Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (180)      Ağustos (69)      Temmuz (109)      Haziran (79)

Alman Bilişim Hukuku

Alman Bilişim HukukuSayfa Sayısı
:  
212
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-205-5

64,80 TL

Avrupa Birliği büyük bir nüfusa ve nüfuza sahip bir birliktir. Etkin olduğu alanlar, neredeyse Avrupa topraklarının bütününe yakındır. Bu bölgede işleyen hukuk sistemi de küresel etkileri olan bir sistemdir. Bu çerçevede, birliğin kurucu devletlerinden biri olan ve Türk Hukuk Sistemi’nin de etkilendiği, Alman Hukuku’nun Bilişim Hukuku alanının belirlenmesi, tanımlanması ve analizi önemli görülmektedir. Bu amaçla, öncelikle, Avrupa Birliği kurumlarının yanı sıra düzenlemeleri de sade ve genel olarak sunulmaktadır.

Çalışmada, Alman mevzuatı çerçevesinde, bilişim hukuku alanını belirleyen yasa ve normlarının yanı sıra, siber tehditler de göz önüne alınarak bilişim suçlarının Ceza Kanunu (karşılaştırmalı); Ceza Muhakemesi Kanunu (karşılaştırmalı); Telif Hakkı ve Bağlantılı Hakların Korunması Hakkında Kanun; Elektronik İmza Kanunu vb. metinlerde analizi yapılmaktadır.
Kitapta, elektronik ortamlarda gerçekleşmesi muhtemel olan açık, tehdit ve risklerle ilgili olarak, bankacılık ve finansal sistemlerde gerçekleşebilen hukuka aykırı fiillere yönelik hükümlerin analizi de yer almaktadır. Ayrıca, İnternet ortamının düzenlenmesi ile elektronik doküman bilgi ve belge yönetimi sistemleri ile kurumsal ve bireysel bilişim hukuku normları ve bu kapsamda oluşan riskler analiz edilmektedir. Telif haklarına konu eserlerin dijital haklar yönetimi açısından da incelenmesi önemlidir. Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında elektronik ya da dijital kanıtların elde edilmesi, adli bilişim ve süreçleri ile standartlaşma çalışmaları vs. göz önüne alınması gerekmektedir.
Yapılan bu çalışma ile ilgili ya da bağlantılı olarak, kitabın sonunda Almanca-İngilizce-Türkçe Kavram Karşılıkları Hukuk Sözlüğü hazırlanmıştır. Kitap içerisinde de birçok hukuksal kavram Almanca ve İngilizce karşılıkları ile birlikte verilmek suretiyle bu sözlüğü destekler nitelikte sunulmaktadır.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ........................................................................................................................V
İÇİNDEKİLER..............................................................................................................VII
TABLOLAR LİSTESİ....................................................................................................XIII
ŞEKİLLER LİSTESİ.......................................................................................................XV
KISALTMALAR.........................................................................................................XVII
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
I. GİRİŞ...............................................................................................................1
II. GENEL BİLGİLER..............................................................................................2
İKİNCİ BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
I. AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ, KURUMLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU.............5
A. Avrupa Birliği’nin Tarihi Gelişimi..............................................................5
B. Avrupa Birliği Kurumları...........................................................................7
1. Avrupa Parlamentosu.........................................................................8
2. Avrupa Komisyonu.............................................................................9
3. Avrupa Birliği Konseyi.........................................................................9
4. Avrupa Konseyi................................................................................10
5. Avrupa Birliği Adalet Divanı..............................................................11
6. Avrupa Sayıştayı...............................................................................11
7. Avrupa Merkez Bankası....................................................................12
C. Avrupa Birliği Hukuku.............................................................................13
1. Sözleşmeler (Anlaşmalar).................................................................14
2. Avrupa Birliği Yasal Düzenlemeleri...................................................15
3. Konsolide Mevzuat...........................................................................16
4. Hazırlık Çalışmaları (Ön Çalışmalar)..................................................16
5. AB Yargı Kararları ve AB İçtihat Hukuku...........................................16
6. Parlamentoya Sorular, Soru Önergeleri...........................................17
7. Uluslararası Anlaşmalar....................................................................18İçindekiler
8. AB Hukuku Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler...............................18
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLİŞİM HUKUKU
I. BİLİŞİM HUKUKU VE KAPSAMI.....................................................................23
A. Bilişim Suçları ve Tanımlanması.............................................................24
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLİŞİM SUÇLARI KAPSAMINDA
ALMAN CEZA KANUNU’NUN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
I. KÜRESEL ALANDA BİLİŞİM SUÇLARI KAPSAMI.............................................29
II. BİLİŞİM SUÇLARI İLE MÜCADELEDE KÜRESEL ZORLUKLAR VE TÜRK CEZA
KANUNU’NDA BİLİŞİM SUÇLARI ANALİZİ.....................................................30
A. Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları Hükümleri Değerlendirmesi.......31
III. ALMAN HUKUKSAL YAPISI VE İLİŞKİLERİ İLE ALMAN CEZA KANUNU...........33
IV. BİLİŞİM SUÇLARINA YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ NORMLARI..........................36
V. ALMAN CEZA KANUNU KAPSAMINDA BİLİŞİM SUÇLARI: KARŞILAŞTIRMALI
ANALİZ.........................................................................................................38
A. Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının İhlaline İlişkin Normlar..............41
B. Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma Çerçevesinde Normlar.........47
C. Evrakta Sahtecilik Fiillerine İlişkin Normlar............................................48
D. Mala Zarar Verme Kapsamında Normlar...............................................50
E. Bankacılık Sistemi ve Para ve Posta Pullarında Sahtecilik Konularına
İlişkin Normlar........................................................................................52
F. Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma Kapsamında Finansal Nitelikli
Normlar..................................................................................................57
G. Müstehcenlik İle İlgili Normlar...............................................................58
VI. ALMAN CEZA KANUNU’NDA SUÇLAR AYRIMI VE BİLİŞİM İHLALLERİNE
YÖNELİK NORMLARIN TEŞEBBÜSE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ.................59
VII. ALMAN CEZA KANUNU’NUN NORMLAR ÇERÇEVESİNDE BİLİŞİM
İHLALLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ................................................61
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALMAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA
BİLİŞİM NORMLARI VE ADLİ BİLİŞİM
I. CEZA YARGILAMASI VE BİLİŞİM HUKUKU NORMLARI..................................63
A. Ceza Muhakemesi Kanunu.....................................................................63
B. Alman Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bilişim Hukuku Normları.............64
C. Alman Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde Bilişim Suçları Normları
...............................................................................................................67
IXİçindekiler
II. ADLİ BİLİŞİM TANIMI, KAPSAMI, SÜREÇLERİ, STANDARTLARI VE KURUMSAL
FAALİYETLER.................................................................................................68
A. Analog ve Dijital Veri, Dijitalleştirme, Adli Bilişimin Tanımı ve Kapsamı 70
B. Adli Bilişimin Süreçleri............................................................................72
C. Küresel Alanda Adli Bilişim Standartlaşma Çalışmaları..........................75
D. Almanya Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Kurumu (Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) ve Adli Bilişim Standartları 78
1. Alman Adli Bilişim Standartları Çalışmaları......................................79
III. TÜRKİYE’DE ADLİ BİLİŞİME İLİŞKİN KANUN VE İKİNCİL MEVZUAT................81
IV. ALMAN HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ADLİ BİLİŞİME DAİR HUKUKSAL YAPI......82
A. Alman Ceza Kanunu Kapsamında Adli Bilişimin İşlevselliğine Karşı
Hukuka Aykırı Fiiller...............................................................................83
B. Alman Ceza ve Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde Elektronik Kanıt Elde
Etme, Arama ve Elkoyma.......................................................................84
ALTINCI BÖLÜM
ALMAN TELİF HAKKI VE BAĞLANTILI HAKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN,
RİSKLER VE DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ
I. ENTELEKTÜEL MÜLKİYET, ALMAN TELİF HAKKI VE BAĞLANTILI HAKLARIN
KORUNMASI HAKKINDA KANUNU VE İLGİLİ DÜZENLEMELER......................87
A. Alman Telif Hakları Mevzuatı ve İlgili Avrupa Birliği Düzenlemeleri.......88
B. Alman Telif Hakları Kanunu’nda (Urheberrechtsgesetz, UrhG) Eser
Çeşitleri..................................................................................................90
II. ALMAN TELİF HAKLARI KANUNU’NDA BİLİŞİM HUKUKU NORMLARI..........93
A. Alman Telif Hakları Kanunu’nda Bilgisayar Programlarına İlişkin Normlar
...............................................................................................................94
B. Alman Telif Hakları Kanunu’nda Veri Tabanlarına Dair Hükümler.........96
C. Alman Telif Hakları Kanunu’nda TV Radyo Uydu Yayınlarına Dair
Hükümler...............................................................................................98
D. Alman Telif Hakları Kanunu’nda Teknik Koruma Tedbirleri ve Haklar
Yönetimi Bilgilerine İlişkin Hükümler.....................................................99
E. Alman Telif Hakları Kanunu’nda Veri Taşıma Ortamlarına Dair Hukuk
Kuralları................................................................................................101
F. Alman Telif Hakları Kanunu’nda Görüntü veya Ses Donanımı Üzerine
Kayıt ve İletim Hakkında Hukuksal Yapı...............................................102
G. Alman Telif Hakları Kanunu’nda Elektronik Ortamlara İlişkin Diğer
Hükümler.............................................................................................104
III. DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ.........................................................................105
A. Dijital Haklar Yönetimi Tanımı ve Kapsamı..........................................105
Xİçindekiler
B. Dijital Haklar Yönetimi Kapsamında Küresel Alanda Düzenlemeler.....106
C. Teknik Koruma Tedbirleri ve Alman Telif Hakları Kanunu’nda İlgili
Hükümler.............................................................................................107
IV. BİLİŞİM ORTAMLARINDA RİSKLER VE ALMAN TELİF HAKLARI KANUNU
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRME..............................................................108
A. ATHK’de Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar Kapsamında Riskler..............109
YEDİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK İMZA KANUNU
I. ELEKTRONİK İMZA VE KULLANIM ALANLARI İLE ÖZELLİKLERİ....................113
A. Elektronik İmza ve Dijital İmza, Kavramsal Karşılaştırmalı Yaklaşım ve
İlgili Yasal Düzenlemeler......................................................................113
II. ALMAN ELEKTRONİK İMZA KANUNU VE İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ
DÜZENLEMELERİ........................................................................................115
A. Alman Elektronik İmza Kanunu’nun Analizi ve İlgili AB Düzenlemeleri 117
III. ALMAN HUKUKUNDA ELEKTRONİK İMZANIN DÜZENLENDİĞİ DİĞER
HUKUKSAL NORMLAR................................................................................121
IV. ALMAN ELEKTRONİK İMZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE HUKUKA AYKIRI FİİLLER
...................................................................................................................124
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İNTERNET ORTAMININ DÜZENLENMESİ VE RİSKLER
I. İNTERNET ORTAMININ DÜZENLENMESİ, SORUMLULUK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER......................................................................................129
A. Alman Hukukunda İnternet Ortamını Düzenleyen Mevzuat................130
B. Tele Medya Kanunu (Telemediengesetz).............................................134
C. Telekomünikasyon Kanunu (Telekommunikationsgesetz, TKG)..........137
II. İNTERNET ORTAMI İLE ELEKTRONİK ORTAMLARDA RİSKLER, HUKUKA AYKIRI
FİİLER VE YAPTIRIMLAR..............................................................................139
A. Tele Medya Kanunu’nu Kapsamında Hukuka Aykırı Fiiller ve Yaptırımları
.............................................................................................................139
B. Telekomünikasyon Kanunu’nu Çerçevesinde Hukuka Aykırı Fiiller......141
DOKUZUNCU BÖLÜM
ELEKTRONİK DOKÜMAN BELGE YÖNETİMİ VE E-DEVLET
I. DOKUMAN VE BELGE YÖNETİMİ İLE YETENEKLERİ....................................145
A. Doküman ve Belge Arasındaki Farklar..................................................145
B. Elektronik Doküman ve Belge Yönetimi ve Sistemi ile Küresel
Standartlar...........................................................................................147
XIİçindekiler
C. Doküman Belge Arşiv Yönetimi ve Sistemi İçerikli Kavramlar..............151
D. Elektronik Doküman ve Belge Yönetimi İle Sağlanan Yetenekler.........152
II. ALMAN HUKUKUNDA ELEKTRONİK DOKÜMAN VE BELGE YÖNETİMİ........153
A. Doküman (Dokument), Türleri ve Özellikleri İle Belge (Urkunde),
Dokümantasyon (Dokumentation)......................................................153
B. Doküman Yönetimi ve Sistemi Tanımlaması, Özellikleri ve Fonksiyonları
ile Standartlar.......................................................................................156
III. ELEKTRONİK DOKÜMAN VE BELGELERİN HUKUKSAL NİTELİKLERİ.............163
IV. RESMİ YAZIŞMA, HUKUKSAL İLİŞKİLERDE YAZIŞMA, ARŞİV VE E-DEVLET. .165
A. Hukuksal İlişkilerde Yazışma ve Arşiv Yönetimi Hukuku.......................165
B. E-Devlet................................................................................................168
V. KURUMSAL İÇERİK YÖNETİMİ....................................................................170
A. İçerik, İçerik Yönetimi ve Kurumsal İçerik Yönetimi.............................171
B. Kurumsal İçerik Yönetimi Ögeleri ve Web İçerik Yönetimi...................175
1. Web İçerik Yönetimi.......................................................................177
C. Kurumsal İçerik Yönetimi Yaklaşımında Temin Etme Aşamasında Riskler
ve Güvenlik Teknolojileri......................................................................178
VI. ALMAN HUKUKUNDA DOKÜMAN, BELGE VE DİĞER İÇERİKLER KAPSAMINDA
HUKUKA AYKIRI FİİLLERE DAİR NORMLAR.................................................179
ONUNCU BÖLÜM
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
KAYNAKÇA..............................................................................................................183
SÖZLÜK...................................................................................................................199
KAVRAMLAR DİZİNİ................................................................................................209
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ...............................................................................................213
XIITABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1. Avrupa Birliği’nde 31.12.2016 İtibariyle Hukuksal Faaliyetler .....19
Tablo 2.  Avrupa Birliği’nde 31.12.2016 İtibariyle Yasal Düzenlemeler......20
Tablo 3.  Bilişim İhlallerinde İstenmeyen İngilizce D’ler..............................25
Tablo 4.  Bilişim Suçları Fiillerinin Sınıflandırılması.....................................27
Tablo 5.  Alman Hukuku’nda Bilişim Suçları Normları Sınıflandırması........41
Tablo 6.  Adli Bilişime Yönelik Standartlar..................................................75
Tablo 7.  Adli Bilişim Metot ve Araçlarının Adli Bilişim Süreçlerine
Uygun Olarak Eşleştirilerek Sınıflandırılması................................80
Tablo 8.  Adli Bilişim Süreçlerinin Uygulama Alanı Gerektiren...................83
ACK Bilişim Suçları
Tablo 9.  Alman Telif Hakları Kanunu’nda Korunan Eser Çeşitleri..............91
Tablo 10.  Bilgisayar Programlarına Yönelik Normlar...................................95
Tablo 11.  Veri Tabanlarına İlişkin Hükümler................................................96
Tablo 12.  TV Radyo Uydu Yayınları Kablolu ve Ağda İletim.........................98
Tablo 13.  Teknik Koruma Tedbirleri ve Haklar Yönetimi Bilgileri.................99
Tablo 14.  Veri Taşıyıcıları...........................................................................101
Tablo 15.  Görüntü veya Ses Donanımı.......................................................102
Tablo 16.  Elektronik Ortamlara Dair Diğer Normlar..................................104
Tablo 17.  AEİK’nin Dayandığı E-İmza Unsurları..........................................121
Tablo 18.  Alman Elektronik İmza Kanunu’nda Hukuka Aykırı Fiiller ve......125
Yaptırımları
Tablo 19.  Elektronik Doküman Belge ve Arşiv Yönetimi ile.......................151
Sistemi Kavramları ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1. Analog Veriler..............................................................................70
Şekil 2. Dijital Veriler................................................................................70
Şekil 3.  Adli Bilişim Süreci.........................................................................73
Şekil 4. Adli Bilişim Süreçleri, Yazılım ve Ceza Muhakemesi İlişkisi..........74
Şekil 5.  Dijital Haklar Yönetimi İle Sağlanan Yetenekler.........................106
Şekil 6.  AEİK’de Elektronik İmzaların Niteliksel
Kapsama Alanları ve Özellikleri..................................................119
.........................................................................................................
Şekil 7.  Elektronik İmzaların Güvenlilik Seviyeleri..................................120
Şekil 8. Doküman Şekilleri......................................................................156
Şekil 9. Doküman Yönetimi İşleyişi.........................................................159
Şekil 10.  DYS’lerin Fonksiyonları...............................................................160
Şekil 11.  Temel Doküman Yaşam Döngüsü..............................................161
Şekil 12.  Kurumsal İçerik Yönetimi Bileşen ve Teknolojileri.....................173
Şekil 13.  A Kurumunun Web Sayfalarınca Sağlanan İletişim....................175
Şekil 14.  KİY Güvenliği..............................................................................178