Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Acentelik Hukuku

Acentelik HukukuSayfa Sayısı
:  
460
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-330-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

 

Acentenin Borçları, Hakları ve Yetkileri
Müvekkilin Borçları
Denkleştirme Talebi
Rekabet Yasağı Anlaşması

6102 sayılı yeni TTK’nın önemli yenilikler getirdiği alanlardan biri de acenteliktir. Yeni Kanun’da 6762 sayılı TTK’da yer almayan bazı kurumlara yer verilmiş, eski kanunda olmasına rağmen uygulamada sorunlara yol açan bazı hükümler ise gözden geçirilmiştir. Acenteliğe ait düzenlemeler yapılırken 1986 tarihli 86/653 sayılı AET yönergesi, Alman ve İsviçre hukukundaki gelişmeler gözönünde tutulmuştur. Özellikle ücrete hak kazandıran işlemler ve ücrete hak kazanma zamanı ile ilgili hükümler yeniden ele alınmıştır. Bunun dışında ücret hakkıyla bağlantılı olarak acenteye çok geniş bir bilgi alma hakkının tanındığı görülmektedir.


Acentelik sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmasına karşın 6762 sayılı TTK, sadece acentenin borçlarını düzenlemekte müvekkile yüklenen yükümlülükler konusunda ise susmaktaydı. Her ne kadar müvekkilin temel borcunun ücret ödemek olduğu kabul edilse de, acenteye ait bu önemli hakkın korunması açısından bazı önlemler alınması şarttır. Bu düşünceden yola çıkılarak, müvekkile, acentelik sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm hususlarda, özellikle acentenin yaptığı işlemleri kabul edip etmediğini ve iş hacminin acentenin bekleyebileceğinden önemli surette düşük olabileceğini bildirme yükümlülüğü yüklenmiştir.


Türk içtihat hukuku tarafından öteden beri tanınan acentenin denkleştirme talebi de, 6102 sayılı TTK ile ilk defa düzenlenmiş bulunmaktadır. Denkleştirme talebi sayesinde müvekkilin acentelik sözleşmesinin sona ermesi ile elde ettiği menfaat ölçü alınarak ve hakkaniyet ilkesi gözetilerek acenteye belli bir bedel ödenmektedir. Müvekkil sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde önemli menfaatler elde ediyorsa, denkleştirme talep edilebilecektir. Her ne kadar TTK’da açıkça yer almasa bile, acentenin çabasıyla iş bağlantılarının önemli ölçüde genişletilmiş olması da, yeni müşteri temin etmekle eşdeğer görülmelidir.


Sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra acentenin çalışma şeklini ve kapsamını belirleme konusundaki menfaati ile müvekkilin acentenin kendisiyle rekabet etmemesi yönündeki menfaati, rekabet yasağı anlaşması ile dengelenmeye çalışılmaktadır. TTK, müvekkilin acentelik sözleşmesi yürürlükteyken var olan rekabet yasağının sözleşme sona erdikten sonra da devam etmesine yönelik menfaatini dikkate almakta, ancak böyle bir anlaşmanın yapılmasını belli şartlara bağlamaktadır. Kanunda rekabet yasağı, kapsam ve süre bakımından sınırlandırılmakta ve acenteye rekabet etmemesi karşılığında uygun bir tazminat ödenmesi zorunluluğu getirilmektedir.

 

İÇİNDEKİLER

 

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TÜRK HUKUKUNDA ACENTE VE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
 • I. -GENEL OLARAK ACENTE-1
 • A. -TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ-1
 • 1. -Acentenin Tanımı-1
 • 2. -Acentenin Unsurları-3
 • a. -Ticari İşletme Sahibine Bağımlı Olmama-3
 • b. -Bir Sözleşmeye Dayanma-8
 • c. -Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde Faaliyette Bulunma-8
 • d. -Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Sözleşmelerde Aracılık Etme veya Bunları Tacir Adına Yapma-9
 • aa. -Genel Olarak-9
 • bb. -Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Sözleşmelere Aracılık Etmek-12
 • cc. -Sözleşmeyi Müvekkil Adına Bizzat Yapmak-13
 • e. -Süreklilik-16
 • f. -Meslek Edinme-18
 • 3. -Acentenin Tacir Sıfatı-19
 • B. -ÇEŞİTLERİ-22
 • 1. -Genel Olarak-22
 • 2. -Sigorta Acenteleri-23
 • 3. -Seyahat Acenteleri-26
 • 4. -Taşıma Acenteleri-28
 • 5. -Gemi Acenteleri-29
 • 6. -Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunan Aracı Kurum Acenteleri-31
 • C. -ACENTELİK HAKKINDAKİ HÜKÜMLERE TABİ TUTULAN DİĞER BAZI İLİŞKİLER-35
 • 1. -Genel Olarak-35
 • 2. -Sözleşmeleri Yerli veya Yabancı Bir Tacir Hesabına ve Kendi Adına Yapmaya Sürekli Olarak Yetkili Bulunanlar-36
 • 3. -Türkiye Cumhuriyeti İçinde Merkez veya Şubesi Bulunmayan Yabancı Tacirler Ad ve Hesabına Ülke İçinde İşlemlerde Bulunanlar-37
 • II. -ACENTELİK SÖZLEŞMESİ-39
 • A. -KURULMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ-39
 • 1. -Kurulması-39
 • 2. -Hukuki Niteliği-40
 • B. -ŞEKLİ-41
 • C. -İPTALİ VE GEÇERSİZLİĞİ-47
 • III. -ACENTELİĞİN BENZER KURUMLARDAN AYRILMASI-49
 • A. -SİMSARLIK (TELLAL)-49
 • B. -KOMİSYONCULUK-53
 • C. -TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ-55
 • D. -FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ-60
 • E. -HİZMET SÖZLEŞMESİ-65
 • F. -VEKALET SÖZLEŞMESİ-67
 • G. -DİĞER TACİR YARDIMCILARI-69
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ACENTENİN YETKİLERİ
 • I. -GENEL OLARAK-71
 • II. -ÖZEL YETKİ OLMADAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER-73
 • A. -HAKKI KORUYAN BEYANLARI MÜVEKKİLİ NAMINA YAPMA VE KABUL ETME-73
 • B. -MÜVEKKİLİ MAHKEMEDE TEMSİL ETME-75
 • 1. -Genel Olarak-75
 • 2. -Müvekkili Mahkemede Temsil Etmenin Şartları-78
 • 3. -Müvekkili Mahkemede Temsil Etmenin Mutlaklığı-82
 • 4. -Acenteye Karşı Açılan Davalar Neticesinde Alınan İlamların İcrası-83
 • III. -ÖZEL YETKİ BULUNMASI HALİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER-84
 • A. -BEDELİ KABZ ETME VE MALLARI TESLİM ALMA-84
 • B. -SÖZLEŞME YAPMA-86
 • 1. -Yetkinin Verilmesi ve Geri Alınması-86
 • 2. -Yetkinin Aşılması-88
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • ACENTENİN BORÇLARI
 • I. -GENEL OLARAK-91
 • II. -FAALİYETTE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ANA BORÇ)-95
 • III. -ACENTENİN YAN BORÇLARI-99
 • A. -MÜVEKKİLİN MENFAATLERİNİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-99
 • 1. -Genel Olarak-99
 • 2. -Sadakat ve Bağlılık-102
 • 3. -Sır Saklama ve Bunlardan Yararlanmama-107
 • 4. -Müvekkilin İşlerini Görmek İçin Gerekli Organizasyonu Kurma-113
 • 5. -Piyasa Şartlarını Gözetleme ve Müşteriyle İyi İlişkiler Kurma-114
 • 6. -Kendisine Özel Menfaat Sağlamama-115
 • 7. -Müvekkilin İş Şanslarını Kendi Adına Kullanmama-116
 • 8. -Müşterilerin Ödeme Gücünü Araştırma-117
 • 9. -Talimatlara Uyma-120
 • 10. -Bilgi Verme-127
 • 11. -Rekabet Etmeme-127
 • a. -Genel Olarak-127
 • b. -Yasağın Kapsamı-131
 • aa. -Konu Bakımından-131
 • bb. -Yer Bakımından-136
 • cc. -Zaman Bakımından-140
 • c. -Yükümlülüğe Aykırı Davranmanın Sonuçları-142
 • 12. -Kendisine Bırakılan Malları ve Belgeleri Koruma ve Geri Verme-148
 • B. -HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-150
 • 1. -Genel Olarak-150
 • 2. -Yükümlülüğün Kapsamı-152
 • 3. -Haber Verme Zamanı-158
 • 4. -Haber Verme Şekli-160
 • C. -ÖNLEM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-161
 • 1. -Genel Olarak-161
 • 2. -Müvekkilin Dava Haklarını Korumak İçin Önlemler Almak-162
 • 3. -Eşyayı Koruma ve Gerektiğinde Malı Sattırma-163
 • D. -MÜVEKKİLİN PARASINI ZAMANINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-165
 • E. -MÜŞTERİNİN BORCUNA KEFİL OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-168
 • IV. -ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-170
 • V. -BORCA AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI-173
 • A. -GENEL OLARAK-173
 • B. -AYNEN İFA-173
 • C. -TAZMİNAT-176
 • D. -HAKLI NEDENLE FESİH-178
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ACENTENİN HAKLARI
 • I. -GENEL OLARAK-181
 • II. -ÜCRET HAKKI (TEMEL HAK)-182
 • A. -GENEL OLARAK-182
 • B. -ÜCRET ÇEŞİTLERİ-186
 • 1. -Sözleşmenin Kurulmasındaki Başarıdan Dolayı Ödenen Ücret-186
 • 2. -Yönetimsel Ücret-187
 • 3. -Tek Defalık/ Devamlı Ücret-188
 • 4. -Faaliyete Dayanan/Faaliyete Dayanmayan Ücret-189
 • 5. -Sözleşme Süresince/Sözleşme Bittikten Sonra Ödenen Ücret-190
 • C. -ÜCRET HAKKININ DOĞMASININ KOŞULLARI-191
 • 1. -Taraflar Arasında Acentelik Sözleşmesinin Bulunması-191
 • 2. -Müvekkil ile Üçüncü Kişi Arasında Bir İşlemin Kurulması-192
 • D. -ÜCRET İSTENEBİLECEK HÂLLER-196
 • 1. -Acentenin Doğrudan veya Dolaylı Etkisiyle İşlem Kurulması-196
 • a. -Acentenin Çabası Sonucu Ortaya Çıkan İşlemler-197
 • b. -İşlemin Yapıldığı Kişinin Müşteri Olarak Kazanılmasında Acentenin Rol Oynaması-200
 • c. -İşlemin Kurulmasına Birden Fazla Acentenin Etki Etmesi-202
 • d. -İşlemin Ayrılan Acente Tarafından Kurulmuş Olması-204
 • 2. -Belli Bir Bölge veya Müşteri Çevresinin Bırakılmış Olması-205
 • 3. -Acentelik İlişkisinin Bitmesinden Sonra Kurulan İşlemler-212
 • a. -İşlemin Kurulmasını Hazırlama ve İşlemin Acentelik İlişkisinin Bitiminden Sonra Uygun Bir Sürede Kurulması-213
 • aa. -Ayrılan Acentenin İşleme Aracılık Etmesi veya İşlemi Hazırlaması-213
 • bb. -İşlemin Acentelik İlişkisinin Bitmesinden Sonra Uygun Bir Sürede Kurulması-216
 • b. -Üçüncü Kişinin İcabının Acentelik İlişkisinin Bitmesinden Önce Acenteye veya Müvekkile Ulaşması-217
 • c. -Ücretin Paylaşılması-218
 • 4. -Tahsil Komisyonu-220
 • E. -ÜCRETE HAK KAZANMA ZAMANI-222
 • 1. -Kurulan İşlemin Yerine Getirilmesi-224
 • a. -Müvekkil Tarafından Yerine Getirilmesi-224
 • b. -Üçüncü Kişi Tarafından Yerine Getirilmesi-227
 • 2. -Üçüncü Kişinin İşlemi Yerine Getirmeyeceğinin Kesinleşmesi-228
 • 3. -Müvekkil Tarafından Yerine Getirilmeyen İşlemler-232
 • a. -Müvekkilin İşlemi Yerine Getirmemesi Durumunda Bile Ücret Hakkının Doğması-232
 • b. -Müvekkile Yüklenemeyen Sebeplerle Sözleşmenin Yerine Getirilememesi-235
 • F. -ÜCRETİN MİKTARI-237
 • 1. -Taraflarca Kararlaştırılması-238
 • 2. -Ticari Teamüllere Göre Belirlenmesi-243
 • 3. -Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Belirlenmesi-245
 • G. -ÜCRETİN ÖDENME ZAMANI-246
 • H. -ÜCRETE İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLME HAKKI-248
 • 1. -Ücret İstemi, Muacceliyeti ve Hesaplanması Bakımından Bilgilendirilme-251
 • 2. -Defter Kayıtlarının Suretlerinin Gönderilmesini İsteme-254
 • 3. -Ticari Defter ve Belgeleri Bizzat İnceleme veya Uzmana İncelletirme-258
 • III. -OLAĞANÜSTÜ GİDERLERİN KARŞILANMASI VE FAİZ İSTEME HAKKI-262
 • A. -GENEL OLARAK-262
 • B. -TALEP EDİLEMEYECEK MASRAFLAR-263
 • C. -TALEP EDİLEBİLECEK MASRAFLAR-265
 • IV. -HAPİS HAKKI-267
 • A. -GENEL OLARAK-267
 • B. -HAPİS HAKKINA KONU OLAN UNSURLAR-268
 • 1. -Taşınır, Kıymetli Evrak, Emtia Senedi-268
 • 2. -Müvekkile Ait Malın Satım Bedeli-272
 • C. -HAPİS HAKKININ ŞARTLARI-273
 • D. -HAPİS HAKKININ SONA ERMESİ-275
 • V. -İNHİSAR HAKKI-276
 • A. -GENEL OLARAK-276
 • B. -İNHİSAR HAKKININ ÜCRET HAKKINA OLAN ETKİSİ-279
 •  
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • MÜVEKKİLİN BORÇLARI
 • I. -GENEL OLARAK-283
 • II. -TTK M. 120’DE SAYILANLAR-287
 • A. -MALLARLA İLGİLİ BELGELERİ VERME-287
 • B. -BİLGİLENDİRME-292
 • 1. -Genel Olarak-292
 • 2. -Acentelik Sözleşmesinin Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Olan Hususları Bildirme-294
 • 3. -İş Hacminin Düşük Olacağını Bildirme-298
 • 4. -Yapılan İşleri Kabul Edip Etmediğini Bildirme-301
 • 5. -Kurulan İşlemin Yerine Getirilmeyeceğini Bildirme-305
 • 6. -Bilgilendirme Borcuna Aykırılığın Yaptırımları-306
 • III. -MÜVEKKİLİN DİĞER BORÇLARI-307
 • A. -ACENTEYİ DESTEKLEME-307
 • B. -SIR SAKLAMA-309
 • C. -REKABET ETMEME-309
 • ALTINCI BÖLÜM
 • ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
 • I. -GENEL OLARAK-311
 • II. -SÖZLEŞMENİN SONA ERME SEBEPLERİ-312
 • A. -GENEL OLARAK-312
 • B. -OLAĞAN FESİH-313
 • 1. -Şartları-313
 • a. -Fesih Beyanı-313
 • b. -Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olması-316
 • c. -İhbar Süresi-319
 • 2. -Sonuçları-321
 • a. -Feshin Geçerli Olması-321
 • b. -Feshin Geçersiz Olması-324
 • C. -OLAĞANÜSTÜ FESİH-325
 • 1. -Şartları-325
 • a. -Bir Sözleşmenin Varlığı-325
 • b. -Fesih Beyanı-326
 • aa. -Şekli ve İçeriği-326
 • bb. -Gerekçenin Belirtilmesi-329
 • cc. -Süresi-331
 • c. -Haklı Neden-332
 • aa. -Kavram-332
 • bb. -Acentelik İlişkisinin Devamının İmkansız Hale Gelmesi-335
 • d. -İhbar-339
 • 2. -Sonuçları-341
 • a. -Feshin Geçerli Olması-341
 • b. -Feshin Geçersiz Olması-342
 • D. -DİĞER SONA ERME SEBEPLERİ-344
 • 1. -Müvekkilin veya Acentenin İflası-344
 • 2. -Müvekkilin veya Acentenin Ölümü-345
 • 3. -Müvekkilin veya Acentenin Kısıtlanması-346
 • 4. -Sözleşmenin Geçersizliği veya İptali-347
 • III. -ACENTENİN DENKLEŞTİRME TALEBİ-348
 • A. -GENEL OLARAK-348
 • B. -ŞARTLARI-355
 • 1. -Sözleşmenin Sona Ermesi-355
 • a. -Fesih İle Sona Erme-355
 • b. -Kendiliğinden Sona Erme-356
 • c. -Sözleşmenin Devri-359
 • d. -Kısmi Fesih-360
 • 2. -Yeni Müşteriler Bulunması-360
 • 3. -Müvekkilin Önemli Menfaatler Elde Etmesi-366
 • 4. -Ücret Kaybı-371
 • 5. -Talebin Hakkaniyete Uygun Olması-374
 • 6. -Talebin Bir yıl İçinde İleri Sürülmesi-380
 • C. -BEDELİN HESAPLANMASI-382
 • 1. -Ham Karşılığın Bulunması-382
 • 2. -Üst Sınırın Hesaplanması-384
 • D. -TALEPTE BULUNULAMAYACAK HALLER-388
 • 1. -Haklı Bir Sebep Yokken Acentenin Sözleşmeyi Feshetmesi-389
 • 2. -Acentenin Kusuru Sebebiyle Sözleşmenin Müvekkil Tarafından Feshedilmesi-392
 • 3. -Üçüncü Bir Kişinin Acentenin Yerini Alması Konusunda Tarafların Anlaşması-395
 • E. -TALEBİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ-397
 • IV. -REKABET YASAĞI ANLAŞMASI-400
 • A. -GENEL OLARAK-400
 • B. -ANLAŞMANIN KAPSAMI VE ŞEKLİ-402
 • 1. -Kapsam-402
 • a. -Konu Bakımından-402
 • b. -Yer Bakımından-404
 • c. -Zaman Bakımından-406
 • 2. -Şekli-408
 • C. -TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-410
 • D. -ANLAŞMANIN ORTADAN KALKMASI-414
 • 1. -Tarafların Anlaşması-414
 • 2. -Anlaşmadan Vazgeçme-415
 • 3. -Acentelik Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedilmesi-417
 • 4. -Diğer Sebebler-420
 • E. -ACENTEYE ALEYHİNE OLAN ŞARTLARIN GEÇERSİZLİĞİ-421
 •  
 • EK: 6762 SAYILI ESKİ TTK İLE 6102 SAYILI YENİ TTK'NIN ACENTELİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE MADDE GEREKÇELERİ-423
 •  
 • BİBLİYOGRAFYA-