Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (0)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı TÜZEL KİŞİLER ( Cilt 2 )

Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı TÜZEL KİŞİLER ( Cilt 2 )Sayfa Sayısı
:  
254
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4847-89-1

70,20 TL- Dernek Üyeliğinden Çıkarılmaya İtiraz


- Dernek Feshi Davası


- Dernek Genel Kurul Kararlarının İptali


- Vakıf Tescil Davaları


- Vakıf Tescilinin İptali Davaları


- Vakıfların Teftiş ve Denetlenmesi Giderlerine KAtılma Payının Alınması Davaları


- Taşınmaz Mal Edinme Hükmü Bulunmayan Vakfın Taşınmaz Edinmesi Nedeniyle Açılacak Dava


- Tevliyete Müstehikliğin Saptanması Davaları


- Galle Fazlasını Almaya Hak Kazanan Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti Davaları


- Fazla Alınan Taviz Bedelinin Geri Alınması Davaları


- Vakıf Taşınmazlarının Vakfı Adına Tapuya Tescili Davaları


 


 


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ . V


KISALTMALAR  VII


ĠÇĠNDEKĠLER . IX


ASLĠYE HUKUK MAHKEMELERĠNĠN GÖREVLERĠNE


ĠLĠġKĠN KURALLAR


Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak


Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar   1


Yazılı Yargılama Usulü    1


Basit Yargılama Usulü   .6


DERNEK ÜYELĠĞĠNDEN ÇIKARILMAYA ĠTĠRAZ


İLGİLİ YASA  9


AÇIKLAMA. 10


Görevli Mahkeme . 11


Yetkili Mahkeme  11


Davacı . 11


Davalı . 11


Dava Açma Koşulları . 11


Gözönünde Tutulacak Hususlar  11


Zamanaşımı  12


ÖRNEKLER . 12


İÇTİHATLAR  13


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  13


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  13


Yargıtay Özel Daire Kararları  18


DERNEK FESHĠ DAVASI


İLGİLİ YASA  27


AÇIKLAMA. 29


Görevli Mahkeme . 29


Yetkili Mahkeme  30


Davacı . 30


Davalı . 30


Dava Açma Koşulları . 30


Gözönünde Tutulacak Hususlar  30


ÖRNEKLER . 32


Dilekçe Örnekleri  32


Davaname Örneği . 35


İÇTİHATLAR  34


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 36


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 36


Yargıtay Özel Daire Kararları . 40


DERNEK GENEL KURUL KARARLARININ ĠPTALĠ


İLGİLİ YASA  75


AÇIKLAMA. 76


Görevli Mahkeme . 76


Yetkili Mahkeme  76


Davacı . 77


Davalı . 77


Dava Açma Koşulları . 77


Gözönünde Tutulacak Hususlar  77


Dava Açma Süresi  78


ÖRNEKLER . 78


İÇTİHATLAR  79


Yargıtay Özel Daire Kararları  81


VAKIF TESCĠL DAVALARI


İLGİLİ YASA . 81


AÇIKLAMA. 83


Görevli Mahkeme . 85


Yetkili Mahkeme  85


Davacı . 85


Davalı . 85


Dava Açma Koşulları . 85


Gözönünde Tutulacak Hususlar  86


ÖRNEKLER . 87


GENELGELER. 88


İÇTİHATLAR  89


Yargıtay Özel Daire Kararları . 91


VAKIF TESCĠLĠNĠN ĠPTALĠ DAVALARI


İLGİLİ YASA  109


AÇIKLAMA. 110


Görevli Mahkeme . 112


Yetkili Mahkeme  112


Davacı . 112


Davalı . 112


Dava Açma Koşulları . 112


Gözönünde Tutulacak Hususlar  112


ÖRNEKLER . 113


İÇTİHATLAR  114


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 116


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 116


Yargıtay Özel Daire Kararları . 117


VAKIFLARIN TEFTĠġ VE DENETLENMESĠ GĠDERLERĠNE KATILMA PAYININ ALINMASI DAVALARI


İLGİLİ YASA . 139


AÇIKLAMA. 139


TAġINMAZ MAL EDĠNME HÜKMÜ BULUNMAYAN VAKFIN TAġINMAZ EDĠNMESĠ NEDENĠYLE AÇILACAK DAVA


İLGİLİ YASA . 141


AÇIKLAMA. 142


Görevli Mahkeme . 142


Yetkili Mahkeme  142


Davacı . 142


Davalı . 142


Dava Açma Koşulları . 142


Gözönönde Tutulacak Hususlar  142


ÖRNEKLER . 143


İÇTİHATLAR  144


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  146


Yargıtay Özel Daire Kararları  160


TEVLĠYETE MÜSTEHĠKLĠĞĠN SAPTANMASI DAVALARI


İLGİLİ YASA  179


AÇIKLAMA. 181


Görevli Mahkeme . 181


Yetkili Mahkeme  181


Davacı . 181


Davalı . 181


Dava Açma Koşulları . 181


Gözönünde Tutulacak Hususlar  181


ÖRNEKLER . 182


İÇTİHATLAR  183


Yargıtay Özel Daire Kararları . 185


GALLE FAZLASINI ALMAĞA HAK KAZANAN VAKIF


EVLADI OLUNDUĞUNUN TESPĠTĠ DAVALARI


AÇIKLAMA. 201


Görevli Mahkeme . 201


Yetkili Mahkeme  202


Davacı . 202


Davalı . 202


Gözönünde Tutulacak Hususlar  202


ÖRNEKLER . 202


İÇTİHATLAR  203


Yargıtay Özel Daire Kararları . 205


FAZLA ALINAN TAVĠZ BEDELĠNĠN GERĠ ALINMASI


DAVALARI


İLGİLİ YASA  215


AÇIKLAMA. 215


Görevli Mahkeme . 216


Yetkili Mahkeme  216


Davacı . 216


Davalı . 216


Dava Açma Koşulları . 216


Zamanaşımı  217


Gözönünde Tutulacak Hususlar  217


ÖRNEKLER . 217


İÇTİHATLAR  218


Yargıtay Özel Daire Kararları . 220


VAKIF TAġINMAZLARIN VAKFI ADINA TAPUYA


TESCĠLĠ DAVALARI


İLGİLİ YASA  239


AÇIKLAMA. 239


Görevli Mahkeme . 240


Yetkili Mahkeme  240


Davacı . 240


Davalı . 240


Dava Açma Koşulları . 240


Gözönünde Tutulacak Hususlar  240


ÖRNEKLER . 241


İÇTİHATLAR  242


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 244


Yargıtay Özel Daire Kararları . 246


KAYNAKÇA  247


Yazarın BasılmıĢ Eserleri  255

 


Yazarın Basılacak Eserleri. 257