Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (21)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Belge Hukuku (Records Law)

Belge Hukuku (Records Law)Sayfa Sayısı
:  
277
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-300-350-2

62,64 TLBelge yönetimi, hem basılı hem de elektronik belge yönetimi uygulamalarını içermektedir. Elektronik belge yönetimi uygulamalarının öneminin artmasının bir yanını elektronik ortamların yaygınlaşması ve gelişmesi oluştururken bir diğer yanını da bu alanı düzenleyen hükümlerin ya da normların konulmasının gerekliliğinin kaçınılmaz olarak baş göstermesi oluşturmaktadır.


 


Bu çalışmada, genel olarak, BELGE HUKUKU (RECORDS LAW) alanı tanımlanmakta, belirlenmekte ve analiz edilmektedir. Bu çerçevede, belgelerin içeriklerini oluşturan veri, bilgi (Information) ve bilgi (Knowledge) kavramlarına, karşılaştırmalı olarak çok sayıda tanımlamalarla birlikte geniş olarak yer verilmektedir. Bilgi ile birlikte bilgi yönetiminde de bilgi sistemleri büyük önem taşımakta ve bunlara önemli roller yüklenmektedir.


 


Kitapta, doküman, belge, arşiv kavramları da karşılaştırılarak ifade edilmekte, çok sayıda ve farklı bakış açıları ile yapılan tanımlamalar yer almaktadır.


 


Bilgi, bilgi yönetimi, bilgi yönetim sistemleri, bilgi hukuku şeklinde ilerleyen bilgi katmanları; belge, belge yönetimi, belge yönetim sistemleri ve belge hukuku olarak devam etmektedir. 


 


Kitapta, Belge Hukuku alanı tanımlanır ve belirlenirken, belgeler ile belge yönetimini ve sistemlerini belirleyen ve yönlendiren mevzuat (Kanun, yönetmelik ve normlar vb.) da analiz edilmektedir. Ayrıca, belge hukuku alanında belgelere karşı ya da belgeler üzerinde işlenen hukuka aykırı fiillere yönelik olarak düzenlenen normlar incelenmektedir. Bu hukuka aykırı fiillerin elektronik ortamlarda işlenmesi kapsamında bilişim hukuku ve bilişim suçları düzenlemeleri ya da normları çerçevesinde değerlendirmeler yapılmaktadır.


VII 


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ......................................................................................................................V 


FOREWORD .............................................................................................................VI 


İÇİNDEKİLER............................................................................................................VII 


TABLOLAR DİZİNİ..................................................................................................... XI 


ŞEKİLLER DİZİNİ...................................................................................................... XIII 


KISALTMALAR.........................................................................................................XV 


BİRİNCİ BÖLÜM 


GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER


I.  GİRİŞ ................................................................................................................... 1 


II.  GENEL BİLGİLER .................................................................................................. 2 


İKİNCİ BÖLÜM 


BİLGİ, BİLGİ YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ


I.  BİLGİ VE İLGİLİ KAVRAMLARIN KARŞILAŞTIRMALI TANIMLANMASI ................. 10 


II.  KURUMSAL BİLGİ VE BİLGİ TÜRLERİ.................................................................. 25 


III.  BİLGİ KAYNAKLARI ............................................................................................ 29 


IV.  BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMLERİ ............................................. 31 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


BELGE, BELGE YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ


I.  BELGELER, BELGE SINIFLANDIRMASI, TÜRLERİ VE İLİŞKİLİ DİĞER 


KAVRAMLAR İLE KAVRAMSAL İKİLEMLER: KAYIT, DOKÜMAN, BELGE, 


ARŞİV, KURUMSAL HAFIZA ............................................................................... 42 


II.  BELGE YÖNETİMİ .............................................................................................. 60 


III.  ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ.......................................................................... 66 


IV. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE STANDARD ÇALIŞMALARI ........ 74 


V.  ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN GETİRDİKLERİ VE DİJİTALLEŞTİRME


ETKİLERİ ............................................................................................................ 80 


A. Dijitalleşme ve Dijitalleştirme ..................................................................... 85


VI.  BİLGİ, BELGE, BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE HUKUKU: 


GENEL DEĞERLENDİRME.................................................................................... 88 


VIII  İçindekiler 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


BELGE HUKUKU VE ANALİZİ


I.  BELGE HUKUKUNU ETKİLEYEN TARİHSEL GELİŞMELER .................................... 94 


II.  BELGE HUKUKU ALANININ TANIMLANMASI BELİRLENMESİ VE ANALİZİ.......... 96 


A. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 


Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 


Hakkında Kanun.......................................................................................... 99


B. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik........................................... 103


1.  Yönetmelikte Amaç ve Kapsam........................................................... 104 


2.  Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve 


Kurum Arşivlerinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma ..................... 106 


3.  Birim Arşiv İşlerinin Değerlendirilmesi................................................ 109 


4.  Kurum Arşiv İşlerinin Değerlendirmesi................................................ 111 


5.  Muhafazasına lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme ve 


Ayıklama ve İmha Komisyonları .......................................................... 113 


6.  Arşivlerde İmha İşlemleri .................................................................... 114 


7.  Arşiv Yönetiminde Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Devlet Arşivleri 


Genel Müdürlüğün İş Birliği ve İlişkilerinin Değerlendirilmesi ............ 116 


C. Elektronik İmza Kanunu’nun Analizi ......................................................... 117


1.  Elektronik İmza Kanunun Amacı Kapsamı ve Tanımlamalar ............... 118 


2.  Güvenli Elektronik İmza İle Oluşturma ve Doğrulama Araçları................ 120 


3.  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Nitelikli Elektronik Sertifika 


ve Yabancı Elektronik Sertifikaların Değerlendirilmesi ....................... 122 


4.  Elektronik İmza Kanunu Çerçevesinde Denetimlerin Yapılması ve 


Hukuka Aykırı Fiillere Yönelik Ceza Normlarının Analizi...................... 128 


D. Standard Dosya Planı................................................................................ 131


E. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 


Yönetmelik................................................................................................ 137


1.  Resmî Yazışmalarda Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar................. 137 


2.  Resmi Yazışmalarda Belgelerin Özellikleri........................................... 141 


3.  Resmi Yazışmalarda Belgenin Bölümleri ............................................. 143 


4.  Belgelerin Çoğaltılması, Gönderilmesi, Alınması................................. 153 


5.  Resmi Yazışmalarda Diğer Hükümler .................................................. 158 


F. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ....................................................................... 161


İçindekiler  IX 


G. E‐Devlet ve Bilgi Toplum Stratejisi ve Eylem Planı..................................... 165


H. Belge Hukuku Normlarının Mevzuat Çerçevesinde Analizi........................ 167


1.  Hukuk Muhakemeleri Kanunu............................................................. 167 


2.  Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle 


Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin 


Yürütülmesine Dair Yönetmelik........................................................... 179 


3.  Ceza Muhakemesi Kanunu .................................................................. 191 


4.  Türk Medeni Kanunu........................................................................... 195 


5.  Türk Borçlar Kanunu............................................................................ 198 


6.  Türk Ticaret Kanunu ............................................................................ 201 


7.  Vergi Usul Kanunu ............................................................................... 207 


8.  Sermaye Piyasası Kanunu.................................................................... 213 


9.  Bankacılık Kanunu ............................................................................... 215 


10. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ........................................................ 217 


İ. Belge Hukuku Kapsamında Hukuka Aykırı Fiiller ile Muhakeme 


İşlem ve Süreçleri ve Bilişim Hukuku ......................................................... 217


1.  Türk Ceza Kanunu................................................................................ 218 


2.  Hukuk Muhakemeleri Kanunu............................................................. 226 


3.  Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları ......................................................... 237 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


BELGE HUKUKU ETKİSİNDE SİSTEM VE  


MODELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSKLER


I.  DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ........................................................................ 241 


II.  ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ........................................................... 243 


III.  ELEKTRONİK BELGE VE FİNANSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (EBFBYS) ............ 246 


IV. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (E‐BEYAS) .......... 250 


V.  ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR................ 253 


VI. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİNDE RİSKLERİN 


VERİ MODELLEME İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................... 254 


VII. VERİ MODELLEME KARŞISINDA EBYS İLE BENZERİ SİSTEMLERİN 


DURUMU ........................................................................................................ 255 


X  İçindekiler 


ALTINCI BÖLÜM 


SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 


KAYNAKÇA ................................................................................................... 259


KAVRAMLAR DİZİNİ ...................................................................................... 273


 


YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ..................................................................................... 277