Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukukunda Arabuluculuk

Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukukunda ArabuluculukSayfa Sayısı
:  
250
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-845-7

54,00 TLGünümüz modern toplumlarının hızlı teknik, sınai, zirai ve ticari büyüme, değişim ve gelişimlerine paralel olarak, karşılaşılan sorunlarda aynı ölçüde artmakta, değişmekte ve karmaşık hale gelmektedir. Soruna taraf olan birey veyahut kurum ve kuruluşların meseleyi çözebilmek uğruna yargı makamlarına başvurmaları, iş yoğunluğu altında hantallaşan yargı mekanizmalarını işlevsiz kılmakta, bu da tarafların menfaat dengesi ekseninde bireysel ve kamusal adaletin tecelli etmesine engel teşkil etmektedir. 


İşte bu sebeple uyuşmazlıkların yargı dışı metotlar ile daha hızlı, ucuz ve rahat erişilebilir şekilde çözülmesinin hedeflendiği, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk, tüm dünya toplumları için problem çözümünde önemli bir mihenk taşı haline gelmiştir. Özellikle AB ekseninde kendisine öteden beri uygulama sahası oluşturan bu kavram, daha evvel mevzuatımızda benzeri uygulamalara yer verilmiş olmakla birlikte, kurumsal olarak hukuk dünyamıza adımını yeni atmıştır. 


Çalışma asıl itibarı ile arabuluculuk kavramının AB mevzuatı ve Türk hukukundaki uygulama biçimlerini kapsamakta olup; çalışmada arabuluculuk, asıl gayesi kavramın mukayeseli bir perspektifle değerlendirmesine yardımcı olmak adına inceleme konusu yapılmıştır. 


Bu vesileyle, maddi ve manevi olarak her daim yanımda olan annem Hatice Sevim, babam İrfan Sevim ve kardeşim Pınar Sevim’e, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen eşim ve hayat arkadaşım Nimet Özkaya Sevim'e, dinamizmiyle çalışmama katkı sunan biricik oğlum Yağız Alp Sevim ile ailemize yeni katılan biricik kızım Ecem Sevim’e ve kitabın basımında emeği geçen Adalet Yayınevi çalışanlarına çok teşekkür ederim. 


Ayrıca kitabın yazım aşamasında milletçe yaşadığımız elim hadiselerin her daim üstesinden geleceğimiz inancını taşıyarak, milli ve manevi birliğe her zamandakinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zor zamanlarda; söz konusu vatan ise gerisi teferruattır düsturu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ile şanlı al bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize, bu uğurda büyük fedakârlıklarla mücadele etmiş tüm gazilerimize ve güvenlik güçlerimize, ferdi olmaktan gurur duyduğum eşsiz ülkeme; gücünü zâlime boyun eğmez cesaretinden, sarsılmaz birlik ve beraberliğinden, sinesindeki köklü tarihinden ve Hakk’a koşulsuz teslimiyetinden alan aziz Türk Milletinin bir evladı olarak teşekkürü bir borç bilirim.


ÖNSÖZ-II


İÇİNDEKİLER-II


KISALTMALAR-II


ÖZET-II


ABSTRACT-II


GİRİŞ-2


BİRİNCİ BÖLÜM


ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA


GENEL BAKIŞ


I. UYUŞMAZLIK VE ANLAŞMAZLIK KAVRAMI-2


II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI-2


A. Kavram ve Nitelikleri-2


B. Başlıca Alternatif Çözüm Yolları-2


1. Kısa Duruşma Yöntemi (Mini Trials)-2


2. Tarafsız Ön Değerlendirme Yöntemi (Early Neutral Evaluation)-2


3. Vakıaların Saptanması Yöntemi (Fact Finding)-2


4. Tahkim (Arbitration)-2


(1)-Ulusal ve Uluslararası Tahkim-2


(2)-Kurumsal ve Ad-Hoc Tahkim-2


(3)-Zorunlu ve İhtiyari Tahkim-2


5. Müzakere (Negotiation)-2


(1)-Temel müzakere-2


(2)-Sorun Çözücü-Uzlaşmacı müzakere-2


(3)-Rekabetçi müzakere-2


6. Uzlaştırma (Concilation)-2


İKİNCİ BÖLÜM


ALTERNATİF BİR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLARAK


ARABULUCULUK


I. ARABULUCULUK KAVRAMI-2


II. TARİHSEL KÖKENİ-2


III. ARABULUCULUK SİSTEMİNİN AŞAMALARI-2


IV. ARABULUCULUK KAPSAMINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ KARŞILAŞTIRILMASI-2


A. Tahkim ve Arabuluculuk-2


B. Uzlaştırma ve Arabuluculuk-2


C. Müzakere ve Arabuluculuk-2


D. Vakıaların Tespiti ve Tarafsız Ön Değerlendirme ile Arabuluculuk-2


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ARABULUCULUK SİSTEMİNİN AB HUKUKU AÇISINDAN ANALİZİ


I. GENEL OLARAK-2


II. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NİN AİLE ARABULUCULUĞU HAKKINDAKİ R (98) 1 SAYILI TAVSİYE KARARI-2


1. Aile Arabuluculuğunun Konusu-2


2. Aile Arabuluculuğunun Uygulama Kapsamı-2


3. Aile Arabuluculuğunda Süreç-2


4. Yargılama Makamları ile Aile Arabuluculuğu İlişkisi-2


5. Aile Arabuluculuğunun Uygulanmasında Devletin Rolü-2


6. Yabancılık Unsuru Taşıyan Uyuşmazlıklarda Aile Arabuluculuğu-2


III. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NİN HUKUK UYUŞMALIKLARINDA ARABULUCULUK KONUSUNDA REC (2002) 10 SAYILI TAVSİYE KARARI-2


1. Tavsiye Kararının Uygulama Kapsamı-2


2. Tavsiye Kararında Arabuluculuğun Tanımı ve Teşekkülü-2


3. Arabuluculuk Süreci, Niteliği ve Neticesi-2


4. Arabulucuların Eğitimi ve Sorumluluk Sınırı-2


5. Uluslararası Hususlar-2


IV. ARABULUCULARA İLİŞKİN AVRUPA ETİK KURALLARI-2


1. Arabulucuların Yeterlilik, Atanma, Ücretleri ve Hizmetlerin Tanıtılması-2


a. Yeterlilik-2


b. Atanma-2


c. Ücretler-2


d. Arabuluculuk Hizmetinin Tanıtımı-2


2. Bağımsızlık ve Tarafsızlık-2


a. Bağımsızlık-2


b. Tarafsızlık-2


3. Arabuluculuk Anlaşması, Süreci, ve Aşamaları-2


a. Prosedür-2


b. Arabuluculuk Sürecinin Adilliği-2


c. Sürecin Sona Ermesi-2


4. Gizlilik-2


V. MEDENİ VE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULCULUĞUN BELİRLİ YÖNLERİNE İLİŞKİN 2008/52/EC SAYILI ARABULUCULUK DİREKTİFİ-2


1. Direktifin Amacı-2


2. Direktifin Uygulama Sahası ve Kapsamı-2


3. Arabuluculuk ile Yargılama Makamları Arasındaki İlişki-2


4. Arabuluculuk Anlaşmasının Tenfizi-2


5. Zamanaşımı Süreleri-2


6. Arabulucunun Niteliği ve Eğitimi-2


VI. GENEL DEĞERLENDİRME-2


VII. BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER MEVZUATINDA ARABULUCULUK-2


A. Almanya-2


B. Avusturya-2


C. Belçika-2


D. Fransa-2


E. İngiltere-2


F. İsviçre-2


G. İtalya-2


H. Hollanda-2


I. Portekiz-2


J. Slovenya-2


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ARABULUCULUK YÖNTEMİ


I. TÜRK HUKUKUNDATARİHSEL GELİŞİMİ-2


II. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KONUSU-2


III. ARABULUCULUĞUN TEMEL İLKELERİ-2


A. İradi Olma ve Eşitlik-2


B. Gizlilik-2


C. Beyan ve Belgelerin Kullanılamaması-2


IV. ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ-2


A. Ücret ve Masraf İsteme Hakkı-2


B. Arabuluculuk Unvanını Kullanma Hakkı-2


C. Görevini Özenle, Tarafsız, ve Bağımsız Biçimde Yerine Getirme Yükümlülüğü-2


D. Reklam Yasağına Uyma Yükümlülüğü-2


E. Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü-2


F. Aidat Ödeme Yükümlülüğü-2


G. Belge ve Dosya Saklama Yükümlülüğü-2


H. Sır Saklama Yükümlülüğü ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı-2


V. ARABULUCULUK FAALİYETİ-2


VI. ARABULUCULUK SÜRECİ VE SÜRELERE ETKİSİ-2


1. Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Başvuru Hâlinde-2


2. Dava Açıldıktan Sonra Arabuluculuğa Başvuru Hâlinde-2


VII. ARABULUCULAR SİCİLİ-2


VIII. ARABULUCULARIN EĞİTİMİ-2


IX. ARABULUCULUK SÜRECİNİN SONA ERMESİ-2


A. Arabuluculuk Sürecini Sona Erdiren Haller-2


B. Anlaşmanın Sağlanması-2


X. ARABULUCULARIN, ARABULUCULUK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN VE ARABULUCLUK BÜROLARININ DENETİMİ-2


XI. YASAL DÜZENLEMELER NEZDİNDE ARABULUCULUK KURUMU VE BENZERİ UYGULAMA BİÇİMLERİ-2


A. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu-2


B. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun-2


C. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu-2


D. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun-2


E. 442 Sayılı Köy Kanunu-2


F. 233 Sayılı Vergi Kanunu-2


G. 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu-2


H. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-2


I. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun-2


J. Boşalan Noterliklere Ait Daire ve Eşyaların Devri Kurallarını Tespit Eden Yönetmeliği-2


K. 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile ilgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun-2


L. 5984 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun-2


M. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-2


XII. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ-2


BEŞİNCİ BÖLÜM


İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT


I. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU-2


II. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ-2


III. 2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER-2


IV. 2016 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ-2


V. HUKUK MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YER ALAN ARABULUCULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER-2


VI. TÜRKİYE ARABULUCULUK KURULU ARABULUCULUK SİSTEMİ VE ARABULUCULAR İÇİN MODEL ETİK VE UYGULAMA KURALLARI-2


VII. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN UZLAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ-2


VIII. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-2


IX. HUKUKİ VE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULCULUĞUN BELİRLİ YÖNLERİNE İLİŞKİN 21. 05. 2008 TARİHLİ AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ 2008/52/EC-2


X. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NİN AİLE ARABULUCULUĞU HAKKINDAKİ R (98) 1 SAYILI TAVSİYE KARARI-2


XI. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KONUSUNDA REC (2002) 10 SAYILI TAVSİYE KARARI-2


XII. ARABULUCULARA İLİŞKİN AVRUPA ETİK KURALLARI-2


 


KAYNAKÇA-2