Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Anayasa Hukuku Uygulamaları

Anayasa Hukuku UygulamalarıSayfa Sayısı
:  
627
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-824-2

42,66 TL

ANAYASA HUKUKU GENEL ESASLAR, TÜRK ANAYASA HUKUKU, ANAYASA YARGISI ve BİREYSEL BAŞVURU DERSLERİ İÇİN

METİN SORULARI VE CEVAPLARI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
ÇÖZÜMLÜ VARSAYIMSAL OLAYLAR
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
OKUMA PARÇALARI

Kitabın ilk baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine ikinci baskısının hazırlanması gerekmiştir. Kitabın ikinci baskısı mümkün oldukça ilk baskısında var olan yazım hatalarından arındırılmaya çalışılmıştır. Metin sorularının tamamının cevapları gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Ayrıca cevaplandırılmış yeni metin soruları eklenmiştir. Yine kitabın zenginleştirilmesini sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi’nin başta 2015 yılı olmak üzere değişik tarihlerde verdiği içtihat niteliğindeki iptal ve itiraz kararları ile bireysel başvurular sonucu verdiği kararlar kitaba eklenmiştir. Çoktan seçmeli soruların sayısı da 50’den 200’e çıkarılmıştır. Anayasa Hukuku Uygulamaları kitabı -Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Bireysel Başvuru ve İnsan Hakları Hukuku- derslerinde yardımcı ders kitabı olarak okutulabilecek niteliktedir. Ayrıca mezuniyet sonrası girilen KPSS, Hâkimlik ve Savcılık sınavları ile çeşitli kurum sınavlarına hazırlananlar için yararlı olacağı düşünülmektedir. Son olarak kitapta bulunulan yorumların mutlak doğru olarak kabul edilemeyeceği, aynı konuların farklı yazarların kitaplarından-makalelerinden-yazılarından karşılaştırmalı olarak okunması gerektiği izahtan varestedir. Kuşkusuz böyle bir zorunluluğun nedeni, olayların yorumlanması ya da anlamlandırılış biçiminin yorumcunun kişiliğinden, dünya görüşünden, değişik konulardaki bilgi ve görgüsünden kesin olarak soyutlanamaz oluşudur. Dolayısıyla okuyucu kitaptaki konuları farklı kaynaklardan da karşılaştırmalı surette okumalı ve kendi özgün fikrine sahip olmaya çalışmalıdır. Esasen bu şekilde davranmak ya da böyle bir yöntem benimsemek bilimsel gelişmenin elde edilmesi ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasının sağlanması bakımından da bir zorunluluktur.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • METİN SORULARI ve CEVAPLARI
 • 1. -1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar Hakkında Bilgi Veriniz?-3
 • 2. -Üniter, Federal ve Bölgeli Devlet Biçimleri Arasındaki Farklar Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz?-5
 • 3. -1982 Anayasası’nda Cumhuriyetin Nitelikleri Arasında Sayılan -Sosyal Devlet İlkesi-ni Açıklayanız?-6
 • 4. -1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Döneminde Yargı Kuvveti ile Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Düzenlemeler Konusunda Bilgi Veriniz?-8
 • 5. -1909 Anayasa Değişikliklerinin 1876 Kânûn-i Esâsî’nin Hükûmet Sistemine İlişkin Düzenlemelerinde Meydana Getirdiği Farklılıkları Tartışınız?-10
 • 6. -Sened-i İttifak’ın Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri İçindeki Anlam ve Önemini Tartışınız?-11
 • 7. -1961 Anayasası’nda Parlamenter Hükûmet Sisteminin İşleyişini Güçleştiren Olguları Açıklayınız?-13
 • 8. --Demokratik Cumhuriyet- Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Cumhuriyet Hangi Anlamda ve Nasıl Demokratik Olmayabilir? Açıklayınız?-14
 • 9. -1982 Anayasası’nın Başlangıç Bölümü’nün Hukuksal Niteliğini Tartışınız?-15
 • 10. -Kaç Türlü Siyasi Parti Sisteminden Söz Edilebilir? Örneklendirerek Açıklayınız?-22
 • 11. --Katı ya da Sert Anayasa- Kavramı Hakkında Bilgi Veriniz?-24
 • 12. -Anayasal Örf Kavramı Hakkında Bilgi Veriniz?-25
 • 13. -Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Hakkında Bilgi Veriniz?-26
 • 14. -Somut Norm Denetimi Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız?-27
 • 15. -Temel Hak ve Özgürlüklerin Askıya Alınması Rejiminin Unsurlarını Sayarak Her Birini Açıklayınız?-30
 • 16. -Hakların Devlete Yüklediği Negatif ve Pozitif Yükümlülükleri Anlatarak Bu Sınıflandırmanın Yerindeliği Hususunu Tartışınız?-31
 • 17. -Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa Metinlerindeki Konumlandırılışları Bağlamında Liberal Burjuva ve Marksist Anayasaları Karşılaştırınız?-32
 • 18. -Devletin Kökeni Hakkında İleri Sürülen Teorilerin İsimlerini Sayarak, Devleti Oluşturan Kurucu Unsurları Açıklayınız?-33
 • 19. -Tek İsimli İki Turlu Çoğunluk Sisteminin Özelliklerini ve Siyasi Sonuçlarını Açıklayınız?-35
 • 20. -Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Genel Sınırlandırma ya da Özel Sınırlandırma Hükümlerinin Kullanılmasının, Temel Hak ve Özgürlüklere Etkilerini Tartışınız?-36
 • 21. -Uluslararası Sözleşmelerin Türk Hukukundaki ve Normlar Hiyerarşisindeki ya da Kurallar Kademelenmesindeki Yerini Tartışınız?-38
 • 22. --Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi-ni 1961 ve 1982 Anayasaları Açısından Açıklayarak, Bu İlkenin İstisnalarını Belirtiniz?-40
 • 23. -Maddi Kanun ve Şekli Kanun Ayrımını Örnekleyerek Açıklayınız ve 1982 Anayasası’nın Benimsediği Kanun Anlayışını Anlatınız?-42
 • 24. --Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı İlkesi- ile -Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü İlkesi- Arasındaki Farklılığı Tartışınız?-43
 • 25. --Devletin Hukuki Kişiliği-nden Ne Anlaşılır? Buna Neden İhtiyaç Duyulur? Açıklayınız?-45
 • 26. -Siyasi İktidarın kaynağına İlişkin Olarak Teokratik Görüşler İle Demokratik Görüşler Arasındaki Temel Fark Nedir? Açıklayınız?-46
 • 27. -Emredici Vekâlet ve Temsili Vekâlet Kavramlarını Hükûmet Sistemleriyle İlişkilendirerek Açıklayınız?-47
 • 28. -Amerika Modeli Anayasallık Denetimi ile Avrupa Modeli Anayasallık Denetimi Hakkında Bilgi Vererek, Bu İkisi Arasındaki Farkları Açıklayınız?-48
 • 29. -Millet-Devlet Diyalektiğinde, Bu İki Kavramdan Hangisinin Daha Önce Çıktığını Tartışarak Örneklerle Açıklayınız?-50
 • 30. -1982 Anayasası md. 126/2’e Göre İllerin İdaresi Yetki Genişliği Esasına Göredir. Böyle Bir Düzenleme Yapılmış Olmasının Nedenlerini Merkezi-Üniter Devlet Bağlamında Tartışınız?-51
 • 31. -Egemenlik Kavramını Açıklayarak Klasik Egemenlik Anlayışının Günümüz Koşullarında Ortaya Çıkardığı Çelişkileri Tartışınız?-52
 • 32. -Bekletici Sorun (Mesele-i Müstehire)- ve -Ön Sorun (Mütekaddim Mesele)- Kavramlarını 1961 ve 1982 Anayasaları Çerçevesinde Açıklayınız?-53
 • 33. -Anayasa md. 2’deki Lâiklik İlkesini Açıklayarak, Anayasa Mahkemesi’nin Lâiklik İle Din ve Vicdan Hürriyeti Arasındaki İlişki Konusunda Benimsediği Ölçütler Hakkında Bilgi Veriniz?-55
 • 34. --Yasama Sorumsuzluğu- ile -Yasama Dokunulmazlığı- Arasındaki Farkları Açıklayınız?-56
 • 35. -1982 Anayasası’nın Başlıca Özelliklerini Belirterek Bunları Kısaca Açıklayınız?-58
 • 36. -1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Öngördüğü Demokrasi Anlayışını Belirterek, Bu Demokrasi Anlayışını Çoğulcu Demokrasi Anlayışı İle Genel Çerçevede Kıyaslayınız? 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Böyle Bir Demokrasi Anlayışını Benimsemiş Olmasının Nedenlerini Tartışınız?-59
 • 37. -1961 Anayasası’nın Temel Siyasi Felsefesi ve Getirdiği Başlıca Yenilikler Konusunda Bilgi Veriniz?-61
 • 38. -Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Kavramından Ne Anlıyorsunuz? Açıklayınız?-63
 • 39. -Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerindeki Denetim Hakkında Bilgi Vererek, Bu Denetimi Hukuk Devleti İlkesi Açısından Değerlendiriniz?-66
 • 40. -Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerindeki Yargısal Denetim Hakkında Bilgi Vererek, Anayasa Mahkemesi’nin Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri İle İlgili Olarak Geliştirdiği Ölçütleri Açıklayınız?-67
 • 41. -Asli Kurucu İktidar Hakkında Bilgi Veriniz?-69
 • 42. -Tali Kurucu İktidar Hakkında Bilgi Veriniz?-69
 • 43. -Siyasi Partilerin İşlevlerini Tartışınız?-70
 • 44. -Kitle Partileri Hakkında Bilgi Veriniz?-71
 • 45. -Baskı Gruplarını Tanımlayarak Baskı Grupları Hakkında Bilgi Veriniz?-72
 • 46. -Baskı Gruplarının Genel Sınıflandırılması Konusunda Bilgi Veriniz?-72
 • 47. -Devlet Kavramı Üzerindeki Değişik Anlayışlar Çerçevesinde Bu Kavramı Açıklayarak, Devletin -Kurumlar Kurumu Olması-nın Anlamını Tartışınız?-73
 • 48. -Devletin Kökeni ve Doğuşu Hakkındaki Tartışmalara da Değinerek Bu Konudaki Görüşünüzü Açıklayınız?-74
 • 49. -Siyasi İktidarın Niteliklerini Açıklayarak, Egemenlik Kavramı Hakkında Bilgi Veriniz?-75
 • 50. -Anayasa Mahkemesi’nin Yapısı Hakkında Bilgi Veriniz?-76
 • 51. -Anayasa Mahkemesi’nin Görev Ve Yetkileri Hakkında Bilgi Veriniz?-77
 • 52. -Anayasa Değişikliklerine İlişkin Kanunların Yargısal Denetimi Konusunda Bilgi Veriniz?-79
 • 53. -Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarının Yargısal Denetimi Konusunda Bilgi Veriniz?-81
 • 54. -Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanı Tarafından Yenilenmesinin Şartlarını Açıklayınız?-83
 • 55. -Siyasi Partiler Kanunu’na Göre Siyasi Partilerin Milletvekili Genel Seçimlerinde Aday Belirleme Yöntemleri Hakkında Bilgi Veriniz?-84
 • 56. -Siyasi Partilerin Tüzel Kişilik Kazanması ve Kaybetme Şartları Hakkında Bilgi Veriniz?-84
 • 57. -1876 Kânûn-i Esâsî Hakkında Bilgi Veriniz?-85
 • 58. -1876 Kânûn-i Esâsî’deki Yasama Organı Hakkında Bilgi Veriniz?-86
 • 59. -1876 Kânûn-i Esâsî’deki Yürütme Organı Hakkında Bilgi Veriniz?-87
 • 60. -1876 Kânûn-i Esâsî’deki Yargı Organı Hakkında Bilgi Veriniz?-89
 • 61. -1876 Kânûn-i Esâsî’deki Hak ve Özgürlükler Hakkında Bilgi Veriniz?-89
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • UYGULAMA ÇALIŞMALARI
 • 1. -Parlamenter Muafiyetler-Yasama Dokunulmazlığı-93
 • 2. -Siyasi Parti Kapatma Davası-98
 • 3. -Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlar Kurulunu Denetleme Araçları-Gensoru-100
 • 4. -Olağanüstü Hal İlan Edilmesi-102
 • 5. -Anayasa Kavramı ve Normlar Hiyerarşisi-104
 • 6. -Siyasi İktidarın Kurumsallaşması-Devlet-Devletin Unsurları-107
 • 7. -Kurucu İktidar-Asli Kurucu İktidar-Tali Kurucu İktidar-108
 • 8. -Kurucu Meclis- Kurucu Referandum- Plebisit-109
 • 9. -Devlet Şekilleri-Üniter Devlet-Federal Devlet-Bölgeli Devlet-111
 • 10. -Demokrasi-Demokratik Toplum-Çoğulcu ve Özgürlükçü Demokrasi-115
 • 11. -Devlet-Devletin Kriteri-Egemenlik-116
 • 12. -Hukuk Devleti Kavramı-Hukuk Devletinin Unsurları-118
 • 13. -Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi ve Seçim Barajı-120
 • 14. -Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın 27 Nisan 2015 Tarihli Konuşmasından Bazı Bölümler-124
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 • 1. -Özel Hayatın Gizliliği ve Aile Hayatına Saygı Hakkı-Ercan KANAR Kararı-135
 • 2. -Yürütmenin Durdurulması Kararı-147
 • 3. -Kanun Hükmünde Kararnamelerle İlgili Karar-157
 • 4. -Biyometrik Veri Toplamayla İlgili Karar-162
 • 5. -Kürtçe El İlanı Dağıtılması Kararı-İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü-175
 • 6. -Seçim Barajı Kararı-Bireysel Başvuru İle Birlikte Anayasaya Aykırılık İtirazında Bulunulması-188
 • 7. -Kişilik Haklarının Zedelenmesi, Zaman Gazetesi- Ali Suat ERTOSUN Kararı-191
 • 8. -Adil Yargılanma Hakkı-Deniz Seki Kararı-200
 • 9. -Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarının Yargısal Denetimiyle İlgili İçtihat-221
 • 10. -Mülkiyet Hakkı-Adil Yargılanma Hakkı-Anayasa Mahkemesi’nin 25 Haziran 2015 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi-230
 • 11. -Aile Hayatına Saygı-Marcus Frank CERNY Kararı-244
 • 12. -İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlal Edildiği İddiası-Bekir Coşkun Kararı-267
 • 13. -Ulucanlar Cezaevi Kararı-Yaşam Hakkı-İşkence Yasağı-Eşitlik İlkesi-Etkili Başvuru ve Makul Sürede Yargılanma Haklarının İhlal edildiği İddiaları-285
 • 14. -Dershanelerin Kapatılmasıyla İlgili Karar-302
 • 15. -Sulh Ceza Mahkemelerinin Kapatılmasıyla İlgili Karar-363
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR VE CEVAPLARI
 • ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR VE CEVAPLARI (200 ADET)-395
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • OKUMA PARÇALARI
 • 1. -Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve -Biz Bize Benziyoruz- Meselesi-429
 • 2. -Hükûmet Sistemi Tartışmaları (2)-433
 • 3. --Müzakereci Demokrasi- ve -Gezi Meselesi-435
 • 4. -Hükûmet Sistemi Tartışmaları (3) ve ABD’deki Bütçe Krizi-438
 • 5. -Demokrasi Azınlığın Haklarını Korur; İsteklerini Değil-441
 • 6. -Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (1)-443
 • 7. -Zorunlu Din Dersleri ve İHAM Sorunu-445
 • 8. -Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Denetimi ve Kuvvetler Ayrılığı Meselesi (1)-447
 • 9. -Türkiye’de Demokrasiye Yapılmış Müdahaleler ve Savcı Sacit Kayasu’nun Ardından450
 • 10. -Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmesi Meselesi-453
 • 11. -28 Şubat Darbesi-457
 • 12. -12 Mart Darbesi-461
 • 13. -12 Mart Darbesi Sonrası ve Ara Rejim-467
 • 14. -Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 26 Şubat 2015 Tarihli Başörtüsü Kararı Üzerine-472
 • 15. -Cumhurbaşkanının Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve İstanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine-474
 • 16. -27 Nisan Darbesi (1)-479
 • 17. -27 Nisan Darbesi (2)-483
 • 18. -27 Nisan Darbesi Sonrası Gelişmeler-487
 • 19. -Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (2)-491
 • 20. -Danıştay'ın 12 Kasım 2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (1)-494
 • 21. -Danıştay'ın 12 Kasım 2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (2)-499
 • 22. -27 Mayıs Darbesi (1)-504
 • 23. -27 Mayıs Darbesi (2), Darbenin İlk Günleri ve Basın-507
 • 24. -1982 Anayasası’na Göre Hükûmetin Kurulması Süreci ve Hükûmet Senaryoları-513
 • 25. -Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)-519
 • 26. -Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (2)-523
 • 27. -Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti-527
 •  
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1982 ANAYASASI-535
 • - 1982 ANAYASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-597
 • - DEĞİŞİKLİK METİNLERİ-599
 • 1. DEĞİŞİKLİK-599
 • 2. DEĞİŞİKLİK-600
 • 3. DEĞİŞİKLİK-600
 • 4. DEĞİŞİKLİK-605
 • 5. DEĞİŞİKLİK-606
 • 6. DEĞİŞİKLİK-606
 • 7. DEĞİŞİKLİK-612
 • 8. DEĞİŞİKLİK-612
 • 9. DEĞİŞİKLİK-613
 • 10. DEĞİŞİKLİK-614
 • 11. DEĞİŞİKLİK-614
 • 12. DEĞİŞİKLİK-615
 • 13. DEĞİŞİKLİK-615
 • 14. DEĞİŞİKLİK-615
 • 15. DEĞİŞİKLİK-617
 • 16. DEĞİŞİKLİK-617
 • 17. DEĞİŞİKLİK-618
 • 18. DEĞİŞİKLİK-627
 •  
 • KAYNAKLAR-629