Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (37)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Güncel İçtihatlarla İcra ve İflas Hukuku Uygulama ve Uygulama Notları

Güncel İçtihatlarla İcra ve İflas Hukuku Uygulama ve Uygulama NotlarıSayfa Sayısı
:  
1592
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5118-82-2

165,00 TL

İÇİNDEKİLER

 


BİRİNCİ BAP TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

Madde: Sayfa:

Madde 1 İcra daireleri25

Madde 2 İflas daireleri.25

Madde 3 İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi25

Madde 4 İcra mahkemesi.25

Madde 5 Sorumluluk27

Madde 6 Zimmet32

Madde 7 Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı.32

Madde 8 Tutanaklar.33

Madde 8/a Elektronik işlemler36

Madde 9 Para ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası37

Madde 10 İş görmekten memnuiyet.37

Madde 10/a İcra mahkemesi hakiminin reddi.38

Madde 11 Memnu işler39

Madde 12 İcra dairesine ödeme.39

Madde 13 Gözetim ve denetim39

Madde 13/a Birinci teftiş43

Madde 14 Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları43

Madde 15 Harçlar.43

DAMGA VERGİSİ TAHSİLİ VE ORANI.47

Madde 16 Şikayet ve şartlar.57

'■idde 17 Şikayet üzerine yapılacak muameleler66

Madde 18 Y argılama usulleri.67

’• [idde 19 Müddetler, başlaması ve bitmesi.69

■ i iide 20 Müddetlerin değiştirilmemesi.71

1 i idde 21 İcra tebliğleri.73

i ¿.ide 22 İcranın durdurulması.89

i-adde 23 Kanundaki ıstılahlar89

Madde: Sayfa:

İKİNCİ BAP İLAMLARIN İCRASI I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLAMLARIN İCRASI

Madde 24 Taşınır teslimi.92

Madde 25 Çocuk teslimi100

Madde 25/a Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası.101

Madde 25/b Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair

ilamların icrasında uzman bulundurulması.101

TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ

Madde 26 1-Borçlunun elinde ise.103

Madde 27 2- Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise.105

Madde 28 Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu ve gemi sicil dairelerine tebliği106

Madde 29 Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü107

Madde 30 Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar108

Madde 31 İrtifak haklarına mütedair ilamlar.112

Madde 3 l/a Gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamların icrası.112

II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI

Madde 32 İcra emri ve muhtevası113

Madde 33 İcranın geri bırakılması.119

Madde 33/a İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası.124

III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Madde 34 İcranın nereden isteneceği127

Madde 35 Takibin başlaması.128

Madde 36 İcranın geri bırakılması için verilecek süre.132

Madde 37 Haciz ve iflas istemek yetkisi142

Madde 38 İlam mahiyetini haiz belgeler143

Madde 39 Zamanaşımı.150

Madde: Sayfa:

Madde 40 İcranın iadesi.152

Madde 41 Umumi hükümler162

ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİP

I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI

Madde 42 Para borcu ve teminat için takip164

Madde 43 İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip166

N ladde 44 Ticareti terk edenler171

Madde 45 Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar175

HACİZ YOLUYLA TAKİP

Madde 46 1 - Umumiyetle181

Madde 47 2- Hukuku amme borçları.182

Madde 48 Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi182

Madde 49 Rehin karşılığı ödünç verenler183

II. YETKİ

Madde 50 Yetki ve itirazları183

III. TATİLLER VE TALİKLER

Madde 51 1- Bütün borçlular hakkında197

Madde 52 2- Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde.199

Madde 53 3- Terekenin borçlarında.199

Madde 54 4- Tutukluluk ve hükümlülük halinde.201

Madde 54/a 5- Askerlik halinde202

Madde 55 6- Borçlunun ağır hastalığı halinde.202

Ntadde 56 Talikin müddetlerin cereyanına tesiri203

IV. İCRA TEBLİĞLERİ

Madde 57 İcra tebliğleri.203

V. TAKİP TALEBİ

’■-¿dde 58 Takip talebi ve muhtevası.203

’ : ¿¿de 59 Takip masrafları211

_
Madde: Sayfa:

VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ

Madde 60 1- Ödeme emri ve muhtevası213

Madde 61 2- Ödeme emrinin tebliği218

İTİRAZ

Madde 62 1 - Süresi ve şekli.221

Madde 63 2- İtiraz sebepleri229

Madde 64 3- Alacaklıya verilecek nüsha.234

Madde 65 4- Geçikmiş itiraz235

Madde 66 5- İtirazın hükmü.240

6. İtirazın hükümden düşürülmesi

Madde 67 a) İtirazın iptali245

Madde 68 b) İtirazın kesin olarak kaldırılması264

Madde 68/a c) İtirazın geçici olarak kaldırılması279

Madde 68/b Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması.295

Madde 69 İtirazın mvakkaten kaldırılmasının hükümleri305

Madde 70 Karar ve müddet309

Madde 71 İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali.310

Madde 72 Menfi tesbit ve istirdat davaları.321

Madde 73 Hususi hükümler.371

DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP

I. MAL BEYANI

Madde 74 Beyanın muhteviyatı.371

Madde 75 Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı374

Madde 76 Hapis ile tazyik375

Madde 77 Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı.376

II. HACİZ

Madde 78 1. Talep müddeti.376

Madde 79 2. Hacze başlama müddeti.386

Madde: Sayfa:

Madde 80 Haciz yapan memurun yetkisi.393

Madde 81 Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri396

Madde 82 Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar.396

Madde 83 Kısmen haczi caiz olan şeyler.416

Madde 83/a Önceden yapılan anlaşmalar.421

Madde 83/b Yavrulu hayvanların haczi424

Madde 83/c Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi424

Madde 84 Yetişmemiş mahsullerin haczi426

Madde 85 Taşınır ve taşınmaz malların haczi426

Madde 86 Taşınır mallarda haczin neticeleri.434

Madde 87 Kıymet takdiri.436

MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ

Madde 88 1- Taşınırlar hakkında.438

Madde 89 2- Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hak-
kında446

Madde 90 3- Diğer haklar için.468

Madde 91 4- T aşınmazlar hakkında.469

I- TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ

II- ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ

ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI

III- İDARE VE İŞLETME

Madde 92 Taşınmaz haczinin şumulü vs.473

Madde 93 Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı.474

Madde 94 İştirak halinde tasarruf edilen mallar.474

Madde 95 Mahcuz malların muhafaza masrafları484

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ

A- BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ

Madde 96 1- Hazırlık safhası.485

Madde 97 2- Üçüncü şahsın istihkak iddiası507

Madde 97/a İstihkak davlarında mülkiyet karinesi.517

Madde 98 3-Çalınmış ve zayi olmuş şeyler523

Madde 99 B- ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYETLİĞİ.573

Madde: Sayfa:

Madde 100 Hacze iştirak derecelerinin teşkili.532

Madde 101 Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak54'

Madde 102 Haciz tutanağı tanzimi55C

Madde 103 Davet.551

Madde 104 Hacze iştirak halinde davet.55:

Madde 105 Borç ödemeden aciz vesikası55^

m. PARAYA ÇEVİRME

1. SATIŞ TALEBİ

Madde 106 Talep için müddetler.56;

Madde 107 Talep hakkı575

Madde 108 Muvakkat haciz halinde58(

Madde 109 Satışın tatili.581

Madde 110 Haczin kalkması58^

Madde 111 Taksitle ödeme58<

2. TAŞINIRLARIN SATIŞI

Madde 112 Müddetler5 9(

Madde 113 Vaktinden evvel satış59;

Madde 114 Artırma hazırlık tedbirleri.59'

Madde 115 İhalenin yapılması.60;

Madde 116 İkinci artırma.60<

Madde 117 Altın ve gümüş eşya60'

Madde 118 Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti60

Madde 119 Pazarlık suretiyle satış.61

Madde 120 Ödeme yerine alacakların devri61:

PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI

Madde 121 İştirak halinde mülkiyet hisseleri61'

Madde 122 Aile mal ortaklığı62

3. TAŞINMAZLARIN SATIŞI Madde 123 Satış müddeti.62

Madde: Sayfa:

ARTIRMA ŞARTLARI

Madde 124 1- Şartnamenin açık bulundurulması.629

Madde 125 2- Münderecatı632

Madde 126 Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar634

Madde 127 Ayrıca tebliğler.649

Madde 128 Mükellefiyetlerin listesi668

Madde 128/a Kıymet takdirine ilişkin şikayet672

Madde 129 İhale.682

Madde 130 Ödeme usulü.690

Madde 131 Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi695

Madde 132 Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli

ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm696

Madde 133 İhalenin feshi ve farkının tahsili698

Madde 134 İhalenin neticesi ve feshi.714

KATMA DEĞER VERGİSİ750

Madde 135 Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma.762

Madde 136 Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 776

Madde 137 Aile yurtları.777

4. PARANIN PAYLAŞTIRILMASI

Madde 138 Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti.777

Madde 139 İcra dairesinin tamamlama hacizleri.783

Madde 140 Sıra cetveli783

Madde 141 Cetvel suretlerinin tebliği790

Madde 142 Cetvele itiraz.791

Madde 142/a Teminat karşılığı ödeme803

Madde 143 Borç ödemeden aciz vesikası804

Madde 144 Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası.810

Madde 144/a Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 812

Madde:
Sayfa:
BEŞİNCİ BAP REHİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP

I. TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Madde 145 T akip talebi.812

Madde 146 Ödeme emri.813

Madde 147 Ödeme emrine itiraz815

II. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Madde 148 T akip talebi.816

Madde 148/a Adres gösterme zorunluluğu.824

Madde 149 1. İcra emri824

Madde 149/a İcranın geri bırakılması.837

Madde 149/b 2. Ödeme emri.838

Madde 150 Ödeme emrine itiraz841

Madde 150/a İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri.843

Madde 150/b Kiracılara haber verme847

Madde 150/c Tapu idaresine haber verme852

Madde 150/d Satış hazırlıkları854

III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Madde 150/e Paraya çevirme müddeti856

Madde 150/f Muvakkat rehin açığı belgesi857

Madde 150/g Paraya çevirme usulü858

Madde 150/h Alacağın veya rehnin ihamla tesbit edilmiş olması.859

Madde 150/ı Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler859

Madde 151 Paylaştırma868

Madde 152 Rehin açığı belgesi869

Madde 153 İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu

almaktan imtinaı872

Madde 153/a Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere

uygulanması881

Madde:
Sayfa:
ALTINCI BAP İFLÂS YOLUYLA TAKİP

I. YETKİ

Madde 154 İflas takiplerinde yetkili mercii.881

II. İFLÂS YOLİYLE ADI TAKİP

Madde 155 Ödeme emri ve münderecatı.889

Madde 156 İflas talebi ve müddeti.891

Madde 157 Talebin geri alınması ve yenilenmesi895

Madde 158 Y argılama usulü895

Madde 159 Muhafaza tedbirleri.901

Madde 160 Masrafların peşin verilmesi.902

DEFTER TUTULMASI

Madde 161 1-Usulü.905

Madde 162 2-Neticeleri.905

Madde 163 3- Devam müddeti.905

Madde 164 Kanun yollarına başvurma906

Madde 165 İflas tarihi911

Madde 166 İflas kararının tebliği ve ilanı914

III. KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)

HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ

Madde 167 Takibin kabulü şartları916

A. HACİZ YOLU İLE TAKİP

i

Madde 168 Ödeme emri!____923

Madde 169 a. Borca itiraz9^0

Madde 169/a İtirazın incelenmesi.934

S

Madde 170 b. İmzaya itiraz959

Madde 170/a Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti.979

Madde 170/b Uygulanacak diğer hükümler1003

B. İFLÂS YOLU İLE TAKİP

Madde 171 Ödeme emri.1005

Madde: Sayfa:

Madde 172 İtiraz veya şikayet.1007

İFLÂS DAVASI

Madde 173 a. İtiraz veya şikayet olunmaması.1009

Madde 174 b. İtiraz veya şikayet olunması1010

Madde 175 c. İstirdat davası1011

Madde 176 d. Uygulanacak hükümler.1012

C. MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Madde 176/a Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler1012

Madde 176/b Birden fazla borçlu bulunması1012

IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLÂS

Madde 177 A. Alacaklının talebi.1014

Madde 178 B. Borçlunun müracaatiyle1020

Madde 179 Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası.1023

Madde 179/a Erteleme tedbirleri.1032

Madde 179/b Erteleme kararının etkileri.1035

Madde 180 Reddolunan miraslar.1049

Madde 181 Usul.851

V. İFLÂSIN KALDIRILMASI

Madde 182 İflasın kaldırılması1051

Madde 183 Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması1055

YEDİNCİ BAP İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ

I. BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLÂSIN NETİCELERİ

Madde 184 İflas masası1055