Kirliliği 30
2.3.2. Hava Kirliliği 32
2.3.3. Toprak Kirliliği 33
2.3.4. Flora ve Faunanın Tahribi 34
2.3.5. Ozon Tabakasının Tahribi 35
2.3.6. Asit Yağışları 35
2.3.7. Küresel Isınma 36
2.3.8. Ormansızlaşma 36
2.3.9. Çölleşme 37

2.3.10. Genetik Yapının Bozulması 38
2.3.11. Gürültü ve Titreşim 39
2.4. Çevre Sorunlarına Karşı Çözüm Yolları ve Teorik Temelleri 39
2.4.1. Genel Bilgi 39
2.4.2. Çözümün Teorik Temelleri 40
a. Az ve Çok Kavramlarının Karşılaştırılması 41
b. İyi ve Kötü Kavramlarının Karşılaştırılması 41
c. Lüks ve Mutluluk Kavramlarının Karşılaştırılması 42
d. İnsan Merkezli (Antroposentrik) Çevrecilik Yaklaşımı 42
e. Canlı Merkezli (Biosentrik) Çevrecilik Yaklaşımı 43
f. Korumacı (Konservasyonist) Çevrecilik 43
g. Muhafazacı (Preservasyonist) Çevrecilik Yaklaşımı 44
2.4.3. Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Önerilen Yollar 45
a. Yeşil Tüketicilik 46
b. Uzmanların Çözüm Üretmesi 47
c. Halkın Çevre Sorunlarını Çözmesi 50
d. Ekonomi Prensiplerine Dayalı Çözüm Üretmek 52
e. Çevre Korumada Hukuksal Temelli Çözümler Üretmek 53


3. BÖLÜM

ÇEVRE HAKKI VE HUKUKUN ÇEVRE KORUMADA OYNADIĞI ROL

3.1.Çevre Hakkı 55
a. Çevre Hakkının Gelişimi 55
b. Çevre Hakkının Niteliği 56
c. Çevre Hakkının Haklar Kategorisindeki Yeri 57
d. Türk Hukukunda Çevre Hakkı 57
3.2. Hukukun Çevre Korumada Oynadığı Rol 58
a. Düzenleyici İşlemlerle Çevre Koruma 59
b. Çevreci Teknolojiler 60
c. Geri Kazanım 60
VIII

d. Standart Ölçüler 60
e. Arazi Satın Alma ve Kamulaştırma 60
f. Sınırlı Ayni Haklar ve Kullanılması 61
g. Ceza Hukukunun Çevre Korumada Kullanılması 62
h. İdari yaptırımlar ve idari kontrol sağlayarak çevrenin korunması 66
i. Mahkemelerin Etkisi 69

4. BÖLÜM

ÇEVRE HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE TEORİK TEMELLERİ


4.1. Çevre Hukukunun Kaynakları 71
a. Ulusal Kaynaklar 71
b.Uluslararası Kaynaklar 73
4.2. Çevre Hukukunun Nitelikleri 74
a. Düzenleyici Özelliği 74
b. Yasaklayıcı Özelliği 75
c. Evrensel Oluşu 75
d. Yaptırımlarının Özelliği 76
e. Disiplinlerarası Olma Özelliği 76

5. BÖLÜM

ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ


5.1. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi 79
a. Genel Kavram 79
b. Ortaya Çıkışı 79
c. Tanımı ve Özellikleri 82
d. Çevre Korumadaki Yeri 85
e. Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulamaya ve Mevzuata
Aktarılması 88
f. Sürdürülebilir Kalkınmanın Lehinde ve Aleyhinde
İleri Sürülen Görüşler ve Değerlendirme 89
g. Sürdürülebilir Kalkınma Mümkün Mü ? 92
52.XJxHeiex> Döer İlkesi 93
5.3. İhtiyat İlkesi 97
5.4. Önceden Önleme İlkesi 99
5.5. Entegrasyon İlkesi 100
5.6. Katılım İlkesi 101
a. Katılım İlkesi Nedir? 102
b. Katılımın Gerekliliği 103
c. Katılım Türleri 104
1. Karar Alma Sürecine Halk Katılımı 105
2. Planlama Sürecine Halk Katılımı 107
3. Yürütme ve Uygulama Sürecine Katılım 108
4. İzleme Sürecine Halk Katılımı 109
IX

5. Değerlendirme Sürecine Halk Katılımı 109
6. Kontrol ve Denetim Sürecine Halk Katılımı 109
d. Katılım Şekilleri 112
1. İlan ve Yorum Yoluyla Katılım , 112
2. Bilgilendirme Toplantıları 112

3- Resmi Oturumlar 112
4- Danışma Komiteleri 113
5- Ombudsman 113
5.7. Etkili Bir Katılımın Yapı Taşları 113
1. Yasal Çerçeve, Halkın Hem Ulusal Hem De Bölgesel
Seviyede Katılımını Sağlamalıdır 113
2. Yasal Çerçeve Şeffaf Olmalı ve Karar Alma Sürecine
Güvenilirliği Sağlamalıdır 114
3. Yasal Çerçeve, Yerel Bilgi ve Verilerin Planlamada
Kullanılmasını Sağlamalıdır 114
4. Yasal Çerçeve, Yerel Halkın Kolayca Örgütlenebileceği
Bir Esnekliğe Sahip Olmalıdır 115
5. Yasal Çerçeve, Ülke Kalkınması İle Çevre Korumayı
Entegre Etmeye Uygun Olmalıdır 116
6. Yasa, Planlamada, Karar Almada Yerel Yönetim
Anlayışına Ağırlık Vermelidir 116
e-Türk Çevre Hukukunda Katılım 117

5. BÖLÜM

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Genel Kavram 121
6.2. Türkiye\\\′de ÇED 124
a. Yasal Boyut 124
b. ÇED Yönetimi 125
c. ÇED Süreci 126
1. Ön İnceleme Aşaması 127
2. Kapsam Belirleme 127
3. İnceleme 127
4. Halkın Katılımı 128
5. Karar Verme Süreci 129
6. İzleme ve Denetim 129
7. ÇED Raporu Hazırlama Yetkisi 130

6. BÖLÜM

ÇEVRE HUKUKUNDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK


7.1. Hukuki Sorumluluk 135
7.2. Cezai Sorumluluk 143
X

9.2. Avrupa Birliği Çevre Hukukuna Bakış 188
9.2.1. Tarihçe 188
9.2.2. Topluluk Hukukunun Genel Prensiplerinin Niteliği 190
9.2.3. Tek Senet Çerçevesinde Avrupa Topluluğu Çevre Politikası 194
9.2.4. Avrupa Birliği Ortak Çevre Politikasının Hedefleri ve İlkeleri 194
9.2.5. Avrupa Topluluğu Çevre Mevzuatının Kapsamı 195
9.2.5.1.Yatay Mevzuat 196
9.2.5.2. Hava Kalite Mevzuatı 197
9.2.5.3. Atık Yönetimi Mevzuatı 199
a. Özel Atıklar 199
b. İşlemler ye Vasıtalar 200
c. Taşıma, İthal ve İhraç 200
9.2.5.4. Su Koruma Mevzuatı 200
a. Su Kalitesi Amacı Odaklı Mevzuat 200
b. Emisyon Kontrolü Odaklı Mevzuat 201
c. İzleme ve Raporlama 201
d. Uluslar Arası Mevzuat 201
9.2.5.5. Doğa Koruma Mevzuatı 201
a. Doğa Koruma Hakkında Uluslar Arası Antlaşmalar 202
b. Ormanlar 203
9.2.5.6. Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi 203
9.2.5.7. Kimyasallar ve Genetik Olarak Değiştirilen Organizmalar
(GDO) Hakkında Mevzuat 204
a. Kimyasallar 204
b. Genetik Olarak Değiştirilen Organizmalar 204
c. Hayvan Deneyleri ve Laboratuar Uygulamaları 205
9.2.5.8. Gürültü Kontrolü Mevzuatı 205
a. Motorlu Araçlar 205
b. Uçan Araçlar 206
c. Açık Hava Araçları 206
9.2.5.9. Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Korunması 206
a. Radyoaktif Maddeler 206
b. Radyoaktif Kirlenme 206
c. Acil Durumlar (Tehlikeler) 206

Kaynakça 207