Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (178)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt IISayfa Sayısı
:  
638
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-180-7

98,28 TL ( KDV Dahil )


Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu niteliğindeki üç ciltten oluşan eserin ikinci cildinde, “haksız fiilden doğan borç ilişkileri” ve “sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri” ele alınmıştır. Akademik olarak Borçlar Hukukunun Mukayeseli Hukuktaki gelişimi, bu kapsamda İsviçre Borçlar Kanunu’nun son dönem yazarlarınca yapılan bilimsel yorumu ile İsviçre Federal Mahkemesi’nin uygulaması bu kitapta okuyucuya sunulmuştur. Bunlara paralel olarak da Türk Hukuk doktrinindeki yeni çalışmalar ve gelişmeler kitaba yansıtılmıştır.


 


İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ V


İÇİNDEKİLER XI


 


İKİNCİ AYIRIM


HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİ


 


§ 22. HAKSIZ FİİL VE HUKUKİ SORUMLULUK


I. GENEL OLARAK 1


II. AMACI 3


III. SORUMLULUK VE SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ 4


IV. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER 5


V. İSVİÇRE HUKUKUNDA SORUMLULUK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER 6


VI. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN DAYANDIĞI ESASLAR VE SORUMLULUK  


       ÇEŞİTLERİ 7


A. KUSUR SORUMLULUĞU 8


B. KUSURSUZ SORUMLULUK 10


1. GENEL OLARAK 10


a.Hakkaniyet Düşüncesi 10


b. Hakimiyet (Objektif Özen Yükümünün İhlali) Düşüncesi 10


c. Tehlike Düşüncesi 11


2. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ 11


VII. BENZER TALEPLERLE OLAN İLİŞKİSİ 12


A. HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN TALEPLERLE 12


B. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN TALEPLERLE 12


C. VEKALETSİZ İŞGÖRMEDEN DOĞAN TALEPLERLE 12


 


§ 23. DAR ANLAMDA HAKSIZ FİİL (KUSUR) SORUMLULUĞU 15


I. KUSUR SORUMLULUĞU 15


II. FİİL (DAVRANIŞ) 16


A. KAVRAM 16


B. ÇEŞİTLERİ 17


1.OLUMLU FİİL (DAVRANIŞ) 17


2.OLUMSUZ FİİL (DAVRANIŞ) 18


 


§ 24. KUSURLU FİİL 21


I. KUSUR KAVRAMI 21


II. KUSURUN FONKSİYONU 22


A. ZARAR VERENİN SORUMLULUĞUNU DOĞURMASI 22


B. TAZMİNATIN KAPSAMININ BELİRLENMESİ 23


C. ZARAR VERENİN SORUMLULUĞUNU SONA ERDİRMESİ 23


D. İÇ İLİŞKİDE ZARARIN PAYLAŞTIRILMASI 23


III. KUSURUN SUBJEKTİF YÖNÜ OLARAK: KUSUR EHLİYETİ 23


IV. KUSURUN OBJEKTİF YÖNÜ 25


A. KUSURU AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 25


1. SUBJEKTİF TEORİ 25


2. OBJEKTİF TEORİ 26


B. KUSURUN OBJEKTİF YÖNDEN ÇEŞİTLERİ 27


1. GENEL OLARAK 27


2. KAST 28


a. Kastın Unsurları 28


aa.Öngörme (Tasavvur) 28


bb.İsteme (İrade) 29


b. Kastın Çeşitleri 29


aa.Doğrudan Kast 30


bb.Dolaylı Kast 30


3. İHMAL 30


a. Kavram 30


b. İhmalin Belirlenmesi (İhmalin Objektifleştirilmesi) 31


c. İhmalin Belirlenmesinde Yararlanılacak Yardımcı Unsurlar 33


d. İhmalin (Kusurun) Hukuka Aykırılıktan Ayırt Edilmesi 34


e. İhmal Çeşitleri 36


aa.Hafif İhmal – Ağır İhmal 36


bb.Bilinçli İhmal – Bilinçsiz İhmal 37


4. AĞIR KUSUR – HAFİF KUSUR 38


 


§ 25. HUKUKA AYKIRI FİİL 39


I. KAVRAM 39


II. HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 40


A. SUBJEKTİF HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜŞÜ 40


B.OBJEKTİF HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜŞÜ 41


III. TANIM 42


IV. HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞLAR 43


A. YASAK KURALI 43


1. YASAK KURALI BİR DAVRANIŞ KURALI OLMALI 43


aa. Genel Olarak 45


bb. Ahlaka Aykırılıktan Sorumluluğun Şartları 46


aaa. Ahlaki Yasak Kuralına Aykırı Fiil 46


bbb. Başkasına Kasten Zarar Veren Fiil 47


ccc.  Zarar 47


ddd. Uygun İlliyet Bağı 48


cc. Uygulama Örnekleri 48


dd. Yaptırımı 48


2. YASAK KURALIN AMACI DOĞRUDAN DOĞRUYA MALVARLIĞI VE KİŞİ  


     VARLIĞI DEĞERLERİNİ ZARARDAN KORUMA OLMALI 49


a. Mutlak Hakkı Koruma Kuralı İle Koruma 50


b. Koruma Kuralı İle Koruma 53


aa. Genel Olarak 53


bb. Koruma Kuralının Belirlenmesi 53


cc. Kuralın (Normun) Koruma Amacı Görüşü 54


aaa. Genel Olarak 54


bbb. Kuralın Koruma Amacının Korunacak Kişileri Belirlemesi 56


ccc. Kuralın Koruma Amacının Korunacak Malvarlığı Ve Kişi  


         Değerlerini Belirlemesi 58


c. Tehlike Kuralı 59


d. Yalın (Diğer) Malvarlığı Zararlarında Hukuka Aykırılık 61


e. Nisbi Hakka Aykırılıkta Hukuka Aykırılık 62


f. Dürüstlük Kuralına Aykırılık 62


B. YASAK KURALINA AYKIRI FİİL 63


1. OLUMLU FİİLLE HUKUKA AYKIRILIK 63


2.OLUMSUZ FİİLLE HUKUKA AYKIRILIK 64


a. Yazılı Bir Hukuk Kuralı Olumsuz Bir Davranışta Bulunmamayı Yasak 


    Kuralı Olarak Öngörüyorsa 64


b. Kaçınma Fiili Ahlaka Aykırı Fiil Teşkil Ediyorsa 65


c. Kaçınma Fiili Tehlike Kuralına Aykırılık Teşkil Ediyorsa 65


C. HUKUKA AYKIRILIK BAĞI 65


V. HUKUKA AYKIRILIĞI KALDIRAN HALLER 66


A. GENEL OLARAK 66


B.YASAL BİR YETKİNİN KULLANILMASI 67


C. ZARAR GÖRENİN RIZASI 68


D. ÜSTÜN NİTELİKTE ÖZEL VE KAMUSAL YARAR 70


E. HAKKINI KENDİ GÜCÜYLE KORUMASI 71


1. KAVRAM 71


2. ŞARTLARI 72


a. Hakkın Korunması 72


b. Diğer Yasal Koruma Yollarıyla Korunmanın Zamanında  


     Yapılabilmesinin Mümkün Olmaması 72


c. Fiili Gücün Kullanılmaması Durumunda Hakkın İleri Sürülmesinin  


    Güçleşecek Olması 73


d. Fiili Gücün Kullanılması Hakkı Korumaya Elverişli Ve Orantılı Olmalı 73


3. SONUÇLARI 73


F. HAKLI SAVUNMA (MEŞRU MÜDAFAA) 73


1. KAVRAM 73


2. ŞARTLARI 74


aa.Savunanın Veya Üçüncü Bir Kişinin Şahıs Ve Mallarına Saldırı Olmalı 74


bb. Saldırı Mevcut Olmalı 74


cc. Saldırı Devam Etmeli 74


dd. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı 75


a. Savunma Bizzat Saldırana Karşı Yapılmalı 75


b. Saldırının Onunla Orantılı Savunma İle Ortadan Kaldırılması  


    Zorunluluğu 75


3. SONUÇLARI: SORUMSUZLUK 76


G. ZORUNLULUK (IZTIRAR HALİ) 76


1. KAVRAM 76


2. ŞARTLARI 77


aa. Kendisinin Veya Başkasının Şahıs Ve Mallarının Zarar Görme  


       Tehlikesi Söz Konusu Olmalı 77


b. Tehlike Bir Kişinin Mallarına Zarar Verme Tehlikesinin Önlenmesi 


     İçin Gerekli Olmalı 77


c. Diğer Bir Kişinin Malına Verilen Zarar Tehlike İle Orantılı Olmalı 78


3. SONUÇLARI: GİDERİM SORUMLULUĞU 78


 


§ 26. ZARAR VERİCİ DAVRANIŞ 81


I. ZARAR KAVRAMI 81


II. ZARAR ÇEŞİTLERİ 83


A. MADDİ ZARAR 83


1. KAVRAM 86


2. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 89


a. Objektif Hesaplama Yöntemi 89


b. Subjektif Hesaplama Yöntemi 90


3. MADDİ ZARARIN BELİRLENME ANI 90


4. MADDİ ZARARIN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 92


a. Fiili Zarar Ve Yoksun Kalınan Kar 92


aa. Fiili Zarar 93


bb. Yoksun Kalınan Kazanç/Kar 93


b. Doğrudan Zarar Ve Dolaylı Zarar 96


aa. Doğrudan Zarar 96


bb. Dolaylı Zarar 96


c. Dolayısıyla Zarar Görenin Zararı: Yansıma Zarar 97


d. Normatif Zarar 99


aa. Genel Olarak 99


bb. Zarar Görenin Şeyi Kullanma İmkanından Mahrum Kalmasından 


       Doğan Zararı 103


aaa. Ticarileştirme teorisi 104


bbb. İhtiyaç teorisi 104


ccc.Beklentilerin boşa çıkma teorisi. 104


e. Mevcut Zarar, Müstakbel (Gelecekteki) Zarar, Muhtemel 


     (Olası) Zarar 105


f. Ölüm Ve Bedensel Zarar, Eşyaya İlişkin Zarar Ve Diğer Zararlar 105


aa. Ölüm Ve Bedensel Zarar 106


aaa. Bedensel Zarar 106


a’. Genel Olarak 106


b’. Geçici Bedensel Zarar – Sürekli Bedensel Zarar 108


c’. Bedensel Zarar Kalemleri 108


aa’. Tedavi Giderleri 108


bb’. Kazanç Zararları 110


cc’. Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yitirilmesinden  


       Doğan Zararlar 112


dd’. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar 114


bbb. Ölüm Halinde Uğranılan Zararlar 115


a'. Ölenin Mirasçılarının Uğradığı Zararlar 115


aa’. Cenaze Giderleri 115


bb'. Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse 116


aaa'. Tedavi Giderleri 116


bbb'. Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yitirilmesinden  


          Doğan Zararlar 116


b’. Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin Uğradığı Zararlar 


                (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı) 116


aa’. Genel Olarak 116


bb'. Özellikleri 117


aaa’. Bağımsız Tazminat Talebi 117


bbb’. Tazminatın İstisna Olması 118


ccc’. Yansıma Zararın Tazmin Olması 118


cc'. Unsurları 119


aaa'. Destek Görenin Bakım/Destek İlişkisinin Sona Ermesi 119


a’’. Destek İlişkisi 119


aa’’. Destek Tarafından Bakılması 120


aaa’’. Destek Kavramı 120


bbb'’. Destek Çeşitleri 121


ccc’’. Desteğin Destek Olana Bakması (Bakım Yardımı) 122


ddd’’. Destek Tipleri. 124


bb’’. Destek Görenin Bakım İhtiyacı 126


aaa’’. Destek Gören 126


bbb’’. Bakım İhtiyacı Unsuru 126


b’’. Bakım İlişkisinin Desteğin Ölmesi Sebebiyle Sona Ermesi 127


bbb'. Bakım İlişkisinin Sona Ermesi Sebebiyle Destek Görenin  


          Zarara Uğraması (Destek Zararı) 127


ccc’. Ölüm Sebebiyle Sorumluluğun Söz Konusu Olması 127


dd'. Destekten Yoksun Kalma (Destek) Zararının Belirlenmesi 128


aaa’. Genel Olarak 128


bbb’. Destek Zararının Belirlenmesi 129


a’’. Genel Olarak 129


b’’. Desteğin Gelirinin Ve Diğer Gelir Değerlerinin  


       Belirlenmesi 129


c’’. Desteğin Gelirinin Netleştirilmesi 131


d'’. Destek Görene Gelirden Ayrılacak Payın Belirlenmesi 131


e'’. Bakım Yardım Süresinin Ve İhtiyaç Süresinin  


      Belirlenmesi (Destek Süresi) 133


aa'’. Desteğin Bakım Süresi 133


bb'’. Destek Görenin İhtiyaç Süresi 134


f’’. Zararın İndirilmesi 136


aa’’. Genel Olarak 136


bb'’. Zarardan İndirim Kalemleri 136


aaa’’. Miras Kazanımları 136


bbb’’. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Doğan Alacaklar 137


ccc’’. Sigorta Tazminatları 138


a’’’. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri 138


aa’’’. Genel Olarak 138


bb’’’. Rücu Edilemeyen Sosyal Güvenlik Ödemelerinin  


          Tazminattan İndirilememesi 139


b’’’. İfa Amacını Taşımayan Ödemelerin Tazminattan   


                  İndirilememesi 140


c’’’. Özel Sigorta Ödemeleri 140


ddd’’. Eşin Evlenme Şansı 140


ccc'. Denkleştirme 141


ddd’. Tazminatın Belirlenmesi (Zararı Azaltan Ve Kaldıran 


           Hallerin Dikkate Alınması) 142


a’’. Genel Olarak 142


b’’. Hesaplanan Tazminat Miktarından Hakkaniyet  


       Sebebiyle İndirim Yapılamaması 142


eee’. Tazminatın Şekli 143


bb. Eşyaya İlişkin Zarar 143


aaa. Kavram 143


bbb. Eşyanın Zarara Uğraması 144


a' . Hasara Uğraması 144


b’. Eşyanın Yok Olması Veya Fonksiyonun Ortadan Kalkması 145


ccc. Zararın Tazmini Yöntemleri 145


a’. Objektif Yöntem 146


b’. Subjektif Yöntem 146


c’. Zararı Belirleme Yöntemi 147


d’. Zararın Belirleneceği An 147


e'. Zararın Belirleneceği Yer 148


cc. Diğer Zararlar 148


B. MANEVİ ZARAR 148


1. KAVRAM 148


2. MANEVİ TAZMİNATIN AMACI 149


a. Giderim Görüşü 149


b. Cezalandırma Görüşü 150


c. Önleme Görüşü 151


d. Manevi Tatmin Görüşü 151


3. MANEVİ ZARARIN NİTELİĞİ 152


a. Subjektif Görüş 153


b.Objektif Görüş 155


c.Karma Görüş 156


4. MANEVİ ZARARIN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 159


a. Genel Olarak 159


b. Kişilik Hakkının Zedelenmesi Halinde Manevi Tazminat 159


aa. Genel Olarak 159


bb. Kişilik Hakkına Saldırı Sebebiyle Manevi Zararın Giderimi 160


aaa. Bir Kişinin Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Olarak Zedelenmesi 160


a’. Genel Olarak 160


b’. Kişilik Varlığı Değerleri 161


aa’. Genel Olarak 161


bb’.Özel Ve Gizlilik Alanı İhlali 162


cc’. Şeref Ve Haysiyet İhlali 164


dd’. Cinsel Yaşam İhlalinde, Cinsel Tacizde Ve Piskolojik  


        Tacizde 165


ee’. Eşyanın Zarara Uğramasında 167


ff’. Hayvan Üzerindeki Hakların İhlali 168


c’. Kişilik Varlığı Değerlerinin Korunması 169


bbb. Manevi Zararın Bulunması 170


a’. Genel Olarak 170


b’. Ağır Kişilik Hakkı Zedelenmesinin Aranmaması 170


c’. Manevi Zararın Başka Surette Giderilmesinin  


     Gerekmemesi 172


ccc. Manevi Zarar İle Fiili Arasında Uygun Nedensellik (İlliyet)  


        Bağının Bulunması 173


ddd. Sorumlunun Kusuru Veya Kusursuz Sorumluluk Halinden  


         Sorumlu Olması 173


a’. Genel Olarak 173


b’. Kusurun Özel Ağırlığının Aranmaması 174


cc. Değerlendirme Anı 174


dd. Giderim Biçimi 174


aaa. Kural: Nakden Ödeme 174


a'. Parasal Ödeme  174


b’. Parasal Ödemenin Miktarının Belirlenmesi 175


aa.’ Genel Olarak 175


bb’. Miktarı Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Faktörler 175


aaa’. Olayın Özellikleri 175


bbb’. Manevi Zararın Ve İhlalin Şiddeti (Ağırlığı) 177


ccc’. Kusurun Ağırlığı 178


ddd’. Diğer Faktörler 179


cc’. Paranın Miktarı 180


dd’. Sembolik Para Ödemesi 180


ee’. Paranın Üçüncü Kişiye Ödenmesi 181


bbb. Tazminat Miktarı Yerine Diğer Bir Giderim Biçimi Kararlaştırılması  


       Veya Bunların Tazminata Eklenmesi 181


a’. Genel Olarak 181


b’. Diğer Tazminat Biçimleri 182


aa’. Kınama Kararı 182


bb’. Kınama Kararının Yayınlanması 183


cc´. Diğer Giderim Biçimleri 184


c. Bedensel Bütünlüğü Zedeleme Ve Ölüm Halinde Manevi Tazminat 185


aa. Bedensel Bütünlüğü Zedelenenin Manevi Tazminatı 185


aaa. Genel Olarak 185


bbb. Özel Hallerin Manevi Tazminatın Hukuki Olgusu Olmadığı 186


ccc. Kişinin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi 187


bb. Ağır Bedensel Zarar Görenin Veya Ölenin Yakınlarının Manevi  


       Tazminatı 188


aaa. Genel Olarak 188


bbb. Yakın Kavramı 190


a'. Genel Olarak 190


b’. Derecelendirme Teorisi 193


ccc. Ölüm Ve Ve Bedensel Bütünlüğün İhlali 194


a’. Ölüm 194


b’. Ağır Bedensel Zarar 194


ddd. Ölümün/Ağır Bedensel İhlalin Yakın Üzerinde Sürekli Ve Ağır  


         Şekilde Etkili Olması 195


eee. Tazmini Gereken Manevi Zarar : Şok Zarar 195


cc. Tazminatın Şekli : Nakden Tazmin 196


d. Sözleşmeye Aykırılıkta Manevi Tazminat 197


C. HAKSIZ REKABET 198


III. ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 198


A. GENEL OLARAK 198


B. ŞARTLARI 199


1. TAZMİNİ GEREKEN BİR ZARAR BULUNMALI 199


2. ZARARLA DENKLEŞTİRİLEBİLECEK BİR YARAR BULUNMALI 199


a. Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Yardım Ve Ödemeler 200


b. Sigorta Ödemeleri 200


c. Zarar Görenden Kaynaklanan Yararlar 201


d. Diğer Yararlar 201


3. ELDE EDİLEN YARARLA ZARAR VERİCİ DAVRANIŞ ARASINDA UYGUN  


     İLLİYET BAĞI BULUNMALI 201


4. TARAFLARIN İRADESİ VEYA İŞİN NİTELİĞİ ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİNE 


    ENGEL OLMAMALI 202


IV. ZARARIN İSPATI 202


V. AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI 203


 


§ 27. NEDENSELLİK (İLLİYET) BAĞI 205


I. NEDENSELLİK (İLLİYET) BAĞI KAVRAMI 205


II.NEDENSELLİK (İLLİYET) BAĞI KAVRAMININ DEĞİŞİK ANLAMLARI 206


III.UYGUN NEDENSELLİK (İLLİYET) BAĞI KAVRAMI 207


A. ŞART TEORİSİ 207


B. UYGUN NEDENSELLİK (İLLİYET) BAĞI TEORİSİ 208


1. GENEL OLARAK 208


2. UYGUN NEDENSELLİK BAĞININ ZORUNLU ŞARTLAR İÇİNDEN  


     BELİRLENMESİ 211


a. Genel Olarak 211


b. Uygun Nedenlerin Objektifleştirilmesi 212


c. Uygun Nedenlerin Genelleştirilmesi 212


d. Uygun Nedenlerin İhtimaller Teorisine Göre Belirlenmesi 214


e. Uygun Nedenlerin Çokluk (Frekantalist) Olasılık Teorisine  


     Belirlenmesi 214


f. Uygun Nedenlerin Objektif Sonradan Tahmin Görüşüne Göre  


    Belirlenmesi 215


IV. UYGUN NEDENSELLİK BAĞI İLE HUKUKA AYKIRILIK BAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 216


V. NEDENLERİN TOPLANMASI 219


A. ORTAK NEDENSELLİK 220


1. KUSURLU ORTAK NEDENSELLİK 220


2. YALIN ORTAK NEDENSELLİK (NEDEN ORTAKLIĞI) 221


B. YARIŞAN NEDENSELLİK 221


C. SEÇİMLİK (ALTERNATİF) NEDENSELLİK 222


VI. BİRDEN ÇOK SEBEPTEN YALNIZ BİRİNİN ZARARI DOĞURMASI 224


A.FARAZİ NEDENSELLİK 224


B. NEDENSELLİK BAĞININ KESİLMESİ 225


1.KAVRAM 225


2.KESİLME SEBEPLERİ 227


a. Mücbir Sebep 227


aa. Kavram 227


bb. Mücbir Sebep Teşkil Eden Olayın Unsurları 227


aaa. Olağanüstü Bir Olay Olması 227


bbb. Harici Bir Olay Olmalı 228


ccc. Kaçınılmaz Bir Olay Olmalı 228


ddd. Olayın Sonuçları Öngörülemez Olmalı 229


cc. Beklenmeyen Halden Farkı 229


b. Zarar Görenin Ağır Kusurlu Fiili 230


c. Üçüncü Kişinin Ağır Kusurlu Fiili 231


 


§ 28. KUSURSUZ SORUMLULUK 233


I. GENEL OLARAK KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ORTAK NOKTALARI 233


II. KUSURSUZ SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ 234


III. KUSURSUZ SORUMLULUKTA EK (MUNZAM) KUSURUN ROLÜ 234


IV. İSPAT YÜKÜ 235


 


§ 29. HAKKANİYET SORUMLULUĞU 239


I. YASAL DAYANAĞI 239


II. YASAL DÜZENLEME VE HAKKANİYET SORUMLULUĞUNUN GENEL KURAL  


     OLARAK DÜZENLENMESİNİN GEREKLİLİĞİ 239


III. HUKUKİ NİTELİĞİ 240


IV. SORUMLULULUĞU DOĞURAN HUKUKİ OLGULAR 241


A. ZARAR VEREN AYIRT ETME GÜCÜNDEN YOKSUN OLMALI 241


B. KUSUR HARİÇ HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI 


     GERÇEKLEŞMELİ 243


C. SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLİ KOŞULLARI HAKKANİYET GEREĞİ TAZMİNATI GEREKLİ KILMALI 243


1. TARAFLARIN EKONOMİK DURUMLARI 243


2. SOMUT OLAYIN DİĞER ÖZELLİKLİ KOŞULLARI 244


V. HAKKANİYET SORUMLULUĞUNUN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK DURUMUNA UYGULANMASI 245


 


§ 30. SEBEP (ÖZEN) SORUMLULUĞU 247


 


§ 31. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU 253


I. YASAL DAYANAK 253


II. SORUMLU KİŞİ: ADAM ÇALIŞTIRAN 253


A. TERİM 253


B. KAVRAM 254


III. TBK. M. 66’DAKİ (ÇALIŞANIN VERDİĞİ ZARARDAN) SORUMLULUK İLE TBK M.  


        116’DAKİ (YARDIMCI KİŞİNİN FİİLİNDEN) SORUMLULUĞUN 


       KARŞILAŞTIRILMASI 256


IV. NİTELİĞİ 258


V. ÇEŞİTLERİ 261


A. ADAM ÇALIŞTIRANIN ÇALIŞANDAN GENEL SORUMLULUĞU 262


B. ADAM ÇALIŞTIRANIN ÇALIŞANDAN ÖZEL SORUMLULUĞU 262


VI. SORUMLULUĞU DOĞURAN HUKUKİ OLGULAR 262


A. ADAM ÇALIŞTIRANIN ÇALIŞANIN FİİLİNDEN SORUMLULUĞU (ADAM ÇALIŞTIRANIN GENEL SORUMLULUĞU) 263


1. SORUMLULUĞU DOĞURAN HUKUKİ OLGU: ÇALIŞANIN KENDİSİNE  


     VERİLEN İŞİN YAPILMASI SIRASINDA ZARAR DOĞMASI 263


a. Genel Olarak 263


b. Çalışan Kavramı 263


c. Çalışanın Adam Çalıştıranla Bir Çalıştırma İlişkisinin Bulunması 264


aa. Genel Olarak 264


bb. Çalışanın Adam Çalıştırana Bağımlı Olarak İşgörmesi 266


d. Zararın İşin Görülmesi Sırasında Meydana Gelmiş Olması 267


aa. Fonksiyonel Bağın Bulunması.............................................................267


bb. Çalışanın Fiili İle Zarar Arasındaki Nedensellik Bağının Kesilmesi 269


2. ADAM ÇALIŞTIRANIN ÖZENLİ DAVRANIŞINA İLİŞKİN KURTULUŞ KANITI  


     GETİREMEMESİ (ÖZEL KURTULUŞ KANITI) 270


a. Özene İlişkin (Özel) Kurtuluş Kanıtları 272


aa. Çalışanın Seçiminde Özen (cura in eligendo) 272


bb. Talimat Vermede Özen (cura in instruendo) 273


cc. Denetlemede Ve Gözetimde Özen (cura in custodio) 274


b. Çalışanın Fiili İle Zarar Arasındaki Nedenselliğin Kesilmesi  


    (Genel Kurtuluş Kanıtı) 274


B. ADAM ÇALIŞTIRANIN ÇALIŞANIN İŞLETME FAALİYETLERİNDEN  


     SORUMLULUĞU (ADAM ÇALIŞTIRANIN ÖZEL SORUMLULUĞU) 277


1. SORUMLULUĞU DOĞURAN HUKUKİ OLGULAR: İŞLETMENİN    


    FAALİYETİNDEN ZARAR DOĞMASI 280


2. ADAM ÇALIŞTIRANIN KURTULUŞ KANITI GETİREMEMESİ: ÇALIŞMA DÜZENİNE ÖZEN 283


VII. ÇALIŞANA RÜCU HAKKI 285


VIII. DEVLETİN KAMU GÖREVLİLERİNİN VERDİKLERİ ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLULUĞU 287


 


§ 32. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU 289


I. YASAL DAYANAK 289


II. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 290


III. SORUMLU KİŞİ: HAYVAN BULUNDURAN 291


A.TERİM 291


B. KAVRAM 291


IV. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 293


A. SORUMLULUĞU DOĞURAN OLGU: HAYVANIN ZARAR VERMESİ OLGUSU 293


1. HAYVANI BULUNDURMA İLİŞKİSİ 293


a. Hayvan Kavramı 293


b. Hayvan Bulundurma İlişkisi 294


2. HAYVANIN İÇGÜDÜSEL FİİLİ 295


3. HAYVANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ZARAR VERMESİ 296


4. HAYVANIN FİİLİ İLE ZARAR ARASINDA NEDENSELLİK BAĞI BULUNMASI 296


B. KURTULUŞ KANITI GETİREMEME: ZARARIN DOĞMASINI ENGELLEMEK 


     İÇİN GEREKLİ ÖZEN 296

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız, üye değilseniz tıklayınız...