Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (66)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden Özel Finans Kurumları

Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden Özel Finans KurumlarıSayfa Sayısı
:  
281
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1999
ISBN NO
:  
975-537-097-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Yatırım araçlarının ve finansman yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin 1980 sonrası iktisadi politikaları içinde önemli bir yaklaşım olarak kendisini göstermiştir. Bu kapsamda, bankacılık sektöründe de banka benzeri ve bankalara alternatif kurumların kurulabilmesi amacıyla yasal düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Faizli bankacılığa alternatif olan Özel Finans Kurumları ile ilgili mevzuatın hukukî yönden incelenmesi, önemli bir boşluğu dolduracak ve uygulamaya yol gösterecektir. Elinizdeki eser, bu düşüncelerle hazırlanmış ve 1989 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesinde doktora tezi olarak kabul edilmiş bulunan "Özel Finans Kurumlan" adlı çalışmanın daha sonra geliştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Danışmanım Prof. Dr. Ömer TEOMAN nezaretinde hazırladığım ve Prof. Dr. Merih Kemal OMAG ile Prof. Dr. Hamdi YASAMAN′ın da üye olarak bulundukları jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunan doktora tezimi; gelişen uygulama ile özellikle tez savunmasında yöneltilen eleştiriler ve tavsiyeler doğrultusunda gözden geçirmiş bulunuyorum. Bu değişiklik çalışmaları sırasında; bilimsel çevrelerde, uygulamada ve kamuoyundaki tereddütleri karşılayabilmek amacıyla, esere, Özel Finans Kurumlarının bankalarla mukayesesini içeren aynntılı bir bölüm ilave edilmiş ve ayrıca diğer bölümlerdeki karşılaştırmalar daha ayrıntılı hale getirilmiştir. Eserin adı da bu nedenle değiştirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca geliştirme sırasında mevzuat değişiklikleri de değerlendirilmiş ve işlenmiştir. Sık değişikliğe uğrayabilecek rakamsal bilgilerin ayrıntısına girmekten kaçınılmış olmakla birlikte, uygulamacıların da bir başucu kitabı olarak yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla, gerektiği ölçüde aynntı verilmiştir. Konunun ekonomik, sosyolojik, ideolojik, dinî ve kamusal boyutları uzmanlık alanmuzın dışındadır. Bu nedenle elinizdeki eser bu yönlerden kaynak olma iddiasını taşımamaktadır. Bununla birlikte temel kaynaklar yardımıyla bu konularda da gerekli görülen bazı bilgiler verilmiştir. Değerli destekleri için, başta, öğrencisi olmakla şeref duyduğum Prof. Dr. Ömer TEOMAN′a ve diğer hocalanma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kitabın temelini oluşturan lisansüstü eğitimim sırasında desteğini esirgemeyen merhum Prof. Dr. Selim KANETİ′yi saygıyla anıyor, uygulamayı aydınlatıcı yardımları ve değerli teşvikleri nedeniyle sayın Cemal RODOPLU′ya da teşekkül- ediyorum. Bilimsel eserlerin, çok kişinin desteğiyle ancak ortaya çıkabileceği kuşkusuzdur. Adını zikredemediğim diğer değerli dostlarıma da burada teşekkürü bir borç biliyorum. Eserin bilimsel çalışmalara ve uygulamaya yardımcı olması dileğiyle. 19.4.1999 - Ankara Dr. Ahmet Battal VI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V KISALTMALAR XVII BİBLİYOGRAFYA XIX BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1 A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumlan 1 1. Kavramın Ortaya Çıkışı 1 2. Özel Finans Kurumu Kavramının Tanımı 3 3. Kavramın Tür - İsim Niteliği ve Tür İsmin Sınırları 3 4. Tür İsmin Unsurları 3 Özel Finans Kurumlarının Özellikleri 6 1. 2. 3. 4. B Aracı Kurum Niteliği 6 Güven Kurumu Niteliği 7 Faaliyetlerinin İmtiyaza Dayanması 8 Faizsiz Faaliyet Yapması 9 a) Faiz Kavramı ve Kavramın Değişkenliği 9 b) Özel Finans Kurumlarının Faaliyetleri ve Faiz 13 5. Banka Niteliği 16 C. Tarihî Gelişimi 18 D. Kuruluş Gerekçeleri 19 II. ÖZEL FİNANS KURUMLARINA UYGULANACAK HÜKÜMLER 22 A. Kanunî Dayanak 22 B. Diğer Özel Hükümler 24 C. Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler 27 D. Hükümlerin Genel Değerlendirmesi ve Eleştirisi 29 III. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ BENZERİ MALÎ KURULUŞLARLA TOPLU KARŞILAŞTIRMASI 31 vn A. Bankalarla Karşılaştırma 31 1. Kurumsal Yapının ve Temel Niteliklerin Karşılaştırılması 31 a) Kurumsal Yapının Karşılaştırılması 31 aa) Genel olarak 31 bb) Kuruluş amaçları, aşamaları ve özel izin zorunluluğu 33 cc) Malî yapı 34 dd) Denetim 35 ee) TC. Merkez Bankası ile ilişkiler 36 ff) Suç ve ceza ile ilgili hükümler 37 b) Temel Nitelikleri Yönünden Karşılaştırma 39 aa) Aracı kurum niteliği 39 bb) Güven kurumu niteliği 39 cc) İmtiyaza dayalı faaliyet yapmaları 40 dd) Faizsiz çalışma 40 ee) Kamuyu aydınlatma ilkesi 42 ff) Sorumluluklar 43 2. Faaliyetleri Yönünden Karşılaştırma 46 a) Tasarrufların Ekonomiye Aktarılmasına Aracılık Yönünden Karşılaştırma 46 b) Modern Bankacılık İşlemlerinin Karşılaştırması 49 3. Toplu Değerlendirme 50 B. Banka Dışı Diğer Malî Kuruluşlar İle Toplu Karşılaştırma 52 C. Diğer Ülkelerdeki Benzer Malî Kuruluşlarla Karşılaştırma .... 53 İKİNCİ BOLUM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KURULUŞU, TEŞKİLÂTI, MALÎ VE İDARÎ YAPISI I. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KURULUŞU 57 A. Kuruluş Şekli 57 1. Anonim Ortaklıkların Kuruluş Türleri Açısından İnceleme 57 2. Kuruluş Aşamaları 59 B. Kurucu Ortakların Sorumlulukları 60 vm II. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ TEŞKİLÂTI 62 A. Organlar 62 1. Genel Kurul 62 a) Ortakların Haklan 62 aa) Genel olarak 62 bb) Ortak sayısının özelliği 63 cc) Oy hakkı 64 dd) Oy hakkının vekâleten kullanılması 66 b) Ortakların Sorumluluğu 66 c) Özel Finans Kurumlarında Paylar ve Hisse Senetleri ..67 aa) Payın özellikleri 67 bb) Payın sağladığı haklar 68 cc) Payın devrindeki özellikler 69 2. Yönetim Kurulu 73 a) Seçimi 73 b) Görevleri 73 c) Sorumlulukları 75 3. Denetleme Kurulu 79 B. Diğer Birimler 80 1. Şube Teşkilâtı ve Muhabirler 80 2. Personel Yapısı 83 III. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ DENETLENMESİ 87 A. Genel Olarak 87 B. İç Denetim 88 1. Denetleme Kurulunun Denetimi 88 2. Yönetimin Kendisini Denetlemesi (Müfettişler Eliyle Denetim) 89 C. Dış Denetim 89 1. Merkez Bankasının Denetimi 89 2. Hazine Denetimi 91 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Denetimi 92 4. Bağımsız Dış Denetim 93 D. Denetim Araçları 95 1. Bilanço ve Diğer Bildirimler 95 IX 2. Standart Rasyolar 96 IV. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ MALÎ YAPISI 97 A. Özel Finans Kurumlarının Sermayesi 97 B. Malî Bünyenin Güçlü Olması Zorunluluğu 101 C. Malî Bünyeyi Güçlü Tutmaya Yönelik Tedbirler 101 1. Genel Olarak 101 2. Yedek Akçeler 102 3. Diğer Karşılıklar 104 D. Bozulan Malî Bünyeyi Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler ..106 E. Malî Bünyenin Düzelmemesinin Sonuçları 107 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KLASİK BANKACILIK FAALİYETLERİ I. KURUM FAALİYETLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 109 II. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ FAALİYET İZNİ ALMASI 111 A. İznin Anlamı 111 B. İznin Sonuçları 112 III. GENEL İZİN KAPSAMINDAKİ KLASİK BANKACILIK FAALİYETLERİ 113 A. Kiralık Kasa Hizmeti 113 B. Havale ve Transfer İşlemleri 114 C. Fizibilite Etüdleri Hazırlamak 114 D. Merkez Bankasının Uygun Göreceği İşlemler 114 1. Genel Olarak 114 2. Sermaye Piyasasında Aracılık İşlemleri 115 3. Yatırım Fonu Kurulması 116 4. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi (KOB) İhracı 117 5. Kambiyo Faaliyeti 118 6. İstihbarat Hizmetleri 119 E. Carî Hesap Açılması 120 1. Hukukî Yapısı ve Mevduat Niteliği 120 a) Hukukî Yapısı 120 b) Bedelsizlik Niteliği 121 c) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İle İlgisi 122 2. Çalışma Şekli 124 a) Carî Hesapların Açılışı ve İşleyişi 124 b) Carî Hesaba Çek Keşidesi 124 c) Carî Hesaplarda Toplanan Fonların Kullanılması 126 3. Carî Hesap Sahibinin Korunması 128 IV. ÖZEL İZNE BAĞLI FAALİYETLER 129 A. Teminat Mektubu Verilmesi 129 B. Özel Şartlarla Ortaklıklar Kurmak 131 C. Ticarî Amaçla Mülk Alım Satımı 131 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KENDİNE ÖZGÜ FON TOPLAMA FAALİYETİ (KATILMA HESABI AÇILMASI) I. KATILMA HESABININ HUKUKÎ YAPISI 133 A. Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler 133 B. Hesap Sahibinin Talep Hakkı 135 1. Talep Hakkının Kapsamı 135 2. Özel Finans Kurumunun Katılma Hesabı Sahibine Karşı Sorumluluğu 137 a) Sorumluluğun Kapsamı 137 b) Sorumluluğun Sınırları 139 C. Benzer Müesseselerle Mukayese 141 1. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 141 2. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri (KOB) 143 D. Katılma Hesaplarında İnançlı Mülkiyet Esasları 147 1. İnançlı Muamelelerin Mahiyeti 147 2. İnançlı Muamelelerin Hükümleri 148 3. İnançlı Mülkiyetin Katılma Hesaplarına Tatbik İmkânı.. 149 E. Mevduat Sözleşmesinden Farkı 149 XI F. Adî Ortaklık ve Sonuca Katılmalı Ödünç Akdî Ayrımı 151 1. Tartışmanın Kaynağı 151 2. Taraf İradelerinin Etkisi 152 3. Zarara Katılma Unsuru 153 4. Yönetime ve Denetime Katılma Unsuru 154 5. Yardımcı Kıstaslar 155 6. Kıstasların Değerlendirilmesi 156 7. Sonuca Katılmalı Ödüncün Hukukî Yapısı 156 8. Özel Finans Kurumları Açısından Sonuçları 158 II. KATILMA HESABININ ÇALIŞMA ŞEKLİ 158 A. Katılma Hesabının Açılışı 158 1. Genel Olarak 158 2. Hesapların Açılmasında İcap ve Kabul 159 3. Hesap Sahibinde Aranacak Vasıflar 162 a) Genel Olarak 162 b) Küçüklerin ve Kısıtlıların Kendi Adlarına Açacakları Hesaplar 163 c) Çocuklar Adına Anne Babanın Hesap Açtırması 164 d) Küçükler Adına Üçüncü Kişilerin Hesap Açtırması ..166 e) Hesap Üzerinde Mirasçıların Haklan 167 B. Katılma Hesabının Kullanılması 167 1. Hesapların Kullanılma Yerleri 167 2. Katılma Hesaplarının Kullanılmasında Riskin Dağıtılması İlkesi 169 3. Katılma Hesaplarında Hesapların Bağımsızlığı İlkesi 170 4. Özel Fon Toplama ve Kullanım Usulleri 171 a) Katılma Hesaplarının Tarımsal Endüstride Kullanılması 171 b) Müstakil Hesaplarda Fon Toplanılması 171 C. Hesaplar Üzerinde İşlemler 171 1. Hesabın Devri 171 2. Hesaptan Para Çekilmesi veya Kapatılması 174 D. Katılma Hesabında Zamanaşımı 175 E. Hesapların Dayandığı Sözleşmeler ve Metinleri 176 xn II. BEŞİNCİ BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ FON KULLANDIRMA FAALİYETİ FONLARIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR 179 A. Genel Olarak Fon Kullanılması Şartlan 179 1. Tercih Hakkının Kuruma Ait Olması 179 2. Faaliyet Türleri İle İlgili Beklentiler ve Gelişmeler 180 3. Kurumsal İlkelerden Kaynaklanan Sınırlamalar 183 4. Ortaklıkla İşlem Yapma Yasağının Kurumlar Yönünden Sonuçlan 185 B. Kullanılabilecek Fonlar 186 C. Fonların Kullanılabileceği Yerler ve Sınırları 188 D. Fon Kulandırma Faaliyetinde Uyulacak Esaslar 189 1. Genel Olarak 189 2. Uyulacak İlkeler 190 a) Hesaplann Bağımsızlığı İlkesi 190 b) Riskin Dağıtılması İlkesi 191 3. Fonların Kullanılmasında Teminatlar 194 E. Kâr ve Zararın Belirlenmesi 196 1. Kâr ve Zarara Katılmaya İlişkin Genel Sınırlar 196 a) Genel Olarak 196 b) Düzenlemenin Eleştirisi 196 2. Riskin Dağıtılmasının Kâr ve Zarar Üzerindeki Etkisi 198 3. Beklenen Kârın Elde Edilememesinin Sonuçları 198 4. Masrafların Kâr ve Zarara Etkisi 199 5. Kâr ve Zararın Taraflar Arasında Takası İmkânı 199 TOPLANAN FONLARLA ÜRETİM DESTEĞİ SAĞLANMASI 200 A. Üretim Desteği Sağlanması Faaliyetinin Hukukî Yapısı 200 1. Genel Olarak 200 xm 2. Uygulanacak Hükümler 204 3. Sözleşmenin Özellikleri 206 B. Üretim Desteği Sağlanması Faaliyetinin İşleyişi 207 1. Genel Olarak 207 2. Tarafların Hak ve Borçları 207 a) İfa Yükümü 207 b) Akdin İfa Edilmediği Definin Kullanılma İmkanı ...210 c) Diğer Hak ve Yükümlülükler 212 III. KÂR VE ZARARA KATILMA YÖNTEMİ İLE FON KULLANDIRMA 213 A. Hukukî Yapısı 213 1. Faaliyetin Sözleşmesel Niteliği 213 a) Genel Olarak Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler.. 213 b) Unsurları 218 aa) Şekil unsuru 218 bb) Konu unsuru 219 cc) Sermaye unsuru 221 dd) Taraf unsuru 222 2. Akdin Doğurduğu Sonuçlar 224 a) Asli Sonuç: Kâr ve Zarara Katılma 224 b) Fer′i sonuçlar: Yönetim ve Denetim Yetkileri ve S orumluluk 225 B. Kâr ve Zarara Katılma Yönteminin İşleyişi 229 1. Yatırımın Seçimi 229 a) Genel Olarak 229 b) Yatırımın Seçiminde Uygulanacak Kıstaslar 230 c) Fon Tahsisinde Teminat ve Likidite 231 d) Riskin Dağıtılması İlkesinin Uygulanması 233 2. Sözleşmenin Hükümleri ve Uygulanması 233 a) Fonu Yönetim Yetkisi ve Yönetenin Borçları 233 b) Denetim Yetkisi 235 c) Sermaye Konulması ve Etkileri 236 d) Kâr ve Zararın Tespit Edilmesi ve Dağıtılması 237 e) Tarafların Sorumluluğu 241 XIV 3. Akdin Sona Ermesi 243 a) Sona Erme Nedenleri 243 b) Sona Erme Şekli 247 IV. KİRA AKDİ (LEASING) 248 A. Hukukî Yapısı 248 B. Leasing′in İşleyişi 251 V. MAL KARŞILIĞI OLAN VESAİKİN ALIM SATIMI YOLU İLE FON KULLANDIRMA 254 A. Genel Olarak 254 B. Hukukî Yapısı 254 C. İşleyişi 255 ALTINCI BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ SONA ERMESİ VE TASFİYESİ I. GENEL OLARAK SONA ERME 257 II. SONA ERME SEBEPLERİ 257 A. İnfisah Sebepleri 257 1. Sürenin Dolması 257 2. AO.nun Maksadının Elde Edilmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 258 3. Sermayenin Üçte İkisinin Yitirilmesi 259 4. Pay sahiplerinin Sayısının Asgari Sınırın Altına Düşmesi 259 5. Özel Finans Kurumunun İflâsına Karar Verilmiş Olması 260 6. Kurumların Esas Sözleşmelerinde Gösterilen Sebepler ..261 7. Kurumların Birleşmesi 261 B. Fesih Sebepleri 261 1. Kurum Organlarından Birinin Eksikliği 261 2. Esas Sermayenin Üçte İkisini Yitirilmesi 261 3. Esas Sözleşmede Öngörülen Sebepler 262 4. Genel Kurulca Feshe Karar Verilmesi 262 III. TASFİYE 262 XV I. II. III. A. Genel Olarak 262 B. Tasfiye Kararı 263 C. Tasfiye Usulü 265 1. Genel Olarak 265 2. Carî Hesapların Tasfiyesi 266 3. Katılma Hesaplarının Tasfiyesi 267 4. Kurum Hesaplarının Tasfiyesi 267 SONUÇ Genel Olarak 270 Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 274 Özel Finans Kurumları İle İlgili Sistemde Yapılması Gereken Değişiklikler 276