Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (89)      Haziran (84)      Mayıs (171)      Nisan (125)

Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı

Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders KitabıSayfa Sayısı
:  
512
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-327-591-6

54,00 TL

Bölüm 1
ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI
I. Anayasalar
A. Türk Anayasaları
B. Yabancı Anayasalar
II. Anayasa Mahkemeleri Kararları
III. Bilimsel Eserler
A. Genel Eserler
B. Monografiler
C. Makaleler: Dergiler (Süreli Yayınlar
III. İnternet Kaynakları
IV. Kaynak Arama ve Temin Etme

Bölüm 2
ANAYASA HUKUKU
(Tanımı, Konusu, Kısımları, Yaklaşım Biçimleri,
Diğer Dallar ile İlişkisi, Tarihsel Gelişimi, vs.)
I. Terminoloji
A. “Anayasa” Terimi
B. “Anayasa Hukuku” Terimi
II. Anayasa Hukukunun Tanımı, Konusu ve Kısımları
A. Tanımı
B. Konusu
C. Anayasa Hukukunun Kısımları
III. Anayasa Hukukunda Yaklaşım Biçimleri
A. Tarihî Yaklaşım
B. Felsefî Yaklaşım
C. Sosyolojik Yaklaşım
D. Hukukî Yaklaşım
Sonuç: Münhasıran Hukukî Yaklaşım yahut Anayasa Hukukunun “Saf” Teorisi
IV. Anayasa Hukuku ile Siyasal Bilim, Siyasal Felselfe ve Siyasal Tarih Arasındaki İlişki
A. Anayasa Hukuku - Siyasal Bilim
B. Anayasa Hukuku - Siyasal Felsefe
B. Anayasa Hukuku - Siyasal Tarih
V. Anayasa Hukuku ile Hukukun Diğer Dalları Arasındaki İlişkiler
Vı. Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi
A. Fransa'da
B. Türkiye’de
VII. Niçin Anayasa Hukukunu Öğrenmek Gerekli?
VI ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI: DERS KİTABI

Bölüm 3
ANAYASA KAVRAMI
I. Anayasa Kavramının Tanımı
A. Anayasa, Hukuk Kurallarından Oluşur
B. Anayasa, Anayasal Nitelikteki Hukuk Kurallarından Oluşur
II. Anayasa Türleri
A. Yazılı Anayasa–Yazısız Anayasa Ayrımı
B. Yumuşak Anayasa - Katı Anayasa Ayrımı
III. Anayasaların İçerikleri
A. Başlangıç
B. Temel İlkeler (Genel hükümler
C. Temel Hak ve Hürriyetler
E. Devletin Temel Organları
F. Diğer Hükümler
G. Anayasanın Değiştirilmesi
IV. Anayasacılık Hareketleri
V. Bazı Ek Kavram ve Sorunlar
A. Anayasaüstülük Sorunu
B. Anayasa Normları Arasında Hiyerarşi Sorunu
C. Uluslararası Hukuk Normlarının Anayasaüstülüğü sorunu
D. Anayasanın Ruhu Sorunu
E. Anayasal Teamüllerin Geçerliliği Sorunu
Bölüm 4
YORUM
I. Yorumun Tanımı
II. Yorum Yöntemleri
A. Lafzî Yorum (Deyimsel Yorum, Gramatikal Yorum) Yöntemi
B. Tarihî Yorum Yöntemi
C. Sistematik Yorum Yöntemi
D. Teleolojik (Gaî, Amaçsal, Fonksiyonel) Yorum Yöntemi
III. Yorumda Kullanılan Çeşitli Mantık Kuralları
A. Kıyas (Argumentum a simili
B. Aksiyle Kanıt (Mefhum-u Muhalefet, Argumentum a contrario
C. Evleviyet (Öncelik, Argumentum a fortiori)
IV. Çeşitli Yorum İlkeleri

Bölüm 5
KURUCU İKTİDAR:
ANAYASALARIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
I. Genel Olarak
II. Aslî Kurucu İktidar: Anayasaların Yapılması
A. Aslî Kurucu İktidarın Ortaya Çıkış Halleri
B. Aslî Kurucu İktidarın Sahibi
C. Aslî Kurucu İktidarın Özellikleri
D. Aslî Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasa Yapma Usûlleri
1. Monarşik Usûller………107; a) Ferman….….107; b) Misak
2. Demokratik Usûller….109; a) Kurucu Meclis..110; b) Kurucu Referandum
III. Tali Kurucu İktidar: Anayasaların Değiştirilmesi
A. Anayasa Değişikliği Kavramı
B. Anayasaların Değiştirilmesi İhtiyacı (Tali Kurucu İktidarın Gerekliliği)
C. Tali Kurucu İktidarın Sahibi
D. Tali Kurucu İktidarın Özellikleri
E. Tali Kurucu İktidarın Sınırları
F. Tali Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasayı Değiştirme Usûlleri
IV. Fonksiyonları Bakımından Aslî Kurucu İktidar ile Tali Kurucu İktidar Arasında Özdeşlik

Bölüm 6
DEVLET KAVRAMI
I. “Devlet” Terimi
II. Devlet Kavramının Tanımı
III. Devletlerin Kurulması
IV. Devletlerin Sona Ermesi
V. Devletin Hukukî Kişiliği İlkesi
A. Devlete Tüzel Kişilik Tanınmasının Tarihsel Sebebi
B. Devlete Hukukî Kişilik Tanınmasından Kaynaklanan Sonuçlar
VIII ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI: DERS KİTABI
VI. Devletin Devamlılığı İlkesi
VII. Devletin Faaliyet Alanı
A. Liberal Görüş
B. Müdahaleci Görüşler
VIII. Devletin Kökeni Hakkında Teoriler
A. Aile Teorisi
B. Biyolojik Teori
C. Kuvvet ve Mücadele Teorisi
D. Ekonomik Teori: Marksist Devlet Teorisi
E. Devletin Kaynağını İnsan Aklına ve İradesine Dayandıran Teori: Sosyal Sözleşme Teorisi

Bölüm 7
DEVLETİN UNSURLARI: MİLLET, ÜLKE, EGEMENLİK
I. Devletin Beşerî Unsuru: Millet
A. Objektif Millet Anlayışı
B. Sübjektif Millet Anlayışı
II. Devletin Toprak Unsuru: Ülke
III. Devletin İktidar Unsuru: Egemenlik
A. Egemenliğin Değişik Anlamları
B. Egemenliğin Sahibi Konusunda Teoriler

Bölüm 8
DEVLET ŞEKİLLERİ I:
MONARŞİ VE CUMHURİYET
I. Monarşi
A. Saltanat Hakların Sınırlanmasına Göre Monarşi Çeşitleri
B. Hükümdarın Tahta Geçiş Biçimine Göre Monarşi Çeşitleri
II. Cumhuriyet
A. Dar Anlamda Tanım: Cumhuriyet Monarşinin Tersidir
B. Geniş Anlamda Tanım: “Cumhuriyet = Demokrasi
C. Hangi Anlayış Doğru: Ampirik Veriler

Bölüm 9
DEVLET ŞEKİLLERİ II:
ÜNİTER DEVLET-BİLEŞİK DEVLET
I. Üniter Devlet
A. Tanım
B. Üniter Devletin İdarî Teşkilatı
II. Bileşik Devlet
A. Devlet Birlikleri
B. Devlet Toplulukları

Bölüm 10
FEDERASYON (FEDERAL DEVLET)
I. Genel Olarak
II. Federasyonun Devlet Yapısı
A. Federal Devlet
B. Federe Devletler
III. Federasyonun Hukuk Düzeni: Federal ve Federe Hukuk Düzenleri ve Bunların
Arasındaki İlişkiler
IV. Federal Devlet ile Federe Devletler Arasında Yetki Paylaşımı
A. Yetki Paylaşımı Yazılı ve Katı Bir Anayasayla Yapılmış Olmalıdır
B. Anayasanın Değiştirilmesine Federe Devletler de Katılmalıdır
C. Yetki Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolu Olmalıdır: Federal Yüksek
Mahkemenin Gerekliliği
V. Federasyonların Kurulması (1. Birleşme, 2. Ayrılma Yoluyla)
VI. Korporatif Federalizm
VII. Federalizmin Değerlendirilmesi
VIII. Bölgesel Devlet
A. Bölgesel Devlet-Üniter Devlet Karşılaştırması
B. Bölgesel Devlet-Federasyon Karşılaştırması

Bölüm 11
HÜKÛMET SİSTEMLERİ
I. Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
A. Locke
B. Montesquieu
C. Kuvvetler Ayrılığı Teorisine Yöneltilen Eleştiriler
X ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI: DERS KİTABI
I. Kuvvetler Birliği Sistemleri
A. Yürütme Organında Birleşme
B. Yasama Organında Birleşme: Meclis Hükümeti
II. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri
A. Sert Kuvvetler Ayrılığı: Başkanlık Hükûmet Sistemi
B. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı: Parlâmenter Hükûmet Sistemi

Bölüm 12
DEMOKRASİ KAVRAMI
I. Demokrasi Teorileri
A. Normatif Demokrasi Teorisi
B. Ampirik Demokrasi Teorisi
II. Demokrasilerin “Gri Bölgesi”: Melez rejimler
A. Delegasyoncu Demokrasiler
B Yarışmacı Otoriterizm
C. Popülist Rejimler
III. Demokrasi Anlayışları
A. Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı
B. Çoğulcu Demokrasi Anlayışı
IV. Demokrasi Modelleri
A. Çoğunlukçu Demokrasi Modeli (Westminster Modeli)
B. Uzlaşmacı Demokrasi Modeli

Bölüm 13
EGEMENLİĞİN KULLANILMASI BAKIMINDAN DEMOKRASİ TİPLERİ
DOĞRUDAN, TEMSİLÎ VE YARI-DOĞRUDAN DEMOKRASİ
I. Doğrudan Demokrasi
A. Tanımı
B. Örnekler: 1. Eski Yunan: Ekklesia….273; 2. İsviçre: Landsgemeinde
C. Teorik Kökeni: Halk Egemenliği Teorisi ve Egemenliğin Devredilmezliği Kuramı
II. Temsilî Demokrasi
A. Genel Olarak
B. Temsil Kavramı
C. Emredici Vekâlet teorisi
D. Temsilî Vekâlet Teorisi
III. Yarı-Doğrudan Demokrasi
A. Yarı-Doğrudan Demokrasinin Tanımı
B. Yarı-Doğrudan Demokrasinin Araçları
C. Yarı-Doğrudan Demokrasinin Değerlendirilmesi

Bölüm 14
SEÇİMLER
I. Oy Hakkı
A. Bazı Kavramlar
B. Oy Hakkının Şartları
C. Oy Hakkının İlkeleri
II. Seçim Sistemleri
A. Çoğunluk Sistemi
B. Nispî Temsil Sistemi

Bölüm 15
YASAMA
I. Yasama Organı
A. Genel Olarak
B. İngiltere’de Parlâmentonun Doğuşu ve Gelişmesi
C. Parlâmentoların Yapısı: Tek-Meclisi ve İki-Meclisli Parlâmentolar
D. Parlâmento Üyeliği (Seçimi ve Hukukî Statüsü
E. Parlâmentoların İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
XII ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI: DERS KİTABI
II. Yasama Fonksiyonu
A. Yasama Fonksiyonunun Tanımı ve Diğer Devlet Fonksiyonlarından Ayrılması
B. Yasama İşlemleri
C. Yasama Fonksiyonunun Özellikleri
D. Parlâmentoların Görev ve Yetkileri

Bölüm 16
YÜRÜTME
I. Yürütme Organı
A. Başkanlık Sistemlerinde Yürütme Organı: Başkan
B. Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı
II. Yürütme Fonksiyonu
A. Yürütme Fonksiyonunun Tanımı ve Diğer Devlet Fonksiyonlarından Ayrılması
B. Yürütme İşlemleri
C. Yürütme Fonksiyonunun Özellikleri
D. Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
E. Olağanüstü Yönetim Usûlleri

Bölüm 17
YARGI
I. Yargı Fonksiyonu (Fonksiyonel Anlamda Yargı
A. Yargı Fonksiyonunun Tanımı
B. Yargılama Yetkisi
II. Yargı Organı (Organik Anlamda Yargı)
A. Yargı Organının Tanımı ve diğer devlet organlarından ayrılması
B. Hâkim Kavramı

Bölüm 18
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. Kavramlar
II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Tarihsel ve Düşünsel Gelişimi
A. Eski Çağda Temel Hak ve Hürriyetlerin Gelişimi
B. Orta Çağda Temel Hak ve Hürriyetlerin Gelişimi
C. Mutlak Monarşiler Devrinde Hürriyetlerin Gelişimi
D. 17 ve 18’inci Yüzyıllarda Tabiî Hukuk Akımı (Tabiî Hak Doktrini)
E. Ferdiyetçi Doktrin
III. Hürriyet Karinesi: “Hürriyet Asıldır”
IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması
A. Jellinek’in Sınıflandırması
B. Ortaya Çıkış Sıralarına Göre Tasnif
C. Diğer Tasnifler
V. Temel Hak ve Hürriyetlerin Anayasalarda Düzenlenmesi
VI. Temel Hak ve Hürriyetlerin Özneleri
VII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Yükümlüleri (“Muhatapları”)
VIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasında Sistemler
IX. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
A. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi
B. Olağanüstü Yönetim Usullerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
X. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
A. İç Koruma
B. Uluslararası Koruma

Bölüm 19
KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ:
ANAYASA YARGISI
I. Genel Olarak
A. Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi Kavramları
B. Anayasa Yargısının Varlık Nedeni
C. Anayasa Yargısının Ön Koşulları: Yazılı ve Katı Anayasa
D. Anayasa Yargısının Varlık Koşulu: Anayasa Tarafından Öngörülmesi
E. Anayasa Yargısının Tarihsel olarak Ortaya Çıkışı
II. Anayasa Mahkemelerinin Yapıları (Üyelerin Sayısı, Görev süresi ve Seçilmeleri)
III. Anayasa Yargısı Modelleri
A. Genel Mahkeme Sistemi: Amerikan Modeli
XIV ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI: DERS KİTABI
B. Özel Mahkeme Sistemi: Avrupa Modeli
IV. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Türleri
A. A Priori Denetim (Önleyici Denetim)
B. A Posteriori Denetim (Düzeltici Denetim)
V. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları
A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)
B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu
C. Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti)
VI. Anayasa Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri
A. Temel Görev ve Yetki: Bazı Normların Anayasaya Uygunluğunu Denetlemek
B. Anayasa Mahkemelerinin Ek Görev ve Yetkileri
VII. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu: Anayasa Mahkemelerinin Denetimine Tabi Olan Norm ve İşlemler
A. Anayasa Değişiklikleri, Anayasa Mahkemeleri Tarafından Denetlenebilir mi?
B. Kanunlar
C. Milletlerarası Antlaşmalar
D. Kanun Hükmünde Kararnameler
E. Parlâmento İçtüzükleri
F. Parlâmento Kararları
G. Devlet Başkanı Kararları
H. İdari İşlemler
I. Federal Devletlerde Federe Devletlerin İşlemleri
VIII. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Ölçüsü: Anayasa Yargısında Ölçü Normlar Sorunu
A. Ölçü Norm Anayasadır
B. Anayasanın Göndermede Bulunduğu Normlar
C. “Ara Normlar” Ölçü Norm Olabilir mi
IX. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetiminin Kapsamı
A. Şekil Bakımından Denetim
B. Esas Bakımından Denetim
X. Anayasa Mahkemelerinin Yargılama Usûlleri
A. Davanın Açılması
B. Davanın Görüşülmesi
C. Kararların Yazılması
D. Kararların Çeşitleri
E. Kararların Yayınlanması
F. Kararların Kesinleşmesi
XI. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi ve Sonuçları
A. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi (Kararların Zaman
Bakımından Etkisi)
B. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Sonuçları
XII. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı