Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam

Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel BağlamSayfa Sayısı
:  
406
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4687-82-4

65,00 TLONSOZ Bu eserin temeli ve özünü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programı kapsamında hazırlanan \"Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam\" başlıklı yüksek lisans tezim oluşturmaktadır. Anılan çalışma, 09.08.2012 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Helvacı (Başkan - Danışman), Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Prof. Dr. Arslan Kaya, Doç. Dr. Tolga Ayoğlu ve Yard. Doç. Dr. M. Fa¬tih Arıcıdan oluşan tez jürisi huzurunda sunularak oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Tezin savunulması sonrasında konuya ilişkin bütüncül bir değerlendirilmenin sunulabilmesi için özellikle savunma günü dile geti¬rilen çok değerli görüş ve eleştirilerin esere yansıtılmasına özen göste¬rilmiştir. Aynı amaçla Temmuz 2012 ve Şubat 2013 arasında gerek Türk gerekse İsviçre öğretisinde yayımlanan eserler incelenmiş ve bu değerli çalışmalar da mümkün olduğu ölçüde eserde irdelenmiştir. Böylelikle anonim ortaklıklar hukukunun en özgün hükümlerine yer verilen esas sözleşmesel bağlam kurumu hakkında, ilgili hükümlerin yürürlük tarihi de dikkate alınarak, uygulamanın ihtiyaçlarına cevap verecek en güncel eserin yayımlanması arzu edilmiştir. Yüksek lisans tezimizde ve devamında bu eserde, temel bir düşünce¬den hareketle nama yazılı payların devir süreci ve devrin sınırlandırılması olanağı inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmaya hâkim olan temel görüş, anonim ortaklık paylarının serbestçe devre konu olabilme kabiliyetine dayanmakta ve devir serbestisi ilkesinin gereği olarak nama yazılı payla¬rın devrini sınırlandıran hükümlerin pay sahibinin menfaatine olacak şekilde yorumlanmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda eleştirel tutumun bilimsel düşüncenin esası olduğu da dikkate alınarak, anonim ortaklık yapısı ışığında pay devir sınırlamalarının gerekliliği sorgulanmış ve bu sınırlamaların istisnai niteliğine özellikle vurgu yapılmıştır. Buna bağlı olarak esas sözleşmede öngörülebilecek red sebeplerinin kapsamının mümkün olduğunca dar şekilde belirlenmesi ve pay sahibinin menfaa¬tinin en ileri seviyede korunması zorunluluğu, tezimizin temel hareket noktası olmuştur. Bu önsöz, eserin oluşumu hakkında içerdiği bilgilerin ötesinde, asıl gücünü, eserin yazımı sırasında destekleri ile bunu mümkün kılanlara teşekkür borcumu yerine getirebilme imkânı sunmasında bulur. Eserin tamamlanması ve okuyucuyla paylaşılması, uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda mümkün olabilmiştir. Destekleri ile bunu mümkün kılan herke¬se minnettar olduğumu ve isimlerini anmayı ihmal ettiklerimin de affına sığındığımı belirtmek isterim. Teşekkürün, minnet veya şükran duygusu¬nun dile getirilmesi, sanıldığının aksine, bir eserin yazımından daha güç olup bunları ifade etme çabasının yeterince kapsayıcı olmayı başarması da ne yazık ki mümkün değildir. Bu nedenle ve ayrıca ifade gücümün artacağı inancıyla, hayatımda en değerli yere sahip olan aileme, Sayın Ho¬calarıma ve dostlarıma olan teşekkürlerimi ve şükran borcumu, mümkün olan en kısa şekliyle dile getirmenin doğru olacağı kanaatindeyim. Bu kapsamda, danışmanlığımı kabul ederek beni onurlandıran, bi¬limsel ve akademik özgürlüğe olan inancıyla düşüncelerimi dile getirme hususunda beni cesaretlendiren ve hayatın her alanına ilişkin değerli görüşlerini paylaşarak bu eserin ortaya çıkması aşamasında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmemi sağlayan Hocam Prof. Dr. Mehmet Helvacı\′ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sayın Hocalarım Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Prof. Dr. Arslan Kaya, Doç. Dr. Tolga Ayoğlu ve Yard. Doç. Dr. M. Fatih Arıcı\′ya, öncelikle tez savunma jürisinde bulun¬mayı kabul ederek ve özellikle değerli görüşlerim her aşamada benimle paylaşarak eserime kattıkları tarif edilemez katkıları için şükranlarımı sunarım. Bunun yanında akademik çalışmalar yapmam konusunda beni cesaretlendiren, sohbetini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Hoca¬larım Prof. Dr. Hüseyin Ülgen ve Prof. Dr. Serap Helvacı\′ya tezimin savunulması sonrasında beni arayarak yaşattıkları gurur ve mutluluk için de ayrıca minnettarım. Yapıcı eleştirileriyle desteğini esirgemeyen Hocam Doç. Dr. N. Füsun Nomer-Ertana, konuya ilişkin tartışmalarımızda yeni ufuklar açan değerli Hocalarım Yard. Doç. Dr. Alihan Aydın, Yard. Doç. Dr. Ali Paslı ve Dr. Fatih Aydoğan\′a da teşekkürlerimi sunarım. Esas sözleşmesel bağlam kurumu hakkındaki araştırmaların önemli bir kısmı, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü\′nün (Institut Suisse de Droit Compare) anlamlı daveti ve Yükseköğretim Kurulu\′nun önemli desteğiyle Lausanne kentinde sürdürülmüştür. Bu kapsamda Enstitü Müdürü Prof. Dr. Christina Schmid, Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Lukas Heckendorn Urscheler, kütüphane sorumlusu Sadri Saieb, Christiane Serkis ve Martine Do\′nun şahsında, unutulmaz destek ve özverileri için tüm Enstitü çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Genç bilim insanla¬rına tahsis ettiği ve ilerleyen dönemde artacağını ümit ettiğim kaynak ile araştırma yapılmasını teşvik eden Yükseköğretim Kurulu\′na ve tüm çalışanlarına, Sayın Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya\′nın şahsında teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca gerek İstanbul\′da gerekse İsviçre\′de, yoğun gündemine rağ¬men değerli zamanını ayırarak konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri ile uygulama hakkındaki engin bilgisini cömertçe paylaşan İsviçre Reka¬bet Komisyonu Eski Başkanı ve Fribourg Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Walter Stoffel\′e teşekkürlerimi sunarım. Lausanne Üniversitesi İşletme Hukuku Merkezi (Centre de Droit de l\′Entreprise -CEDIDAC-) kütüphanesinden yararlanmama izin veren, konuya ve İsviçre\′de görüşülmekte olan kanun tasarılarına ilişkin değer¬lendirmelerini benimle paylaşan Lausanne Üniversitesi Eski Rektörü ve halen Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve İşletme Hukuku Mer¬kezi Müdürü olan Prof. Dr. Jean-Marc Rapp\′a olan teşekkür borcumu da yerine getirmek isterim. İsviçre\′de kaldığım süre boyunca destelderini esirgemeyen ve kar¬şılaştığım her tür güçlüğü aşmamda yardımcı olan sevgili kardeşlerim Mehmet Yıldırımoğlu ve Barış Karpuz\′a da özel olarak teşekkür etmek isterim. Onların varlığı, İsviçre\′deki araştırmalarımın başarı ile sonuçlanmasında şüphesiz en büyük paya sahip olmuştur. Bu süreçte değerli desteği ve sohbetini eksik etmeyen ağabeyim Oktay Akça\′ya da çok te¬şekkür ederim. Özellikle İsviçre\′de bulunduğum dönemde, kaynaklara ulaşmam konusunda büyük bir özveride bulunan sevgili mesai arkadaşım ve dostum İbrahim Çağrı Zengin ile değerli meslektaşım Betül Aktaş\′a, destekleri ile bu süreci kolaylaştıran değerli dostlarım araştırma görevli¬leri Zeynep Kandemir ve Mustafa Göktürk Yıldız\′a da teşekkür ederim. Bu çalışma sırasında ve daha da önemlisi hayatımın bütününde en büyük desteği sağlayan ve yerlerini asla dolduramayacağım annem Gülsen Uzel\′e, babam Necati Uzel\′e, sevgili ablalarım Necmiye Köken ve Necla Subaşı\′na, sonu gelmeyen fedakârlıkları, anlayışları, hayatıma an¬lam katan varlıkları nedeniyle minnettar olduğumu ve bu duyguyu başarı ile ifade edebilme kabiliyetinden yoksun olmanın sıkıntısını yaşadığımı bir kez daha ifade etmek isterim. Onlar olmasaydı hayatımdaki hiçbir şey mümkün olmazdı, iyi ki varsınız. Önsözü, kaleme aldıkları değerli çalışmalarıyla bu eserin ortaya çıkmasına olanak sağlayan kıymetli bilim insanlarına, desteğini benden hiçbir zaman esirgememiş olan Sayın Hocam Prof. Dr. Oğuz İmregün\′ün şahsında teşekkür ederek tamamlar ve eserde dile getirilen görüşlerin hukuk sanatına katkıda bulunmasını temenni ederim. Necdet UZEL İstanbul/Lausanne - 2012/13 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BAĞLI NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİ A.PAY DEVİRLERİNDE GENEL İLKE 1.Merkez Kavram Olarak "Nama Yazılı Pay" Terimi a.Terim Tercihine İlişkin Kanuni Gerekçelendirme b.Pay Kavramının Anlamsal Çeşitliliği c.Kanunun Sistematiğine İlişkin Eleştiri ve Öneri 2.Devir Serbestisi B.DEVİR İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER 1.Devir İşleminin Taraflar Arasında Yapılması a.Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar Bakımından b.Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar Bakımından (1)Borsa İçi veya Kanalıyla Yapılan Devirler i.Taraflar Arasında Devrin Yapılması ii.MKK′nın Devre Katılımı (a)Hükmün Amacı ve Uygulanması (b)Yükümlülüğünün İhlali (2)Borsa Dışında Yapılan Devirler 2.Tarafların Hak ve Borçları 3.Ortaklığın Onayı veya Tanınma İsteminin Kabulü a.Onay ve Tanınma İstemlerinin Farklılığı b.İstemde Bulunacak Kişi c.Yetkili Organ d.Onay veya Tanınma Kararının Açıklanması e.Onay ve Tanınma Kararının Hukuki Sonuçları (1)Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar (2)Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar i.Genel Olarak ii.Mülkiyet ve Paya Bağlı Hakların Geçiş Aşamaları (a)Bağlı Nama Yazılı Payların Borsa İçinde Devri (a1)Tanınma İstemi Öncesi (a2)Tanınma İstemi Sonrası (a3)Tanınma İsteminin Kabulü (b)Bağlı Nama Yazılı Payların Borsa Dışında Devri (b1)Tanınma İstemi Öncesi (b2)Tanınma İstemi Sonrası (b3)Tanınma İsteminin Kabulü (c)Pay Sahipliği Görünümlerine Genel Bakış f.Hukuka Aykırı Onay ve Tanınma Kararları C.PAY DEFTERİNE KAYIT İŞLEMİ 1.Genel Olarak 2.Bağlı Nama Yazılı Pay Devirlerinde Kayıt Usulü İkinci Bölüm ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAMIN ÖZELLİKLERİ VE PAY DEVİR SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ A.ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAMA İLİŞKİN ESASLAR 1.Esas Sözleşmesel Bağlamın Öngörülme Nedenleri a.Genel Olarak b.Kanuni Bağlam Sistemi ile Karşılaştırılması (1)Kanuni Bağlamın Genel Esasları (2)Öngörülme Nedenlerinin Farklılığı 2.Temel İlkeler a.Esas Sözleşmesel Bağlam İlkelerinin Tespiti b.Esas Sözleşmesel Bağlama Konu Olabilecek Paylar c.Esas Sözleşmesel Bağlam Hükümlerinin Öngörülmesi ve Kaldırılması (1)Bağlamın Öngörülmesi i.İlk Esas Sözleşmede Öngörülmesi ii.Esas Sözleşme Değişikliği ile Öngörülmesi (a)Esas Sözleşme Değişikliğinin Konusu (b)Esas Sözleşme Değişikliğinin Hukuki Sonuçları (c)Geçiş Döneminde Uygulanacak Yetersayıların Tespiti (2)Bağlamın Kaldırılması d.Esas Sözleşmesel Bağlamın Uygulanacağı İşlemlerin Tespiti (1)Bağlama Tabi Hukuki İşlemler i.Mülkiyetin Devri ile Sonuçlanan Hukuki İşlemler ii.İntifa Hakkı iii.Hakların Kullanımında Üçüncü Kişinin Yetkilendirilmesi (2)Bağlama Tabi Olmayan Hukuki İşlemler i.Rehin Hakkı ii.Temsilci Atanması iii.Pay Sahibi Ortaklığın Üzerindeki Kontrol Değişikliği e.Devredilebilirlik Şartlarının Ağırlaştırılması Yasağı (1)Yasağın Anlamı ve Öngörülme Nedeni (2)Yasağın Kapsamı ve Uygulanması (3)Alım, Önalım, Geriye Alım ve Öncelik Haklarının Geçerliliği i.Genel Olarak ii.TK Bakımından Geçerliliğin Değerlendirilmesi 3.Devir Sınırlamalarının Etkisizleştiği Haller a.Ortaklığın Tasfiyeye Girmesi b.Esas Sözleşmesel Bağlamın Askıya Alınması c.Rüçhan Hakkının Kullanılması d.Değiştirme ve Alım Haklarının Kullanımı e.Miras, Mirasın Paylaşımı, Mal Rejimi, Cebri İcra (1)Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar i.Genel Olarak ii.Onay İstemi ve Ortaklığın Devre Katılımı (a)Özel Düzenlemenin Tanıtılması (b)Mülkiyet ve Paya Bağlı Hakların Geçiş Aşamaları iii.Düzenlemenin Amacı iv.Anılan Hallerin Sınırlı Sayıda Olup Olmadığı Sorunu (a)Öğreti ve Yargı Kararlarında Benimsenen Çözüm (b)Değerlendirme (2)Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar i.Genel Olarak ii.Tanınma İstemi ve Ortaklığın Devre Katılımı (a)Özel Düzenlemenin Tanıtılması (b)Mülkiyet ve Paya Bağlı Hakların Geçiş Aşamaları iii.Cebri İcranın İstisna Olarak Kabulünün Yerindeliği iv.Anılan Hâllerin Sınırlı Sayıda Olup Olmadığı Sorunu (a)Öğreti ve Yargı Kararlarında Benimsenen Çözüm (b)Değerlendirme 4.Devir Sınırlamalarının Dolanılması Yasağı a.Pay Defterine Kayıt Yapmaktan Kaçınma Hakkı (1)Genel Olarak (2)Hukuki Niteliği (3)Kayıt Yapmaktan Kaçınma Hakkının Kullanımı (4)Red Sebebinin Bildirilmesi ve Hukuki Sonuçları b.Pay Defterindeki Kaydın Silinmesi Hakkı (1)Genel Olarak (2)Kaydın Silinmesine İlişkin Koşullar i.Devralanın Yanlış Beyanlarının Karara Etkili Olması ii.İlgililerin Görüşlerinin Alınması iii.Kaydın Silinmesine İlişkin Yazılı Bilgilendirmede Bulunma (3)Kaydın Silinmesi İşleminin Hukuki Sonuçları i.Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar ii.Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar (4)Kaydın Silinmesi İşleminin Hukuka Aykırılığı Hâlinde Dava Haklarının Kullanımı B.ESAS SÖZLEŞMESEL RED SEBEPLERİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 1.Genel Olarak a.Borsaya Kote Edilmemiş Paylar Yönünden Red Sebepleri b.Borsaya Kote Edilmiş Paylar Yönünden Red Sebepleri 2.Esas Sözleşmesel Red Sebeplerinin Tespiti 3.Red Sebeplerinin İleri Sürülmesine İlişkin İlkeler a.Bildirimin Konusu ve Red Sebebinin Bildirilmesi b.Bildirimin Muhatabı c.Bildirimin Süresi 4.Reddin Hukuki Sonuçları a.Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar b.Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar 5.Red Sebebinin veya Bildirimin Hukuka Aykırılığı a.Genel Olarak b.Onayın ve Tanınma İsteminin Sağlanmasına Yönelik Dava (1)Hukuki Nitelik (2)Davanın Tarafları i.Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar ii.Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar (3)Hukuki Sonuçları i.Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar ii.Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar (a)Öğretinin Konuya İlişkin Yaklaşımı (b)Değerlendirme c.Tazminat Davası (1)Dava Hakkının Kullanımı (2)Davanın Taraflarının Tespiti i.Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar ii.Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar Üçüncü Bölüm ESAS SÖZLEŞMESEL RED SEBEPLERİ A.ÖNEMLİ SEBEP UYARINCA DEVRİN SINIRLANMASI 1.Önemli Sebep Kavramı a.Kavramın Ortaya Çıkışı b.Kavramın Tanımlanması 2.Karşılaştırmalı Hukukta Red Sebeplerinin Değerlendirilmesi a.İngiltere b.Fransa c.İspanya d.Belçika e.Almanya 3.Önemli Sebep Kavramının Tercihinin Yerindeliği 4.Red Sebeplerinin Geçerliğinin Değerlendirilmesi a.Genel Olarak b.Şirketin İşletme Konusu (1)Reddi Haklı Gösterebilecek Dayanaklar i.Mesleki Nitelik veya Yeterlilik Temeline Dayalı Red Sebepleri ii.Dini, Felsefi ve Politik Eğilim Temeline Dayalı Red Sebepleri iii.Ortaklığın Rakiplerinin Pay Alımlarını Engellemek Üzere Öngörülen Red Sebepleri (2)Reddi Haklı Gösteremeyecek Dayanaklar i.Ailesel Aidiyet Temeline Dayalı Red Sebepleri ii.Bölgesel veya Coğrafi Aidiyet Temeline Dayalı Red Sebepleri iii.Vatandaşlık Şartı Temeline Dayalı Red Sebepleri c.İşletmenin Ekonomik Bağımsızlığı (1)Reddi Haklı Gösterebilecek Dayanaklar i.Kontrol Değişikliğinin Engellenmesi ii.Yüzdesel Sınırı Aşan Pay Alımlarının Engellenmesi (2)Reddi Haklı Gösteremeyecek Dayanaklar i.Tüzel Kişilerin Pay Alımlarının Engellenmesi ii.Yabancıların Pay Alımlarının Engellenmesi B.YÜZDESEL SINIR UYARINCA DEVRİN SINIRLANMASI 1.Genel Olarak 2.Yüzdesel Sınır Uyarınca Tanınma İsteminin Reddi 3.Esas Sözleşmesel Bağlama Tabi Devirlerin Tespiti 4.Karşılaştırmalı Hukukta Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Esas Sözleşmesel Bağlama Konu Edilmesi Sorunu a.İngiltere b.Fransa c.İspanya d.Belçika e.Almanya 5.Bağlam Öngörülebilmesi İmkanının Eleştirisi a.Yüzdesel Sınır Uygulamasına İlişkin Gözlemlenebilecek Sorunlar ve Türk Hukuku Bakımından Çözüm Önerileri b.Esas Sözleşmesel Bağlam Öngörülebilmesine İmkan Tanıyan Hükümlerin Yerindeliği ve Uygulama Önerileri Dördüncü Bölüm BORSAYA KOTE EDİLMEMİŞ NAMA YAZILI PAYLARI SATIN ALMA ÖNERİSİNDE BULUNMA HAKKI A.SATIN ALMA ÖNERİSİNDE BULUNMA HAKKININ NİTELİĞİ 1.Genel Olarak 2.Hukuki Niteliği a.Esas Sözleşmede Öngörülmesinin Zorunlu Olmayışı b.Devir Sınırlama İradesine İlişkin Esas Sözleşmesel Dayanağın Gerekliliği 3.Hakkın Kullanımının Yöneldiği Amaçlar B.SATIN ALMA ÖNERİSİNDE BULUNMA HAKKININ KULLANILMASI 1.Hakkın Kullanımına İlişkin İlkeler a.Satın Alma Önerisinde Bulunularak Red Kararı Verilmesi (1)Satın Alma Önerisinde Bulunulması (2)Satın Alma Önerisinin İçeriği (3)Satın Alma Önerisinin Yapılabileceği Sürenin Tespiti (4)Satın Alma Önerisinin Şarta Bağlı Olarak Kullanımı i.İradi Devirlerde Şarta Bağlı Olarak Teklif Yapılması ii.Kanuni Geçişlerde Şarta Bağlı Olarak Teklif Yapılması b.Gerçek Değerin Hesaplanması (1)Gerçek Değer Kavramı ve Değerleme İlkeleri (2)Değerlemeye Esas Alınacak An 2.Hakkın Kullanımına İlişkin Aşamaların Tespiti a.Ortaklığın Payları Satın Alma Önerisinde Bulunması b.Pay Sahibinin Kabul Kararı 3.Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi a.Kendi Paylarını Edinme Yasağının Genel Kural Niteliği b.Uygulanacak Hükümlerin Tespiti (1)Kanuni Düzenlemenin İncelenmesi i.Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesinin İstisnaları ii.İvazsız İktisap iii.Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi (2)Payların Edinilmesine Bağlı Hukuki Sonuçlar i.Payların Elden Çıkarılması Zorunluluğu ii.Pay Sahipliği Haklarının Durumu SONUÇ Ek I (İsviçre Federal Mahkemesi Kararı) Ek II (Esas Sözleşme Örnekleri) VET Anonim Ortaklığı Esas Sözleşmesi NESTLE Anonim Ortaklığı Esas Sözleşmesi NOVARTİS Anonim Ortaklığı Esas Sözleşmesi THE SWATCH GROUP Anonim Ortaklığı Esas Sözleşmesi ROCHE HOLDING Anonim Ortaklığı Esas Sözleşmesi