Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Avrupa Birliğinde Kamu İhale Hukuku Ve AB Politikaları Arasındaki İlişki

Avrupa Birliğinde Kamu İhale Hukuku Ve AB Politikaları Arasındaki İlişkiSayfa Sayısı
:  
209
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-9091-15-1

14,00 TL

Önsöz


Türkiye, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamanın eşiğindedir. Müzakereler süresince, müzakere başlıkları altında yer alan bütün konularda Türk hukukunun ve uygulamaların, AB müktesebatı ile uyumlu olup olmadığı mercek altına alınacaktır. Türk iç hukukunun AB müktesebatı ile her alanda uyumlu hale getirilmesi için özellikle son yıllarda, çok önemli hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda, Türk kamu ihale mevzuatının büyük ölçüde AB mevzuatı ile uyumlu olduğu söylenebilir. Bu durum göz önüne alınarak, çalışmada Türk ve AB mevzuatını mukayese etmek yerine, konuya ilişkin AB mevzuatının arka planı ve gelişim sürecinde ortaya çıkan yeni yaklaşımlar incelenerek Türkçe literatüre bir katkı yapmak amaçlanmıştır.

Kitabın hazırlık aşamasında çok sayıda kişinin ve kuruluşun katkısı olmuştur. Başta, kazandığım Cheuening Scholarship ile Haziran-Ağustos 2004\′te akademik ziyaretçi olarak üç ay süreyle Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avrupa Hukuku ve Entegrasyonu Merkezi\′nde araştırma yapmama fırsat sağlayarak güncel kaynakların temin edilmesini sağlayan British Council\′a ve çalışanlarına müteşekkirim. Öte yandan, başta Abdullah Korkmaz ve Aysun Kalyoncu olmak üzere Kamu İhale Kurumu çalışanlarına bilgi ve birikimlerini benimle paylaştıkları için şükranlarımı iletiyorum.

Onca yoğun çalışma programı arasında zaman ayırarak değerli katkılarını ve manevi desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Tuğrul Arat\′a özellikle teşekkür ederim. Ayrıca, her zaman yönlendirici desteğini gördüğüm Prof. Dr. Enver Bozkurt\′a minnettarlığımı ifade etmek isterim.

Son olarak, kitabın baskısında emeği geçen Asil Yayın Dağıtım\′in değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Gölbaşı / Ankara


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .\′ V
İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR XIII
Kullanılan Antlaşma Maddelerinin Eski ve Yeni Numaraları XIV
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN TÜRK MEVZUATI VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER


1.1. TÜRK MEVZUATI 16
1.1.1.2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 16
1.1.2. 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale
Sözleşmeleri Kanunu 17
1.1.2.1. Kapsam ve istisnalar 18
1.1.2.2. Kanunun Temel İlkeleri.....\′ 19
1.1.2.3. Kamu ihale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve
Anlaşmazlıkların Çözümü 20
1.1.2.4. ihaleye Katılamayacak Olanlar 21
1.1.2.5. ihale Usulleri ve Uygulaması 21
1.1.2.6. Şartnameler 22
1.1.2.7. Yaklaşık Maliyet 23
1.1.2.8. Aşırı Düşük Teklifler 23
1.1.2.9. Ekonomik ve Mali Yeterlik 23

1.1.2.10. İlan süreleri 24
1.1.2.11. Eşik Değerler 24
1.1.2.12. Alt Yükleniciler 24
1.2. KAMU İHALELERİ ALANINDA GATT ANLAŞMALARI 24
1.2.1. Teknik Özellikler 26
1.2.2. ihale Usulleri 26
M^feyiöMeTertoin Seçilmesi 27
1.2.4. Önerilen Alım ve ihale Belgesinin İlanı 28
1.2.5. Tekliflerin Sunulması, Alınması ve Açılması ile İhalenin Verilmesi 28
12.6. Bilgi Verme ve Gözden Geçirme 28
1.2.7. Yükümlülüklerin Uygulanması 29
1.2.8. Anlaşmanın İstisnaları 29

1.2.9.15 Nisan 1994 Tarihli \"GAH ihale Kodu\" 29
1.2.9.1. Yeni Anlaşmanın Hedefleri 30
1.2.9.2. Yeni Anlaşmanın Özellikleri 30
1.2.9.3. Yeni Anlaşmanın Hükümleri 31
1.2.9.4. Temel Prensipler ve işlevsel Hükümler 31
1.2.9.5. Anlaşmaya Giriş 32
1.2.9.6. Mevcut ve Yeni Anlaşmanın Önemi 32
1.2.9.7. Uyuşmazlıkların Çözümü 33
1.3. UNCITRAL TARAFINDAN ÖNERİLEN \"İHALE KANUNU MODELİ\" 33
1.3.1. Model Kanunun Amacı 33
1.3.2. Model Kanunun Kapsamı 35
1.3.3. Model Kanunun ilkeleri 36
1.3.4. ihale Usulleri 37
1.3.5. ihalenin Denetimi 38
1.4. DÜNYA BANKASININ İHALE MEVZUATI 40


İKİNCİ BÖLÜM
AVRUPA TOPLULUĞU/BİRLİĞİ İHALE MEVZUATI


2.1. KAMU SEKTÖRÜ VE AVRUPA ENTEGRASYON SÜRECİ 45
2.2. TOPLULUK DÜZEYİNDE VE BAZI ÜYE DEVLETLERDE
KAMU İHALELERİNİN YAPISI VE HACMİ 47
2.3. AB KAMU SEKTÖRÜNÜN ENTEGRASYONUNDAKİ SORUNLAR 49
2.4. AB\′DE KAMU İHALELERİNİN HUKUKİ ARKA PLANI 52

2.4.1. Kamu ihalelerinin Yasal Çerçevesi 52
2.4.2. Mal Alımı ihalelerine ilişkin Gelişmeler 56
2.4.2.1.77/62 sayılı Direktif 58
2.4.2.2.80/767 sayılı Direktif 60
2.4.2.3.93/36 sayılı Direktif 62
2.4.3. Yapım İşi ihalelerine ilişkin Gelişmeler 62
2.4.3.1.71/304 sayılı Direktif 62
2.4.3.2.71/305 sayılı Direktif 63
2.4.3.4.89/440 sayılı Direktif 65
2.4.3.5. 93/37 sayılı Direktif 67
2.4.4. Hizmet Alımı ihalelerine İlişkin Gelişmeler 68
2.4.4.1. Hizmet Direktifinin Spesifik Özelliği 70
2.4.5. Enerji, Su, Ulaştırma ve Telekomünikasyon ihalelerine ilişkin Düzenlemeler 72
2.4.5.1.90/531 sayılı Direktif 75
2.4.5.1.1. Kapsam 76


2.4.5.1.2. Spesifik Muafiyetler 78
2.4.5.2.93/38 sayılı Direktif 80
2.4.6. Kamu ihale yasalarının uygulanması ve ihtilafların çözümü 80
2.4.6.1. ihtilafların Çözümüne İlişkin Direktifler (Remedies Directives) 86
2.4.6.1.1. 89/665 sayılı Direktif 86
2.4.6.1.2. 92/13 sayılı Direktif 87

2.4.6.2. ihtilaf Direktiflerinin Getirdikleri 87
2.4.6.3. Şikayet Başvuru Ehliyeti (Locus Standi) 88
2.4.6.4. inceleme Süreci 89

2.4.6.4.1. ihaleyi Açan Kurum Tarafından Yapılan Ön İnceleme 89
2.4.6.4.2. Bağımsız Bir Organ Tarafından Yapılan inceleme 90

2.4.6.5. Tasdik Usulü 91
2.4.6.6. Düzeltme Mekanizması 91
2.4.6.7. Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri 92
2.4.7. Kamu ihale Direktiflerinin Birleştirilmesi 92
2.4.7.1. Kamu ihale direktiflerinin yenilenmesi hakkında 2000 yılı teklifi 92
2.4.7.2. 2004/17 sayılı revize enerji, su, ulaştırma ve posta
hizmetleri sektörleri direktifi 95
2.4.7.3.2004/18 sayılı konsolide kamu ihale direktifi 95
2.4.7.4. Direktifin Getirdiği Önemli Değişiklikler 95
2.4.7.4.1. Eşik değerler 95
2.4.7.4.2. Belli suçlardan hüküm giyenler 96
2.4.7.4.3. Hizmet imtiyazları 96
2.4.7.4.4. Çevreci karakteristik 96
2.4.7.4.5. Merkezi alım kuruluşları 97
2.4.7.4.6. Standartlar ve şartnamelerde değişiklikler 97
2.4.7.4.7. Artan Saydamlık 97
2.4.7.4.8. Çerçeve Anlaşmalar 98
2.4.7.4.9. Rekabetçi Müzakere 98

2.4.7.4.10. Dinamik Satın Alma Sistemleri 98
2.4.7.4.11. Elektronik İhale 100
2.4.7.4.12. Elektronik Eksiltme/Müzayede (Electronic Auctions) 101


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU İHALE DİREKTİFLERİNİN ORTAK ANA HATLARI

3.1. TANIMLAR 105
3.1.1. idare 105
3.1.2. Yapım Müteahhidi 106
3.1.3. Sözleşme 107


3.2. SPESİFİK İHALE TÜRLERİ 107
3.2.1. İmtiyaz sözleşmeleri 107
3.2.2. Sübvanse edilen Yapım işleri ya da hizmet alım ihaleleri 108
3.2.3. Çerçeve anlaşmalar 108
3.2.4. Bir firmanın içindeki sözleşmeler ve bağlı şirketlerin sözleşmeleri 109
3.2.5. Gizli kamu ihaleleri 110
3.2.6. Uluslararası anlaşmalara göre yapılan ihaleler 110

3.3. EŞİK DEĞERLER 110
3.4. İHALENİN TAHMİNİ DEĞERİNİN HESAPLANMASI 111
3.5. DİREKTİFLERİN PRENSİPLERİ 112

3.5.1. Zorunlu ilan ve Kamu ihalelerinin Yayınlanması 112
3.5.2. Seçim ve Yeterlik kriterleri 113
3.5.3. Yasal talepler 114
3.5.4. Mali ve ekonomik yeterlik 114
3.5.5. Teknik yeterlik 115

3.5.5.1. Bir yüklenicinin teknik bilgi ve becerisi 115
3.5.5.2. Tedarikçinin teknik kapasitesi 115

3.5.6. Tanınan yükleniciler listesi 116
3.5.7. ihale süreci 116
3.5.7.1. Uygulanacak ihale usulleri 116
3.5.7.1.1. Açık ihale usulü 116
3.5.7.1.2. Pazarlık usulü 116
3.5.7.1.3. Belli istekliler arasında ihale usulü 118

3.5.8. ilan yapmadan pazarlık usulünün tercih edilmesi 119
3.5.9. Teklif sonrası pazarlık yasağı 119

3.5.10. imtiyaz sözleşmelerinin ihale usulü 119
3.5.11. Standartlar 120
3.5.12. Tasarım Yarışmaları 120
3.5.13. Uygun Bedelin Saptanması 121
3.5.14. Alternatif Teklifler (Variants) 122
3.5.15. Aşırı düşük teklifler 122
3.5.16. imtiyaz sözleşmelerinin karara bağlanması 123
3.5.17. Ek kriterler 123

3.5.17.1. Alt yükleniciler (taşeronluk) 123
3.5.17.2. Yerel işgücü istihdamı 124
3.5.17.3. Toplu konut projeleri 125
3.6.15 NİSAN 1994 TARİHLİ \"GAH İHALE KODITNUN ETKİLERİ 125

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMU İHALE MEVZUATININ İDARE VE YÜKLENİCİ TARAF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
MAHKEME KARARLARI

4.1. ATA m. 226 (eski m. 169) ÇERÇEVESİNDE ATAD KARARLARI 135
4.1.1.10/76 sayılı Komisyon/italya kararı 137
4.1.2.133/80 sayılı Komisyon/İtalya kararı 137
4.1.3.274/83 sayılı Komisyon/italya kararı 138
4.1.4.199/85 sayılı Komisyon/italya kararı 139
4.1.5.45/87 sayılı Komisyon/irlanda (Dundalk) kararı 139
4.1.6.194/88 sayılı Komisyon/İtalya kararı 140
4.1.7.3/88 sayılı Komisyon/italya kararı 141
4.1.8.247/89 sayılı Komisyon/Portekiz kararı 142
4.1.9.360/89 sayılı Komisyon/İtalya kararı 142
4.1.10.243/89 sayılı Komisyon/Danimarka (Storebaeltj kararı 142
4.1.11.362/90 sayılı Komisyon/italya kararı 143
4.1.12.24/91 sayılı Komisyon/ispanya kararı 143
4.1.13.272/91 sayılı Komisyon/İtalya kararı 144
4.1.14.107/92 sayılı Komisyon/italya kararı 145
4.1.15.296/92 sayılı Komisyon/italya kararı 145
4.1.16.71/92 sayılı Komisyon/İspanya kararı 145
4.1.17.328/92 sayılı Komisyon/ispanya kararı 146
4.1.18.214/00 sayılı Komisyon/ispanya kararı 146
4.1.19.283/00 sayılı Komisyon/İspanya kararı 147
4.1.20.20/01 ve 28/01 sayılı birleşik Komisyon/Almanya kararı 148
4.1.21.385/02 sayılı Komisyon/italya kararı 148
4.1.22.394/02 sayılı Komisyon/Yunanistan kararı 148
4.1.23. 84/03 sayılı Komisyon/ispanya kararı 149
4.1.24.126/03 sayılı Komisyon/Almanya kararı 149
4.2. ATA m. 234 (eski m. 177) ÇERÇEVESİNDE ULUSAL
MAHKEMELERİN TALEPLERİ İLE İLGİLİ ATAD ÖNKARARLARI 150
4.2.1.76/81 sayılı SA Transporoute/Minister of Public Works kararı 151
4.2.2.327/00 sayılı Santex/Unita sanitaria locale kararı 152
4.2.3.373/00 sayılı Adolf Truley/Bestattung Wien kararı 153
4.2.4.18/01 sayılı Korhonen ve diğerleri/Varkauden Taitotalo kararı 154
4.2.5.249/01 sayılı VVerner Hackermüller/(BIG) ve (WED) kararı 155
4.2.6.314/01 sayılı Siemens/Hauptverband kararı 155
4.2.7.410/01 sayılı Fritsch ve diğerleri/Asfinag kararı 1554.2.8.421/01 sayılı Traunfellner/Österreichsche kararı 156
4.2.9.448/01 sayılı EVN AG/Republik Österreich kararı 156
4.2.10.230/02 sayılı Grossman/Republik Österreich kararı 157
4.2.11.21/03 ve 34/03 sayılı birleştirilmiş Fabrikom kararı 157
4.2.12.26/03 sayılı Stadt Halle/Arbeitsgemeinschaft kararı 158
4.3. KARARLAR IŞIĞINDA GENEL DEĞERLENDİRME 158
4.4. TEK PAZARIN TAMAMLANMASINDAN SONRA KAMU İHALE
MEVZUATININ ETKİSİ 159
4.5. KAMU İHALE DİREKTİFLERİNİN UYGULANMASI 160
4.5.1. Üye Devletler tarafından alınması gereken tedbirler 161
4.5.2. AB Komisyonunun Rolü 166


BEŞİNCİ BÖLÜM
KAMU İHALE MEVZUATI İLE AB POLİTİKALARI ARASINDA KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

5.1. KAMU İHALESİ ve BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI 171
5.1.1. Küçük ve orta boy işletmelerin üye devletler için önemi 174
5.1.2. Devlet yardımı 181
5.2. KAMU İHALESİ ve SOSYAL POLİTİKA 182
5.2.1. Komisyon\′un kamu ihalelerinde sosyal kaygılara yeni yaklaşımı 186
5.3. KAMU İHALESİ ve SANAYİ POLİTİKASI 187

Sonuç 193

Kaynaklar 195

Atıfta Bulunulan Atad Kararları (Kronolojik Sıraya Göre) 205