Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu - İsviçre Borçlar Kanunu - Madde Gerekçeleri

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu - İsviçre Borçlar Kanunu - Madde Gerekçeleri

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1049
Kitap Ölçüleri
:  
13,5x19,5
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-90-1

100,00 TL
Önsöz


 


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. O tarihten itibaren birçok Kanun derlemesi ve metni yayınlanmış olmakla birlikte, kitap olarak basıma hazırlanması biraz uzun bir zamanı gerektiren bu eser, diğerlerinden farklı olarak, toplam altı kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Maddeler sistematik olarak altı alt bölümden oluşmaktadır.


•   Metinde ilk olarak 6098 sayılı TBK hükümlerine yer verilmiştir.


•   Bunun hemen altında, İsviçre Borçlar Kanununun, TBK’yı karşılayan hükmü 01.05.2015 tarihli haliyle Almanca olarak eklenmiştir. Bu metin için bkz. http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html.


•   İsviçre Borçlar Kanunu maddelerinin altında, OR 2020 adıyla hazırlanan İsviçre Borçlar Kanunu Taslağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu metin için bkz. http://or2020.ch/.


•   TBK’nın bazı hükümleri Alman Medeni Kanunundan alındığı için, BGB’nin ilgili hükümlerine de gerekli kısımlarda yer verilmiştir.


•   Bunun altında, varsa genel gerekçedeki maddeyle ilgili açıklamalar, adalet komisyonu raporu ve TBMM’deki görüşmelerdeki değişiklikler ve nihayet madde gerekçesi belirtilmiştir.


•   Son olarak da, ilgili maddenin 818 sayılı önceki Borçlar Kanunundaki (veya 6570 sayılı GKHK’daki) karşılık maddesine yer verilmiştir.


Bu haliyle, işlevsel kullanımı arttırılmaya çalışılarak, ilgili madde altında tüm bilgilerin verilmesine çalışılmıştır.


Okuyuculara yararlı olacağını düşündüğüm bu eser, ilk olarak doçentlik sınavına yönelik çalışmalarım sırasında kendi kullanımım için hazırladığım metnin yayınlanmasının yararlı olacağına yönelik öneriler üzerine bu haline getirilmiştir.


İsviçre Borçlar Kanununun bazı kurumları ele alış şeklinin, sistematik olarak TBK’dan önemli derecede farklılık içeren kısımlarının bulunması nedeniyle, bazı yerlerde İsviçre Borçlar Kanunu veya OR 2020 Taslağı, ilgili kısmın başında veya sonunda bir maddenin içinde bütün olarak verilmiştir. Fakat böyle uygulamanın yapıldığı kısım sayısı çok azdır.


Kanun derlemesinin, tüm okuyuculara yararlı olmasını dilerim.


Not: Türk Borçlar Kanunu ile İsviçre Borçlar Kanununun 20.04.2015 tarihli şekli kullanılmıştır.


İçindekiler


Önsöz III


 


BİRİNCİ KISIM


Genel Hükümler


BİRİNCİ BÖLÜM


Borç İlişkisinin Kaynakları


BİRİNCİ AYIRIM


Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri


 


A. Sözleşmenin kurulması 1


I. İrade açıklaması 1


II. Öneri ve kabul 3


III. Hazır olmayanlar arasında kurulan 


sözleşmenin hüküm anı 18


B. Sözleşmelerin şekli 20


I. Genel kural 20


II. Yazılı şekil 21


C. Borç tanıması 32


D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler 33


E. Genel işlem koşulları 34


I. Genel olarak 34


II. Kapsamı 42


III. Yorumlanması 47


IV. Değiştirme yasağı 48


V. İçerik denetimi 49


F. Sözleşmenin içeriği 58


I. Sözleşme özgürlüğü 58


II. Kesin hükümsüzlük 59


III. Aşırı yararlanma 61


IV. Önsözleşme 64


G. İrade bozuklukları 65


I. Yanılma 65


II. Aldatma 74


III. Korkutma 75


IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 78


H. Temsil 81


I. Yetkili temsil 81


II. Yetkisiz temsil 91


III. Saklı hükümler 95


 


İKİNCİ AYIRIM


Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri


 


A. Sorumluluk 97


I. Genel olarak 97


II. Zararın ve kusurun ispatı 98


III. Tazminat 100


IV. Özel durumlar 103


V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 117


VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 124


B. Kusursuz sorumluluk 127


I. Hakkaniyet sorumluluğu 127


II. Özen sorumluluğu 130


III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 140


C. Zamanaşımı 142


I. Kural 142


II. Rücu isteminde 147


D. Yargılama 148


I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 148


II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi 150


III. Geçici ödemeler 151


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri


 


A. Koşulları 154


I. Genel olarak 154


II. Borçlanılmamış edimin ifası 157


B. Geri vermenin kapsamı 158


I. Zenginleşenin yükümlülüğü 158


II. Giderleri isteme hakkı 160


C. Geri istenememe 161


D. Zamanaşımı 162


 


İKİNCİ BÖLÜM


Borç İlişkisinin Hükümleri


BİRİNCİ AYIRIM


Borçların İfası


 


A. Genel olarak 165 


I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 165


II. İfanın konusu 166


B. İfa yeri 172 C. İfa zamanı 174


I. Süreye bağlanmamış borç 174


II. Süreye bağlı borç 175


III. İş saatlerinde ifa 181


IV. Sürenin uzatılması 181


V. Erken ifa 182


VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 183


D. Ödeme 186


I. Ülke parası ile 186


II. Mahsup 188


III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 193


E. Alacaklının temerrüdü 197


I. Koşulları 197


II. Hükümleri 198


F. Diğer ifa engelleri 204


 


İKİNCİ AYIRIM


Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları


 


A. Borcun ifa edilmemesi 207


I. Giderim borcu 207


II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 211


B. Borçlunun temerrüdü 218


I. Koşulları 218


II. Hükümleri 221


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi


 


A. Alacaklıya halef olma 240


B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme 241


C. Üçüncü kişi yararına sözleşme 242


I. Genel olarak 242


II. Sorumluluk sigortalarında 244


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, 


Zamanaşımı


BİRİNCİ AYIRIM


Sona Erme Hâlleri


 


A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi 247 


B. İbra 249


C. Yenileme 249


I. Genel olarak 249


II. Cari hesaplarda 251


D. Birleşme 252


E. İfa imkânsızlığı 253 


I. Genel olarak 253


II. Kısmi ifa imkânsızlığı 255


III. Aşırı ifa güçlüğü 256


F. Takas 261


I. Koşulları 261


II. Hükümleri 265


III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 266


IV. Takastan feragat 267


 


İKİNCİ AYIRIM


Zamanaşımı


 


A. Süreler 269


I. On yıllık zamanaşımı 269


II. Beş yıllık zamanaşımı 270


III. Sürelerin kesinliği 274


IV. Zamanaşımının başlangıcı 275


V. Sürelerin hesaplanması 277


B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı 278


C. Zamanaşımının durması 279


D. Zamanaşımının kesilmesi 283


I. Sebepleri 283


II. Birlikte borçlulara etkisi 285


III. Yeni sürenin başlaması 286


E. Davanın reddinde ek süre 288


F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta 290


G. Zamanaşımından feragat 290


H. İleri sürülmesi 292


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Borç İlişkilerinde Özel Durumlar


BİRİNCİ AYIRIM


Teselsül


 


A. Müteselsil borçluluk 294 


I. Doğuşu 294


II. Dış ilişki 295


III. İç ilişki 300


B. Müteselsil alacaklılık 303


 


İKİNCİ AYIRIM


Koşullar


 


A. Geciktirici koşul 306 


I. Genel olarak 306


II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 307


III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 308


B. Bozucu koşul 310


C. Ortak hükümler 311


I. Koşulun gerçekleşmesi 311


II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 312


III. Yasak koşullar 313 


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu


 


A. Bağlanma parası 315 


B. Cayma parası 316 


C. Ceza koşulu 317


I. Alacaklının hakları 317


II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 322


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri


BİRİNCİ AYIRIM


Alacağın Devri


 


A. Koşulları 324


I. İradi devir 324


II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 326


B. Devrin hükümleri 327


I. Borçlunun durumu 327


II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 332


III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 334


IV. Garanti 335


C. Özel hükümlerin saklılığı 339


İKİNCİ AYIRIM


Borcun Üstlenilmesi


A. İç üstlenme sözleşmesi 341


B. Dış üstlenme sözleşmesi 342


I. Öneri ve kabul 342


II. Önerinin bağlayıcılığı 344


C. Borçlunun değişmesinin sonuçları 346


I. Bağlı hak ve borçlar 346


II. Savunmalar 347


D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü 349


E. Borca katılma 351


F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması 352


G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 355


H. Özel hükümlerin saklılığı 356


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma


 


A. Sözleşmenin devri 358


B. Sözleşmeye katılma 359


 


İKİNCİ KISIM


Özel Borç İlişkileri


BİRİNCİ BÖLÜM


Satış Sözleşmesi


BİRİNCİ AYIRIM


Genel Hükümler


A. Tanımı ve hükümleri 361


B. Yarar ve hasar 363


İKİNCİ AYIRIM


Taşınır Satışı


A. Konusu 368


B. Satıcının borçları 369


I. Zilyetliğin devri 369


II. Zapttan sorumluluk 375


III. Ayıptan sorumluluk 385


C. Alıcının borçları 406


I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 406


II. Satış bedelinin belirlenmesi 408


III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 409


IV. Alıcının temerrüdü 411


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar


A. Şekil 416 


B. Satış ilişkisi doğuran haklar 418


I. Süresi ve şerhi 418


II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 419


III. Önalım hakkı 420


C. Taşınmaz satışı 425


I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 425


II. Sorumluluk 426


III. Yarar ve hasar 428


IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 429


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM


Bazı Satış Türleri


A. Örnek üzerine satış 431


I. Tanımı 431


II. İspat yükü 431 


B. Beğenme koşuluyla satış 433


I. Tanımı 433


II. Hükümleri 433


III. Deneme veya gözden geçirme 435


C. Kısmi ödemeli satışlar 437


I. Taksitle satış 437


II. Ön ödemeli taksitle satış 456


III. Ortak hükümler 469


D. Açık artırma yoluyla satış 471


I. Tanımı 471


II. Kurulması 471


III. Hükümleri 473


IV. Artırmanın iptali 479


 


İKİNCİ BÖLÜM


Mal Değişim Sözleşmesi


 


A. Tanımı 481


B. Tabi olduğu hükümler 481


C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 482


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Bağışlama Sözleşmesi


 


A. Tanımı 484


B. Bağışlama ehliyeti 485


I. Bağışlayan için 485


II. Bağışlanan için 486


C. Kurulması 487


I. Bağışlama sözü verme 487


II. Elden bağışlama 488


III. Koşullu bağışlama 489


IV. Yüklemeli bağışlama 490


V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 492


VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 493


D. Bağışlayanın sorumluluğu 494


E. Bağışlamanın ortadan kalkması 495


I. Bağışlamanın geri alınması 495


II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve 


ifadan kaçınma 497


III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 499


IV. Bağışlayanın ölümü 501


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Kira Sözleşmesi


BİRİNCİ AYIRIM


Genel Hükümler


 


A. Tanımı 502


B. Kira süresi 503


C. Kiraya verenin borçları 504


I. Teslim borcu 504


II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 506


III. Yan giderlere katlanma borcu 507


IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 509


V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar 


sebebiyle sorumluluk 518


D. Kiracının borçları 523


I. Kira bedelini ödeme borcu 523


II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 527


III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 529


IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 531


V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın 


gösterilmesine katlanma borcu 532


E. Özel durumlar 534


I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 534


II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 538


III. Kira ilişkisinin devri 540


IV. Kiralananın kullanılmaması 543


V. Takastan feragat yasağı 547


F. Sözleşmenin sona ermesi 548


I. Sürenin geçmesi 548


II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 549


III. Olağanüstü fesih 554


G. Kiralananın geri verilmesi 557


I. Genel olarak 557


II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 559


H. Kiraya verenin hapis hakkı 560


I. Konusu 560


II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 562


III. Hakkın kullanılması 563


 


İKİNCİ AYIRIM


Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları


 


A. Uygulama alanı 565


B. Bağlantılı sözleşme 566


C. Kullanma giderleri 568


D. Kiracının güvence vermesi 570


E. Kira bedeli 573


I. Genel olarak 573


II. Belirlenmesi 574


III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 579


IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 583


F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin 


sona ermesi 586


I. Bildirim yoluyla 586


II. Dava yoluyla 595


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


Ürün Kirası


 


A. Tanımı 607 


B. Genel hükümlerin uygulanması 608


C. Tutanak düzenleme 609


D. Kiraya verenin borçları 610


I. Teslim borcu 610


II. Esaslı onarımlar 611        


E. Kiracının borçları 612 


I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 612


II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 615


III. Bakım borcu 616


F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı 617