Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (63)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesi

Akaryakıt İstasyonu Bayilik SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
453
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-645-4

70,00 TL

  Bugün modern üretim ve pazarlama ekonomisinin ulaştığı büyüklük ve yoğunluğun; ticari hayatın aktörlerini, farklı kimselerin tecrübe, emek ve mesaisinden yararlanmaya zorunlu kıldığı bir gerçektir. Bol miktarda alternatif markaların bulunduğu haberleşme ve ulaşım alanında devrim sayılabilecek gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında bu aktörler için yeni piyasalara girmek ve oralarda kalıcı olabilmek için müşteri tercihlerini ilgili ürüne veya hizmete yönlendirmek ve ilgiyi muhafaza etmek en önemli hedeftir. Seri halde üretilen çok miktardaki mal arzına yeni pazarlar bulmak ve eldeki mevcut pazarları olduğu gibi koruma arzusu pazarlama ekonomisi açısından dağıtım sözleşmelerinin ortaya çıkmasını sağlayan nedenlerden biri olmuştur. Dağıtım sözleşmeleri sayesinde üreticiler sıklıkla ürünün pazara girişinin sağlanması, tanıtımı, satışlarının arttırılması gibi konularda tüm gücünü sözleşme konusu bölgeye yöneltebilecek dağıtıcılarla çeşitli biçim ve şartlarda anlaşma yapmayı tercih etmektedirler. İşte tezimizin konusunu oluşturan "Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesi" temelde bu ihtiyaç sonucunda ortaya çıkmıştır.(GİRİŞTEN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
Birinci Bölüm 
AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN TERMİNOLOJİSİ, DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ İLE İLİŞKİSİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE TANIMI 
I. Terminoloji
II. Konunun Sınırlandırılması
III. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Dağıtım Sözleşmeleri İçindeki Yeri
A. Dağıtım Sözleşmeleri
B. Akaryakıt İstasyonlarındaki Dağıtım Modelinin Tespiti
IV. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Dünyadaki ve Türkiye'deki Tarihi Gelişimi
V. Bayilik Sözleşmesi ve Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Tanımları
A. Bayilik Sözleşmesinin Tanımı
B. Mevzuat ve Doktrinde Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesi Tanımı
C. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Sonuç


İkinci Bölüm 
AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ VE ŞEKLİ 
I. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Unsurları
A. Sürekli Borç Doğuran Sözleşme Olması
B. Kendi Adına ve Hesabına Hareket 
C. Sürümü Arttırma Yükümlülüğü
D. Tek Elden Satın Alma Yükümlülüğü
II. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Özellikleri
A. Çerçeve Nitelikli Sözleşme Olması
B. Uygulamada Standart Sözleşme Olarak Kullanılması
C. Genel İşlem Koşulları İçeren Sözleşme Olması
III. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Şekli


Üçüncü Bölüm 
AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI, AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
I. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması
A. Satış Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
B. Vekalet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
C. Acentelik Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
D. Adi Ortaklık Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
E. Satış İçin Bırakma (Konsinye) Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
F. Komisyon Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
G. Franchise Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
II. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
A. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğü ve Atipik Sözleşme Türleri
B. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Atipik Sözleşme Olması
C. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinin Tipi
III. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler


Dördüncü Bölüm 
AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 
I. Rekabet Hukukuna Genel Bakış
A. Genel Olarak
B. Rekabet Hukukundan Doğan Yasaklar
C. 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğ
II. 2002/2 Sayılı Tebliğ'e Göre Sözleşme Süresine İlişkin Yasak ve Tanınan İstisnalar
III. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesinde Yer Alan Rekabeti Sınırlayan Hüküm ve Uygulamalar
A. Petrol Mevzuatından Doğan Rekabeti Sınırlayan Hükümler
B. Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesi Süresini Uzatan Uygulamalar
IV. Rekabet Kurulu'nun Sözleşmenin Süresine İlişkin Verdiği Kararlar
A. İlk Dönem Kararları
B. İkinci Dönem Kararları
C. Üçüncü Dönem Kararları
V. Bireysel Muafiyet
VI. Sürenin Hesaplanması
VII. Değerlendirme ve Sonuç


Beşinci Bölüm 
AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
I. Akaryakıt Sağlayıcısının Yükümlülükleri
A. Birel Satış Sözleşmesini (Siparişleri) Kabul ve Teslim Yükümlülüğü
B. Menfaatleri Koruma Yükümlülüğü
C. Kanundan Doğan Diğer Yükümlülükler
II. Akaryakıt Bayisinin Yükümlülükleri
A. Alım (Satın Alma-Sipariş Verme) Yükümlülüğü
B. Sürümü Arttırma Yükümlülüğü
C. Sadakat Yükümlülüğü
D. Talimatlara Uyma Yükümlülüğü
E. Stok Yapma Yükümlülüğü
F. Uygulamadaki Sözleşmelerde Yer Alan Diğer Yükümlülükler
G. Kanundan Doğan Diğer Yükümlülükler

Altıncı Bölüm 
AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
I. Genel Olarak
II. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi
A. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi
B. Taraflardan Birinin Ölümü, İflası, Fiil Ehliyetinin Kaybı veya Kısıtlanması 
C. Lisansın İptali
III. Sözleşmenin Hukuki İşlemle Sona Erdirilmesi
A. İkale ile Sona Erdirilmesi
B. Sözleşmenin İptali
C. Olağan Fesih
D. Haklı Sebeple (Olağanüstü) Fesih


Yedinci Bölüm 
AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
I. Genel Olarak
II. Birel Satış Sözleşmelerine Etkisi
III. Stok Mallara Etkisi
IV. Belge ve Malzemelerin Geri Verilmesi 
V. Sözleşme Sonrası Sır Saklama Yükümlülüğü
VI. Rekabet Yasağı Sözleşmesi
A. Genel Olarak
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırları
VII. Denkleştirme İstemi
A. Genel Olarak 
B. Denkleştirme İsteminin Akaryakıt İstasyonu Bayilik Sözleşmesine Uygulanabilirliği
VIII. Olağan Fesihte Tazminat Talebi
IX. Olağanüstü Fesihte Tazminat Talebi
X. Cezai Şarta İlişkin Talepler
XI. Akaryakıt Sağlayıcısı Tarafından Verilen Kredilere, Yapılan Yardımlara ve Sabit Yatırımlara İlişkin Talepler
XII. Manevi Tazminat Talepleri
XIII. Akaryakıt Bayisi Tarafından Verilen Teminatlara İlişkin Talepler
XIV. Zamanaşımı ile Yetkili ve Görevli Mahkeme
SONUÇ


KAYNAKÇA