Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (63)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Bireysel Başvuru İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi )

Bireysel Başvuru İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi )Sayfa Sayısı
:  
246
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-7427-49-0

27,00 TL

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ. 1
 • I. ÇALIŞMANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAYNAKLARI. 1
 • II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. 4
 • III. ÇALIŞMANIN PLANI VE MAKALELER. 10
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMASINDA
 • HIZLI VE ETKİN YARGILAMA USULLERİ VE
 • NİTELİKLİ İÇTİHATIN TEMİNİ
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNCE BAŞVURULARIN
 • İNCELENME SÜRECİ VE SÜRECİN ETKİN KILINMASINA YÖNELİK
 • UYGULAMALAR
 • Mustafa BAYSAL
 • I. BAŞVURULARIN İNCELENME SÜRECİ. 19
 • A. İnceleme Öncesi Yapılması Gerekenler. 19
 • 1. Başvuru Dosyasında Bilgi ya da Belge Eksikliği Varsa: . 19
 • 2. Başvuru Dosyası Tam İse: . 20
 • B. İncelenme Süreci. 21
 • 1. Tek Hâkim (Single Judge) Marifetiyle Filtreleme. 21
 • 2. Komite (Committee) Tarafından İncelenen Başvurular. 21
 • 3. Daire (Chamber) Tarafından İncelenen Başvurular. 25
 • 4. Büyük Daire (Grand Chamber ) İncelemesi. 30
 • C. Hâkim-Raportör ve Çalışma Usulü. 33
 • 1. Başvurunun İncelenmesi ve Bildirim Raporunun Yazılması (Rapor 1). 33
 • 2. Bildirim Aşaması. 34
 • 3. Karar Aşaması (Rapor 2). 34
 • II. DAVALARIN İNCELENME SIRASI. 35
 • A. Davanın Kategorisinin Belirlenme Zamanı. 37
 • VI
 • BİREYSEL BAŞVURU
 • 1. Yeni Daire Başvuruları İçin Öngörülen Usul. 37
 • 2. Başvurucuların Öncelik Talebi Üzerine Derdest Davalarda Usul. 37
 • B. Acil Dava İşlemleri. 38
 • C. Hedef Belirleme. 38
 • III. PİLOT VE ÖNCÜ KARAR UYGULAMALARI. 40
 • A. Pilot Karar Uygulaması. 40
 • B. Öncü (Leading) Karar Uygulaması. 43
 • SONUÇ. 45
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE BAŞVURULARIN
 • AYRIŞTIRILMASI VE TEK HAKİM FORMASYONU
 • Cüneyt DURMAZ
 • GİRİŞ. 47
 • I. TEK HAKİM VE YAZI İŞLERİ RAPORTÖRÜ. 48
 • II. FİLTRAJ BÖLÜMÜ. 49
 • III. TEK HAKİM ÖNÜNDE İNCELEME SÜRECİ. 50
 • A. Başvurunun Alınması. 52
 • B. Başvurunun Ön Kaydının Yapılması. 52
 • C. CMIS Kaydının Yapılması. 53
 • D. Tek HAkim Notunun Hazırlanması. 53
 • Tek HAkim Notunun İçeriği. 54
 • E. İş Akışı ile Gelen Notun NJR Tarafından Onaylanması ve -Workflow-ile Tek
 • HAkimin Asistanına Gönderilmesi. 55
 • F. Tek HAkimin Asistanının Notu Gündeme Koyması (Ajanda Oluşturulması)
 • ve Tek HAkimin Kararı. 56
 • G. Karar Doğrultusunda Mektubun Hazırlanması ve NJR Tarafından
 • İmzalanması. 56
 • H. Tek HAkim Davası Olarak Elenmek Üzere Kaydı Yapılıp Notu Hazırlanacak
 • Başvurular İçin Mahkemenin Belirlediği Temel Prensipler. 57
 • I. Kabul Edilebilirlik Kriterleri Arasındaki Hiyerarşi. 58
 • İ. Tek HAkim Usulünde Son Dönem Uygulamaları. 59
 • VII
 • GİRİŞ
 • IV. İDARİ ret KARARI (İÇTÜZÜK 47. MADDE UYGULAMASI). 60
 • A. İçtüzük 47. Madde Uygulaması İş Akışı. 62
 • V. BAŞVURULARIN KOMİTE VEYA DAİRELERE HAVALESİ (REFERRAL). 65
 • A. Başvuru Bilgilerinin -CMIS’e Girilmesi. 65
 • B. Havale (Referral) Notunun Hazırlanması ve İşleme Sokulması. 65
 • C. Havale Notunun Onaylanması ve Dosyanın Gönderilmesi. 66
 • SONUÇ. 67
 • İÇTİHAT DANIŞMANI (JURISCONSULTE) VE DEPARTMANI
 • Dr. Musa SAĞLAM
 • GİRİŞ. 71
 • I. GÖREV VE YETKİLER. 74
 • A. İçtihat Danışmanı; Büyük Daire Yazı İşleri Müdürü. 74
 • 1. Büyük Daire Davalarının Yürütülmesi. 75
 • 2. Büyük Daire Yazı İşlerinin Yönetimi. 75
 • B. Hukuki Destek Birimleri. 76
 • 1. Araştırma ve Kütüphane Birimi. 76
 • 2. İçtihat Bilgilendirme ve Yayınlar Birimi. 80
 • C. Hakkaniyete Uygun Tatmin Birimi (AİHS Madde 41). 87
 • II. AMAÇLAR. 91
 • A. Nitelikli ve Tutarlı Bir İçtihat. 91
 • 1. Nitelikli Bir İçtihat. 91
 • 2. Tutarlı Bir İçtihat. 93
 • B. İçtihadın Oluşumuna Katkı. 97
 • 1. İçtihadın Hazırlanması. 98
 • 2. İçtihat Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü. 101
 • SONUÇ. 102
 • VIII
 • BİREYSEL BAŞVURU
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHADININ ANAYASA
 • MAHKEMESİNE İÇTİHADINA OLASI ETKİLERİ
 • KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ
 • Dr. Hüseyin EKİNCİ
 • GİRİŞ. 109
 • I. KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİNİN ÖZELLİKLERİ. 111
 • II- USULE İLİŞKİN KRİTERLER. 113
 • A. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi (madde 35 1). 113
 • 1. Genel Olarak. 113
 • 2. İç Hukuk Yolu Nedir?. 114
 • 3. İç Hukukun Öncelikli Oluşunun Nedenleri ve Kuralın Amacı. 114
 • 4. İç Hukuk Yollarını Tüketme Yükümlülüğünün Kapsamı. 116
 • 5. İç Hukuk Yollarını Tüketme Kuralından Feragat. 117
 • 6. Tüketilmesi Gerekli İç Hukuk Yolları. 118
 • 7. Anayasa Mahkemesine Başvuruda İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının
 • Tüketilmesi Kuralı (m. 45/I). 123
 • B. Altı Ay Kuralı (madde 35 1). 128
 • 1. Altı Aylık Sürenin Başlangıcı. 130
 • 2. Altı Aylık Sürenin Sona Ermesi. 143
 • 3. AYM’ye Başvuruda Otuz Gün Kuralı Üzerine Bir Değerlendirme
 • (m. 47/V). 149
 • C. Anonim Başvurular (madde 35 2(a)). 151
 • 1. Anonim Başvuru ve Mahkemenin Yaklaşımı. 151
 • 2. Anonim Sayılmayan Durumlar. 152
 • 3. Başvurucunun Kimliğinin Açıklanmaması. 152
 • 4. AYM’ye Bireysel Başvurularda Kimliğin Açıklanması Sorunu. 154
 • D. Esas Olarak Aynı Başvurular (madde 35 2 (b)). 155
 • 1. Mahkeme ya da Uluslararası Merciinin İncelediği Başvuru. 155
 • IX
 • GİRİŞ
 • 2. AYM’ye Bireysel Başvuru Açısından Konunun Değerlendirilmesi. 156
 • E. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanımı (madde 35 3). 157
 • 1. Kötüye Kullanma ve Yaptırım. 157
 • 2. Başlıca Başvuru Hakkının Kötüye Kullanma Halleri. 159
 • 3. AYM Önünde Hakkın Kötüye Kullanılması. 160
 • SONUÇ. 161
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ VE
 • MAĞDURLUK STATÜSÜ
 • İbrahim ÇINAR
 • GİRİŞ. 165
 • I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN
 • YARGI YETKİSİ. 166
 • A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi. 166
 • 1. Kişi Bakımından Bağdaşmazlık. 168
 • 2. Yer Bakımından Bağdaşmazlık. 171
 • 3. Zaman Bakımından Bağdaşmazlık. 173
 • 4. Konu Bakımından Bağdaşmazlık. 177
 • B. Anayasa Mahkemesinin Yargı Yetkisi. 179
 • 1. Kişi Bakımından Yetki. 179
 • 2. Yer Bakımından Yetki. 190
 • 3. Zaman Bakımından Yetki. 191
 • 4. Konu Bakımından Yetki. 194
 • II. MAĞDUR STATÜSÜ. 198
 • A. Bireysel Başvurunun Önkoşulları. 198
 • B. Soyut Dava Açma Hakkı veya Actio Popularis. 199
 • C. Mahkemeye Başvuru Hakkı. 201
 • 1. Gerçek Kişiler. 202
 • 2. Hükümet Dışı Kuruluşlar. 203
 • 3. Kişi Grupları veya Toplulukları. 205
 • X
 • BİREYSEL BAŞVURU
 • D. Mağdur Kavramı ve Temel İlkeler. 206
 • E. Mağdurun Çeşitleri ve İstisnaları. 208
 • 1. Doğrudan Mağdur ve Mağdurun Yakınlarının Dava Ehliyeti. 208
 • 2. Dolaylı Mağdur. 211
 • 3. Potansiyel Mağdur Kavramı. 211
 • 4. Mağdurun Ölümü veya Kaybolması. 216
 • 5. Mağdurluk Statüsünün Kaybı. 218
 • SONUÇ. 221
 • ESASA İLİŞKİN KABUL EDİLEMEZLİK KRİTERLERİ
 • Cüneyt DURMAZ
 • I. AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUNLUK. 225
 • A. Temyiz Mercii (Dördüncü Derece Mahkemesi) Olmama. 228
 • B. Açık veya Görünür Bir İhlalin Bulunmaması. 232
 • 1. Herhangi Bir Keyfilik ya da Adil Yargılanma İlkesine Aykırılık İşaretinin
 • Bulunmaması. 233
 • 2. Amaçlar ile Araçlar Arasında Orantısızlık Görüntüsünün Bulunmaması. 234
 • 3. Esasa İlişkin Göreceli Basit Diğer Sorunlar. 235
 • C. Kanıtlanamamış ŞikAyetler: Delil Yokluğu. 237
 • D. Karmaşık veya Zorlama ŞikAyetler. 240
 • E. AİHM Uygulamasında Açıkça Dayanaktan Yoksunluk Konusunda En Çok
 • Karşılaşılan Durumlar. 241
 • II. ÖNEMLİ BİR ZARARIN BULUNMAMASI. 242
 • A. Genel Olarak. 242
 • B. Önemsiz Zarar Kavramı. 243
 • C. Başvurucuların Korunmasına İlişkin Tedbirler. 244
 • 1. İnsan Haklarına Saygının Davanın Esastan İncelenmesini Gerektirmesi. 245
 • 2. Davanın Bir Ulusal Yargı Yeri Tarafından Gereği Gibi Görülmemiş
 • Olması. 245

Editör: Dr. Musa SAĞLAM

Cüneyt DURMAZ
Dr. Hüseyin EKİNCİ
İbrahim ÇINAR
Dr. Musa SAĞLAM
Mustafa BAYSAL