Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Mayıs (68)      Mart (152)      Mart (152)

Basın İş Hukuku

Basın İş HukukuSayfa Sayısı
:  
184
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-295-159-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

,

Prof. Dr. Müjdat SAKAR,

Çanak-kale\\\′li bir subay ailesinin oğlu olarak 1958\\\′de Erzurum\\\′da doğdu. Haziran 1978\\\′de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\′nden mezun oldu. Nisan 1979\\\′da Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\′nde, Şubat 1980\\\′de, sonradan Marmara Üniversitesi\\\′ne dönüşen İstanbul iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi\\\′nde asistanlığa başladı. 1987\\\′de I. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü\\\′nde savunduğu \\\"Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Yaşlıların Korunması\\\" konulu teziyle Hukuk Doktoru, ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti, 1995\\\′te Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü Başkanıdır.SUNUŞ


İş Hukukunun bir dalı olan Basın İş Hukuku şimdiye kadar zengin bir literatüre kavuşamamıştır. Bu konuda ancak bir iki kitap, bir kaç makale, çeviri, ya da Basın Hukukuna ilişkin genel kitaplar içinde kısa bahisler bulmak mümkündür. Bu ilgi ve kaynak eksikliğinin çözümsüz bıraktığı sorunları, beş yıla yakın süreyle telif ücretiyle haftalık yazılar yazdığımız iki gazetede, çalışma ortamı içinde müşahede etme fırsatını bulduk.

(İlk yazdığımız gazeteden, \\\"gazete patronu\\\"nun çıkar ilişkilerine ters düşen yazılarımızın sansür edilmeye başlanmasıyla ayrıldık. İkincisinde ise, varlıklı patronunun yoğun uluslararası işleri sebebiyle ilgilenemediği bir gazetenin batışına -daha doğrusu batırılışına- ve basın çalışanlarının perişanlığına şahit olduk. Onlarca gazeteci ve basın emekçisi, gazete yayını tatil edinceye kadar bir yıl ücret alamadan umutla çalıştılar, parasızdılar ve sonunda işsiz de kaldılar).

Bu kitabın ortaya çıkmasındaki temel saik budur.

Esas itibarıyla 1995 yılında kaleme aldığımız bu kitabı büyük ölçüde yenileyerek, ancak 2002\\\′de yayınlama şansı bulduk. Geçen bu zaman içinde basın çalışanlarının sorunlarının, çözülmek şöyle dursun, maalesef daha da arttığını üzülerek belirtelim.

Kitabın yararlı olmasını dilerken, yayımını sağlayan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.\\\′nin değerli yönetici ve emekçilerine, özellikle dizgiyi gerçekleştiren Sayın Berrin Doğrul\\\′a teşekkürlerimizi sunarız.

Prof. Dr. Müjdat SAKAR

e-posta: mujdatsakar@turk.net Web: www.mujdatsakar.net.tr.tc


Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER


§ 1. GİRİŞ. 17
§ 2. GAZETECİLERİN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDEKİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU
I. Bazı Ülkelerin Ulusal Düzenlemeleri Bakımından
Gelişim ve Bugünkü Durum 21
II. Uluslararası Düzenlemeler Bakımından Gelişim ve
Bugünkü Durum 22
III. Ülkemizdeki Düzenlemeler Bakımından Gelişim ve
Bugünkü Durum 24
1. I. Borçlar Kanunu Dönemi 24
2. Türk Basın Birliği Kanunu Dönemi (1939-1946) 25
3. II. Borçlar Kanunu Dönemi (1946-1952) 27
4. 5953 Sayılı Kanun Dönemi (1952-1961) 28
5. 212 Sayılı Kanun Dönemi (1961\\\′den Günümüze) 29
§ 3. ÜLKEMİZDE GAZETECİLERİN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDEKİ TEMEL SORUNLAR
I. Gazetecinin Emeğinin İradesi Dışında Çok Sayıda
Yayın Organında Kullanılması ve Emek İstismarı 31
II. Taşeronlaşma ve Sendikasızlaştırma 32

III. Tekelleşme Eğilimi ve İşsizlik 33
IV. Bağımsızlıktan Yoksunluk 35


İkinci Bölüm

BİREYSEL İŞ HUKUKU AÇISINDAN GAZETECİLERİN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ


§ 4. BASIN İŞ KANUNU\\\′NUN İŞ HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ VE KAPSAMI
I. Basın İş Kanunu\\\′nun İş Hukuku İçindeki Yeri 39
1. Gazeteciler İçin Ayrı Bir İş Kanunu Gerekliliğinin
Tartışılması 39
2. Basm İş Kanunu\\\′ndaki Boşlukların Doldurulması
Sorunu 41
II. Basm İş Kanunu\\\′nun Kapsamı 45
§ 5. BASIN İŞ SÖZLEŞMESİ
1. Basın İş Sözleşmesinin Özellikleri 48
1. Basm İş Sözleşmesinde \\\"Bağımlılık Unsuru\\\" Gevşektir 48
2. Basm İş Sözleşmesinde \\\"İşin Yapıldığı Yer\\\"in
Önemi Yoktur 50
3. Basm İş Sözleşmesinde Ayırıcı Unsur Olarak Ücretin Bordro
Üzerinden Ödenmesi Olgusundan Yararlanılabilir 51
II. Basm İş Sözleşmesinin Şekli 52
1. Yazılı Şekil Şartının Niteliği 52
2. Yazılı Sözleşmede Yer Alacak Hususlar 55
3. Yazılı Şekil Şartına Uymamanın Yaptırımı 55

III. Basm İş Sözleşmesinin Bildirilmesi 55
IV. Basm İş Sözleşmesinin Türleri 56
1. Süresi Belirli Olan ve Olmayan Basm İş Sözleşmeleri 56
2. Tam Süreli ve Kısmi Süreli Basm İş Sözleşmeleri 57
3. Deneme Süreli Olan ve Olmayan Basın İş Sözleşmeleri 58

§ 6. BASIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. Basın İş Sözleşmesinin Tarafları 60
1. Gazeteci 60
A. \\\"Gazeteci\\\"nin Tanımı 60
B. Gazeteci Tanımının Unsurları 61
a) Basın İş Kanunu Kapsamına Giren İşyerlerinde
Çalışma 61
b) Basın İş Sözleşmesine Göre Fikir ve Sanat
İşinde Çalışma 62
aa) Genel Olarak 62
bb) Bazı Unvanlarla Çalışanların \\\"Gazeteci\\\"
Sayılma Bakımından Durumu 63
aaa) Yazı İşleri Müdürleri 63
bbb) Genel Yayın Yönetmeni 63
ccc) Muhabirler 64
ddd) Gazete İdare Müdürleri 64
c) Başlıca Geçim Kaynağı Olarak ve Ücret
Karşılığında Çalışma 65
d) 1475 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalma 67
2. İşveren 67
II. Tarafların Kanundan ve Sözleşmeden Doğan Borç
ve Yükümlülükleri 68
1. Gazetecinin Borç ve Yükümlülükleri 68
A. İşi İfa Borcu 68
B. Dürüstlük ve Sadakat Borcu 69
2. İşverenin Borç ve Yükümlülükleri 70
A. Ücret Ödeme Borcu 70
a.) İş Karşılığı Ücret 70
bj Sosyal Ücret 72
aa) Yıllık İkramiye 72
bb) Askerlik Sırasında Ücret 73cc) Kadın Gazetecinin Analığı Halinde Ücret 75
dd) Hastalık Halinde Ücret 76
ee) Tutukluluk ve Mahkûmiyet Halinde Ücret 77
ff) Yayının Tatili Halinde Ücret 78
c) Ücretin Ödenme Zamanı ve Ödenmemesi Halinde
Hukukî Durum 78
B. Gazeteciyi Koruma Borcu 80
C. Malzeme Sağlama ve Seyahat Giderlerini
Karşılama Borcu 81
§ 7. İŞİN DÜZENLENMESİ
I. Çalışma Süreleri 83
1. Normal Çalışma Süresi 83
2. Fazla Çalışma 84
II. Ücretli Tatiller ve İzinler 86
1. Hafta Tatili 86
2. Bayram Tatili ve Genel Tatiller 86
A. Genel Olarak 86
B. Dinî Bayram Günlerinde Gazete Yayınlama Yasağına
İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve
Değerlendirilmesi 87
3. Doğum, Ölüm ve Evlenme İzinleri 90
4. Yıllık Ücretli İzin 91
III. İş Denetimi 92
§ 8. BASIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. Sözleşmenin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi 93
II. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi 93
III. Sözleşmenin Fesih Bildirimi İle Sona Erdirilmesi 94
1. Genel Olarak 94
2. Sözleşmenin İhbar Süresinin Bitiminde
Sona Erdirilmesi 95


3. Sözleşmenin Derhâl Sona Erdirilmesi 95
A. Haklı Sebeple Derhâl Fesih 95
a) Gazeteci Tarafından Fesih 96
b) İşveren Tarafından Fesih 97
B. Deneme Süresi İçinde Derhal Fesih 98
IV. İş Güvencesi 98
1. Genel Olarak 98
2. Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayandırılması 100
3. Sözleşmenin Feshinde Usul ve Feshe İtiraz 101
4. Geçersiz Feshin Sonuçlan 102
5. Toplu İşçi Çıkarma 103
V. Sözleşmenin Sona Ermesinin Hukukî Sonuçlan 106
1. İhbar Tazminatı 106
2. Ölüm Tazminatı 106
3. Kıdem Tazminatı 109
A. Genel Olarak 109
B. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşullan 109
a) Gazetecinin Gazetecilik Mesleğinde Enaz
Beş Yıl Çalışma Olması 109
b) Sözleşmenin Kanunda Gösterilen Sebeplerden
Biri ile Feshedilmesi veya Gazetecinin Ölümü 111
aa) Sözleşmenin İşveren Tarafından
Feshedilmesi 111
bb) Sözleşmenin Gazeteci Tarafından
Feshedilmesi 112
cc) Gazetecinin Ölümü 112
C. Kıdem Tazminatının Miktan ve Hesaplanması 112
D. Kıdem Tazminatının Ödenmesi 115
4. Çalışma Belgesi ve İbraname 116
A. Çalışma Belgesi 116
B. İbraname 117

Üçüncü Bölüm

KOLLEKTİF İŞ HUKUKU AÇISINDAN GAZETECİLERİN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ


§ 9. SENDİKALAR HUKUKU BAKIMINDAN
I. Genel Olarak 123
II. Gazetecilerin Sendikalaşmasının Gelişimi 124
1. Dünyadaki Gelişim 124
2. Ülkemizdeki Gelişim 125
III. Basın Çalışanlarının Sendika Hakkı Bakımından
Durumu 1-\\\′
§ lO.TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT HUKUKU BAKIMINDAN
I. Genel Olarak 13°
II. Toplu İş Sözleşmesi Hukuku Bakımından 131
1. Gazetecilik İşkolunda Çalışanların Toplu İş Sözleşmesi
Hakkından Yararlanmalarının Gelişimi 131
2. Gazetecilik İşkolunda Çalışanların Toplu İş Sözleşmeleriyle
Sağlanan Haklar Bakımından Durumu 131
III. Grev ve Lokavt Hukuku Bakımından 133


Dördüncü Bölüm

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN GAZETECİLERİN DURUMU


§ 11. GENEL OLARAK 137
§ 12. İTİBARÎ HİZMET SÜRESİ 138
Ek : BASIN İŞ KANUNU 146
YARARLANILAN KAYNAKLAR... • 169
Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR\\\′IN YAYINLARI 175