Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (43)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Alacağın Temliki ( Devri )

Alacağın Temliki ( Devri )Sayfa Sayısı
:  
392
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4279-3

145,00 TL

Bu çalışmada Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümler kitabının son kısmında kısaca düzenlenen; ancak uygulamada büyük yer tutan alacağın temliki kurumu büyük bir perspektif ile ele alınmıştır.

Alacağın temliki kurumunun salt yasal düzenlemesi derinlemesine incelendikten sonra, kurumun özel görünüş biçimleri olan; "Teminat Amaçlı Alacağın Temliki", "Kıymetli Evrak Hukukunda Alacağın Temliki", "İpotekli Taşınmazlarda Alacağın Temliki", "İnşaat Hukukunda Alacağın Temliki" ve "Şirket Birleşmelerinde Alacağın Kanuni Temliki" konuları tek tek ve ayrıntısı ile ele alınmıştır.

Bu çalışma her şeyden önce okuyucuya teknik hukuk bilgisi sağlayan akademik bir çalışmadır. Bunun yanı sıra yeni tarihli ve çarpıcı yüksek mahkeme kararları ile de okuyucuya faydalı olacağını umut etmekteyiz.

Konu Başlıkları
    Alacağın Temliki Kavramına Genel Bakış
    Alacağın Temliki, Av. Ali Şafak
    Alacağın Temlikinin Hukuksal Sonuçları, Av. Duygu Diren
    Özel Görünüş Biçimleri
    Teminat Amaçlı Alacağın Temliki, Av. Ali Şafak
    Kıymetli Evrak Hukuku'nda Alacağın Temliki, Av. Evren Baklacı Çakıroğlu
    İpotekli Taşınmazlarda Alacağın Temliki, Av. Evren Baklacı Çakıroğlu
    İnşaat Hukukunda Alacağın Temliki, Av. Evren Baklacı Çakıroğlu
    Şirket Birleşmelerinde Alacağın Kanuni Temliki, Av. Tuğçe Öztürk Almaç

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsözler  5
Birinci Kısım
ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ
§. ALACAĞIN TEMLİKİ
Av. Ali ŞAFAK  25
I. KAVRAM  25
II. ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  27
A. Kanuni Devir  27
B. Yargısal Devir  28
C. İradi Devir  29
III. DEVRİN HUKUKİ NİTELİĞİ  29
A. Hukuki İşlem Oluşu  29
B. Sözleşme Oluşu  29
C. Tasarruf İşlemi Oluşu  30
D. Soyut Bir İşlem Oluşu  31
E. Alacağın Temliki Vaadinden Farkı  33
IV. ALACAĞIN TEMLİKİNİN UNSURLARI  35
A. Geçerli Sözleşme  35
1. Genel Olarak  35
2. Sözleşme İçin Öngörülen Şekil Şartı  36
B. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması  37
1. Doğmamış Alacakların Temlik Edilmesi  37
a. İleride Doğabilecek Alacakların Temliki  37
b. Geçersiz Bir Sebebe Dayanan Alacakların Temliki ve Muvazaa  38
2. Sona Ermiş Alacakların Temliki  39
3. Eksik Borçlara İlişkin Alacakların Temliki  39
4. Temlik Edilmiş Bir Alacağın Tekrar Temlik Edilmesi  39
C. Bir Temlik Engelinin Bulunmaması  40
1. Kural: Temlik serbestisi  40
2. İstisnalar  41
a. Kanunda Öngörülen Temlik Engelleri  41
b. Hukuki İlişkinin Niteliği Gereği Temlik Engeli  41
c. Sözleşmede Öngörülen Temlik Engeli  41
§. ALACAĞIN TEMLİKİNİN HUKUKSAL SONUÇLARI
Av. Duygu DİREN  43
I. TEMLİKİ MÜMKÜN OLMAYAN ALACAĞIN TEMLİKİNİN SONUÇLARI  43
II. TEMLİK ETME VAADİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  44
III. ARDARDA TEMLİKLERİN HÜKÜMLERİ  48
IV. ALACAĞIN TEMLİKİNİN ASLÎ VE FER’Î SONUÇLARI  48
A. Temlikin Birincil (Aslî) Sonuçları  48
B. Temlikin İkincil (Talî) Sonuçları  49
1. Rüçhan (Öncelik) Haklarının Devralana Geçmesi  49
2. Fer’î (Yan) Hakların Devralana Geçmesi  50
a. Genel Olarak Alacağa Bağlı Fer’î Haklar  50
b. Alacağın Temliki ile Devralana Geçen Fer’î Haklar  51
aa. Alacağa İlişkin Faizler  51
bb. Alacağa Bağlı Teminat Hakları  53
cc. Yenilik Doğuran Haklar  54
V. ALACAĞIN TEMLİKİNİN İLGİLİ TARAFLAR YÖNÜNDEN SONUÇLARI  55
A. Borçlu Bakımından  55
1. İyiniyetle İfada Bulunan Borçlunun Borçtan Kurtulabilmesi  55
2. Alacağın Kime Ait Olduğunun Tartışmalı Olması Durumunda Tevdii Hakkı  60
3. Def’i ve İtirazların İleri Sürülebilmesi  61
a. Genel Olarak Def’i ve İtiraz  61
b. Alacağın Temlikinde Borçlunun İtiraz ve Def’ileri  63
aa. Alacağı Doğuran İşlemin Batıl Olması  64
bb. Borcun İfasına İlişkin Def’i Halleri  66
cc. Borçlunun İleri Sürebileceği İtiraz ve Def’ilerin İstisnaları  68
c. Borçlunun İtiraz ve Def’iden Vazgeçmesi  69
d. Alacağın Temlikinde Zamanaşımı  69
B. Temlik Eden Bakımından  70
1. Alacağın Varlığından Sorumluluk  71
2. Borçlunun Ödeme Güçsüzlüğünden Sorumluluk  73
3. Sorumluluğun Kapsamı  76
4. Ödeme Amacıyla Temlik  79
C. Temellük Eden Bakımından  80
VI. SONUÇ  82
İkinci Kısım
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ
Av. Ali ŞAFAK  85
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  85
A. Tanımı  85
B. Hukuki Niteliği  86
II. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ, FAYDA VE SAKINCALARI  87
A. Genel Olarak  87
B. Tercih Edilme Nedenleri  88
C. Fayda ve Sakıncaları  90
1. Faydaları  90
2. Sakıncaları  91
III. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN KONUSU  92
A. Mevcut Alacaklar  92
B. Şarta ve Süreye Bağlı Alacaklar  92
C. Müstakbel Alacaklar  93
IV. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN TEMEL YAPISI  97
A. Taraflar  97
1. İnanan  97
2. İnanılan  98
B. İnanç Sözleşmesi  99
1. Tanımı ve Unsurları  99
a. Tanımı  99
b. Unsurları  102
aa. Mevcut veya Müstakbel Bir Alacağın Temlikinin Taahhüt Edilmesi  102
bb. Alacağın Temlikinin Bir Alacağı Teminat Altına Almak Amacı ile Taahhüt Edilmesi  103
cc. İnanılanın Alacak Hakkını Sözleşme ile Kararlaştırılan Amaca Uygun Kullanmayı ve Bir Kez Söz Konusu Amaç Gerçekleşince Hakkı ya da Artık Değeri İade Etmeyi Taahhüt Etmesi  104
c. Tarafların Anlaşması  106
2. Hukuki niteliği  107
a. Teminat Sözleşmesidir  107
b. SuiGeneris Sözleşmedir  107
c. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir  109
d. Fer’ilik Meselesi  110
C. Alacağın Temlikine Yönelik İşlem  112
1. Genel Olarak  112
2. Alacağın Temliki Sözleşmesi  112
a. Kavram  112
b. Unsurları  114
aa. Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı  114
bb. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması  115
cc. Temlik Engelinin Bulunmaması  115
c. Hukuki Niteliği  115
aa. Alacağın Temliki Hukuki Bir İşlemdir  115
bb. Alacağın Temliki Sözleşmeye Dayalı Bir İşlemdir  116
cc. Alacağın Temliki Bir Tasarruf İşlemidir  116
d. Alacağın Temlikinin Soyut veya İlli Olma Niteliği  118
V. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  120
A. İç İlişki Bakımından Tarafların Hak ve Borçları  120
1. İnanılanın Hak ve Borçları  120
a. İnanılanın Hakları  120
b. İnanılanın Borçları  120
aa. Genel Olarak  120
bb. İnanılanın Borçları  122
aaa. İnanç Sözleşmesine Konu Hakkı Özenle İdare ve Muhafaza Etme Borcu  122
bbb. Teminat Amacının Gerekli Kılmadığı Tasarruflardan Kaçınma Borcu  127
ccc. Borcun Tümüyle İfa Edilmesi Halinde, inanç Sözleşmesine Konu Alacağın İnanana İadeten Temliki Borcu  130
ddd. Temel Borcun Teminat Konusu Alacağa Başvurmak Suretiyle Tahsil Edilmesi Halinde, Alacağı Aşan Kısmını İnanana İade Borcu  132
2. İnananın Hak ve Borçları  139
a. İnananın Hakları  139
b. İnananın Borçları  139
aa. Genel Olarak  139
bb. Teminaten Temlike Konu Alacağı İnanılana Devretme Borcu  140
cc. Alacak Hakkına İlişkin Bilgi ve Belgeleri İnanılana Verme Borcu  141
dd. Teminatını Tehlikeye Düşürecek veya Zarar Uğratacak Davranışlardan Kaçınma Borcu  142
ee. Asıl Alacağı Karşılamak Üzere Teminaten Temlike Konu Alacağa Başvurulmasına Katlanma ve Alacak Değerinin, Asıl Alacağı Karşılamadığı Oranda İnanılana Ödemede Bulunma Borcu  142
§. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİ
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  145
Birinci Bölüm
I. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAM VE TANIMI  145
II. KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİNE İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER  146
III. KIYMETLİ EVRAKIN TAKSİMİ  146
A. Senette Öne Sürülen Hakkın Niteliğine Göre  147
1. Alacak (Para) Senetleri  147
2. Hisse Senetleri  147
3. Eşya Hukuku Senetleri  147
B. Hakkın Senetten Önce Mevcut Olup Olmadığına Göre  147
1. Kurucu (İhdasi) Nitelikte Kıymetli Evrak  147
2. İhbari (Açıklayıcı) Nitelikte Kıymetli Evrak  147
C. Tanzimlerine Sebep Olan Hukuki İşlemle İlgisine Göre  148
1. İlli Kıymetli Evrak  148
2. Mücerret Kıymetli Evrak  148
D. Devir Çeşitleri Bakımından Kıymetli Evrak  148
E. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  148
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri  149
2. Eksik Nama Yazılı Senetler  149
F. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak  150
G. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  150
1. İradi Emre Yazılı Senet  150
2. Kanun Gereği Emre Yazılı Senetler  150
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri  151
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK POLİÇE VE POLİÇENİN NİTELİKLERİ, AÇIK POLİÇE KAVRAMI, GENEL OLARAK
BONO VE BONONUN NİTELİKLERİ, POLİÇE VE BONONUN DEVRİ, NAMA YAZILI SENET OLARAK
BONONUN DEVRİ
IV. GENEL OLARAK POLİÇE VE POLİÇENİN NİTELİKLERİ  152
A. Poliçenin Hukuki ve Ekonomik Mahiyeti  152
B. Poliçenin Şekil Şartları  152
1. Senet Metninde “Poliçe” Kelimesinin Bulunması Gerekir  152
2. Senet Kayıtsız Şartsız Ödeme Emri İçermelidir  153
3. Senette Muhatap ve Lehtarın Belirtilmesi Şarttır  153
4. Senette Keşide Tarihi ve Yeri ile Keşidecinin İmzasının Mutlaka Bulunması Gerekir  153
5. Ödeme Yeri  154
V. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE  154
VI. GENEL OLARAK BONO VE BONONUN NİTELİKLERİ  154
VII. POLİÇE VE BONONUN DEVRİ  155
VIII. NAMA YAZILI SENET OLARAK BONONUN DEVRİ  156
Üçüncü Bölüm
GENEL OLARAK CİRO VE ÖZELLİKLERİ, CİRONUN TÜRLERİ,
CİRO VE ALACAĞIN TEMLİKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
IX. GENEL OLARAK CİRO VE ÖZELLİKLERİ  158
A. Cironun Hukuki Mahiyeti  158
B. Ciroda Kişiler  159
C. Cironun Şekli  160
D. Ciroda Süre  161
E. Ciroya Konulamayacak Kayıt ve Şartlar  164
X. CİRONUN TÜRLERİ  164
A. Ciro Edenin Daha Önce Poliçe ya da Bono Borçlusu Olup Olmadığına Göre  164
B. Cirantanın Garanti Görevini Kaldıran Bir Kayda Yer Verilmiş Olup Olmamasına Göre  164
C. Şekil Bakımından Ciro  166
1. Tam Ciro  166
2. Beyaz Ciro  166
D. Yapılış Amacı Bakımından  169
1. Temlik Cirosu  169
a. Temlik Fonksiyonu  170
b. Teşhis Fonksiyonu  170
c. Garanti (Teminat) Fonksiyonu  170
2. Rehin Cirosu  170
a. Açık (Aleni) Rehin Cirosu  171
b. Gizli (Örtülü) RehinHata! Yer işareti tanımlanmamış. Cirosu  172
3. Tahsil Cirosu  172
a. Açık Tahsil Cirosu  173
b. Gizli Tahsil Cirosu  174
Dördüncü Bölüm
YETKİLİ HAMİLİN BELİRLENMESİ VE KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ VE
İFLAS YOLUNDA YETKİLİ HAMİL
XI. GENEL OLARAK YETKİLİ HAMİL  187
XII. KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ VEYA İFLAS YOLUNDA YETKİLİ HAMİL  188
Beşinci Bölüm
GENEL OLARAK ÇEK VE ÖZELLİKLERİ, ÇEKTE KABUL YASAĞI,
ÇEKİN DEVRİ VE ÇEKTE CİRO TÜRLERİ
XIII. GENEL OLARAK ÇEK VE ÖZELLİKLERİ  190
XIV. ÇEKTE KABUL YASAĞI  191
XV. ÇEKİN DEVRİ  191
A. Nama Yazılı Çekin Devri  191
B. Hamile Yazılı Çekin Devri  193
C. Emre Yazılı Çekin Devri  195
XVI. CİRONUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ  196
XVII. CİRO YAPABİLECEK KİŞİLER  197
XVIII. CİRONUN TÜRLERİ  199
A. Temlik Cirosu  202
B. Tahsil Cirosu  203
XIX. CİRONUN YAPILABİLECEĞİ SÜRE  204
XX. CİRONUN HÜKÜM VE SONUÇLARI  205
§. İPOTEKLİ TAŞINMAZLARDA ALACAĞIN TEMLİKİ
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  207
Birinci Bölüm
REHİN HAKKI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE REHİN TÜRLERİ, GENEL OLARAK İPOTEK KAVRAM VE TANIMI,
HUKUKİ NİTELİĞİ, ÇEŞİTLERİ VE GENEL PRENSİPLERİ
I. GİRİŞ  207
II. REHİN HAKKI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE REHİN TÜRLERİ  207
A. Rehin Hakkı  207
B. Rehin Hakkının Hukuki Niteliği ve Rehin Türleri  208
III. İPOTEK KAVRAM VE TANIMI İLE HUKUKİ NİTELİĞİ  208
A. İpotek Kavram ve Tanımı  208
B. İpoteğin Hukuki Niteliği  209
IV. İPOTEK ÇEŞİTLERİ VE GENEL PRENSİPLER  209
V. İPOTEK İŞLEMİNİN GENEL PRENSİPLERİ  212
A. Belirlilik Prensibi  212
1. Alacakta Belirlilik  212
2. Taşınmazda Belirlilik  212
B. Alenilik (Kamuya Açıklık) Prensibi  212
C. İpoteğin Tesisini Sağlayan Hukuki Kazanım Yolları  214
1. Taşınmaz Rehin Sözleşmesi  214
2. Ölüme Bağlı TasarrufHata! Yer işareti tanımlanmamış. İşlemi  215
3. Tek taraflı Hukuki İşlem ile Tesis Edilecek Rehin Hakkı  215
4. Kanundan Doğan Rehin Hakkı  215
5. Mahkeme Kararı ile Rehin Hakkının Tesisi  216
D. Tescil  216
İkinci Bölüm
İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ TANIM VE KAPSAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, KONUSU VE
TEMLİK YASAKLARI, İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN TARAFLARI BAKIMINDAN
HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE SONA ERME NEDENLERİ
VI. İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ TANIM VE KAPSAMI  217
A. Tanımı  217
B. Kapsamı  218
VII. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMLİK YASAKLARI  218
A. İpotekli Alacağın Temliki Sözleşmeye Bağlı Bir İşlemdir  218
B. İpotekli Alacağın Temliki Şekle Bağlı Bir İşlemdir  219
C. İpotekli Temlikin Resmi Şekle Bağlı Olmayan Bir İşlemdir  219
VIII. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN KONUSU VE TEMLİK YASAKLARI  220
A. Konusu  220
B. Temlik Yasakları  221
IX. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN TARAFLARI BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ  221
A. Temlik Eden Bakımından Alacağın Temlikinin Hükümleri  221
1. Temlik Edenin Bilgi ve Belgeleri Teslim Etme Yükümlülüğü  222
2. İpotekli Alacağı Temlik Edenin Garanti Yükümlülüğü  222
3. İpotekli Alacağı Temlik Edenin Borçlunun Ödeme Gücünden Sorumluluğu  224
B. Temellük Eden Bakımından İpotekli Alacağın Temlikinin Hükümleri  224
C. Borçlu Bakımından İpotekli Alacağın Temlikinin Hükümleri  224
1. İyi Niyetle Yapılacak İfanın Geçerliliği  225
2. Borçlunun Temellük Edene Karşı Öne Sürebileceği İtirazlar  226
3. Borçlunun Temellük Edene Karşı Öne Sürebileceği Def’iler  227
4. Takas  227
X. İPOTEKLİ TEMLİKİN SONUÇLARI VE SONA ERME NEDENLERİ  228
A. İpotekli Temlikin Sonuçları  228
B. İpotekli Alacağın Temlikinin Sona Erme Nedenleri  229
1. Terkin  229
2. Kamulaştırma  230
3. Alacağın Sona Ermesi  230
C. Mahkeme Kararı ile İpoteğin Sona Erdirilmesi  232
D. Sürenin Sona Ermesi  232
E. Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Nedeni ile İpoteğin Sona Ermesi  232
Üçüncü Bölüm
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİ KAVRAM VE KAPSAMI, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
XI. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİ KAVRAM VE KAPSAMI  234
A. Kavram  234
B. Kapsamı  234
XII. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  235
A. Borçlunun İpotekli Taşınmaz Maliki Olması Halinde Hak ve Yükümlülükleri  235
B. Üçüncü Kişinin İpotekli Taşınmaz Maliki Olması Halinde Hak ve Yükümlülükleri  236
1. Yeni Malikin Borcu Yüklenme Hakkı  237
a. Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  237
aa. İç Yüklenme İşlemi ve Hukuki Niteliği  238
bb. Borcun Dış Yüklenimi  238
b. Medeni Kanun Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  241
aa. İç Yüklenme  241
bb. Dış Yüklenme  242
aaa. Alacaklının Borcun İç Yüklenimini Kabul Etmesi  242
bbb. Alacaklının Borcun İç Yüklenimini Reddetmesi  243
c. Borcun Yükleniminin Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun Kapsamında Farklılıkları  243
d. Hisseli İpotekli Taşınmazda Borcun Yüklenilmesi  246
e. İcra ve İflas Kanunu Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  246
f. Yeni Malikin Rehinden Kurtarma Hakkı  247
g. Borcun Yüklenilmesinin Hüküm ve Sonuçları  249
2. Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri  250
a. Alacaklının Borcun İfasını Talep Etme Hakkı  250
b. Alacaklının Açık Artırma Talep Hakkı  251
c. Açık Artırmanın Gerçekleşmesi  251
d. Alacaklının Muacceliyet İhbarında Bulunma Yükümlülüğü  253
XIII. İPOTEKLİ TAŞINMAZ TEMLİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  254
§. İNŞAAT HUKUKUNDA ALACAĞIN TEMLİKİ
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  257
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI UNSURLARI VE SONA ERME NEDENLERİ
I. GİRİŞ  257
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI  257
A. Tanımı  257
B. Unsurları  258
1. Sözleşmenin Esasına İlişkin Unsurlar  258
a. Bir Eser Meydana Getirme  258
b. Meydana Getirme (İmal)  258
c. Eser İçin Bir Ücret Vaadi  259
d. Taraflar Arasında Anlaşma  259
2. Sözleşmenin Şekline İlişkin Unsurlar  259
a. Adi Yazılı Şekil  259
b. İradi Şekil  260
c. Resmi Yazılı Şekil  260
III. SONA ERME NEDENLERİ  261
İkinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI VE UNSURLARI İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI, UNSURLARI TARAFLARI VE ŞEKLİ  262
A. Tanımı  262
B. Taraf Unsuru ve Yükümlülükleri  263
1. Müteahhit Bakımından Yükümlülükler  263
a. Bir Yapı Eseri Meydana Getirme Yükümlülüğü  263
b. Eseri Şahsen ya da Kendi Sorumluluğu Altındaki Kişilere Yaptırma Yükümlülüğü  264
c. Eser Yapmak İçin Gerekli Malzemeyi ve Araç– Gereci Tedarik Etme Yükümlülüğü  264
d. Müteahhidin Eseri Ayıpsız Tamamlama ve Teslim Etme Borcu  265
e. Müteahhidin İşini Özen ve Sadakat Kuralları İçerisinde Yerine Getirme Yükümlülüğü  265
2. İş Sahibi Bakımından Yükümlülükler  268
C. İnşaat Sözleşmesinin Şekil Unsuru  268
V. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ  269
A. Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  269
B. Hukuki Niteliği  270
C. Şekil Unsuru  271
1. Şekle Aykırılığın Öne Sürülemeyeceği Durumlar  271
a. Tarafların Edimlerinin Tamamını ya da Tamamına Yakınını Yerine Getirmiş Olmaları  274
b. Arsa Payının Müteahhide Devredilmiş Olması  274
c. Şekle Aykırılığa Kasten Sebep Olan ya da Aykırılığı Bilen Tarafın Bunu İleri Sürememesi  274
2. Sözleşmedeki Tadilatın Şekle Bağlılığı  275
3. Geçersiz Sözleşme’nin Hüküm ve Sonuçları  275
4. Geçersiz Sözleşmede Tarafların Talep Hakları  276
Üçüncü Bölüm
VI. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI, ŞARTLARI, KAPSAMI VE TARAFLARI İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  277
A. Temlik Kavramı  277
B. Temlikin Şartları  277
1. Geçerli Sözleşme  277
2. Temlike Konu Alacak Hakkının Temlik Anında Mevcut Olması  278
3. Temlike Engel Bir Durumun Olmaması  279
C. Temlikin Kapsamı  280
D. Temlikin Tarafları  281
1. Yüklenici (Müteahhit)  281
2. İş Sahibi  282
3. Üçüncü Kişi  282
VII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI, TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  283
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Alacağın Temliki  283
B. Hukuki Niteliği  284
Dördüncü Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL TASNİFİ, GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE
ÇEŞİTLERİ İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ VE
TEMLİKİN FESİH HALİNDE VE GENEL OLARAK HÜKÜM VE SONUÇLARI
VIII. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL TASNİFİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI  288
A. Genel Tasnif  288
B. Temlikin Geçerlilik Şartları  288
1. Mevcut Bir Alacak Hakkı  288
2. Sözleşmenin Geçerli Olması  289
3. Devir Yasağının Olmaması  289
IX. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  289
A. Müteahhidin “Para” Alacağına İlişkin Alacak Hakkını Temlik Etmesi  289
1. İş Sahibinin Ediminin “Para” Borcu Olması  289
2. Para Alacağının Üçüncü Kişiye Temliki  290
3. Paraya İlişkin Hakkının Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  290
a. Müteahhidin Hak ve Yükümlülükleri  290
b. İş Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  290
c. Üçüncü Kişinin Hak ve Yükümlülükleri  290
B. Müteahhidin İş Sahibinden Olan Farklı Edimleri 3. Kişiye Temliki  290
1. İş Sahibinin Ediminin Para ya da Arsa Payı Dışında Bir Borç Olması  290
2. Üçüncü Kişiye Temlik  291
C. İş Sahibinin Müteahhitten Olan Taşınır Hakka İlişkin Edimini Üçüncü Kişiye Temliki  292
D. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Tabii İşlerde Alacağın Temliki  292
E. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Tabii İşlerde Alacağın Temliki  293
X. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  293
A. Müteahhidin Bağımsız Bölümleri Üçüncü Kişiye Temliki  293
1. Müteahhidin Alacağını Satış Vaadi ile Üçüncü Kişiye Temliki  293
a. Arsa Sahibinin Ediminin Bağımsız Bölümlere İlişkin Satış Vaadi Olması  293
b. Üçüncü Kişiye Temliki  298
2. Müteahhidin Alacağını Alacağın Temliki İşlemi ile Üçüncü Kişiye Temliki  301
3. Bağımsız Bölüm Alacak Hakkının Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  301
a. Müteahhidin Hak ve Yükümlülükleri  301
b. Arsa Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  302
c. Üçüncü Kişinin Hak ve Yükümlülükleri  302
B. Arsa Sahibinin Müteahhide Taahhüt Ettiği Bağımsız Bölümleri Üçüncü Şahıslar Adına Tescil Ettirmesi  305
1. Müteahhidin Talep ve Dava Hakkı  305
2. Müteahhidin Bu Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Halinde Üçüncü Kişinin Talep Hakkı  306
C. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişinin Temliki  307
D. Mülkiyetinin Devrinin İnşaatın Yapılma Aşamasına Göre Gerçekleşmesi Halinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Alacağın Temliki  308
1. Arsa Sahibinin Ediminin “İnşaatın Yapım Aşamasına Bağlı Olarak Müteahhide Devri” Borcu  308
2. Üçüncü Kişiye Temliki  309
3. Temlikin Geçerlilik Şartları  309
E. Müteahhidin Aynı Bölümü Birden Çok Kişiye Mükerrer Devri  310
XI. ARSA SAHİBİ İLE MÜTEAHHİDİN YAPMIŞ OLDUKLARI SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE 3. KİŞİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI  311
XII. İNŞAAT HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL HÜKÜM VE SONUÇLARI  316
A. Müteahhit Bakımından Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  316
1. Müteahhidin Temlik ile Beraber Tüm Belge ve Bilgileri Teslim Etme Yükümlülüğü  316
2. Müteahhidin Temlik Edene Garanti Yükümlülüğü  317
B. İş/Arsa Sahibi Bakımından Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  320
1. Edimin İfasına İlişkin Hükümler  320
2. İş/Arsa Sahibinin Def’i ve İtirazları  321
C. Temlik Alan Bakımından Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  323
1. Genel Olarak  323
2. İnşaattaki Ayıp ve Eksiklik Halinde Alıcının Talep Hakkı  324
§. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE ALACAĞIN KANUNİ TEMLİKİ
Av. Tuğçe ÖZTÜRK ALMAÇ  327
I. GENEL OLARAK  327
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMLİK UYGULAMASI  328
A. Genel Olarak  329
B. Külli Halefiyet İlkesinin Amacı  330
C. Külli Halefiyet İlkesinin Kapsamı  332
1. Ayni Haklar  332
2. Sözleşmeler Açısından  333
3. Fikri ve Sınai Haklar Açısından  333
4. Devir Sınırlamaları Açısından  334
5. Kar Payları ve Kıymetli Evrak Açısından  334
6. Alacaklar ve Borçlar Açısından  334
III. HALEFİYET VE KANUNİ TEMLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  335
A. Halefiyet  335
1. Genel Olarak Halefiyet Kavramı  335
2. Halefiyetin Hukuksal Niteliği  337
3. Türk Hukukunda Halefiyetin (Kanuni Temlikin) Düzenlendiği Haller  339
4. Halefiyet ve Rücû Arasındaki İlişki  340
a. Halefiyet ve Rücu Arasındaki Hukuki Nitelik Bakımından Farklılık  341
b. Halefiyet ve Rücu Arasındaki Taraflar Bakımından Farklılık  342
c. Halefiyet ve RücuHata! Yer işareti tanımlanmamış. Arasındaki Sonuçlar Bakımından Farklılık  342
5. Halefiyet Çeşitleri  342
a. Dar Anlamda Halefiyet–Geniş Anlamda Halefiyet  343
b. Külli Halefiyet–Cüzi Halefiyet  344
B. Alacağın Kanuni ve Rızai Temliki  345
C. Halefiyet ve Temlik Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar  347
1. Benzerlikler  347
2. Farklılıklar  348
D. Garanti Sorumluluğu Açısından Kanuni Temlik ve Rızai Temlik  350
1. Alacağın Varlığından Sorumluluk  351
2. Borçlunun Ödeme Kabiliyetine Yönelik Sorumluluk  351
E. Kanuni Temlik Hallerinin Halefiyet İlişkisi ile Beraber Değerlendirilmesi  352
1. Üçüncü Kişi Lehine Halefiyet  352
2. Borçtan Şahsen Sorumlu Olanlar Lehine Halefiyet  354
a. TBK m.85 – Bölünemeyen Borç  354
b. TBK m.168– Müteselsil Borçluluk ve Alacaklılık Halinde Alacaklıya Halef Olma  355
c. TBK m.596– Kefilin Rücu Hakkı  357
d. TBK m.509– Edinilen Hakların Vekalet Verene Geçişi  360
e. TMK m.884– Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı  361
f. TTK m.1472– Sigortacının Kanuni Halefiyeti  364
IV. BORÇLAR HUKUKUNDAKİ KANUNİ TEMLİK İLE ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE UYGULANAN KANUNİ İNTİKAL İLKESİNİN FARKLARI  368
A. Genel Olarak  368
B. Değerlendirme  371
1. İradenin Açıklanma Biçimi Açısından  372
2. İntikalin Usulü Açısından  372
3. İntikalin Kapsamı Açısından  373
4. İntikalin Sonuçları Açısından  375
Kaynakça  377
Kavramlar Dizini  389