Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Mayıs (68)      Mart (152)      Mart (152)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi KanunuSayfa Sayısı
:  
268
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-6135-57-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER


ONSOZ

İÇİNDEKİLER.BİRİNCİ BOLUM

KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU,
VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET


I- KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU 17
II- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 18
A- TAM MÜKELLEFİYETTE ELDE ETME 18
1- Tahsil Esası 18
2- Tahakkuk Esası 19
B- DAR MÜKELLEFİYETTE ELDE ETME 19
1- Ticari veya Zirai Faaliyette Bulunulması Hali 19
2- Ticari ve Zirai Faaliyette Bulunulmaması Hali , 19
III- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 20
A- SERMAYE ŞİRKETLERİ 20
B- KOOPERATİFLER 21
C- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI 22
D- DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER 23
E - İŞ ORTAKLIKLARI 24
IV- KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET 25
A- TAM MÜKELLEFİYET 25
B- DAR MÜKELLEFİYET 26

İKİNCİ BOLUM
KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ
I- KAZANÇ TESPİTİNDEKİ USUL 29
A- TAM MÜKELLEFLERDE USUL 29
B- DAR MÜKELLEFLERDE USUL 30
II- VERGİLENDİRMEDE HESAP DÖNEMİ 31
III- KURUM KAZANCININ TESPİTİ 31
A- KURUM KAZANCININ BİLANÇO ESASINA GÖRE TESPİTİ 32
B- KURUM KAZANCININ İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TESPİTİ 33
C KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN DU
RUMLAR , 33
1- Kurumların Zirai Faaliyetle Uğraşması 33
2- Birden Fazla Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşleri 34
3- Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancı 34
4- Dar Mükellef Kurumların Ticari veya Zirai Faaliyet Dışındaki
Faaliyetlerinde Kazanç Tespiti 35
D- KAZANCIN TESPİTİNDE HASILAT 35
E- KAZANCIN TESPİTİNDE GİDERLER 35
1- Gelir Vergisi Kanunu\′na Göre Kabul Edilen Giderler 36
2- Kurumlar Vergisi Kanunu\′na Göre Kabul Edilen İndirilecek
Giderler 36
a- Menkul Kıymet İhraç Giderleri 36
b- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 37
c- Genel Kurul Toplantıları, Birleşme, Devir, Bölünme, Fesih
ve Tasfiye Giderleri 37
d- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Ko
mandite Ortağın Kâr Payı 37İÇİNDEKİLER 7
e- Faizsiz Olarak Kredi Verenlerle Ödenen İle Katılım Banka
larınca Kâr ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığı Ödenen
Kâr Payları , 38
f- Sigorta Teknik İhtiyatları 39
3- Diğer Kanunlara Göre Kabul Edilen Giderler 41
a- İşsizlik Sigortası Kanuna Göre 41
b- Katma Değer Vergisi Kanuna Göre 41
F- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER VE İNDİRİMLER 41
1- Gelir Vergisi Kanunu\′na Göre Kabul Edilmeyen Giderler 42
2- Kurumlar Vergisi Kanunu\′na Göre Kabul Edilmeyen İndirim
ler 43
a- Özsermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler 43
b- Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Fa
izler 43
ba-Örtülü Sermaye Sayılan Borçlanmalar 44
i- Borçlanmanın Ortak ya da Ortaklarla ilişkili Kişilerden
Yapılması 45
ii- Borcun Kurumun Özsermayesinin Üç Katını Geçmesi 47
bb-Örtülü Sermaye Sayılmayan Borçlanmalar 49
c- Örtülü Kazanç Dağıtımı (Transfer Fiyatlaması) 50
ca- Örtülü Kazancın Unsurları 51
i- işlemin ilişkili Kişi ile Yapılması 51
ii- işlemin Emsallere Aykırılık Oluşturması 52
cb- Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Uygu
lanacak Yöntemler 55
i- Karşılaştınlabilir Fiyat Yöntemi 55
ii- Maliyet Artı Yöntemi 57
iii- Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi 58
iv- Mükellefçe Belirlenecek Yöntem 59

d- Her Türlü Yedek Akçeler 59
e- Kurumlar Vergisi, Her Türlü Para ve Vergi Cezaları İle Ba
zı Gecikme Zam ve Faizleri 60
f- Menkul Kıymetlerin İtibari Değerin Altında Satışından Do
ğan Zarar İle Ödenen Komisyon vb. Giderler 60
g- Bazı Taşıtların Gider ve Amortismanları 60
h- Kurumla İlgili Kişilerin Suçlarından Doğan Tazminatlar 61
i- Basın Tazminatları 61
j- Alkol ve Tütün Ürünlerinin İlan ve Reklam Harcamaları 61
k- Vergiden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Giderler 62
3- Diğer Kanunlara Göre Kabul Edilmeyen İndirimler 63
a- Katma Değer Vergisi , ; 63
b- Motorlu Taşıtlar Vergisi 63
c- Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi 63
G- KAZANÇTAN YAPILACAK İNDİRİMLER 64
1- Zararlar 64
a- Kurumun Kendi Zararlarının İndirilmesi 64
aa- Yurt içi Zararların indirilmesi 64
ab- Yurt Dışı Zararların indirilmesi 68
b- Kurumun Devraldığı Kurum Zararların İndirilmesi 66
2- Kurumca Yapılan Bağış ve Yardımlar 67
a- Kazancın %5\′i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar 67
b- Tamamı Kazançtan İndirilecek Bağış ve Yardımlar 68
3- Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları 71
H- KAZANCA YAPILACAK İLAVE (KONTROL EDİLEN YABANCI KU
RUM KAZANCI) 71
1- Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançlarının Kazanca İlave
Süreci 732- Yurtdışı İştirakin Kazancının Türkiye\′de Vergilendirme Şart
ları 73
a- İştirak Edilen Kurumun Kontrol Edilen Yabancı Kurum
Sayılması 74
aa-İştirak Edilenin Yabancı (Yurtdışında) Kurum Olması 74
ab-iştirak Edilen Kurumun Yurtiçi Kurumca Kontrol Edilir Ol
ması 74
b- Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Kazançları İçinde Türki
ye\′de Beyan Edilecek Kazançlardan Bulunması 76
ba-İştirakin Kazanç Bileşimi içinde Pasif Karakterli Gelirlerin
%25 veya Fazla Ağırlıkta Olması 77
bb-iştirakin Yabancı Ülkedeki Toplam Vergi Yükünün %10\′un
Altında Olması 78
be-iştirakin Gayhsafi Hasılatının 100. 000 YTL Üzeri Olması 79
3- Türkiye\′de Vergiye Tabi Tutulacak Kazancın Hesaplanmasına
İlişkin Esaslar 79
a- Türkiye\′de Vergiye Tabi Tutulacak Kazanç Yabancı Ku
rumun Vergi Öncesi Kurum Kazancıdır. 79
b- Türkiye\′de Vergilendirilecek Kazanç Yabancı Kurumdaki
Sahip Olunan Hisse Oranına Göre Hesaplanır 50
c- İştirakin Yurtdışında Ödediği Vergiler Mahsup Edilir 81
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MATRAHIN BEYANI VERGİNİN TARHI VE ÖDEMESİ
I- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 85
A- BEYANNAMENİN NİTELİĞİ 85
B- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI 86
1- Normal Hesap Döneminde 86

10 İÇİNDEKİLER
2- Özel Hesap Döneminde 87
3- Ülkeyi Terk Halinde 87
C- BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER 87
D- BEYANNAMENİN KAPSAMI VE EKLERİ 88
E- KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI 88
1- Tarh Zamanı , 88
2- Tarhiyatın Muhatabı 88
3- Tarh İşlemi 89
a- Oran ve Matrah 89
F- ÖDENECEK VERGİNİN BULUNMASI 89
1- Geçici Vergi 89
2- Kesilen Vergiler 90
3- Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler 92
G- VERGİNİN ÖDENME ZAMANI 94
II- ÖZEL BEYANNAME 95
A- ÖZEL BEYANNAMENİN NİTELİĞİ VE BİLDİRİLECEK GELİRLER 95
B- KAZANÇ VE İRATLARIN SAFİ TUTARININ TESPİTİNDEKİ ÖZEL
LİK 96
C- BEYANNAME VERME SÜRESİ VE TARHİYATIN MUHATABI 97
D- BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ 97
E- VERGİNİN ÖDENMESİ 98
I- MUHTASAR BEYANNAME 98
A- KURUMLARIN VERGİ KESME SORUMLULUĞU 100
1- Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yapılan Vergi Kesintisi 102
a- Tam mükellef Kurumlardan Vergi Kesintisi ve Oranı 102
b- Dar Mükellef Kurumlardan Vergi Kesintisi ve Oranı 107
2- Gelir Vergisi Mükelleflerinden Vergi Kesintisi 113
B- VERGİ KESMEDE UYULACAK ESASLAR 120
C- MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE VERGİNİN ÖDEME
SÜRESİ 122


DÖRDÜNCÜ BOLUM
TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, TÜR DEĞİŞTİRME, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HALLERİNDE MATRAHIN TESPİTİ VE BEYANI
I- TASFİYE VE TASFİYE HALİNDE VERGİLENDİRME 125
A- TASFİYE DÖNEMLERİ 125
B- TASFİYE KÂRI VE HESAPLANMASI 127
C- TASFİYE KÂRININ BEYANI 128
D- TASFİYEDE VERGİNİN ÖDENMESİ 129
II- BİRLEŞME VE BİRLEŞME HALİNDE VERGİLENDİRME........ 130
A- BİRLEŞMENİN NİTELİĞİ VE DÜZENLENMESİ 130
B- BİRLEŞME DÖNEMİ 130
C- BİRLEŞME KÂRI 131
D- BİRLEŞME BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE VERGİNİN ÖDEN
MESİ 131
III- DEVİR VE DEVİR HALİNDE VERGİLENDİRME 132
A- DEVİR İŞLEMİNİN NİTELİĞİ 132
B- DEVİR VE VERGİLENDİRİLMEME ŞARTLARI 133
1- Devir Sayılmada Aranan Şartlar 133
2- Vergilendirilmemek İçin Aranan Şartlar 133
C- DEVİR BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE VERGİNİN ÖDENMESİ 134
IV-TÜR DEĞİŞTİRME VE TÜR DEĞİŞTİRME HALİNDE VERGİLENDİR
ME 135
V- BÖLÜNME VE BÖLÜNME HALİNDE VERGİLENDİRME 135
A- TAM BÖLÜNME 136
B- KISMI BÖLÜNME 139
VI- HİSSE DEĞİŞİMİ VE HİSSE DEĞİŞİMİ HALİNDE VERGİLENDİRME 141

BEŞİNCİ BÖLÜM
KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ
I- KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 145
A- NİTELİĞİ VE AMACI 145
B- GEÇİCİ VERGİYE TABİ OLAN KURUMLAR 145
C- GEÇİCİ VERGİNİN ORANI VE HESAPLANMASI 146
D- GEÇİCİ VERGİDEN TEVKİFATLARIN DÜŞÜLMESİ 148
E- GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU 148
F- GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYANI 149
ALTINCI BÖLÜM
VERGİ DIŞI KURUMLAR (MUAFİYET) VE KAZANÇLAR (İSTİSNALAR)
I- MUAFİYETLER 153
A- KAMU İDARE VE KURULUŞLARI MUAFİYETİ 153
1- Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Sosyal Nitelikli Kuruluşlar 153
2- Kreş, Konukevi ve Askeri Kantinler 154
3- Sundukları Hizmet Karşılığında Harç ve Resim Alan Kuruluş
lar 155
B- MAHALLİ İDARELERCE İŞLETİLEN İŞLETMELER MUAFİYETİ 155
1- İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler Tarafından Oluşturu
lan Bazı İşletmeler. 155
2- Köy veya Köy Birliklerince Oluşturulan Bazı İşletmeler 156
3- Diğer Kuruluşlar 156
C- İZİNLE AÇILAN SERGİ, FUAR VE PANAYIRLAR 156
D- KOOPERATİF MUAFİYETİ 157
1- Kooperatiflerin Genel Muafiyet Şartları 157


\\
13
a- Kooperatifin Tüketim ve Taşımacılık Kooperatifi Olmama
sı 158
b- Ortaklarla İş Görülmesi 158
c- Sermaye Üzerinden Kazanç Dağıtılmaması 159
d- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Kazanç Üzerinden
Pay Verilmemesi 159
e- Yedek Akçelerin Dağıtılmaması 160
2- Yapı Kooperatiflerine İlişkin Özel Şart 160
3- Kooperatiflerde Muafiyetin Kazanılması ve Kaybedilmesi 161
E- İDMAN VE SPOR KLÜPLERİ 161
F- KANUNLA KURULAN SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI 162
G- KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE KREDİ TEMİNATI
SAĞLAYAN KURUMLAR 162
H- BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KURUMLARI 163
i- SANAYİ SİTELERİNİN ALT YAPI VE ORTAK İHTİYAÇLARINI KAR
ŞILAMAK AMACIYLA KURULAN İŞLETMELER 163
J- DAR MÜKELLEF İHRACATÇI MUAFLIĞI 163
K- ÖZEL KANUNLARLA MUAFİYETİ ÖNGÖRÜLEN KURUMLAR 163
1- Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirket Muafiyeti 163
2- Diğer Muaf Kurumlar 164
II- İSTİSNALAR 164
A- İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI 165
1- Yurt İçinden Elde Edilen İştirak Kazançları 166
2- Yurt Dışından Elde Edilen İştirak Kazançları 167
B- İŞTİRAK HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN
KAZANÇLAR İSTİSNASI 170
1- Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Elden Çıkartılmasından Kaynak
lanan Kazançlar İstisnası 170
2- Yurt İçi İştirak Hisselerinin Satışından Kaynaklanan Kazanç
lar İstisnası 171

14

İÇİNDEKİLER


C- TAŞINMAZ, İŞTİRAK HİSSELERİ ve RÜÇHAN HAKKI SATIŞ KA
ZANCI İSTİSNASI
171
1- Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 172
2- İştirak Hisseleri, Kurucu Hisseleri ve İntifa Senetleri Satış
Kazancı İstisnası
174
3- Rüçhan Haklarının Satış Kazancı İstisnası 176
D- RİSTURN İSTİSNASI 179
1- Risturnun Anlamı ve Niteliği 179
2- Risturn istisnasının Uygulama Esas ve Şartları 179
184 184
E- YÖNETİM GİDERİ İADE İSTİSNASI
F- EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI
G- YATIRIM FONU VE YATIRIM ORTAKLIKLARI İLE KONUT VE VAR
LIK FİNANSMANI FONU KAZANÇLARI İSTİSNASI 185
H- BANKA BORÇLARINA İLİŞKİN DEVİR VEYA SATIŞLARDAN KAY
NAKLANAN KAZANÇ İSTİSNASI 187
1- Bankaya veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\′na Borçlu
Olanların Devir Kazançları İstisnası 187
2- Bankaların Alacaklarına Karşılık Edindikleri Kıymetlerin Satış
Kazancı İstisnası
188
i- YURT DIŞI İŞYERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ İSTİSNASI 188
K- YURT DIŞI İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ VE TEKNİK HİZMETLER
DEN SAĞLANAN KAZANÇLAR İSTİSNASI 189
L- OKUL VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KAZANÇ İSTİSNASI 190
1- Özel Okul Kazançları İstisnası 190
2- Rehabilitasyon Merkezi Kazançları istisnası 191
M- DİĞER İSTİSNALAR 191
1- Serbest Bölge Kazanç İstisnası 191
2- Yazılım ve Ar-Ge Kazançları İstisnası 192
3- Uluslararası Gemicilik Kazançları İstisnası 193
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 195
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI 252
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ 255
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERLERİ 256