Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri

Anonim Ortaklıkta İntifa SenetleriSayfa Sayısı
:  
319
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1978

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


İntifa senetleri anonim ortaklıklar hukuku uygulamasında pay ve tahvillerin yanı sıra büyük önem taşıyan bir diğer menkul değer türü¬dür. Oysa kurumun gerek Türk gerek ona kaynaklık yapan isviçre ve Alman yasalarında ayrıntılı, hatta yanılgılara yol açmayacak kadar ke¬sin bir biçimde düzenlendiği söylenemez.

Öte yandan İsviçre anonim ortaklıkları hukukumuzda özellikle ku¬rucu intifa senedi görünümü altında yaygınlık kazanan bu senedi 1960\′-lardan beri yeni bir finansman aracı olarak kullanmaya başlamış, gide¬rek nakit karşılığı çıkarılan «Katılma Senetleri» sorunu yasanın değiş-tirilmesini öngören tasarılardada geniş ölçüde ele alınmıştır.

1977 yazında istanbul Üniversitesi Hukuk Fakuttesi\′ne doktora tezi olarak sunduğumuz «Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri» herşeyden önce yürürlükteki hukukumuz açısından sorunları tartışma alanına getirmeyi ve bunlara elden geldiğince çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Ne var ki, araştırmamız salt varolan hukuk ile sınırlandırılmamış, aksine intifa senetlerinin Türkiye\′de de nakit karşılığı çıkarılmasının yerinde olup olmayacağı konusu üzerinde durulmuştur.

Hiç kuşkusuz, bilimsel bir çalışma, yazarının kişisel çabasından başka, ona bazı olanakların sağlanmasına bağlıdır. Yetişmemde tüm katkısı bulunanlara ve ayrıca bu kitabın oluşabilmesi için yardımlarını esirgemeyenlere teşekkür etmeyi burada yerine getirilmesi kaçınılmaz bir ödev sayıyorum.

Özellikle günümüzde bir ayrıcalık olmaktan çıkmasını dilediğim yabancı dil öğrenme koşullarını sağladıkları için sevgili anne ve babam, Av. Mihriban Teoman ile Dr. med. Avni Teoman\′a yürek dolusu teşekkür borçluyum.

Mensubu bulunmaktan büyük kıvanç duyduğum Kara Ticareti Hu¬kuku Kürsüsü\′ndeki hocalarım ve arkadaşlarımdan her konuda yakın ilgi, destek ve teşvik gördüm. Yarattıkları özgür ve hoşgörü dolu çalışma ortamının yanı sıra, jüri üyesi olarak tezimi değerlendirmek zahmetine katlanan ve öğrencilik yıllarından beri tuttukları elimi bırakmayan say¬gıdeğer hocalarım Prof. Dr. Reha Poroy ile Prof. Dr. Ünal Tekinalp\′e


şükranlarımı sunuyorum. Aynı biçimde türlü sorunları saatlerce tartışa¬rak doğruyu bulmama çaba gösteren değerli hocalarım Prof. Dr. Hayri Domaniç ile Doç. Dr. Erdoğan Moroğlu\′mm yardımlarını her zaman min¬netle anımsıyacağım.

Türkiye\′de edinme olanağını bulamadığım yabancı kaynakların ba¬zılarını bizzat getiren, diğerlerinin de fotokopilerini göndermek lûtfunda bulunan Prof, Dr. Manfred Rehbinder ile Federal Almanya\′da geri kalan eksikliklerimi tamamlama olanağını yaratan Deutscher Akademischer Austauschdienst kurumuna ve onun değerli yöneticisi Dr. Rosemarie Jansch\′a da pek çok teşekkür ederim.

Kazanç amacını ikinci plana iterek, «Anonim Ortaklıkta intifa Senetleri» nin daha çok sayıda basılması ve daha fazla kişinin eline geçmesi için çaba harcayan ve yayım işini büyük bir içtenlikle üstlenen İstanbul Üniversite Kitabevi sahibi sayın Selâhattin E. Uzun\′a, kitabı ikinci düzeltme bile almayı gerektirmeyecek kadar dikkat ve özenle dizip basan Ercivan Matbaası sahip ve çalışanları sayın Turan Ercivan ile sayın Eşref Ercivan\′a ve son yıllarda hukuk kitaplarına değişik bir dış görünüm kazandıran değerli sanatçı sayın Said Maden\′e de kapak çizgisi nedeni ile teşekkür ederim.

Türlü maddi ve mânevi özverilerde bulunan sevgili eşim Asis. Nebiye Teoman, evde yarattığı mutlu çalışma ortamının yanı sıra, düzeltmeleri de birlikte yapmak zahmetine katlanmıştır. Sıkıntılı günlerimdeki arka¬daşlığını hiç unutmayacağım.

Şişli, Ocak 1978 Ömer Teoman

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ VII
BİBLİYOGRAFYA
KISALTMALAR
§1. GİRİŞ 1
I. Terim Sorunu 1
II. İntifa Senedi Çıkarabilecek Ortaklıklar 2
III. İntifa Senetlerinin Alman, İsviçre ve Türk Anonim Ortaklıklar
Hukuku\′nda Düzenleniş Biçimi 3
1. Alman Hukuku\′nda 3
2. İsviçre Hukuku\′nda 6
3. Türk Hukuku\′nda 9
IV. İzlenen Amaç, Konunun Önemi ve Sınırlandırılması 12

BİRİNCİ KISIM
GENEL TEORİ AÇISINDAN

Birinci Bölüm

KAVRAMIN TANITILMASI


§ 2. İNTİFA SENETLERİNİN ÖZELLİKLE ESKİ HUKUKTAKİ UYGULA¬
MASI VE SINIFLANDIRILMASI 17
I. Genel Olarak 17
II. İntifa Senetlerinin Çıkarılma Zamanına Göre Sınıflandırılması 18
1. Kuruluşta Çıkarılan İntifa Senetleri 18
A. Kurucular Yararına Çıkarılan İntifa Senetleri 18
B. Aynî Sermaye Getiren Pay Sahipleri Yararına Çıkarılan İn¬
tifa Senetleri 20
C. Üçüncü Kişilerin Geniş Anlamdaki Hizmet Edimlerine Karşılık
Çıkarılan İntifa Senetleri 22
2. Kuruluştan Sonra Çıkarılan İntifa Senetleri 22
A. Yeni Payların Taahhüt Edilmesini Teşvik Amacı ile Çıkarılan
İntifa Senetleri 22
B. Sermayenin Geri ödenmesi Durumunda Çıkarılan İntifa Se¬
netleri 23

X

içindekiler

C. Pay Bedelleri Geri Ödenmeksizin Sermayenin Azaltılması Du¬
rumunda Çıkarılan İntifa Senetleri 25
D. Pay Bedellerine Ek Olarak Ödenen Tutarlar (Ek Ödemeler)
Karşılığında Çıkarılan intifa Senetleri 25
E. Ortaklık Borçlarının Ödenmesi Amacı ile Alacaklılara Verilen
intifa Senetleri 26
F. Tahvillerin Taahhüt Edilmesini Sağlamak Amacı ile Çıkarılan
intifa Senetleri 26
G. Ayrıcalıkları Kaldırmak ya da Ayrıcalık Yaratmamak Amacı
ile Çıkarılan İntifa Senetleri 27
H. Pay Senetlerinin Borsa Değerini Düşürmek ve Dolaylı Kâr
Dağıtımım Sağlamak Amacı ile Çıkarılan (Özvarlık) İntifa
Senetleri 28
İ. Yönetimin Yabancılaşması Tehlikesini Önlemek Amacı ile Çı¬
karılan İntifa Senetleri 29
J. Ortaklık Varlığını Sürdürürken Gördükleri Hizmetler ve Ba¬
şarılarına Karşılık Yöneticiler ve Diğer Kişiler Yararına Çı¬
karılan İntifa Senetleri 29
K. Yasanın Pay Senetleri İçin Öngördüğü Asgari itibari Değerin
Altında Bir Bedelle Yeni Menkul Değer Oluşturabilmek Amacı
ile Çıkarılan İntifa Senetleri .- 30
L. Tasfiye Artığının Dağıtılması Amacı ile Çıkarılan İntifa Se¬
netleri 30
M. Anonim Ortaklıkların Birleşmesinde Eşitsizlikleri Gidermek
Amacı ile Çıkarılan İntifa Senetleri 31
N. Mali Kaynak Sağlamak Amacı ile ve Bir Bedel Karşılığında
Çıkarılan İntifa Senetleri 31
III. Öğretide Yapılan Diğer Sınıflandırmalar 33
§3. İNTİFA SENETLERİNİN TANIMINDA KALKIŞ NOKTASI: SAĞLA¬
NAN HAKLAR 37
I. Yönetime Katılmaya İlişkin Hakların Tanmamıyacağı Kuralı ve
Soruna Bakış Açısı 37
II. Mâli Haklar Karşısında intifa Senetlerinin Durumu 38
1. İntifa Senetlerinin Sağlıyabildiği Mali Haklar 38
A. Safi Kârdan Yararlanma Hakkı 38
B. Tasfiye Artığından Yararlanma Hakkı 40
C. öncelikle Alım (Rüçhan) Hakları 41
a. Yeni Payları Almada 41
b. Yeni İntifa Senetlerini ve Diğer Menkul Değerleri Almada 42
D. Ortaklığın Sağladığı Olanaklardan Yararlanma Hakkı 42
E. İntifa Senetlerinin İtfa Edilmesini isteme Hakkı 43
F. Pay Senedi ya da Diğer Menkul Değerler ile Değiştirme Hakkı 44
G. Belirli Bir Miktarın Ödenmesini İsteme Hakkı 44
2. İntifa Senetlerine Hazırlık Dönemi Faizi Tanınabilip Tanmamıya¬
cağı Sorunu 45
A. Olağan İntifa Senetleri Yönünden 45
B. Bir Bedel Karşılığında Çıkarılan İntifa Senetleri Yönünden ... 47


§ 4. İNTİFA SENETLERİNİN BAZI MENKUL DEĞER VE BENZER KU¬
RUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 48
I. Pay Senetleri ile Karşılaştırma 48
II. Tahviller ile Karşılaştırma 51
III. Sınırlı Nesnel Hak Olarak İntifa Hakkı ile Karşılaştırma 55
IV. Paylar Üstündeki İntifa Hakkı ile Karşılaştırma 57
V. İntifa Pay Senetleri ile Karşılaştırma 59
§ 5. İNTİFA SENETLERİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 60
I. İntifa Senetlerinin Pay Senedi Olduğu Görüşü 60
II. İntifa Senetlerinin Pay Senetlerinin Bir Ayrıntısı (Teferruatı) Ol¬
duğu Görüşü 65
III. İntifa Hakkının Bir Tür Pay Sahipliği Olduğu Görüşü 68
IV. İntifa Hakkının Ortaklık İlişkisinden Doğan Bir Hak Olduğu Görüşü 71 V. İntifa Hakkının Anonim Ortaklık Malvarlığına Katılmaktan Doğan
Bir Hak Olduğu Görüşü 74
VI. İntifa Hakkının (Şarta Bağlı) Bir Alacak Hakkı Olduğu Görüşü ... 77
§ 6. İNTİFA SENEDİ SAHİPLERİ İLE ANONİM ORTAKLIK ARASIN¬DAKİ İLİŞKİNİN NİTELENDİRİLMESİ VE İNTİFA SENETLERİNİN
TANIMI 83
I. İntifa Senedi Sahipleri ile Anonim Ortaklık Arasındaki Hukuki İliş¬
kinin Bir Sözleşmeye Dayanması 83
II. İntifa Hakkını Yaratan Sözleşmenin Hukuki Niteliğine İlişkin Gö¬
rüşler 85
1. Hususi ya da Adi Ortaklık Görüşü 85
2. Katılmasal Hukuki İlişki Görüşü 87
3. Sui Generis Bir Hukuki İlişki Olduğu Görüşü 91
in. İntifa Hakkının (Senetlerinin) Tanımı 92


İKİNCİ KISIM

YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK AÇISINDAN

İkinci Bölüm

ÇIKARILMA VE KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİNDEKİ SENETLERE BAĞLANMA


§7. İNTİFA SENETLERİNİN ÇIKARILMASI 97
I. Çıkarmaya Yetkili Organ ve Yetkinin Niteliği 97
II. Çıkarmanın Önşartı: Anasözleşmede İntifa Senetleri Çıkarılabileceği
Konusunda Açıklık Bulunması 98

1. İlk Anasözleşmede Açıklık Bulunması 98
A. Olağan İntifa Senetleri Yönünden 98
a. Genel Olarak 98
b. Anasözleşmede İntifa Haklarının Kapsamının Belirtilmesi 100
c. Anasözleşmede Çıkarılan ya da Çıkarılacak İntifa Senedi
Sayısının Gösterilmesi 102
B. Kurucu İntifa Senedi Yönünden 106
2. Anasözlesmenin Değiştirilmesi Yolu ile İntifa Senetleri Çıkarıl¬
ması Durumunda 107
A. Olağan İntifa Senetleri Yönünden 107
B. Kurucu İntifa Senetleri Yönünden 110
a. Kuruluştan Sonra Kurucu İntifa Senedi Çıkarılması 110
b. Sermaye Artırımlarında Kurucu İntifa Senedi Çıkarılması 111
3. Değişik Haklar Veren İntifa Senedi Grupları Yaratılması 113
4. Anasözleşmede Yeralan İntifa Senetleri ile İlgili Kuralların. Yo¬rumlanması 114
in. İntifa Senetlerinin Çıkarılma Zamanı 117
1. Kuruluşta 117
2. Sözleşme Değişikliklerinde 118
A. Genel Olarak 118
B. Sermaye Artırımında 119
C. Sermayenin Azaltılmasında 119
IV. Çıkarmada İzlenecek Yollar 120
1. Kuruluşta 120
A. Kurucular Yararına Çıkarmada 120
a. Kurucu Kavramı 120
b. Kuruculara Sağlanan Özel Çıkarlar Kavramı 121
ba. Genel Olarak 121
bb. TK. m. 298\′in Yorumlanması 122
bba. TK. m. 298\′de Düzenlenen Senedin Hukuki Niteliği 122
bbaa. Terim Sorunu 122
bbab. Pay Senedi Görüşü 123
bbac. Kuruculara Kârdan Pay Sağlayan Kıymetli
Evrak Olduğu Görüşü 124
bbad. İntifa Senedi Olduğu Görüşü 124
bbae. Görüşümüz 125
bbb. Kurucu İntifa Senetlerinin Sahiplerine Verdiği
Haklar 126
c. Kurucu İntifa Senetlerinin Çıkarılmasında Yerine Getiril¬
mesi Gereken Koşullar 127
ca. Ani Kuruluşta ve Bazı Kurucular Yararına Çıkarmada 127
cb. Tedrici Kuruluşta 128
B. Tüm Pay Sahipleri Yararına Çıkarmada 130
C. Diğer Kişiler Yararına Çıkarmada İ32
2. Kuruluştan Sonra 133
A. Anasözleşmedeki Bir Hükme Dayanarak Çıkarma 133
B. Sözleşmenin Değiştirilmesi Yolu ile Çıkarma 133
a. Genel Olarak 133

b. Sermayenin Artırılmasında 134
c. Pay Bedelinin Geri Verilmesi Sonucunda 135
ca. Pay Bedelinin Geri Verilmesi (Sermaye Amortismanı)
Kavramı 135
caa. Tarihi Gelişim ve Ekonomik Nedenleri 135
cab. Payın İtfası Kavramından Ayrılması 137
cac. Türleri ve Özellikle Esas Sermayeden Yapılmayan
Amortismanın Geçerliği Sorunu 138
caca. Sermayenin Kısmen ya da Tümü ile Amor¬
tismanı 138
cacb. Zorunlu-İsteğe Bağlı Amortisman 139
cacc. Esas Sermayeden Yapılan Sermaye Amortis¬
manı (= Payın İtfası) 141
eacd. Esas Sermaye Dışı Kaynaklardan (Kâr ve/
veya Yedek Akçelerden) Yapılan Sermaye
Amortismanı 142
cb. Pay Bedelinin Geri Verilmesi Sonucunda İntifa Pay
Senedi Çıkarılması 147
cba. Kavramın Açıklanması 147
cbb. Hukuki Niteliği ve Sağladığı Haklar 147
cc. Yürürlükteki Türk/İsviçre Hukuku Açısından Değer¬
lendirme 148
cca. Pay Bedelinin Geri Verilmesi Sonucunda İntifa
Senedi Çıkarılabilecek Durumlar 148
ccb. İntifa Pay Senetleri Çıkarmanın Olanaksız Bulun¬
ması 150
§8. İNTİFA SENETLERİNİN KIYMETLİ EVRAK VE MENKUL DEĞER
OLMA NİTELİKLERİNDEN DOĞAN SORUNLAR 154
I. Kıymetli Evrak Olarak İntifa Senetleri 154
1. Türk/İsviçre Hukuk\′larında İntifa Senetlerinin Kıymetli Evrak Niteliği ve Özellikle İntifa Hakkının Kıymetli Evrak Niteliğindeki Senetlere Bağlanmasının Zorunlu Bulunup Bulunmadığı (Çıplak Olarak İntifa Hakkı) Sorunu 154
2. İntifa Senetlerinin Şekli 157
3. İtibari Değer Taşıyan - İtibari Değerden Yoksun İntifa Senetleri 159
4. Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri Açısından İntifa Senetleri 161
A. Genel Olarak 161
B. Nama Yazılı İntifa Senetleri 162
C. Hamile Yazılı İntifa Senetleri 165
D. Emre Yazılı İntifa Senetleri 166
E. Birden Fazla İntifa Hakkımn (Senedinin) Tek Bir Senette Top¬
lanması ve İntifa Senedinin Devir Yeteneğinin Sonradan Kısıt¬
lanması 168
H. Menkul Değer Olarak İntifa Senetleri 169
1. Menkul Değerin Tanımı 169
2. Tanımların Eleştirilmesi ve Varılan Sonuç 170

Üçüncü Bölüm

YARARLANABİLECEK KİŞİLER


§ 9. İNTİFA HAKLARINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER VE ÖZEL¬
LİKLE KATILMA SENETLERİ 172
I. Alman Hukuku\′nda 172
II. İsviçre/Türk Hukuku\′nda 173
1. İsv. BK. m. 657 ve TK. m. 402\′ye Genel Bakış 173
A. Karşılaştırma ve Düzenlemenin Niteliği 173
B. Yasada İntifa Haklarından Yararlanabileceği Açıklanan Kişiler 177
a. Eski Pay Sahipleri 177
b. Şimdiki (Halihazır) Pay Sahilperi 177
c. Kurucular 178
d. Alacaklılar 178
e. İşletme ile İlgisi Olan Diğer Kişiler 178
2. İntifa Senetlerinin Bir Yatırım Aracı Olarak ve Nakit Karşılığı
Çıkarılması Sorunu 180
A. İsviçre Hukuku\′nda Sorunun Ortaya Çıkış Biçimi ve Uygula¬
madan Örnekler 180
a. Svvisspetrol Holding AO., Zug 181
b. J.R. Geigy AO., Basel 183
c. Gebrüder Sulzer AO., Winterthur 185
d. Bank Rohner Co. AO., St. Gailen 186
e. Diğer Ortaklıklar ve Katılma Senedi Çıkarma Nedenleri ... 187
B. Uygulama Karşısında öğretide İleri Sürülen Görüşler 188
a. İntifa Senetlerinin Sermaye Sağlayıcı Bir Araç Olmadığı ve
Nakit Karşılığı Çıkarılamıyacağı Görüşü 188
b. İntifa Senetlerinin Sermaye Sağlayıcı Bir Araç Olarak ve
Nakit Karşılığı Çıkarılabileceğini Kabul Eden Görüş 189
C. Katılma Senetlerinin Yararları ve Sakıncaları 196
a. Yararları 196
aa. Anonim Ortaklık Açısından 196
ab. Katılma Senedi Sahibi Açısından 198
b. Sakıncaları 199
ba. Katılma Senedi Sahibi Açısından 199
bb. Kamu Ekonomisi Açısından 199
D. İsviçre Borçlar Kanunu\′nun Değiştirilmesine İlişkin öntasarı\′-
da Katılma Senetlerinin Düzenleniş Biçimi 200
a. Genel Olarak 200
b. Yasama Politikasına İlişkin Sorunlar - Düzenlemenin Amacı 200
c. Kavram ve Hukuki Nitelik 201
d. Çıkarma 202
e. Katılma Senedi Sahiplerinin Hakları 203
ea. Yönetime İlişkin Haklar 203
eaa. Oy Hakkından Yoksunluk 203
eab. Genel Kurula Katılma ve Toplantıya Çağırma Hakkı 204
eac. Bilgi Alma Hakkı 204
ead. İptal Davası Açma Hakkı 204

eae. Yönetim Kuruluna Seçilme ve Temsilci Gönderebil-
me Hakkı 205
eb. Mâli Haklar 205
eba. Genel Olarak 205
ebb. Öncelikle Alım (Rüçhan) Hakları 207
f. Katılma Senedi Sermayesi ve Bilançoya Geçirme Biçimi 208
g. Geçiş Döneminde Uygulanacak Kurallar 208
E. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme ve Kişisel Görüşümüz 209


/ \"l
Dördüncü Bölüm


SAĞLADIĞI HAKLAR VE BUNLARIN ORTAKLIĞIN KARARLARINDAN ETKİLENMESİ§10. İNTİFA SENEDİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 214
I. intifa Senedi Sahiplerinin Haklarının Yasada Sayılanlarla Sınırlı
Olması ve Bunun istisnaları 214
1. Genel Olarak 214
2. İntifa Senedi Sahiplerine «Ã‚zalık Hakları Verilemeyeceği» Ku¬ralının Anlamı 215
3. Tanınabilecek Hakların Sınırlı Olması Kuralının istisnaları ve Kurala Aykırılığın Yaptırımı 216
4. intifa Senedi Sahiplerine Yasada Sayılan Hakların Tümünün Birden Verilip Verilemeyeceği Sorunu 218
II. Pay Sahiplerinin Kazanılmış Hakları Karşısında intifa Senedi Sa¬
hiplerinin Durumu 219
1. Genel Olarak Anonim Ortaklıklar Hukukunda Kazanılmış Hak Kavramı 219
2. Pay Sahiplerinin Kazanılmış Haklarının Sınırlandırılması :.. 220
A. Kâr Payı Hakkı Açısından 220
B. Tasfiye Payı Hakkı Açısından 222
C. Yeni Pay Alma Hakkı Açısından 223
III. intifa Senedi Sahiplerine Tanınabilen Hakların Kapsamı 224
1. Yasa Tarafından Tanınabileceği Öngörülen Haklar 224
A. Safi Kâra Katılma Hakkı 224
a. TK. m. 403\′deki «Safi Kâr» Kavramının Anlamı 224.
aa. Genel Açıklama ve Sorunlar 224
ab. Safi Kârın Saptanılmasmda özel Sözleşme Kuralları
ya da Yıllık Bilançonun Temel Alınması 225
ac. Amortismanların ve Gizli Yedek Akçelerin intifa Se¬
nedi Sahiplerinin Kâr Payı ile Olan İlişkisi 226
ad. Yasal ve isteğe Bağlı Yedek Akçelerin İntifa Senedi
Sahiplerinin Kâr Payı ile İlişkisi 230
ada. Yasal Yedek Akçeler 230
adb. Anasözleşmeye Dayanılarak Ayrılan Yedekler ... 231
adc. Genel Kurul Kararı ile Ayrılan Yedekler 232
ae. Yedek Akçelerin Kullanılması ve Çözümünün İntifa
Senedi Sahiplerinin Hakları Üstündeki Etkisi 234
b. İntifa Senedi Sahiplerinin Safi Kârdan Yararlanabilmele¬
rinin Koşulları 236
ba. Safi Kârın Varolması 236
bb. Kârın Dağıtılmasına Genel Kurulca Karar Verilmiş
Bulunulması 236
c. İntifa Senedi Sahiplerinin Safi Kârdan Yararlanma Oranı 238
ca. Genel Olarak 238
cb. Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Safi Kârdan Yarar¬
lanmalarının Sınırlandırılmış Bulunması 239
cc. Kâr Payının Doğumu, Muacceliyet Kazanması ve Yıl¬
lanması 240
d. Haksız Olarak Alman Kâr Payının Geri Verilmesi Borcu 241
B. Tasfiye Sonucuna Katılma Hakkı 242
a. Genel Olarak Tasfiye Kavramı 242
b. TK. m. 403\′deki «Tasfiye Neticesine İştirak» Kavramının
Anlamı 243
c. İntifa Senedi Sahiplerinin Tasfiye Sonucuna Katılmaları¬
nın Koşulları 246
ca. Tasfiye Artığının Varlığı 246
cb. Bekleme Süresinin Geçmiş Bulunması 246
cc. Genel Kurulun Dağıtma Kararı Alması Gerekip Ge¬
rekmediği Sorunu « 247
d. Tasfiye Payının Yıllanması 247
e. Haksız Olarak Alman Tasfiye Payının Geri Verilmesi
Borcu 247
C. Yeni Pay Alma Hakkı 248
a. Genel Olarak 248
b. İntifa Senedi Sahiplerinin Yeni Pay Alma Hakkından Ya¬
rarlanmalarının Koşulları 248
ba. Anasözleşmede Açıklık Bulunması 248
bb. Anonim Ortaklığın Esas Sermayesini Artırması 249
be. İntifa Senedi Sahibinin Yeni Pay Almayı Kabul Etmesi 251
2. Sözleşme ile Tanınabilen (Yasa Tarafından Öngörülmemiş)
■ Haklar 252
A. Genel Kurula Katılma Hakkı 253
B. Danışmasal Oy Hakkı 254
C. Denetleme ve Bilgi Alma Hakları 255
§ 11. ANONİM ORTAKLIĞIN DEĞİŞİK KARAR VE EYLEMLERİNİN İN¬
TİFA SENEDİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI ETKİLEMESİ VE BUN¬
LARA KARŞI KORUNMA YOLLARI 259
I. Anonim Ortaklığın İntifa Senedi Sahiplerinin Haklarını Etkileme
Biçimleri 259
1. Genel Olarak 259
2. Ortaklığın Ekonomik Yönden Amaca Uygun Olarak Yönetilme-
mesi 260

3. Anasözleşme Değişikliklerinin intifa Senedi Sahiplerinin Hakları
Üstündeki Etkisi 261
A. Genel Olarak 261
B. İntifa Senedi Sahiplerinin Haklarını Dolayısı ile Etkileyen
Anasözleşme Değişiklikleri 262
a. Sermayenin Artırılması 262
aa. Genel Olarak 262
\′ ab. Yeni Pay Taahhüdü Yolu ile Sermaye Artırımı 263
ac. Yedeklerin Sermayeye Dönüştürülmesi Yolu ile Artırım 267
b. Sermayenin Azaltılması 269
c. Ortaklığın İşletme Konusunun Değiştirilmesi 271
d. Ortaklığın Sona Ermesi ve Devamına Karar Verilmesi 272
e. Birleşme 274
f. Nev\′i Değiştirme 277
g. Yeni Ayrıcalıklı Paylar Çıkarılması 279
C. İntifa Senedi Sahiplerinin Haklarını Doğrudan Doğruya Etki¬
leyen Anasözleşme Değişiklikleri 282
a. Yeni İntifa Senedi Çıkarılması 283
b. İntifa Haklarının Kısıtlanması 284
c. İntifa Haklarının Sona Erdirilmesi 285
II. İntifa Senedi Sahiplerinin Anonim Ortaklığa Karşı Korunma Yol¬
ları ve Özellikle İntifa Senedi Sahipleri Kurulu 285
1. İntifa Senedi Sahiplerinin Dava Yolu ile Korunması 285
A. Genel Olarak 285
B. Edim Davası 286
C. Tesbit Davası 287
D. Yokluğun Tesbiti Davası 288
E. Sorumluluk Davası 288
2. İntifa Senedi Sahipleri Kurulu 289
A. Genel Olarak 289
B. Sorunun İsviçre/Türk Hukuk\′larında Düzenleniş Biçimi 290
a. İsviçre Hukukunda 290
b. Türk Hukukunda 292
C. Tahvil Sahipleri Kuruluna Yapılan Yollamanın Yetersizliği ve
Bazı Sorunlar 293


Beşinci Bölüm

SONA ERME


§12. İNTİFA HAKLARININ SONA ERMESİ 295
I. Genel Olarak 295
II. İntifa Haklarını Sona Erdiren Nedenler 297
1. Anonim Ortaklığın Sona Ermesi 297
2. İntifa Haklarının Sözleşmeye Dayanılarak Sona Erdirilmesi 298
A. Genel Olarak 298
B. İntifa Senetlerinin Ortaklık Tarafından Geriye Satın Alınması


(İtfa Edilmesi) 299
a. Bir Bedel Karşılığında Çıkarılmayan İntifa Senetlerinin Ge¬
riye Satın Alınması (İtfası) 301
b. Bir Bedel Karşılığında Çıkarılan İntifa Senetlerinin Geriye
Satın Alınması (İtfası) 303
3. İntifa Haklarının Sonradan Sona Ermesi Konusunda Tarafların Anlaşmaları 304
4. Anonim Ortaklığın Kendi İntifa Senetlerini Edinmesinin Anılan Hakka Etkisi 307
5. İntifa Senetlerinin Başka Bir Menkul Değer Türüne Çevrilmesi 309
A. Pay Senedine Çevrilme 310
a. Esas Sermaye Artırılarak Yeni Payların Çıkarılması 310
b. Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi 311
B. Tahvile Çevrilme 312


Altıncı Bölüm

BİLANÇOLAMA SORUNU


§ 13. İNTİFA SENETLERİNİN BİLANÇO VE YILLIK RAPORDA GÖSTE¬
RİLMESİ 313
I. İntifa Senetlerinin Bilançoda Gösterilmesi 313
II. İntifa Senetlerinin Yıllık Raporda Gösterilmesi 316
1. Genel Olarak 316
2. Alman Hukuku\′nda 317
3. İsviçre/Türk Hukuku\′nda 318