Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (65)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi Ve Ticari Senetler

Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi Ve Ticari SenetlerSayfa Sayısı
:  
204
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
935-537-165-6

20,00 TL


ONÜÇÜNCÜ BASKININ ÖNSÖZÜ Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü\\\′nün \\\"Bankacılar Serisi\\\" kapsamında Prof. Dr. Ali BOZER ile birlikte yayınlamakta olduğumuz \\\"Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi\\\" adlı kitabımızın kapsamı her yeni baskısıyla birlikte oldukça genişlemişti. Bunun üzerine, bu kitabı, Prof. Dr. Ali BOZER ile birlikte daha da geliştirerek öğrencilerimiz için \\\"Kıymetli Evrak Hukuku\\\" ders kitabı olarak 2004 yılında yayınladık. Ticaret Hukuku alanına çalışmaları ve eserleri ile fevkalade önemli katkıları olan. çok değerli Hocamız, Dayım Prof. Dr. Ali BOZER, ilk önce kendisi tarafından yayınlanan, daha sonraki yıllarda da birlikte yayınladığımız \\\"Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi\\\" adlı kitabının bundan sonra benim tarafımdan yayınlanmasını istedi. Kendisine bu vesile ile içten şükranlarımı sunuyor, bu kitaba yazdığı ilk Önsöz ile birlikte yeni baskıyı hazırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından daha önce olduğu gibi \\\"Bankacılar Serisi\\\" kapsamında yayınlanan bu kitabın, Enstitü\\\′nün bankacılar için düzenlediği kurslarda ders malzemesi olarak kullanıldığını, ayrıca yukarıda zikrettiğim \\\"Kıymetli Evrak Hukuku\\\" ders kitabının içeriğini de göz önüne alarak hacmini önemli ölçüde daralttım. Kitabın adını \\\" Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku ve Ticari Senetler\\\" olarak değiştirdim. Bu başlık çerçevesinde de kıymetli evrak ve ticari senetler konusundaki son gelişmeleri, özellikle 4814 Sayılı Kanunla gerçekleştirilen 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Kanunu\\\′ndaki değişiklikleri, poliçe ve bononun da çekler gibi Damga Resmi\\\′nden muaf tutulması ile ilgili düzenlemeyi, Elektronik İmza Kanunu\\\′nun kambiyo senetlerine uygulanıp uygulanamayacağını, son Yargıtay Kararları ile birlikte işledim. Kitabın bu baskısının yayınlanmasındaki katkıları dolayısıyla Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN\\\′a, dizgiyi her zamanki ustalığı ve özverili çalışmaları ile gerçekleştiren Enstitü\\\′nün değerli çalışanı Sayın Çiğdem GÜNER\\\′e teşekkürlerimi sunuyor, bu yeni baskının da öğrencilerime ve okuyucularıma yararlı olmasını diliyorum. Nisan 2005 Prof. Dr. Celal GÖLE İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm KIYMETLİ EVRAKLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER I. KIYMETLİ EVRAKIN DÜZENLENİŞİ, TANIMI VE UNSURLARI 1. Mevzuatımızda kıymetli evrakın düzenlenişi 3 2. Türk Ticaret Kanununda kjymetli evrakın düzenlenişi 8 3 Kıymetli evrakın tanımı, unsurları ve sonuçları 10 4. Kıymetli evrakta hakların doğumu hakkında teoriler 13 II. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ 17 1. Senette mündemiç bulunan hak yönünden kıymetli evrakın tasnifi 17 2. Kıymetli evrakın, ihdasına sebep olan hukukî muamele ile ilişkisi yönünden tasnifi 19 3. Kıymetli evrakın, senette mündemiç hakdan evvel mevcut olup olmaması yönünden tasnifi 22 4. Kıymetli evrakın ihracı yönünden tasnifi 22 5. Kıymetli evrakın devri yönünden tasnifi 23 6. Nama, emre ve hamile yazılı senetlerin nevi değiştirmesi 29 7. Menkul kıymet 33 III. KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ 39 1. Kıymetli evrakın ziyaı ve iptaline ilişkin hükümlerin düzenlenişi 39 2. Kıymetli evrakın ziyaı ve iptalinin özel hükümlere bağlanmasının sebebi 42 3. Kıymetli evrakın iptaline ilişkin hükümler.. 43 A. Hamile yazılı senetlerin iptali 43 B. Münferit kuponların iptali 46 C. Nama yazılı senetlerin iptali 47 D. Poliçelerin iptaline ilişkin hükümler... 48 İkinci Böl ünı TİCARÎ SENETLER TİCARÎ SENETLERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 55 1. Terminoloji 55 2. Ticarî senetlerin birbirleriyle karşı 1 aş ti rı 1 ması 55 3. Ticarî senetlerin düzenlenmesi ve asıl borç ilişkisi 59 4. Ticarî senetlerin ortak yönleri 62 POLİÇE 67 X 1. Poliçenin mahiyeti 67 2. Poliçede bulunması gereken unsurlar 68 A. Mecburî unsurlar 68 B. Alternatif unsurlar 80 C. İhtiyarî unsurlar 83 3. Açık poliçe 83 4. Poliçenin devri 85 A. Ciro 86 a. Cironun mahiyeti 86 b. Cironun şekli 86 c. Ciro kimlere yapılır? 87 d. Cironun şartları 89 e. Cironun zamanı 89 f. Cironun türleri 91 aa. Cironun, ciro edilenin belli olup olmamasına göre tasnifi 91 bb. Cironun amaca göre tasnifi... 91 B. Teslim 96 5. Poliçede kabul 97 A. Kabul beyanının mahiyeti ve şartlan ... 97 B. Poliçenin kabule arzı zamanı 98 C. Poliçeyi kabule arz eden kimse 100 D. Poliçeyi kabul eden kimse 100 XI E. Poliçenin kabule arzedildiği yer 103 F. Kabulün şekli 104 G. Kabulden rücu 105 H. Kabulearzın mecburî oluşu 106 I. Keşidecinin kabulden sorumlu ol maması kaydı 107 İ. Poliçenin kabul edilmemesinin veya kabulü ile ilgili kayıtlara uyulmamasının sonuçları 107 6. Pol içede ödeme ] 09 A. Poliçede vade 109 a. Vadenin tanımı 109 b. Poliçede vadenin türleri 110 c. Sürelerin hesabı 112 d. Vadenin uzatılması 113 B. Poliçenin ödenmesi için ibrazı ve ödeme ile ilgili sorunlar 113 a. Poliçenin ödenmesi amacıyla ibraz süresi \\\\\\\\4 b. Poliçeyi ödeme için ibraza yetkili kimse 114 c. Poliçeyi ödeyecek olan kimse 115 d. Poliçenin ödenmesi zamanı 118 e. Poliçe meblağının tamamının veya bir kısmının ödenmesi 118 XII f. Ödeme için poliçenin ibraz edilmemesi 119 g. Yabancı para kaydını taşıyan poliçeler 119 h. Poliçe meblağını ödememenin sonuçları 120 Poliçenin kabul edilmemesi veya ödenmemesi dolayısıyla söz konusu olan müracaat hakkı 121 A. Poliçenin borçluları 122 B. Müracaat borçluları yönünden müteselsil sorumluluk esası 123 C. Hamilin ve onun yerine geçenlerin müracaat haklarının kapsamı 124 D. Müracaat hakkının kullanılabilmesi için gerekli şartlar 126 a. Müracaat hakkının kullanılabilmesi için gerekli maddî şartlar 126 b. Müracaat hakkının kullanılabilmesi için gerekli şeklî şartlar 127 E. Protestonun şekli 130 a. Protestonun muhtevası 131 b. Protesto keşidesine ilişkin usul....133 F. Protesto keşidesinin sonuçları 134 a. Ticaret hukuku yönünden protesto keşidesinin sonuçları 134 XIII b. Protesto keşidesinin, tacirlerin itibarı yönünden sonuçları 135 8. İhbar 136 9. Retret 138 10. Zamanaşımı 139 11. Sebepsiz iktisap davası 143 12. Karşılığın devri 147 13. Aval 149 A. Avalin hukukî mahiyeti 149 B. Kimler aval verebilir? 151 C. Kimin lehine aval verilir? 152 D. Avalin şekli 152 III. EMRE YAZILI SENET (BONO) 157 1. Emre yazılı senedin mahiyeti 157 2. Emre yazılı senette bulunması gereken unsurlar 158 A. Mecburî unsurlar 158 B. Alternatif unsurlar 163 C. İhtiyarî kayıtlar 164 3. Emre yazılı senetlere uygulanacak hükümler 165 IV. ÇEK 167 1. Çekin mahiyeti 167 2. Çekin ekonomik yönden yararı 168 XIV 3. Çeklerde şekil şartlan 168 A. Mecburî unsurlar 168 B. Alternatif unsurlar 173 4. Provizyon ve çek anlaşması 174 5. Poliçe hükümlerinin çeklere uygulanması 176 A. Çeklerin devri 176 B. Çeklerde kabul, vade ve ibraz süreleri 177 C. Teyitli çek 179 D. Çeklerde ödeme 180 E. Çeklerde ödememenin tespiti 183 6. Karşılıksız çek keşide etmenin sonuçlan .... 185 A. İlgili düzenlemeler 185 B. Karşılıksız çek keşidesi 187 C. Karşılıksız çek keşidesi halinde muhatap bankanın sorumlu olduğu miktar 188 D. Düzeltme hakkının kullanılması ile kullanılmamasının sonuçları 189 E. Karşılıksız çek keşidesinin müyyideleri 191 F. Şikayet hakkı ve yetkili mahkeme 192 G. Ceza davasının açılmasına engel olan, davayı düşüren ve cezayı ortadan kaldıran nedenler 193 XV 7. Çeklerde zamanaşımı sureleri 194 8. Sahte ve tahrif edilmiş çekler 196 9. Çek ile ödemenin ispat hukuku yönünden taşıdığı özellikler 197 10. Mahiyet itibariyle çeke benzeyen senetler... 198 A. Yolcu çekleri (seyahat çekleri) 199 B. Yolculuk posta çekleri 199 C. Posta çekleri 200