Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (79)      Haziran (84)      Mayıs (171)      Nisan (125)

Devletin Genel Teorisi

Devletin Genel TeorisiSayfa Sayısı
:  
384
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-327-708-8

43,20 TL


Bir inci Kısım
DEVLETİN KAVRAM VE KÖKENİ
Bölüm 1
DEVLET KAVRAMI
I. Devlet Kavramının Tanımı
II. “Devlet” Terimi
III. Devletlerin Kurulması
IV. Devletlerin Sona Ermesi
A. Sona Erme Halleri
B. Sona Ermenin Sonuçları: Devletlerin Halefiyeti
V. Devletin Hukukî Kişiliği İlkesi
A. Devlete Tüzel Kişilik Tanınmasının Tarihsel Sebebi
B. Devlete Hukukî Kişilik Tanınmasından kaynaklanan Sonuçlar
VI. Devletin Devamlılığı İlkesi
A. Genel olarak
B. Devletin Devamlılığı İlkesinin Sonuçları
VII. Devletin Faaliyet Alanı
A. Liberal Görüş
B. Müdahaleci Görüşler
Bölüm 2
DEVLETİN KÖKENİ HAKKINDA TEORİLER
I. Aile Teorisi
II. Biyolojik Teori
III. Kuvvet ve Mücadele Teorisi
IV. Ekonomik Teori: Marksist Devlet Teorisi
V. Devletin Kaynağını İnsan Aklına ve İradesine Dayandıran Teoriler: Sosyal Sözleşme
Teorileri
A. Thomas Hobbes
B. John Locke
C. Jean-Jacques Rousseau
D. Sosyal Sözleşme Teorilerinin Eleştirisi
VI. Tarihte İlk Devletlerin Ortaya Çıkışı Üzerine Notlar
İkinci Kısım
DEVLETİN UNSURLARI
Bölüm 3
DEVLETİN BEŞERİ UNSURU: MİLLET
I. Genel Olarak
II. Millet Kavramı
A. Objektif Millet Anlayışı
B. Sübjektif Millet Anlayışı
III. Milliyetler Prensibi
IV. Self-Determinasyon Hakkı
Bölüm 4
DEVLETİN TOPRAK UNSURU: ÜLKE
I. Genel Olarak
II. Ülkenin Kazanılması
III. Ülkenin Kısımları
A. Kara Sahası (Kara Ülkesi)
B. Su Sahası (Su Ülkesi)
C. Hava Sahası (Hava Ülkesi)
III. Devlet Ülkesinin Bütünlüğü İlkesi
Bölüm 5
DEVLETİN İKTİDAR UNSURU: EGEMENLİK
I. Genel Olarak
II. Egemenliğin Değişik Anlamları
A. Dış Egemenlik
B. İç Egemenlik
III. Hangi İktidar Egemen İktidardır? Veya Hangi Devlet İktidarları Aslî ve Sınırsızdır?
IV. Egemenliğin Sahibi Konusunda Teoriler
A. Teokratik Egemenlik Teorileri
B. Demokratik Egemenlik Teorileri
V. Türk Anayasalarında Egemenlik
A. 1876 Kanun-u Esasîsi
B. 1921 Anayasası
C. 1924 Anayasası
D. 1961 Anayasası
E. 1982 Anayasası
Üçüncü Kısım
DEVLET ŞEKİLLERİ
Bölüm 6
DEVLET ŞEKİLLERİ I: MONARŞİ VE CUMHURİYET
I. Monarşi ile Cumhuriyet Arasındaki Ayrım Sorunu
II. Monarşi
A. Monarşi Çeşitleri
B. Monarşilerin Değerlendirilmesi
III. Cumhuriyet
A. Dar Anlamda Tanım: Cumhuriyet Monarşinin Tersidir
B. Geniş Anlamda Tanım: “Cumhuriyet = Demokrasi”
C. Hangi Anlayış Doğru: Ampirik Veriler
IV. Devlet Şeklinin Monarşi veya Cumhuriyet Olmasından Kaynaklanan Anayasal
Farklılıklar
A. Yasama Organı Bakımından
B. Yargı Organı Bakımından
C. Yürütme Organı Bakımından
Bölüm 7
DEVLET ŞEKİLLERİ II: ÜNİTER DEVLET-BİLEŞİK DEVLET
I. Üniter Devlet
A. Tanım
B. Üniter Devletin İdarî Teşkilatı
II. Bileşik Devlet
A. Devlet Birlikleri
B. Devlet Toplulukları
Bölüm 8
FEDERASYON (FEDERAL DEVLET)
I. Federasyonun Devlet Yapısı
A. Federal Devlet
B. Federe Devletler
II. Federasyonun Hukuk Düzeni: Federal ve Federe Hukuk Düzenleri ve Bunların
Arasındaki İlişkiler
III. Federal Devlet ile Federe Devletler Arasında Yetki Paylaşımı
A. Yetki Paylaşımı Yazılı ve Katı Bir Anayasayla Yapılmış Olmalıdır
B. Anayasanın Değiştirilmesine Federe Devletler de Katılmalıdır
C. Yetki Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolu Olmalıdır: Federal Yüksek
Mahkemenin Gerekliliği
IV. Federasyonların Kurulması
A. Birleşme Yoluyla Federasyon Kurulması
B. Ayrılma Yoluyla Federasyon Kurulması
V. Federalizmin Nedenleri
VI. Korporatif Federalizm
VII. Federalizmin Değerlendirilmesi
A. Avantaj ve Dezavantajları
B. Federalizm Etnik Bölünmüşlüğe Çare Olabilir mi
C. Federalizm ile Demokrasi Arasında Bir İlişki Var Mıdır?
D. Federalizm ile Cumhuriyet Arasında Bir İlişki Var mıdır?
VIII. Bölgesel Devlet
A. Tanım
B. Bölgesel Devlet-Üniter Devlet Karşılaştırması
C. Bölgesel Devlet-Federasyon Karşılaştırması
Dördüncü Kısım
DEVLETİN TEMEL ORGAN VE FONKSİYONLARI
I. Genel Olarak
II. Tarihsel Gelişim
A. Aristo
B. Grotius, Wolff ve Puffendorf
C. Locke
D. Montesquieu: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
Bölüm 9
YASAMA
I. Yasama Organı: Parlâmento
A. İngiltere’de Parlâmentonun Doğuşu ve Gelişmesi
B. Parlâmentoların Yapısı: Tek-Meclisi ve İki-Meclisli Parlâmentolar
II. Yasama Fonksiyonu
A. Yasama Fonksiyonunun Tanımı Ve Diğer Devlet Fonksiyonlarından Ayrılması
B. Yasama İşlemleri
Yasama Organının Tüzel Kişilik Sıfatından Kaynaklanan İşlemleri Yasama İşlemi
Değildir
C. Yasama Fonksiyonunun Özellikleri
Bölüm 10
YÜRÜTME
I. Yürütme Organı
A. Başkanlık Sistemlerinde Yürütme Organı: Başkan
B. Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı
II. Yürütme Fonksiyonu
A. Yürütme Fonksiyonunun Tanımı ve Diğer Devlet Fonksiyonlarından Ayrılması
B. Yürütme İşlemleri
C. Yürütme Fonksiyonunun Özellikleri
Bölüm 11
YARGI
I. Yargı Fonksiyonu (Fonksiyonel Anlamda Yargı
A. Yargı Fonksiyonunun Tanımı
B. Yargılama Yetkisi
C. Yargı Fonksiyonunun Yerine Getiriş Usûlü: Dava Kavramı
D. Yargı İşlemi (Mahkeme Kararı)
II. Yargı Organı (Organik Anlamda Yargı)
A. Yargı Organının Tanımı ve Diğer Devlet Organlarından Ayrılması
B. Yargı Organının Dereceli Yapısı
C. Yargı Organının Örgütlenmesi Bakımından Sistemler: Yargı Birliği ve Yargı
D. Tek Hâkimli Mahkeme-Kurul Halinde Mahkeme
E. Hâkim Kavramı
F. Jüri