Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Abonelik Sözleşmeleri Uyuşmazlıkları

Abonelik Sözleşmeleri UyuşmazlıklarıSayfa Sayısı
:  
366
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5388-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar olan yasal şartlar, 01.06.2019 yürürlük tarihli 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'la düzenlemiştir.

Kanun'a göre, abonelik sözleşmelerine ilişkin alacaklarda artık borçlu hakkında ilamsız takip yapmadan önce, UYAP bünyesinde Merkezî Takip Sisteminde yer alan takip talebi ile başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda icra takibini başlatmak için Merkezî Takip Sisteminde yer alan takip talebi doldurulmakta, takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenmekte, haciz aşamasına kadar işlemlere sistem üzerinden devam edilmektedir.

Bu çalışmada uygulamada en çok rastlanan abonelik sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlıklarındaki; usul ve yargılama esasları, en güncel mevzuat ve yüksek yargı kararları konularına göre tasniflenerek incelenmiştir.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER – USUL VE YARGILAMA
I. USUL VE YARGILAMA  19
A. Yazılı Yargılama Usulü  19
B. Basit Yargılama Usulü  23
C. Genel Bilgiler  24
1. Taraflar, Kanunda Belirtilen Süreden Sonra Delil Gösteremezler (HMK m. 145)  24
2. Dürüstlük Kuralı  25
3. Hakim Davada Uyuşmazlık Noktalarını Belirlemek ve Aydınlatmak Zorundadır  26
II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  27
A. Genel İnceleme  27
1. Asliye Hukuk Mahkemeleri  27
2. Ticaret Mahkemeleri  28
3. Tüketici Mahkemeleri  30
4. Genel Yetkili Mahkeme  32
5. Zamanaşımı  32
6. Husumet  33
7. İstinaf – Görev ve Yetki İncelemesi  34
III. YASAL MEVZUAT  34
A. 7155 sy. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun İncelemesi  34
1. Amaç  36
2. Kapsam  36
3. Merkezî Takip Sistemi  36
4. Takip Talebi  36
5. Ödeme Emri  38
6. Ödeme Emrinin Tebliği ve Borcun Ödenmesi  38
7. Ödeme Emrine İtiraz  39
8. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın Hükümden Düşürülmesi  40
9. Hüküm Bulunmayan Hâller ve Yönetmelik  40
10. Geçiş Hükmü  41
11. Merkezî Takip Sistemi Harcı  42
12. Yürürlük  43
B. Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği  43
1. Sözleşmenin Şekli  43
2. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  43
3. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartların Eksikliği  45
4. Teslim veya İfa Yükümlülüğü  45
5. Bildirim  45
6. Bilgilendirme  46
7. Faturalandırma Dönemi  46
8. Faturanın Zamanında Ödenmemesi  46
9. Taahhütlü Abonelik  47
10. Taahhütname Verme Zorunluluğu  47
11. Taahhütlü Aboneliğin Süresinden Önce Feshi  48
12. Ayıptan Sorumluluk  48
13. Ödeme Bildirimi  48
14. Ödeme Bildiriminin Gönderimi  49
15. Ödeme Bildirimine İtiraz  49
16. Sözleşmenin Feshi  50
17. Fesih Bildirimi  50
18. Fesih Talebinin Yerine Getirilme Süresi  50
19. Feshin Sonuçları  51
IV. TANIM VE KAVRAMLAR  52
A. Genel Bilgiler  52
1. Sözleşme Özgürlüğü  52
2. Elektrik Aboneliği  54
a. Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi  56
b. 16/03/1982 Tarihli ve 17635 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu  57
c. 3093 Sayılı Türkiye Radyo– Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu  58
3. Doğalgaz Aboneliği  60
4. Telefon (Elektronik Haberleşme) Aboneliği  61
5. Su Aboneliği  64
a. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  64
b. 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu  66
B. İtirazın İptali Davaları  68
1. Geçerli Bir İcra Takip Dosyası Bulunmalıdır  68
2. İtirazın İptali Davası, Takip Alacaklısı Tarafından İtiraz Etmiş Olan Takip Borçlusuna Karşı Açılır  69
3. İtirazın İptali Davası Süreye Tabidir  70
4. İcra İnkar Tazminatı  70
5. İhtiyati Tedbir – İhtiyati Haciz  71
C. Tebligat  72
1. Genel İnceleme  72
a. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 1. Maddesi  73
b. Tebligat, Tebliğ Yapılacak Kişiye Bilinen En Son Adresinde Yapılır (Tebligat Kanunu md.10)  74
c. Tebligat Kanunu’nun 12. Maddesine Göre, Hükmi Şahıslara Tebligat  75
d. Tebligat Kanunu’nun 7/a Maddesinde, “Tebligata Elverişli Bir Elektronik Adres Vererek Bu Adrese Tebligat Yapılmasını İsteyen Kişiye, Elektronik Yolla Tebligat Yapılabilir  76
e. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 17. Maddesi  76
f. Tebligat Kanunu 35/2 Maddesi  77
2. Elektronik Tebligat  77
a. Dayanak  78
b. İlkeler  78
c. Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar  79
d. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru  79
e. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru  80
f. Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi  80
g. İspat Gücü  81
h. Tebligatın Elektronik Yolla Yapılamaması  81
ı. PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri  82
aa. PTT’nin Yükümlülükleri  82
bb. Adres Sahibinin Yükümlülükleri  84
cc. Bilgi, Belge Gönderme Usulü ve Zorunluluğu  84
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI
 ELEKTRİK ABONE SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARI  87
I. Usül ve Yargılama  87
A. Görevli Mahkeme  87
B. Yetkili Mahkeme  116
C. Zamanaşımı  121
D. Husumet  122
II. İnceleme ve Araştırma Esasları  132
A. Kaçak Tüketim Bedeli  132
B. Konularına Göre Tasniflenmiş Davalar  146
Önceki Abonelik  146
Aboneliğin Feshi  148
Gecikme Zammı  150
Vekalet Ücreti  152
Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki  155
İcra İnkar Tazminatı  155
Fatura Dönemlerinin Her Biri İçin, Ayrı Ayrı Faiz ve KDV Hesabı  157
Beraat Kararı Etkisi  159
Gecikme Zammı İndirimi  162
Fiilen Tüketim  165
Elektrik Aboneliği Sağlanmaması  167
Borcu Mahsubu  168
Tek Sayaç – Ticari Tarife  172
İskan İşlemlerini Tamamlamamış Olması  173
Bilirkişi Raporunda Çelişki  175
İstirdat Talebi  176
“İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi”  178
Temerrüde Düşme (Mütemerrit)  181
Fiili Kullanıcı – Başkası Adına Kayıtlı Abonelik  182
Müterafik Kusur  184
Yasal Faiz  189
Elektriğin Kesilmesi Gereken Tarihin Belirlenmesi  191
Faturaların Son Ödeme Tarihleri  194
Yürürlükte Bulunan Tarife ve Sözleşme  197
Yasa Değişikliği  202
Yargıtay ve Taraf Denetimine Elverişli Nitelik ve Nicelikte Rapor Alınması  205
Kayıp–Kaçak Sayaç Okuma, Dağıtım, Perakende Hizmet ve İletim Bedelleri  207
Otel  210
Otel – Havuz ve Atık Sular  212
Pansiyon  214
Turizm İşletme Belgeli Şirket  214
Yazlık Ev  216
Müterafik Kusur Sorumluluğu – Gecikme Zammı  217
İspat Külfeti  218
Kiralanan Yer  219
Okul  221
Resmi Eğitim Kuruluşu  223
 SU ABONELİĞİ UYUŞMAZLIKLARI  224
I. Usül ve Yargılama  224
A. Görevli Mahkeme  224
B. Yetkili Mahkeme  228
C. Zamanaşımı  232
D. Husumet  238
II. İnceleme ve Araştırma Esasları  245
A. Kaçak Tüketim Sorumluluğu  245
B. Konularına Göre Tasniflenmiş Davalar  272
Kira Sözleşmesi  272
Fiili Kullanıcıya Karşı Rücu Hakkı  274
Sayaçtan Sonraki Kaçak Tüketim Sorumluluğu  276
Yönetmelik Gereği Suyu Uzun Süre Kesilmemesi  279
“Sözleşme Benzeri”  281
Eğlence Yerleri  282
Kiralama  284
 TELEFON (ELEKTRONİK HABERLEŞME) ABONELİĞİ UYUŞMAZLIKLARI  285
I. Görevli Mahkeme  285
A. Yetkili Mahkeme  290
B. Konularına Göre Tasniflenmiş Davalar  292
Site Yönetimi  292
İtirazın İptali  294
Kötüniyet  295
Suç Duyurusu  297
Sözleşme İptali  299
Eksik İnceleme  301
Taahhütname  303
Telefon Aboneliği Kullanımı Hesabı  305
Bireysel Doğal Gaz Aboneliği Uyuşmazlıkları  307
Tarımsal Sulama Aboneliği  320
İdari Yargı Kararları  334
Ceza Yargılaması Kararları  343
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  3